Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

se změnami:186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 13/2001 Sbírky zákonů na straně 672
schváleno:19.01.2001
účinnost od:01.02.2001
[Textová verze] [PDF verze (783 kB)]

38/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. ledna 2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy Změna: 186/2003 Sb. Změna: 207/2006 Sb. Změna: 551/2006 Sb. Změna: 271/2008 Sb. Změna: 386/2008 Sb. Změna: 127/2009 Sb. Změna: 111/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 a 3 zákona: ČÁST PRVNÍ OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY § 1 nadpis vypuštěn Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství^1a) hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami (dále jen "výrobky určené pro styk s potravinami"). § 2 Výklad některých pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí 1. celkovou migrací celkové hmotnostní množství složek plastu nebo výrobku z plastu, které se uvolní v průběhu vyluhovací zkoušky a za přesně definovaných podmínek do potraviny nebo simulantu potravin, vztažené na jednotku plochy plastu nebo výrobku z plastu nebo na hmotnost použitého množství potravin nebo simulantu potravin; 2. specifickou migrací přechod určité látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak; 3. simulantem potravin zkušební roztok přesně definovaného složení a přesně definovaných vlastností, nahrazující určitou potravinu nebo skupinu potravin při ověřování celkové nebo specifické migrace; 4. specifickým migračním limitem nejvyšší povolená hodnota specifické migrace látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak; 5. krátkodobým stykem styk nepřesahující 4 hodiny pro nápoje a potraviny tekuté konzistence a 48 hodin pro potraviny tuhé nebo pastovité konzistence; 6. tuky kromě tuků též oleje, emulze vody v tucích a olejích a potraviny, u nichž se samovolně odděluje tuková fáze; 7. kyselou potravinou potravina o pH nižším než 4,5; 8. silně kyselou potravinou potravina o pH nižším než 3,7; 9. suchou potravinou potravina, která svým vzhledem a vlastnostmi odpovídá tomuto označení a v níž obsah vody je takový, že nepřispívá k urychlení jejího kažení nebo poklesu biologické hodnoty; 10. používáním za "nízkých teplot" kontakt materiálu a potravin s teplotou nižší než +5 st. C; 11. používáním za "vyšší teploty" kontakt materiálu a potraviny s teplotou nad 45 st. C; 12. plněním za horka kontakt potraviny s materiálem při teplotě 45 st. až 100 st. C, přičemž systém není déle ohříván; 13. varným materiálem výrobek sloužící k přípravě pokrmu nebo úpravě potravin při teplotách nad 90 st. C; 14. kontaktem za varu kontakt potraviny a materiálu s teplotou vyšší než 90 st. C; 15. funkční plochou část povrchu výrobku, která při normálním použití výrobku přichází do přímého styku s potravinami; 16. okrajem pro pití 20 mm široký pás podél horního okraje na vnější straně naplnitelných výrobků, který může při pití z těchto výrobků přicházet do styku s ústy; 17. škodlivým vlivem vliv, kterým je způsobeno podstatné snížení poživatelnosti potraviny (například z chemické látky, patogenního nebo jiného nežádoucího mikroorganismu, toxinu, škůdců, domácích zvířat a ostatních kontaminant); 18. senzorickou analýzou zkoušení organoleptických vlastností výrobku smyslovými orgány; 19. elastomery kompletní spektrum elastických polymerů nebo polymerů s kaučukovitým chováním, nesystematicky nazývaných: pryže, syntetické kaučuky nebo elastomery; 20. kaučukem polymer, který lze vulkanizací převést na pryž; 21. přírodním kaučukem kaučuk získaný z latexu kaučukodárných rostlin (například Hevea Brasiliensis). Podstatou je cis-1,4-polyisopren, s malým množstvím nekaučukovitých příměsí; 22. syntetickým kaučukem kaučuk vyrobený polyreakcemi, hlavně polymerací a kopolymerací; 23. pryží zvulkanizovaná kaučuková směs nebo kaučuk; 24. keramickými výrobky předměty vyrobené ze směsi anorganických materiálů s obecně vysokým obsahem jílů nebo křemičitanů, do nichž může být přidáno malé množství organických látek. Tyto předměty jsou nejdříve tvarovány a takto získaný tvar je trvale ustálen vypálením. Výrobky mohou být glazovány, emailovány, popřípadě zdobeny; 25. sklem anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tekutého stavu, aniž by došlo k podstatné krystalizaci; 26. sklokeramikou anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tuhého stavu za vzniku určitého podílu krystalů; 27. smaltem sklovitý, anorganický povlak, který je nataven na kov při teplotě nad 500 st. C. 28. plasty, organické makromolekulární sloučeniny, získané polymerací, polykondenzací, polyadicí nebo jinými obdobnými procesy z molekul s nižší molekulovou hmotností nebo chemickou přeměnou přírodních makromolekul. K těmto makromolekulárním sloučeninám mohou být přidány další látky nebo materiály, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a to za podmínek této vyhlášky, 29. přísadou polymeru látka, která je v polymerech fyzikálně dispergována, aniž by významně ovlivňovala strukturu polymeru, a je přidávána z důvodu ovlivnění zpracovatelských vlastností nebo za účelem modifikace užitných vlastností polymeru, 30. správnou výrobní praxí, zavedený a udržovaný soubor opatření, který zaručuje řízení výrobních procesů a reprodukovatelnou jakost výrobků s požadovanými vlastnostmi. 31. vícevrstvým materiálem nebo předmětem z plastu materiál nebo výrobek z plastu, který je složen ze dvou či více vrstev materiálů, z nichž každá sestává výhradně z plastu a které jsou spolu spojeny lepidly nebo jinak, 32. funkční bariérou z plastu bariéra, která je tvořena jednou nebo více vrstvami z plastu a zajišťuje, aby konečný výrobek odpovídal požadavkům této vyhlášky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství^1b), 33. beztukovými potravinami potraviny, pro něž příloha č. 4 k této vyhlášce stanoví pro zkoušení migrace jiné simulanty než simulant D. § 3 Požadavky na složení výrobků určených pro styk s potravinami (1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí splňovat požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství^1b), hygienické požadavky a limity stanovené v této vyhlášce a podle povahy výrobku požadavky k ochraně lidského zdraví před riziky, která by mohla vyplývat z orálního kontaktu s výrobky, podle požadavků stanovených v § 15 písm. a) a přílohy č. 9. (2) Hygienické požadavky a limity na výrobky určené pro styk s potravinami musí být ověřovány za podmínek a podle pravidel stanovených touto vyhláškou a přímo použitelného předpisu Evropských společenství^1c). (3) Při výrobě výrobků určených pro styk s potravinami smějí být použity pouze přírodní materiály, jako například korek nebo dřevo nejedovatých dřevin, bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým nepopraskaným povrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami. (4) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty, b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty, c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného předpisu Evropských společenství^1d). (5) Požadavky uvedené v odstavci 4 se nevztahují na kontejnery a zásobní nádrže o objemu vyšším než 10 000 litrů, jakož i na jejich potrubí a na potrubí s nimi spojené, které je upraveno vysocezátěžovým povlakem. § 4 Ověření dodržení hygienických požadavků (1) K ověřování hygienických požadavků stanovených touto vyhláškou se používají validované analytické metody splňující požadavky přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství^1c) nebo podle pravidel a podmínek upravených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce. Pokud metoda není takto upravena, lze používat metodu s přiměřenými charakteristikami s ohledem na příslušný hygienický limit stanovený touto vyhláškou. (2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené kombinací více druhů materiálů se hodnotí jako celek, přičemž hlavní důraz se klade na materiál, který přichází do přímého styku s potravinou. § 5 Konstrukce výrobků určených pro styk s potravinami (1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí být s ohledem na jejich použití konstruovány tak, aby umožňovaly řádné čištění, sterilizaci, případně dezinfekci před každým stykem s potravinou a aby po celou dobu své životnosti odolávaly čisticím, dezinfekčním a sterilizačním prostředkům a postupům. Musí mít funkční a mechanické vlastnosti odpovídající předpokládanému použití. (2) Povrchy, povlaky, případně dekory výrobků musí být bez porušení, odolné proti praskání, odlamování, odprýskávání a otěru. Musí odolávat působení potravin, potravinářských surovin a látek. (3) Výrobky určené pro styk s potravinami, které jsou určeny pro opakované použití, musí i při opakovaném použití vyhovovat hygienickým požadavkům stanoveným touto vyhláškou. Tyto výrobky nesmějí být ani dočasně použity pro nepotravinářské zboží. (4) Výrobky určené pro styk s potravinami, které nejsou určeny k opakovanému použití, nelze v potravinářské výrobě a při uvádění potravin do oběhu opětovně použít k původnímu ani jinému potravinářskému účelu. § 6 Barvení, potiskování a dekorace výrobků určených pro styk s potravinami (1) K barvení, potiskování a dekoraci výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen barviv a pigmentů, které budou ve výrobcích pevně zakotveny a budou vyhovovat požadavkům čistoty upraveným v příloze č. 1. (2) Výrobky určené pro styk s potravinami mohou být potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do styku s potravinami. U výrobků tvořených několika vrstvami může být potisk v mezivrstvě. Potisk nesmí pronikat nebo být otisknut na plochách, které přijdou do styku s potravinami. Rozpouštědla barev musí být dokonale odtěkaná. (3) Pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami se nesmí používat barvicí prostředky na základě sloučenin antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, olova, rtuti a selenu. (4) Pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami lze použít azobarviva a diazobarviva (například diarylpigmenty) pouze za podmínky, že během všech stupňů technologického procesu výroby a zpracování výrobků a při jejich dalším správném a předvídatelném používání nebude překročena teplota, při níž dochází k rozkladu barviva za vzniku karcinogenních aromatických aminů. (5) Saze, používané jako přísada do výrobků pro styk s potravinami, musí odpovídat požadavkům čistoty podle přílohy č. 1. (6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na vypalované dekory silikátových výrobků, které musí vyhovovat hygienickým požadavkům podle § 19. § 7 Plniva pro výrobky určené pro styk s potravinami (1) Jako plniva výrobků určených pro styk s potravinami se nesmí používat látky na základě sloučenin antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, olova, rtuti a selenu. (2) Jako plniva výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen látek, které budou vyhovovat požadavkům čistoty uvedeným v příloze č. 1. § 8 zrušen § 9 zrušen ČÁST DRUHÁ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY, Z NICHŽ JSOU VYROBENY VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI HLAVA I POŽADAVKY NA VÝROBKY Z PLASTŮ § 10 (1) Za plasty se nepovažují a) lakovaný nebo nelakovaný celofán, b) elastomery a materiály na základě přírodního a/nebo syntetického kaučuku, c) papír a lepenka, modifikované i nemodifikované přídavkem plastů, d) povrchové úpravy získané 1. z parafínových vosků, včetně vosků syntetických parafínových nebo mikrokrystalických, 2. ze směsí výše uvedených vosků nebo z jejich směsí s plasty, e) iontoměničové pryskyřice, f) silikony. (2) Požadavky uvedené v § 11 až 14 se vztahují na výrobky určené pro styk s potravinami a na jejich části a součásti skládající se výhradně z plastů, nebo jsou složeny ze dvou či více vrstev, z nichž každá je tvořena výhradně plasty, vrstvy nebo povrchy z plastů, tvořící těsnicí kroužky víček, která jsou dohromady složena ze dvou či více vrstev různých druhů materiálů. Nevztahují se na výrobky složené ze dvou nebo více vrstev, z nichž jedna nebo více nejsou tvořeny výhradně plasty, a to ani v případech, kdy vrstva určená k přímému styku s potravinami je z plastu. Takovéto výrobky se hodnotí podle § 4 odst. 2. (3) Odchylně od odstavce 2 je v případě vrstvy, která není v přímém styku s potravinami a kterou od potravin odděluje funkční bariéra z plastu, možné, aby v případě, že konečný materiál nebo předmět je v souladu se specifikacemi a migračními limity stanovenými touto vyhláškou: a) nebyla v souladu s omezeními a specifikacemi stanovenými touto vyhláškou, b) byla vyrobena za použití jiných látek, než které jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (4) Migrace látek podle odstavce 3 písm. b) do potraviny nebo potravinového simulantu stanovená analytickou metodou splňující požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství^2) nesmí překročit 0,01 mg/kg. Tento limit musí být vždy vyjádřen jako koncentrace v potravinách nebo simulantech. Použije se na skupinu sloučenin, které jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, zejména izomery nebo sloučeniny se stejnou funkční skupinou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem. (5) Látka uvedená v odstavci 3 písm. b) nesmí patřit ani do jedné z těchto kategorií: a) látky klasifikované jako látky, u nichž je prokázáno, nebo se má za to, že jsou látkami karcinogenními, mutagenními nebo toxickými pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu^2a), nebo b) látky klasifikované podle kritérií vlastní odpovědnosti jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu^2a). § 11 (1) Pro výrobu plastů a výrobků z plastů určených pro styk s potravinami lze použít pouze monomery, výchozí látky a přísady uvedené v seznamu látek přílohy č. 3, a to při respektování stanovených omezení a specifikací. (2) Obecné specifikace týkající se výrobků z plastů a jejich materiálů jsou stanoveny v dodatku II části A přílohy č. 3. Další specifikace týkající se některých látek uvedených v pozitivních seznamech přílohy č. 3 jsou stanoveny v dodatku II části B této přílohy. Náležitosti prohlášení o shodě^2b), které se připojuje k materiálům a předmětům z plastů, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (3) Seznamy látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce nezahrnují a) monomery a jiné výchozí látky a přísady používané při výrobě 1. povrchových nátěrů z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky a nátěry, 2. epoxidových pryskyřic, 3. lepidel a povlaků zlepšujících přilnavost, 4. tiskařských barev, nebo b) barviva, c) rozpouštědla. § 11a (1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků určených pro styk s potravinami použity přísady, které jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních právních předpisů^3), nesmějí se tyto látky uvolňovat do potravin, a) v množstvích, která mají technologickou funkci v hotových potravinách, b) v nichž jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci, v množstvích překračujících omezení stanovená podle zvláštních právních předpisů nebo omezení upravených v § 11; dodržení tohoto ustanovení se posuzuje podle omezení, které je přísnější, c) v nichž nejsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky k aromatizaci v množstvích překračujících omezení upravená v § 11. § 11b (1) Přísady uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, které se použijí při výrobě vrstev a povrchů z plastů ve víčkách, musí splňovat omezení a specifikace týkající se jejich použití podle této přílohy. (2) Pro používání přísad, které se chovají výlučně jako pomocné látky pro polymerizaci a které nemají zůstat v konečném výrobku (dále jen "PPA"), k výrobě vrstev a povrchů z plastů uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se použijí omezení a specifikace uvedené v této příloze. § 12 (1) Plasty a výrobky z plastů nesmějí uvolňovat do potravin své složky v množstvích přesahujících 60 miligramů složek uvolněných na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu (dále jen "limit celkové migrace"). (2) V následujících případech může být použit limit celkové migrace 10 miligramů na decimetr čtvereční povrchu materiálu nebo výrobku: a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám a které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů, b) desky, fólie či jiné výrobky, které nelze naplnit nebo u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku. (3) V případě výrobků z plastů, které mají přijít do styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu^4) nebo již jsou ve styku s těmito potravinami, činí limit celkové migrace vždy 60 miligramů na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu. § 13 (1) Velikost migrace jednotlivých složek z materiálů a výrobků z plastů nesmí překročit specifické migrační limity nebo jiná omezení uvedená v seznamu látek. (2) Specifické migrační limity uvedené v seznamu látek v příloze č. 3 jsou vyjádřeny v mg.kg-1 , vztaženo na hmotnost potravin nebo simulantu potravin. (3) V následujících případech jsou limity specifických migrací vyjádřeny v mg.dm-2: a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám nebo které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů, b) desky, fólie nebo jiné výrobky, které nelze plnit a u nichž nelze stanovit poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku. (4) V případech, kdy limity uvedené v příloze č. 3 jsou vyjádřeny v mg.kg-1 , lze je vydělením konvenčním konverzním faktorem 6 přepočítat na mg.dm-2 . (5) Ověření dodržení migračních limitů se provádí podle pravidel upravených v příloze č. 4. (6) Ověřování dodržení specifických migračních limitů není povinné, pokud lze prokázat, že dodržením limitu celkové migrace nedojde k překročení specifických migračních limitů. (7) Ověření dodržení specifických migračních limitů podle odstavce 5 není povinné, pokud lze prokázat, že i za předpokladu úplné migrace zbytkové látky ve výrobku nedojde k překročení specifických migračních limitů. (8) Ověření shody s limity specifické migrace lze provést stanovením množství látky v konečném materiálu nebo výrobku za předpokladu, že vztah mezi tímto množstvím a hodnotou specifické migrace látky byl stanoven dostačujícími experimenty nebo za použití obecně uznávaných modelů difúze, založených na vědeckých důkazech. K prokázání neshody materiálu nebo výrobku je nutné potvrzení stanovené hodnoty migrace experimentálním testováním. (9) U látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce v Neúplném seznamu přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, jeho oddílu B se při ověřování shody jejich migrace se specifickými migračními limity v simulantu D nebo ve zkušebním médiu náhradních migračních zkoušek postupuje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. § 14 (1) Obsah monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů nesmí být vyšší než jeden miligram na kilogram konečného výrobku (1 mg monomerního vinylchloridu na 1 kg výrobku). (2) Metoda stanovení obsahu monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů je uvedena v příloze č. 5. (3) Z výrobků vyrobených z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů nesmí přecházet do potravin nebo na potraviny monomerní vinylchlorid v množství, které by bylo detekovatelné analytickou metodou uvedenou v příloze č. 6. (4) Monomerní vinylchlorid uvolněný z výrobků do potravin se stanovuje v potravině metodou podle přílohy č. 6. Pokud toto stanovení nelze z technických důvodů realizovat, lze provést stanovení v simulantech potravin. HLAVA II POŽADAVKY NA VÝROBKY Z ELASTOMERŮ A MATERIÁLŮ NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍHO A SYNTETICKÉHO KAUČUKU § 15 Podle způsobu použití se výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku řadí do kategorií I až V: a) kategorie I, do které náleží výrobky pro aplikace ze zdravotního hlediska zvláště náročné (například dětské savičky, sosáky a jiné výrobky, které děti dávají do úst nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou), b) kategorie II, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá delší než 24 hodin (například skladovací nádrže, velkoplošná těsnění, těsnicí kroužky pro nádoby, sklenice), c) kategorie III, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá delší než 10 minut, nejvýše však 24 hodin (například hadice pro přepravu potravin), d) kategorie IV, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá nejvýše 10 minut (například součásti dojicího zařízení, těsnění mlékárenských strojů, potahy válců a dopravní pásy pro potraviny s tukem na povrchu, rukavice používané při zpracování potravin), e) kategorie V, do které náleží výrobky, u nichž se předpokládá krátká doba nebo minimální plocha styku s potravinami a které nelze zahrnout do kategorií II až IV (například potahy válců a dopravní pásy, těsnění čerpadel, těsnění den a plášťů konzervových obalů). § 16 (1) Pro výrobky kategorií I a II je přípustné používat pouze látky uvedené v části A přílohy č. 7. Pro výrobky kategorií III až V lze používat látky uvedené v částech A i B přílohy č. 7. (2) Výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku musí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v bodě 9 přílohy č. 7. (3) Dětské savičky a sosáky, které děti dávají do úst nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou, nesmí obsahovat anorganické a organické pigmenty, barviva a plniva. HLAVA III POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ § 17 (1) Pro výrobu výrobků z kovových materiálů mohou být použity kovy, slitiny a pájky uvedené v příloze č. 8. (2) Povrchová úprava výrobků z kovových materiálů musí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v § 20. (3) Vnější i vnitřní povrch výrobků z kovů musí být čistý, hladký, bez makroskopicky viditelných trhlin, skvrn, zjevných rýh, známek koroze, otřepků, zalisovaných předmětů, promáčklin, výdutin, ostřin nebo ostrých přelisků. Je přípustný jen takový stupeň deformace kovových výrobků, který neovlivní nepříznivě jejich funkci. (4) Na vnitřním povrchu kovových výrobků, včetně vnitřní lakové vrstvy, se nesmějí vyskytovat kapky pájky nebo jiné zbytky kovů a jejich slitin, popřípadě kapky těsnicí hmoty, s výjimkou natavenin pájky u plechovek vyrobených přeplátováním. HLAVA IV POŽADAVKY NA VÝROBKY ZE SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ § 18 (1) Pro výrobu skleněného stolního nádobí a skleněných obalů je povoleno používat skla třídy odolnosti proti vodě I až IV za předpokladu, že během normálního a předvídatelného způsobu používání výrobku bude zaručeno splnění § 3 odst. 1. Pro výrobu dětských sacích lahví je povoleno používat pouze bezbarvé sklo třídy odolnosti proti vodě I. (2) Při výrobě skleněných výrobků, mimo dětské sací láhve, smí být k ošetření vnějšího povrchu použity tyto látky: a) sloučeniny cínu (při ošetřování skla na tzv. horkém konci), b) titan (při pokovování titanem), c) vazelínový olej, d) methylestery mastných kyselin C12-C18 z přírodních olejů a tuků, schválené typy polypropylenového oleje, polyethyleny a polyethylenové vosky, kyselina olejová (při ošetřování na tzv. chladném konci výrobní linky). § 19 (1) Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z výrobků ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a výrobků se smaltovaným povrchem jsou uvedeny v oddílu 1 přílohy č. 9. (2) Ověření migrace olova a kadmia se provádí za podmínek a za použití analytické metody uvedené v oddílu 2 přílohy č. 9 nebo podle normalizované metody. Dále příloha č. 9 upravuje náležitosti písemného prohlášení, kterým se vybavují keramické výrobky. (3) Silikátové výrobky se pro účely ověření limitu migrace olova a kadmia dělí podle způsobu použití do následujících kategorií: a) kategorie 1, do které patří výrobky, které nemohou být naplněny, nebo výrobky, které mohou být naplněny, ale jejichž vnitřní hloubka měřená od nejhlubšího bodu k horizontální rovině, která prochází horním okrajem, nepřesahuje 25 mm, b) kategorie 2, do které patří výrobky, které mohou být naplněny, c) kategorie 3, do které patří výrobky, které jsou určeny k ohřevu při přípravě jídel a nápojů, a obalové a skladovací nádoby, jejichž vnitřní objem je větší než 3 litry. (4) Pro silikátový výrobek, který se skládá z nádoby opatřené víkem ze stejného materiálu, nesmí být překročeny limity migrace olova a kadmia vztahující se na samotnou nádobu, přičemž nádoba a vnitřní povrch víka musí být zkoušeny samostatně a za stejných zkušebních podmínek. Součet těchto dvou stanovených hodnot migrace olova a kadmia se vztáhne na plochu povrchu nádoby nebo na její objem. HLAVA V POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU VÝROBKŮ URČENÝCH PRO STYK S POTRAVINAMI § 20 (1) Povrchová úprava (zejména lakováním, pocínováním, povlakem z plastů, glazováním, smaltováním) musí být souvislá, stejnoměrně nanesená, s minimálním množstvím mikroskopických pórů, dobře lpící na výrobku. Po dobu používání výrobku určeného pro styk s potravinami se při předepsaných podmínkách používání povrchová úprava nesmí odlupovat, mít zjevné rýhy, trhliny, puchýřky nebo jiná porušení. Pokud se povrch výrobků moří, nesmějí se vyskytovat nemořená místa. (2) Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků určených pro styk s potravinami je uveden v příloze č. 10. (3) Povrchová úprava výrobků lakováním musí být vyrobena z látek uvedených v příloze č. 11. (4) Nesilikátové a nekovové povrchové úpravy výrobků určených pro styk s potravinami musí splňovat hygienické požadavky uvedené v bodě 7 přílohy č. 11. (5) Na výrobu kovových výrobků určených pro styk s potravinami je přípustné oboustranné olejování plechů dioktylsebakátem, butylstearátem, vazelínovým olejem, methylestery mastných kyselin C12-C18 z přírodních olejů a tuků a polypropylénovým olejem. Množství maziva na jedné straně smí být nejvýše 0,25 g.dm-2 . (6) Na výrobu kovových výrobků určených pro styk s potravinami je přípustná pasivace pocínovaných plechů v lázni s obsahem chromanu nebo dvojchromanu. Zbytky pasivační lázně musí být z plechu odstraněny řádným vymytím. HLAVA VI POŽADAVKY NA VÝROBKY Z PAPÍRU, KARTONU A LEPENKY § 21 (1) Pro výrobu výrobků z papíru, kartonu a lepenky včetně jejich zušlechtěných forem se smí používat jen materiály vyrobené ze surovin, přísad, pomocných a jiných látek, jejichž seznam a přípustná množství jsou uvedeny v příloze č. 12. (2) Papírové obalové materiály mohou dosahovat nejvyšší vlhkost 8 %. (3) Opakované použití papírových obalů pro přímé balení potravin se nepřipouští. § 22 (1) Papíry, kartony a lepenky zušlechtěné plasty, u nichž přicházejí potraviny do přímého styku jen s polymerní látkou, která vytváří dokonalou bariéru vůči přechodu cizorodých látek z papírů, kartonů a lepenek na povrch potravin, se posuzují podle podmínek upravených v § 4 odst. 2. (2) Při výrobě papírů určených pro použití za varu a filtraci za horka (varné sáčky, sáčky na čaj, filtrační papíry pro horkou filtraci) a pro používání jako filtračních vrstev určených pro horkou extrakci lze použít pouze látek uvedených v oddílu 2 přílohy č. 12. (3) Při výrobě papírů určených pro použití na filtrační vrstvy pro filtraci za studena lze použít pouze látek uvedených v oddílu 3 přílohy č. 12. (4) Výrobky z papíru, kartonu, lepenky včetně jejich zušlechtěných forem musejí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v oddílu 4 přílohy č. 12. HLAVA VII POŽADAVKY NA VÝROBKY Z CELOFÁNU § 23 (1) Pro účely této vyhlášky se celofánem rozumí tenká fólie získaná z regenerované celulózy vyrobené z nerecyklovaného dřeva nebo bavlny. Pro splnění technických požadavků mohou být do hmoty nebo na povrch přidány přísady a jiné pomocné látky. Celofán může být na jedné nebo po obou stranách povrchově upraven. Použité látky musí být dobré technické jakosti. (2) Požadavky této vyhlášky se vztahují na celofán, který a) sám o sobě tvoří konečný výrobek, nebo b) tvoří část konečného výrobku obsahujícího jiné materiály a je určen pro styk s potravinami nebo s nimi přichází do styku vzhledem ke svému účelu. (3) Pro výrobu celofánu mohou být použity látky nebo skupiny látek uvedené v příloze č. 13, a to pouze za stanovených podmínek. (4) Při výrobě celofánu lze použít barviva, pigmenty a adheziva za podmínky, že nebude docházet k jejich migraci do potraviny nebo na potravinu a budou splňovat požadavky uvedené v § 6. (5) Odstavce 2 až 4 se nevztahují na celofánová střeva. (6) K celofánu podle odstavce 2 patří fólie z regenerované celulózy a) bez povrchové úpravy, b) s povrchovou úpravou na bázi celulózy, c) s povrchovou úpravou z plastu. § 23a (1) Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. a) a b) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 13 k této vyhlášce, jejích částech I a II, a to za podmínek upravených v této příloze. Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm c) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce. (2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. c) musí být v souladu s požadavky upravenými v § 12 až 14. HLAVA VIII POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KORKU § 24 Při zpracování přírodního korku určeného k výrobě výrobků přicházejících do styku s potravinami se smí používat jen látek, jejichž seznam, přípustná množství a požadavky na takto upravený korek jsou uvedeny v příloze č. 14. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 25 Zrušují se: 1. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněná pod poř. č. 49/1978 ve sbírce Hygienické předpisy a oznámená v částce 13/1978 Sb.; 2. výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR, kterým se mění a doplňují směrnice č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněný pod poř. č. 73/1989 ve sbírce Hygienické předpisy a oznámený v částce 8/1989 Sb.; 3. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na kovové obaly, uveřejněná pod poř. č. 68/1985 Sb. Hygienické předpisy a oznámená v částce 34/1985 Sb. § 26 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r. Příloha 1 Požadavky na čistotu barviv, pigmentů a plniv 1 Požadavky na čistotu barviv a pigmentů 1.1 barviva a pigmenty smí obsahovat nejvíce těchto následujících látek v hmotnostních procentech: 1.1.1 prvků rozpustných v roztoku 0,1 M HCl: 1.1.1.1 0,01 % barya 1.1.1.2 0,1 % chromu 1.1.1.3 0,01 % kadmia 1.1.1.4 0,01 % selenu 1.1.1.5 0,005 % rtuti 1.1.1.6 0,05 % antimonu 1.1.1.7 0,01 % arzenu 1.1.1.8 0,01 % olova Výluh se připravuje působením 150 ml 0,1 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové na 10 g pigmentu při teplotě 23 +/- 3 st. C, po dobu 15 minut za stálého protřepávání směsi. 1.1.2 0,05 % primárních aromatických aminů rozpustných v roztoku 1 mol.l-1 HCl a vyjádřených jako anilin, přičemž obsah benzidinu, beta-naftylaminu a 4-aminobifenylu nesmí překročit hodnotu 0,001 %. 1.1.3 0,005 % extrahovatelných polychlorovaných bifenylů, vyjádřených jako dekachlorbifenyl. 1.2 Absorbance filtrátu ze suspenze 1,0 g sazí ve 100 ml předestilovaného cyklohexanu po 24 hodinách vyluhování při teplotě 23 +/- 3 st. C, měřená v kyvetě o délce 5 cm, při vlnové délce 385 nm nesmí být vyšší než 0,1. 1.3 Toluenový extrakt připravený 8 hodinovou extrakcí 10 g sazí v Soxhletově extraktoru nesmí být vyšší než 0,15 %. 2 Požadavky na čistotu plniv 2.1 plniva mohou obsahovat nejvíce těchto rizikových prvků rozpustných v roztoku 0,1 mol.l-1 HCl: 2.1.1 0,01 % olova 2.1.2 0,01 % arzénu 2.1.3 0,0005 % rtuti 2.1.4 0,01 % kadmia 2.1.5 0,005 % antimonu 2.2 čistota síranu barnatého podle Českého lékopisu 1997. Příloha 2 zrušena Příloha 3 Požadavky na plasty a výrobky z plastů SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ 1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty 1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul; 1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulární látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu; 1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek; 1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery, prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků; 1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky). Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady. 2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny: a) soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Název "soli" je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny). b) soli zinku (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupinový specifický migrační limit SML = 25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na: i) látky, jejichž názvy obsahují termín "soli" jsou v seznamu uvedeny pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny). ii) látky uvedené v poznámce 38 dodatku III . 3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny: b) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku: - nečistoty v použitých látkách; - reakční meziprodukty; - produkty rozkladu; c) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu; d) směsi povolených látek; e) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy); f) barviva; g) rozpouštědla. Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1. 4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty. 1. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy. 2. Seznam obsahuje následující informace: - sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu; - sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service); - sloupec 3 (Název): chemický název; - sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat - specifický migrační limit (SML), - nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM), - nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA), - jakékoliv jiné specificky uvedené omezení, - veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru. 3. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky. 4. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí číslo CAS podle registru CAS. 5. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam: DL = mez stanovitelnosti analytické metody; FP = konečný materiál nebo výrobek; NCO = isokyanatany; ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1 vyhlášky. QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1. QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1. QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. QMA (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1. SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1. SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku, stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.1. SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK ODDÍL A ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- PM/REF Číslo CAS Název Omezení a/nebo specifikace č. ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- (1) (2) (3) (4) ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- 10030 000514-10-3 abietová kyselina 10060 000075-07-0 acetaldehyd SML (T) = 6 mg/kg (2) 10090 000064-19-7 octová kyselina 10120 000108-05-4 vinyl-acetát SML = 12 mg/kg 10150 000108-24-7 acetanhydrid 10210 000074-86-2 acetylen 10599/90A 061788-89-4 kyseliny mastné, nenasycené (C18), QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27) dimery, destilované 10599/91 061788-89-4 kyseliny mastné, nenasycené (C18), QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27) dimery, nedestilované 10599/92A 068783-41-5 kyseliny mastné, nenasycené (C18), QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27) dimery, hydrogenované, destilované 10599/93 068783-41-5 kyseliny mastné, nenasycené (C18), QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27) dimery, hydrogenované, nedestilované 10630 000079-06-1 akrylamid SML = ND (DL = 0,01mg/kg) 10660 015214-89-8 2-akrylamido-2- SML = 0,05 mg/kg methylpropansulfonová kyselina 10690 000079-10-7 akrylová kyselina SML(T) = 6 mg/kg(36) 10750 002495-35-4 benzyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 10780 000141-32-2 n-butyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 10810 002998-08-5 sek-butyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 10840 001663-39-4 terc-butyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 11005 012542-30-2 dicyklopentenyl-akrylát QMA = 0,05 mg/6 dm2 11245 002156-97-0 dodecyl-akrylát SML = 0,05 mg/kg (1) 11470 000140-88-5 ethyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 11500 000103-11-7 2-ethylhexyl-akrylát SML = 0,05 mg/kg 11510 000818-61-1 hydroxyethyl-akrylát viz. monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem 11530 000999-61-1 2-hydroxypropyl-akrylát QMA = 0,05 mg/6 dm2 pro sumu 2- hydroxypropyl-akrylátu a 2- hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy. 11590 00106-63-8 isobutyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 11680 000689-12-3 isopropyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 11710 000096-33-3 methyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 11830 000818-61-1 monoester akrylové kyseliny SML(T) = 6 mg/kg(36) s ethylenglykolem 11890 002499-59-4 n-oktyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 11980 000925-60-0 propyl-akrylát SML(T) = 6 mg/kg(36) 12100 000107-13-1 akrylonitril SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření) 12130 000124-04-9 adipová kyselina 12265 004074-90-2 divinyl-adipát QM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer. 12280 002035-75-8 adipanhydrid 12310 1. - albumin 12340 2. - albumin koagulovaný formaldehydem 12375 3. - alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22) 12670 002855-13-2 1-amino-3aminomethyl-3,5,5- SML = 6mg/kg trimethylcyklohexan 12761 000693-57-2 12-aminododekanová kyselina SML = 0,05 mg/kg 12763 00141-43-5 2-aminoethanol SML = 0,05 mg/kg.Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č.4 k této vyhlášce použit simulant D, látkasmí být použita pouze pro nepřímýstyk s potravinami, oddělená vrstvou PET 12765 84434-12-8 N-(2-aminoethyl)-â-alanin, sodná SML = 0,05 mg/kg sůl 12786 000919-30-2 3-aminopropyltriethoxysilan Zbytkový extrahovatelný obsah 3- aminopropyltriethoxysilanu musí být nižší než 3 mg/kgplniva. při použití jen pro reaktivní povrchovou úpravuanorganických plniv a SML = 0,05 mg/kg při použití pro povrchovou úpravu materiálů a výrobků. 12788 002432-99-7 11-aminoundekanová kyselina SML = 5mg/kg 12789 007664-41-7 amoniak 12820 000123-99-9 azelaová kyselina nonandiová kyselina 12970 004196-95-6 azelanhydrid anhydrit nonandiové kyseliny 13000 001477-55-0 1,3-benzendimethanamin SML = 0,05 mg/kg 1,3-bis(aminomethyl)benzen 13060 004422-95-1 trichlorid 1,3,5- QMA =0,05 mg/6 dm2 (měřeno jako benzentrikarboxylové kyseliny 1,3,5-benzentrikarboxylová benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid) kyselina) 13075 000091-76-9 benzoguanamin viz.2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5- triazin 13090 000065-85-0 benzoová kyselina 13150 000100-51-6 benzylalkohol 13180 000498-66-8 bicyklo[2.2.1]hept-2-en, (= SML = 0,05 mg/kg norbornen) 13210 001761-71-3 bis(4-aminocyklohexyl)methan SML = 0,05 mg/kg 13317 132459-54-2 N,N'-bis[4-(ethoxykarbonyl)fenyl]- SML = 0,05 mg/kg.Čistota vyšší než 1,4,5,8-naftalenetetrakarboxy- 98,1% (w/w). Pouze pro použití jako diimid komonomer (max.4%) pro polyestery (PET, PBT) 13323 000102-40-9 1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzen SML = 0,05 mg/kg 13326 000111-46-6 bis(2-hydroxyethyl)ether viz diethylenglykol 13380 000077-99-6 2,2-bis(hydroxymethyl)-butan-1-ol; viz 1,1,1-trimethylolpropan 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan- 1,3-diol 13390 000105-08-8 1,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan 13395 04767-03-7 2,2-bis(hydroxymethyl)propanová QMA = 0,05 mg/6 dm2 kyselina 13480 000080-05-7 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan SML (T) = 0,6 mg/kg 4,4'-(propan-2,2-diyl)difenol Není určen k použití při výrobě bisfenol A polykarbonátovýchkojeneckých* láhví. * § 4 odstavec 1 písm. a) vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu ao způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 13510 001675-54-3 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan- Podle požadavků přímo použitelného bis(2,3-epoxypropyl)ether právního předpisuEvropských (= BADGE); společenství 1b) 2,2-bis[4-(2,3- epoxypropoxy)fenyl]propan 13530 038103-06-9 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan- SML = 0,05 mg/kg bis(ftalanhydrid) 13550 000110-98-5 bis(hydroxypropyl)ether viz dipropylenglykol 13560 005124-30-1 bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan viz. dicyklohexylmethan-4,4'- diisokyanát 13600 047465-97-4 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl- SML = 1,8 mg/kg indolin-2-on 13607 000080-05-7 bisfenol A viz.13480 2,2-bis(4hydroxyfenyl) propan 13610 001675-54-3 bisfenol A bis(2,3- viz. 13510 epoxypropyl)ether 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan- (=BADGE) bis(2,3-epoxypropyl)ether 13614 038103-06-9 bisfenol A bis(ftalanhydrid) viz.13530 13617 00080-09-1 bisfenol S viz. 4,4'-dihydroxydifenylsulfon 13620 010043-35-3 kyselina boritá SML (T) = 6 mg/kg(23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního předpisu 13630 000106-99-0 butadien QM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření) 13690 000107-88-0 butan-1,3-diol 13720 000110-63-4 butan-1,4-diol SML(T) = 0,05 mg/kg (24) 13780 002425-79-8 1,4-butandiol-bis(2,3- QM = 1 mg/kg v FP(vyjádřeno jako epoxypropyl)ether; epoxy skupina, molekulová hmotnost 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan = 43) 13810 00505-65-7 butan-1,4-diolformal; QMA = 0,05 mg/6 dm2 1,3-dioxepan 13840 000071-36-3 butan-1-ol 13870 000106-98-9 but-1-en 13900 000107-01-7 but-2-en 13932 00598-32-3 but-3-en-2-ol QMA = ND (DL = 0,02mg/6dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady 14020 000098-54-4 4-terc-butylfenol SML = 0,05 mg/kg 14110 000123-72-8 butyraldehyd; butanaldehyd 14140 000107-92-6 máselná kyselina; butanová kyselina 14170 000106-31-0 anhydrid máselné kyseliny; butananhydrid 14200 000105-60-2 kaprolaktam; SML(T) = 15 mg/kg (5) hexano-6-laktam 14230 002123-24-2 kaprolaktam, sodná sůl; SML(T) = 15 mg/kg (5) hexano-6-laktam, sodná sůl (vyjádřeno jako kaprolaktam) 14260 000502-44-3 kaprolakton SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako suma kaprolaktonu a 6-hydroxyhexanovékyseliny) 14320 000124-07-2 kaprylová kyselina; oktanová kyselina 14350 000630-08-0 oxid uhelnatý 14380 000075-44-5 karbonylchlorid QM = 1 mg/kg v FP 14411 008001-79-4 ricínový olej 14500 009004-34-6 celulóza 14530 007782-50-5 chlor 14570 000106-89-8 1-chlor-2,3-epoxypropan viz epichlorhydrin 14650 000079-38-9 chlortrifluorethen QMA = 0,05 mg/kg 14680 000077-92-9 citronová kyselina 14710 000108-39-4 m-kresol 14740 000095-48-7 o-kresol 14770 00106-44-5 p-kresol 14800 003724-65-0 krotonová kyselina; QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33) (E)-but-2-enová kyselina 14841 000599-64-4 4-(1-fenyl-1-methylethyl)fenol SML = 0,05 mg/kg 4-cumylphenol 14880 000105-08-8 1,4-cyklohexandimethanol viz 1,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan 14950 003173-53-3 cyklohexyl-isokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 15030 00931-88-4 cyklookten SML = 0,05 mg/kg.Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použitísimulantu A 15070 001647-16-1 deka-1,9-dien SML = 0,05 mg/kg 15095 000334-48-5 dekanová kyselina 15100 000112-30-1 dekan-1-ol 15130 000872-05-9 dec-1-en SML = 0,05 mg/kg 15250 000110-60-1 1,4-diaminobutan 15267 000080-08-0 bis(4-aminofenyl)sulfon SML = 5 mg/kg 15272 000107-15-3 1,2-diaminoethan viz ethylendiamin 15274 000124-09-4 1,6-diaminohexan viz hexamethylendiamin 15310 000091-76-9 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin; QMA = 5 mg/6 dm2 6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin 15404 000652-67-5 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol SML = 5 mg/kg. K použití pouze jako komonomer pro poly(ethylen- tereftalát-co-isosorbid- tereftalátu). 15565 000106-46-7 1,4-dichlorbenzen SML = 12 mg/kg 15610 00080-07-9 4,4'-dichlordifenylsulfon SML = 0,05 mg/kg 15700 005124-30-1 dicyklohexylmethan-4,4'- QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno diisokyanát; jako NCO) (26) bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan; 4,4'- methylendicyklohexyldiisokyanát 15760 000111-46-6 bis(2-hydroxyethyl)ether; SML(T) = 30 mg/kg (3) diethylenglykol 15790 000111-40-0 diethylentriamin SML = 5 mg/kg 15820 000345-92-6 4,4'-difluorbenzofenon SML = 0,05 mg/kg 15880 000120-80-9 1,2-dihydroxybenzen; SML = 6 mg/kg benzen-1,2-diol 15910 000108-46-3 1,3-dihydroxybenzen; SML = 2,4 mg/kg benzen-1,3-diol 15940 000123-31-9 1,4-dihydroxybenzen; SML = 0,6 mg/kg benzen-1,4-diol 15970 000611-99-4 4,4'-dihydroxybenzofenon SML(T) = 6 mg/kg (15) 16000 000092-88-6 4,4'-dihydroxydifenyl SML = 6 mg/kg 16090 00080-09-1 4,4'-dihydroxydifenylsulfon; SML = 0,05 mg/kg 4,4'-sulfonyldifenol 16150 000108-01-0 2-(dimethylamino)ethanol SML = 18 mg/kg 4. 006864- 3,3'-dimethyl-4,4'- SML = 0,05 mg/kg(32) 16210 37-5 diaminodicyklohexylmethan; Pouze pro použitív polyamidech 4,4'-methylenbis(2- methylcyklohexan-1-amin) 16240 000091-97-4 3,3'-dimethyl-4,4'- QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno diisokyanatodifenyl; jako NCO) (26) 4,4'methylenbis(2- methylfenyl)diisokyanát; bis(4-isokyanato-3- methylfenyl)methan 16360 000576-26-1 2,6-dimethylfenol SML = 0,05 mg/kg 16390 00126-30-7 2,2-dimethylpropan-1,3-diol; SML = 0,05 mg/kg neopentylglykol 16450 000646-06-0 1,3-dioxolan SML = 5 mg/kg 16480 000126-58-9 dipentaerythritol 16540 000102-09-0 difenyl-karbonát SML = 0,05 mg/kg 16570 004128-73-8 difenylether-4,4'-diisokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 16600 005873-54-1 difenylmethan-2,4'-diisokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 16630 000101-68-8 difenylmethan-4,4'-diisokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO)(26) 16650 000127-63-9 difenylsulfon SML (T) = 3 mg/kg (25) 16660 000110-98-5 dipropylenglykol 16690 001321-74-0 divinylbenzen QMA = 0,01 mg/6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenua v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy. 16694 013811-50-2 N,N'-divinylimidazolidin-2-on QM = 5 mg/kg v FP 16697 000693-23-2 dodekandiová kyselina 16704 000112-41-4 dodec-1-en SML = 0,05 mg/kg 16750 000106-89-8 epichlorhydrin QM = 1 mg/kg v FP 16780 000064-17-5 ethanol 16950 000074-85-1 ethylen; ethen 16955 000096-49-1 ethylen-karbonát Zbytkový obsah = 5 mg/kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu na 1 kg potravin.Hydrolyzát obsahuje ethylenglykol a SML = 30 mg/kg 16960 000107-15-3 ethylendiamin SML = 12 mg/kg 16990 000107-21-1 ethan-1,2-diol; SML(T) = 30 mg/kg (3) ethylenglykol 17005 000151-56-4 ethylenimin SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) 17020 000075-21-8 ethylenoxid QM = 1 mg/kg v FP 17050 000104-76-7 2-ethylhexan-1-ol SML = 30 mg/kg 016219-75-3 5-ethylidenbicyklo[2,2,1]hept-2-en QMA = 0,05 mg/6 dm2 17110 Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2/kg 17160 000097-53-0 eugenol; SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol) nejistoty měření) 17170 061788-47-4 mastné kyseliny, kokos 17200 068308-53-2 mastné kyseliny, soja 17230 061790-12-3 mastné kyseliny, tálový olej 17260 000050-00-0 formaldehyd SML(T) = 15 mg/kg (22) 17290 000110-17-8 fumarová kyselina 17530 000050-99-7 glukóza 18010 000110-94-1 glutarová kyselina 18070 000108-55-4 glutaranhydrid 18100 000056-81-5 glycerol 18220 068564-88-5 N-heptylaminoundekanová kyselina SML = 0,05 mg/kg (1) 18250 000115-28-6 hexachlorendomethylentetrahydro- SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) ftalová kyselina; 1,4,5,6,7,7- hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en- 2,3-dikarboxylová kyselina 18280 000115-27-5 hexachlorendomethylentetrahydro- SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) ftalanhydrid; anhydrid 1,4,5,6,7,7- hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en- 2,3-dikarboxylové kyseliny 18310 036653-82-4 hexadekan-1-ol 18430 000116-15-4 hexafluorpropylen SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) 18460 000124-09-4 hexamethylendiamin SML = 2,4 mg/kg 18640 000822-06-0 hexamethylendiisokyanát; QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno hexan-1,6-diyldiisokyanát; jako NCO) (26) 1,6-diisokyanatohexan 18670 000100-97-0 hexamethylentetramin SML(T) = 15mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd) 000629-11-8 hexan-1,6-diol SML = 0,05 mg/kg 18700 18820 000592-41-6 hex-1-en SML = 3 mg/kg 18867 000123-31-9 hydrochinon; viz 1,4dihydroxybenzen benzen-1,4-diol 18880 000099-96-7 p-hydroxybenzoová kyselina; 4-hydroxybenzoová kyselina 18896 001679-51-2 4-(hydroxymethyl)cyklohex-1-en SML = 0,05 mg/kg 18897 016712-64-4 6-hydroxynaftalen-2-karboxylová SML = 0,05 mg/kg kyselina 18898 000103-90-2 N-(4-hydroxyfenyl)acetamid SML = 0,05 mg/kg 19000 000115-11-7 isobuten 19060 000109-53-5 isobutyl(vinyl)ether QM = 5 mg/kg v FP 19110 04098-71-9 [3-(isokyanatomethyl)-3,5,5- QM(T) = 1mg/kg v FP (vyjádřeno jako trimethylcyklohexyl]isokyanát NCO) ) (26) 19150 000121-91-5 benzen-1,3-dikarboxylová kyselina; SML(T) = 5 mg/kg (43) isoftalová kyselina 19180 000099-63-8 isoftaloyldochlorid SML(T) = 5 mg/kg (43) (vyjádřeno jako isoftalová kyselina). 19210 001459-93-4 dimethyl-isoftalát SML = 0,05 mg/kg 19243 00078-79-5 isopren viz. 2-methylbuta-1,3-dien 19270 000097-65-4 itakonová kyselina; prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina 19460 000050-21-5 mléčná kyselina 19470 000143-07-7 laurová kyselina; dodekanová kyselina 19480 002146-71-6 vinyl-laurát; vinyl-dodekanoát 19490 00947-04-6 laurolaktam; SML = 5 mg/kg dodekano-12-laktam 19510 011132-73-3 lignocelulóza 19540 000110-16-7 maleinová kyselina; SML(T) = 30 mg/kg (4) (Z)-butendiová kyselina 19960 000108-31-6 maleinanhydrid SML(T) = 30 mg/kg (4) (vyjádřeno jako maleinová kyselina) 19975 000108-78-1 melamin; viz. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin 19990 000079-39-0 methakrylamid SML = ND (DL = 0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření) 20020 000079-41-4 methakrylová kyselina SML(T) = 6 mg/kg(37) 20050 000096-05-9 allyl-methakrylát SML = 0,05 mg/kg 20080 002495-37-6 benzyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 20110 000097-88-1 butyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 20140 002998-18-7 sek-butyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 20170 000585-07-9 terc-butyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 20260 00101-43-9 cyklohexyl-methakrylát SML = 0,05 mg/kg 20410 02082-81-7 diester kyseliny methakrylové SML = 0,05 mg/kg s butan-1,4-diolem 20440 000097-90-5 diester methakrylové kyseliny s SML = 0,05 mg/kg ethylenglykolem 20530 002867-47-2 2-(dimethylamino)ethyl-methakrylát SML = ND (DL = 0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření) 20590 00106-91-2 2,3-epoxypropyl-methakrylát QMA = 0,02mg/6 dm2 20890 000097-63-2 ethyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 21010 000097-86-9 isobutyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 21100 004655-34-9 isopropyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 21130 000080-62-6 methyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 21190 000868-77-9 monoester methakrylové kyseliny SML(T) = 6 mg/kg(37) s ethylenglykolem 21280 002177-70-0 fenyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 21340 002210-28-8 propyl-methakrylát SML(T) = 6 mg/kg(37) 010595-80-9 2-sulfoethyl-methakrylát QMA = ND 21370 (DL = 0,02mg/6 dm2) 054276-35-6 sulfopropyl-methakrylát QMA = 0,05 mg/6 dm2 21400 21460 000760-93-0 methakrylanhydrid SML(T) = 6 mg/kg(37) 21490 000126-98-7 methakrylnitril SML = ND (DL = 0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření) 21520 01561-92-8 natrium-methallylsulfonát SML = 5 mg/kg 21550 000067-56-1 methanol 21640 00078-79-5 2-methylbuta-1,3-dien QM = 1mg/kg v FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření) 21730 000563-45-1 3-methylbut-1-en QMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu. 21765 106246-33-7 4,4'-methylenbis(3-chloro-2,6- QMA = 0,05 mg/6 dm2 diethylanilin) 21821 00505-65-7 1,4-(methylendioxy)butan viz.butan-1,4-diolformal 21940 000924-42-5 N-methylolakrylamid SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) 21970 000923-02-4 N-(hydroxymethyl)methakrylamid SML = 0,05 mg/kg 22150 000691-37-2 4-(methyl)pent-1-en SML = 0,05 mg/kg 22210 000098-83-9 alfa-methylstyren SML = 0,05 mg/kg 22331 025513-64-8 směs(35-45 % hmot.) 1,6-diamino- QMA = 5 mg/6 dm2 2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4- trimethylhexanu 22332 028679-16-5 směs(40 % hmot.) 2,2,4- QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno trimethylhexanu a 1,6- jako NCO) (26) diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4- trimethylhexan-1,6- diyldiisokyanátu 22350 000544-63-8 myristová kyselina; tetradekanová kyselina 22360 01141-38-4 naftalen-2,6-dikarboxylová SML = 5 mg/kg kyselina 22390 000840-65-3 dimethyl-2,6-naftalendikarboxylát SML = 0,05 mg/kg 22420 003173-72-6 1,5-naftalen-diisokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 22437 00126-30-7 neopentylglykol viz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol 22450 009004-70-0 nitrocelulóza 22480 000143-08-8 nonan-1-ol 22550 000498-66-8 norbornen Viz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en 22570 000112-96-9 oktadecylisokyanát; QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno 1-isokyanatooktadekan jako NCO) (26) 22600 000111-87-5 oktan-1-ol 22660 000111-66-0 okt-1-en SML = 15 mg/kg 22763 000112-80-1 olejová kyselina 22775 000144-62-7 šťavelová kyselina SML (T) = 6 mg/kg(29) 22778 07456-68-0 4,4'-oxybis(benzensulfonylazid) QMA = 0,05 mg/6 dm2 22780 000057-10-3 palmitová kyselina; hexadekanová kyselina 22840 000115-77-5 pentaerythritol 22870 000071-41-0 pentan-1-ol 22900 00109-67-1 pent-1-en SML = 5 mg/kg 22932 001187-93-5 perfluormethylperfluorvinylether SML = 0,05 mg/kg.K použití jen pro nepřilnavé povrchy. 22937 001623-05-8 perfluorpropyl(perfluorvinyl)ether SML = 0,05 mg/kg 22960 000108-95-2 fenol 23050 000108-45-2 1,3-fenylendiamin SML = ND (DL= 0,02mg/kg, včetně nejistoty měření) 23070 000102-39-6 (1,3-fenylendioxy)dioctová QMA = 0,05 mg/6 dm2 kyselina 23155 000075-44-5 fosgen viz karbonylchlorid 23170 007664-38-2 kyselina fosforečná 23175 000122-52-1 triethyl-fosfit QM = ND (DL = 1 mg/kg v FP) 23187 - ftalová kyselina viz tereftalová kyselina 23200 000088-99-3 o-ftalová kyselina 23230 000131-17-9 diallyl-ftalát SML = ND (DL = 0,01 mg/kg) 23380 000085-44-9 ftalanhydrid 23470 000080-56-8 alfa-pinen 23500 000127-91-3 beta-pinen 23547 009016-00-6 polydimethylsiloxan (molekulová V souladu se specifikacemi 063148-62-9 hmotnost vyšší než 6 800) uvedenými v dodatku II této přílohy 23590 025322-68-3 polyethylenglykol 23650 025322-69-4 polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 400) 23651 025322-69-4 polypropylenglykol 23740 000057-55-6 propan-1,2-diol 23770 000504-63-2 propan-1,3-diol SML = 0,05 mg/kg 23800 000071-23-8 propan-1-ol 23830 000067-63-0 propan-2-ol 23860 000123-38-6 propionaldehyd; propanaldehyd 23890 000079-09-4 propionová kyselina 23920 000105-38-4 vinyl-propanoát SML(T) = 6 mg/kg (2) (vyjádřeno jako acetaldehyd) 23950 000123-62-6 propionanhydrid 23980 000115-07-1 propylen; propen 24010 000075-56-9 propylenoxid QM = 1 mg/kg v FP 24051 000120-80-9 pyrokatechol; viz 1,2-dihydroxybenzen benzen-1,2-diol 24057 000089-32-7 pyromellitanhydrid SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako pyromellitová kyselina) 24070 073138-82-6 pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny 24072 000108-46-3 resorcinol viz 1,3dihydroxybenzen 24073 000101-90-6 resorcinol(diglycidyl)ether QMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použitísimulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET 24100 008050-09-7 kalafuna 24130 008050-09-7 kalafunová pryskyřice viz. kalafuna 24160 008052-10-6 kalafunový talový olej 24190 009014-63-5 kalafunové dřevo 24250 009006-04-6 kaučuk, přírodní 24270 000069-72-7 salicylová kyselina; 2-hydroxybenzoová kyselina 24280 000111-20-6 sebaková kyselina; dodekandiová kyselina 24430 002561-88-8 sebakanhydrid; anhydrid dekandiové kyseliny 24475 001313-82-2 sulfid sodný 24490 000050-70-4 sorbitol 24520 008001-22-7 sojový olej 24540 009005-25-8 škrob, potravinářský 24550 000057-11-4 stearová kyselina; oktadekanová kyselina 24610 000100-42-5 styren 24760 026914-43-2 styrensulfonová kyselina SML = 0,05 mg/kg 24820 000110-15-6 jantarová kyselina 24850 000108-30-5 anhydrid jantarové kyseliny 24880 000057-50-1 sacharóza 24886 046728-75-0 monolithium-5-sulfoisoftalát SML = 5 mg/kg a pro lithium SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium 24887 006362-79-4 5-sulfoisoftalová kyselina, SML = 5 mg/kg monosodná sůl 24888 003965-55-7 dimethylester 5-sulphoisoftalové SML = 0,05 mg/kg kyseliny, monosodná sůl 24903 068425-17-2 sirupy, hydrolyzovaný škrob, V souladu se specifikacemi hydrogenované stanovenými v dodatku II této přílohy 24910 000100-21-0 tereftalová kyselina SML = 7,5 mg/kg 24940 000100-20-9 dichlorid tereftalové kyseliny SML(T) = 7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kyselina) 24970 000120-61-6 dimethyl-tereftalát 25080 001120-36-1 tetradec-1-en SML = 0,05 mg/kg 25090 000112-60-7 tetraethylenglykol 25120 000116-14-3 tetrafluorethylen SML = 0,05 mg/kg 25150 000109-99-9 tetrahydrofuran SML = 0,6 mg/kg 25180 000102-60-3 N,N,N',N'-tetrakis(2- hydroxypropyl) ethylendiamin 25210 000584-84-9 2,4-toluen-diisokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 25240 000091-08-7 2,6-toluen-diisokyanát QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 25270 026747-90-0 2,4-toluen-diisokyanát, dimer QM(T) = 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) (26) 25360 - 2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako acetát epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43) 25380 - vinyl-trialkyl(C7-C17)acetáty QMA = 0,05 mg/6 dm2 (= vinyl-versatáty) 25385 000102-70-5 triallylamin V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy. 25420 000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin SML = 30 mg/kg 25450 26896-48-0 tricyklodekandimethanol SML = 0,05 mg/kg 25510 000112-27-6 triethylenglykol 25540 000528-44-9 trimelitová kyselina SML(T) = 5 mg/kg (35) 25550 000552-30-7 trimelitanhydrid SML(T) = 5 mg/kg (35) (vyjádřeno jako trimelitová kyselina) 25600 000077-99-6 1,1,1-trimethylolpropan; SML = 6 mg/kg 2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3- diol 25840 003290-92-4 2,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl- SML = 0,05 mg/kg methakrylát 25900 00110-88-3 trioxan SML = 5 mg/kg 25910 024800-44-0 tripropylenglykol 25927 027955-94-8 1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethan QM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech. 25960 000057-13-6 močovina 26050 000075-01-4 vinylchlorid viz. požadavky této vyhlášky 26110 000075-35-4 vinylidenchlorid QM = 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,05 mg/kg) 26140 000075-38-7 vinyliden-fluorid SML = 5 mg/kg 26155 001072-63-5 1-vinylimidazol QM = 5 mg/kg v FP 26170 003195-78-6 N-vinyl-N-methylacetamid QM = 2mg/kg v FP 26305 000078-08-0 triethoxy(vinyl)silan SML = 0,05 mg/kg.K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu. 26320 002768-02-7 vinyltrimethoxysilan QM = 5 mg/kg v FP 26360 007732-18-5 voda V souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu. ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- ODDÍL B SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY AŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- PM/REF Číslo CAS Název Omezení a/nebo specifikace č. ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- (1) (2) (3) (4) ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- 13050 00528-44-9 1,2,4-benzentrikarboxylová kyselina viz trimellitová kyselina 15730 00077-73-6 dicyklopentadien 18370 000592-45-0 hexa-1,4-dien 26230 000088-12-0 vinylpyrrolidon ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU ODDÍL A ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- PM/REF Číslo CAS Název Omezení a/nebo specifikace č. ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- (1) (2) (3) (4) ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- 30000 000064-19-7 octová kyselina 30045 000123-86-4 butyl-acetát 30080 004180-12-5 kyselina octová, měďná sůl SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jakoměď) 30140 000141-78-6 ethyl-acetát 30280 000108-24-7 acetanhydrid 30295 000067-64-1 aceton 30370 - acetyloctová kyselina, soli 30401 - acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselin 30610 - C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě) 30612 - syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono- di- a triglyceridy 30960 - estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem 31328 - mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů 31530 123968-25-2 2,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-SML = 5 mg/kg 2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylát 31542 174254-23-0 methyl-akrylát, telomer s 1- QM = 0,5% (w/w) v FP dodekaneethiolem, C16-C18 alkylestery 31730 000124-04-9 adipová kyselina 33120 - alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24) 33350 009005-32-7 alginová kyselina 33801 - n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselina SML = 30 mg/kg 34240 - estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s SML = 6 mg/kg fenoly 34281 - alkylsírové kyseliny (C8-C22), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů 34475 - hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát 34480 - hliníková vlákna, vločky a prášky 34560 021645-51-2 hydroxid hlinitý 34690 011097-59-9 hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý 34720 001344-28-1 oxid hlinitý 34850 143925-92-2 oxidované dialkylminy technicky QM = pouze pro použití: hydrogenované a) v polyolefinech v množství do0,1 % (hmot.), nikoli však vLDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohyč. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3; b) v PET v množství do 0,25 % (hmot.), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D. 34895 000088-68-6 2-aminobenzamid SML = 0,05 mg/kg Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnouvodou a nápoji. 35120 013560-49-1 thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny 35160 06642-31-5 6-amino-1,3-dimethyluracil SML = 5 mg/kg 35170 00141-43-5 2-aminoethanol SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita vpolymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouzepro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET 35284 00111-41-1 N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diamin SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita vpolymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouzepro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET 35320 007664-41-7 amoniak 35440 012124-97-9 bromid amonný 35600 001336-21-6 hydroxid amonný 35840 000506-30-9 arachidová kyselina 35845 007771-44-0 arachidonová kyselina 36000 000050-81-7 askorbová kyselina 36080 000137-66-6 askorbyl-palmitát; askorbyl-hexadekanoát 36160 010605-09-1 askorbyl-stearát 36840 012007-55-5 tetraboritan barnatý SML(T) = 1mg/kg (12) (vyjádřeno jako barium) a SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu. 36880 008012-89-3 včelí vosk 36960 003061-75-4 behenamid 37040 000112-85-6 behenová kyselina 37280 001302-78-9 bentonit 37360 000100-52-7 benzaldehyd V souladu s poznámkou (9) v dodatku IIItéto přílohy. 37600 000065-85-0 benzoová kyselina 37680 000136-60-7 butyl-benzoát 37840 000093-89-0 ethyl-benzoát 38080 000093-58-3 methyl-benzoát 38160 002315-68-6 propyl-benzoát 38510 136504-96-6 1,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, SML = 5 mg/kg polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5- triazinem 38515 001533-45-5 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilben SML = 0,05 mg/kg (1) 38810 080693-00-1 3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)- SML = 5 mg/kg(suma fosfitů 2,4,8,10-tetraoxa-3,9- a fosfátů) difosfaspiro[5.5]undekan (bis(2,6-di-terc-butyl-4- methylfenyl)pentaerythhhritol-difosfit) 38840 154862-43-8 bis(2,4-dikumylfenyl) SML = 5 mg/kg(jako suma pentaerythritoldifosfit látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl) pentaerythritolfosfátu a produktu jejíhydrolýzy 2,4- dikumylfenol) 38875 002162-74-5 bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita, pokud je oddělena vrstvou PET. 38879 135861-56-2 bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol 38885 002725-22-6 2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-[2-hydroxy-4- SML = 0,05 mg/kg. Pouze pro (oktyloxy)fenyl]-1,3,5-triazin vodné potraviny. 38950 079072-96-1 bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol 39200 006200-40-4 bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3- SML = 1,8 mg/kg (dodecyloxy)methylamonium-chlorid 39680 000080-05-7 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan SML(T) = 0,6 mg/kg (28) 39815 182121-12-6 9,9-bis(methoxymethyl)fluoren SML = 0,05 mg/kg 39890 087826-41-3 bis(methylbenzyliden)sorbitol 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 39925 129228-21-3 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan SML = 0,05 mg/kg 40120 068951-50-8 5. bis(polyethylenglykol)hydroxymethyl SML = 0,6 mg/kg fosfonát; [(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyethylen)] 40320 010043-35-3 kyselina boritá SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu. 40400 010043-11-5 nitrid bóru 40570 000106-97-8 butan 40580 000110-63-4 butan-1,4-diol SML(T) = 5 mg/kg (24) 41040 005743-36-2 kalcium-butyrát 41120 10043-52-4 chlorid vápenatý 41280 001305-62-0 hydroxid vápenatý 41520 001305-78-8 oxid vápenatý 41600 012004-14-7 sulfohlinitan vápenatý 037293-22-4 41680 000076-22-2 kafr V souladu s poznámkou (9) v dodatku IIItéto přílohy. 41760 008006-44-8 vosk kandelilla 41840 00105-60-2 kaprolaktam SML(T) = 15 mg/kg (5) 41960 000124-07-2 kaprylová kyselina; oktanová kyselina 42080 001333-86-4 saze V souladu se specifikacemi stanovenými dodatku II.této přílohy. 42160 000124-38-9 oxid uhličitý 42320 007492-68-4 uhličitan měďnatý SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) 42500 - kyselina uhličitá, soli 42640 009000-11-7 karboxymethylcelulóza 42720 008015-86-9 karnaubský vosk 42800 009000-71-9 kasein 42880 008001-79-4 ricínový olej 42960 064147-40-6 ricínový olej, bezvodý 43200 - ricínový olej, mono- a diglyceridy 43280 009004-34-6 celulosa 43300 009004-36-8 acetát-butyrát celulosy 43360 068442-85-3 celulosa, regenerovaná 43440 008001-75-0 ceresin 43480 064365-11-3 aktivní uhlí V souladu se specifikacemi stanovenými vdodatku II této přílohy. 43515 - chloridy cholinesterů mastných kyselin QMA = 0,9 mg/6 dm2 kokosového oleje 44160 000077-92-9 citronová kyselina 44640 000077-93-0 methyl-citrát 45195 007787-70-4 bromid měďný SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) 45200 001335-23-5 jodid měďný SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML(T) = 1mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) 45280 - bavlněná vlákna 45450 068610-51-5 produkt reakce p-kresolu SML = 5 mg/kg s dicyklopentadienem a isobutylenem; p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymer 45560 014464-46-1 kristobalit 45600 003724-65-0 kyselina krotonová; QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (E)-but-2-enová kyselina (33) 45640 005232-99-5 ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát; SML = 0,05 mg/kg ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difenyl- akrylové 45703 491589-22-1 kalcium-cis-cyklohexan-1,2-dikarboxylát SML = 5 mg/kg. 45705 166412-78-8 diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát 45760 000108-91-8 cyklohexylamin 45920 009000-16-2 dammar 45940 000334-48-5 n-dekanová kyselina 46070 010016-20-3 alfa-dextrin 46080 007585-39-9 beta-dextrin 46375 061790-53-2 křemelina 46380 068855-54-9 křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny 46480 032647-67-9 dibenzyliden-sorbitol 46700 - 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a 2,3- SML = 5 mg/kg dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on, obsahující: a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 hmot. %), a b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3- dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (0 až 20 hmot. %), 46720 004130-42-1 2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol QMA = 4,8 mg/6 dm2 46790 004221-80-1 2,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc- butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 46800 067845-93-6 hexadecylester 3,5-di- terc-butyl-4- hydroxybenzoové kyseliny 46870 003135-18-0 dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4- hydroxybenzylfosfonové kyseliny 46880 065140-91-2 monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4- SML = 6 mg/kg hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůl 47210 26427-07-6 dibutyl-thiocíničitan, polymer; V souladu se specifikacemi thiobis(butylcín sulfid), polymer v dodatku II této přílohy. 47440 000461-58-5 dikyanodiamid 47540 27458-90-8 di-terc-dodecyl-disulfid SML = 0,05 mg/kg 47680 000111-46-6 bis(2-hydroxyethyl)ether; SML(T) = 30 mg/kg (3) diethylenglykol 48460 000075-37-6 1,1-difluorethan 48620 00123-31-9 1,4-dihydroxybenzen SML = 0,6 mg/kg 48720 00611-99-4 4,4'-dihydroxybenzofenon SML(T) = 6 mg/kg (15) 48960 _ 9,10-dihydroxystearová kyselina a její SML = 5 mg/kg oligomery 49485 134701-20-5 2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol SML = 1 mg/kg 49540 000067-68-5 dimethylsulfoxid 51200 000126-58-9 dipentaerythritol 51700 147315-50-2 2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5- SML = 0,05 mg/kg (hexyloxy)fenol 51760 025265-71-8 dipropylenglykol 000110-98-5 52640 016389-88-1 dolomit 52645 10436-08-5 cis-11-eikosenamid 52720 000112-84-5 erukamid 52730 000112-86-7 eruková kyselina 52800 000064-17-5 ethanol 53270 037205-99-5 ethylkarboxymethylcelulóza 53280 009004-57-3 ethylcelulóza 53360 000110-31-6 N,N'-ethylenbis(oleamid) 53440 005518-18-3 N,N'-ethylenbis(palmitamid) 53520 000110-30-5 N,N'-ethylenbis(stearamid) 53600 000060-00-4 ethylendiamintetraoctová kyselina 53610 054453-03-1 ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá SML(T) = 5 mg/kg (7) sůl (vyjádřeno jako měď) 53650 000107-21-1 ethan-1,2-diol SML(T) = 30 mg/kg (3) (ethylenglykol) 54005 005136-44-7 ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid 54260 009004-58-4 ethylhydroxyethylcelulóza 54270 - ethylhydroxymethylcelulóza 54280 - ethylhydroxypropylcelulóza 54300 118337-09-0 2,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl- SML = 6 mg/kg fenyl)fluorfosfonit 54450 - tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin 54480 - tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované 54930 025359-91-5 formaldehyd-1-naftol, kopolymer; poly(1- SML = 0,05 mg/kg hydroxynaftylmethan)] 55040 000064-18-6 mravenčí kyselina 55120 000110-17-8 fumarová kyselina 55190 029204-02-2 gadoleová kyselina 55440 009000-70-8 želatina 55520 - skleněná vlákna 55600 - skleněné mikrokuličky 55680 000110-94-1 glutarová kyselina 55910 736150-63-3 acetáty hydrogenovaných monoglyceridů ricinového oleje 55920 000056-81-5 glycerol 56020 099880-64-5 glycerol-dibehenát; glycerol-didokosonoát 56360 - estery glycerolu s kyselinou octovou 56486 - estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14-C18) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18) 56487 - estery glycerolu s kyselinou máselnou 56490 - estery glycerolu s kyselinou erukovou 56495 - estery glycerolu s kyselinou 12- hydroxystearovou - estery glycerolu s kyselinou laurovou 56500 56510 - estery glycerolu s kyselinou linolovou 56520 - estery glycerolu s kyselinou myristovou 56535 - estery glycerolu s kyselinou nonanovou 56540 - estery glycerolu s kyselinou olejovou 56550 - estery glycerolu s kyselinou palmitovou 56570 - estery glycerolu s kyselinou propionovou 56580 - estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou 56585 - estery glycerolu se kyselinou stearovou 56610 030233-64-8 monobehenát glycerolu 56720 026402-23-3 monohexanoát glycerolu 56800 030899-62-8 monolaurát-diacetát glycerolu 56880 026402-26-6 monooktanoát glycerolu 57040 - ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou - ester monooleátu glycerolu 57120 s kyselinou citronovou - ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou 57200 askorbovou 57280 - ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citronovou 57600 - ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou 57680 - ester monostearátu glycerolu s kyselinou citronovou 57800 018641-57-1 glycerol-tri(dokosanoát) 57920 000620-67-7 triheptanoát glycerolu 58300 - glycin, soli 58320 007782-42-5 grafit 58400 009000-30-0 guarová pryskyřice 58480 009000-01-5 arabská guma 58720 000111-14-8 heptanová kyselina 59280 000100-97-0 hexamethyletetraamin; SML (T) = 15 mg/kg (22) 1,3,5,7-tetraazaadamantan (vyjádřeno jako formaldehyd) 59360 000142-62-1 hexanová kyselina 59760 019569-21-2 huntit 59990 007647-01-0 kyselina chlorovodíková 60025 _ hydrogenované homopolymery nebo kopolymery V souladu se specifikacemi dec-1-enu, dodec-1-enu nebo okt-1-enu. stanovenými vpříloze V. Nepoužívat pro předměty ve styku s tukovými potravinami. 60030 012072-90-1 hydromagnesit 60080 012304-65-3 hydrotalkit 60160 000120-47-8 ethyl-4-hydroxybenzoát 60180 004191-73-5 isopropyl-4-hydroxybenzoát 60200 000099-76-3 methyl-4-hydroxybenzoát 60240 000094-13-3 propyl-4-hydroxybenzoát 60480 003864-99-1 2-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butyl-fenyl)-5- SML(T) = 30mg/kg (19) chlorbenzotriazol 60560 009004-62-0 hydroxyethylcelulóza 60880 009032-42-2 hydroxyethylmethylcelulóza 61120 009005-27-0 hydroxyethylový škrob 61390 037353-59-6 hydroxymethylcelulóza 61680 009004-64-2 hydroxypropylcelulóza 61800 009049-76-7 hydroxypropylový škrob 61840 000106-14-9 12-hydroxystearová kyselina 62020 007620-77-1 lithium-12-hydroxystearát SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium 62140 006303-21-5 kyselina fosforná 62240 001332-37-2 oxid železa 62245 012751-22-3 fosfid železa Pouze pro polymery a kopolymery PET 62280 009044-17-1 kopolymer isobutylenu (2-methylpropenu) a butenu 62450 000078-78-4 isopentan 62640 008001-39-6 japonský vosk 62720 001332-58-7 kaolin 62800 - kaolin, kalcinovaný 62960 000050-21-5 mléčná kyselina 63040 000138-22-7 butyl-laktát 63280 000143-07-7 laurová kyselina 63760 008002-43-5 lecithin 63840 000123-76-2 levulová kyselina 63920 000557-59-5 lignocerová kyselina 64015 000060-33-3 linolová kyselina 64150 028290-79-1 linolenová kyselina 64500 - lysin, soli 64640 001309-42-8 hydroxid hořečnatý 64720 001309-48-4 oxid hořečnatý 64800 00110-16-7 maleinová kyselina SML(T) = 30mg/kg (4) 64990 02573661-2 maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná V souladu se specifikacemi sůl stanovenými vdodatku II této přílohy. 65020 006915-15-7 jablečná kyselina 65040 000141-82-2 malonová kyselina 65520 000087-78-5 mannitol 65920 66822-60-4 natrium-[N-methakryloyloxyethyl- N,Ndimethyl-N-karboxymethyl-amonium- chlorid-oktadecyl-methakrylát- ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N- vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery 66200 037206-01-2 methylkarboxymethylcelulóza 66240 009004-67-5 methylcelulóza 66560 004066-02-8 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6- SML(T) = 3 mg/kg (6) cyklohexylfenol) 66580 000077-62-3 2,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(1- SML(T) = 3 mg/kg (6) methylcyklohexyl)fenol] 66640 009004-59-5 methylethylcelulóza 66695 - methylhydroxymethylcelulóza 66700 009004-65-3 methylhydroxypropylcelulóza 66755 002682-20-4 2-methyl-2,3-dihydroisohiazol-3-on SML = 0,5 mg/kg. K použití pouze ve vodných dispersích polymeru a emulzích a v koncentracích, které nemají na povrch polymeru nebo na samotnou potravinu antimikrobiální účinek. 66905 000872-50-4 N-methylpyrrolidon 66930 068554-70-1 methylsilseskvioxan Zbytkový monomer v methylsilseskvioxanu; <1 mg methyltrimethoxysilanu/kg methylsilseskvioxanu 67120 012001-26-2 slída 67155 - směs 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2- Nejvíce 0,05%hmotnostních benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2- (množství použité benzoxazolyl)stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl- látky/množství přípravku).V 2-benzoxazolyl)stilbenu souladu se specifikacemi stanovenými vdodatku II této přílohy. 67180 - směs decyl-octylftalátu (50 % hmot.), SML = 5 mg/kg(1) didecyl-ftalátu (25 % hmot.) a dioktylftalátu (25 hmot.) 67200 001317-33-5 sulfid molybdeničitý 67840 - montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a /nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem 67850 008002-53-7 montanový vosk 67891 000544-63-8 myristová kyselina 68040 003333-62-8 7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]-3- fenylkumarin 68078 027253-31-2 neodekanová kyselina, sůl kobaltu; SML(T) = 0,05mg/kg 7,7-dimethyloktanová kyselina, sůl kobaltu (vyjádřeno jako neodekanová kyselina) a SML(T) = 0,05mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt) Látka nesmí být použita v polymerech určených pro styk s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D. 68125 037244-96-5 nefelinsyenit 68145 080410-33-9 2,2',2"- nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'- SML = 5 mg/kg(suma fosfitů a tetra-terc-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'- fosfátů) diyl)fosfit] 68960 000301-02-0 oleamid 69040 000112-80-1 olejová kyselina 69760 000143-28-2 oleylalkohol 69920 000144-62-7 šťavelová kyselina SML (T) = 6 mg/kg (29) 70000 070331-94-1 2,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl- 4-hydroxyfenyl)-propionát] 70240 012198-93-5 ozokerit 70400 000057-10-3 palmitová kyselina 70480 000111-06-8 butyl-palmitát 71020 000373-49-9 palmitolejová kyselina 71440 009000-69-5 pektin 71600 000115-77-5 pentaerythritol 71635 025151-96-6 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol- SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být di(oktadec-9-enoát) použita v polymerech ve styku (pentaerythritol-dioleát) s potravinami, pro něž je přílohou č. 4k této vyhlášce stanoven simulant D. 71670 178671-58-4 pentaerythritol tetrakis(2-kyano-3,3-di- SML = 0,05 mg/kg fenylakrylát) 71680 006683-19-8 pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-terc- butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát] 71720 000109-66-0 pentan 71960 003825-26-1 aminium-perfluoroktanoát K použití pouze v předmětech pro opakovanépoužití spékaných přivysokých teplotách. 72640 007664-38-2 kyselina fosforečná 73160 - mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery SML = 0,05 mg/kg kyseliny fosforečné 73720 000155-96-8 (trichlorethyl)-fosfát SML = ND (DL = 0,02mg/kg, včetně nejistoty měření) 74010 145650-60-8 bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)ethyl- SML = 5 mg/kg(suma fosfitů fosfit a fosfátů) 74240 031570-04-4 tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit 74480 000088-99-3 o-ftalová kyselina 74560 000085-68-7 benzyl-butyl-ftalát K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití b) změkčovadlo v materiálech a výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovacíkojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) . c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku SML = 30 mg/kg simulantu potravin 74640 000117-81-7 bis(2-ethylhexyl)-ftalát K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku SML = 1,5 mg/kg simulantu potravin 74880 000084-74-2 dibutyl-ftalát K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,05% v konečném výrobku SML = 0,3 mg/kg simulantu potravin 75100 068515-48-0 dialkyl-ftaláty s nasycenými rozvětvenými K použití pouze jako: 028553-12-0 primárními alkyly C8-C10 obsahující více a) změkčovadlo v materiálech než 60 % alkylů C9 a výrobcích pro opakované použití b) změkčovadlo ve výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovýmipotravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) . c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42) 75105 068515-49-1 dialkyl-ftaláty s nasycenými primárními K použití pouze jako: 026761-40-0 alkyly C9-C11 obsahující více než 90 % a) změkčovadlo v materiálech alkylů C10 a výrobcích pro opakované použití b) změkčovadlo ve výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovýmipotravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42) 76320 000085-44-9 ftalanhydrid 76415 019455-79-9 pimelová kyselina, vápenatá sůl 76463 _ soli poly(akrylové kyseliny) SML (T) = 6 mg/kg (36) (pro polyakrylovoukyselinu) 76721 009016-00-6 polydimethylsiloxan (Mw>6 800) V souladu se specifikacemi 063148-62-9 stanovenými vdodatku II této přílohy. 76723 167883-16-1 kopolymery poly(dimethylsiloxanu) V souladu se specifikacemi s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a stanovenými vdodatku II této bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanu příloze 76725 661476-41-1 kopolymery poly(dimethylsiloxanu) V souladu se specifikacemi s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a stanovenými vdodatku II této 5-isokyanato-1-(isokyanatomethyl)-1,3,3- příloze trimethylcyklohexanu 76730 - polydimethylsiloxan, ă-hydroxypropylovaný SML = 6 mg/kg 76815 - polyester kyseliny adipové s glycerolem V souladu se specifikacemi nebo pentaerythritolem, estery se sudým stanovenými vdodatku V této počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny přílohy. C12-C22, lineární 76845 031831-53-5 polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem V souladu se specifikacemi stanovenými vdodatku II této přílohy. 76866 - polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan- SML = 30 mg/kg 1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu a/nebo dekan-1-olu 76960 025322-68-3 polyethylenglykol 77370 070142-34-6 poly(ethylenglykol-30) dipolyhydroxystearát 77600 061788-85-0 ester polyethylenglykolu s hydrogenovaným ricínovým olejem 77702 - estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a sodné sírany 77732 - poly(ethylenglykol) s 1-30 oxyethylenovými SML = 0,05 mg/kg. K použití jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-pouze v PET. hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-kyanakrylátem 77733 - poly(ethylenglykol) s 1-30 oxyethylenovými SML = 0,05 mg/kg. K použití jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-pouze v PET. hydroxyfenyl)-2-kyanakrylátem 77895 068439-49-6 ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a SML = 0,05 mg/kg a v souladu monoalkylu (C16-C18) se specifikacemi v dodatku II této přílohy 77897 - poly(ethylenglykol) monoalkylethersulfát, SML = 5 mg/kg soli (1-50 oxyethylenových jednotek, typicky 5; alkyly C8-C20 lineární i rozvětvené) 79040 009005-64-5 sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu 79120 009005-65-6 sorbitan-monooleát polyethylenglykolu 79200 009005-66-7 sorbitan-monopalmitát polyethylenglycolu 79280 009005-67-8 sorbitan-monostearát polyethylenglykolu 79360 009005-70-3 sorbitan-trioleát polyethylenglykolu 79440 009005-71-4 sorbitan-tristearát polyethylenglykolu 79600 009046-01-9 poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát SML = 5 mg/kg. Pro materiály a předměty určené pouze pro styk s vodnými potravinami. V souladu se specifikacemi stanovenými vdodatku II této přílohy. 79920 009003-11-6 poly(ethylenglykol-co-propylenglykol) 106392-12-5 80000 009002-88-4 polyethylenový vosk 80240 029894-35-7 ricinoleát polyglycerolu 80640 - polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan 80720 008017-16-1 polyfosforečné kyseliny 80800 025322-69-4 polypropylenglykol 81060 009003-07-0 polypropylenový vosk 81220 192268-64-7 poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-SML = 5 mg/kg yl)-n-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4- diyl][N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4- yl)imino]hexan-1,6-diyl[N-(2,2,6,6- tetramethylpiperidin-4-yl)imino]]-á- [N,N,N',N'-tetrabutyl-N''''-(2,2,6,6- tetramethylpiperidin-4- ylamino)hexyl][1,3,5-triazin-2,4,6- triamino]-ů-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5- triazin-2,4-diamin 81500 9003-39-8 poly(vinylpyrrolidon) V souladu se specifikacemi stanovenými vdodatku II této přílohy 81515 087189-25-1 polyglycerolát zinečnatý SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) 81520 007758-02-3 bromid draselný 81600 001310-58-3 hydroxid draselný 81760 - prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, SML(T) = 5 mg/kg (7) mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin (vyjádřeno jako měď) SML = mědi, cínu a železa 48mg/kg (vyjádřeno jako železo) 81840 000057-55-6 propan-1,2-diol 81882 000067-63-0 propan-2-ol 82000 000079-09-4 propionová kyselina 82080 009005-37-2 alginát 1,2-propylenglykolu 82240 022788-19-8 dilaurát 1,2-propylenglykolu 82400 000105-62-4 dioleát 1,2-propylenglykolu 82560 033587-20-1 dipalmitát 1,2-propylenglykolu 82720 006182-11-2 distearát 1,2-propylenglykolu 82800 027194-74-7 monolaurát 1,2-propylenglykolu 82960 001330-80-9 monooleát 1,2-propylenglykolu 83120 029013-28-3 monopalmitát 1,2-propylenglykolu 83300 001323-39-3 monostearát 1,2-propylenglykolu 83320 - propylhydroxyethylcelulóza 83325 - propylhydroxymethylcelulóza 83330 - propylhydroxypropylcelulóza 83440 002466-09-3 kyselina difosforečná 83455 013445-56-2 kyselina difosforitá 83460 012269-78-2 pyrophyllit 83470 014808-60-7 křemen 83599 68442-12-6 reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu SML(T) = 0,18mg/kg (16) s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a (vyjádřeno jako cín) trichlormethylcínem 83610 073138-82-6 pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny 83840 008050-09-7 kalafuna 84000 008050-31-5 kalafuna, ester s glycerolem 84080 008050-26-8 kalafuna, ester s pentaerythritolem 84210 065997-06-0 kalafuna, hydrogenovaná 84240 065997-13-9 kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem 84320 008050-15-5 kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem 84400 064365-17-9 kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem 84560 009006-04-6 kaučuk, přírodní 84640 000069-72-7 salicylová kyselina 85360 000109-43-3 dibutyl-dekandioát 85601 - přírodní křemičitany (kromě azbestu) 85610 - křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu) 85680 01343-98-2 kyselina křemičitá 85840 053320-86-8 křemičitan lithno-sodno-hořečnatý SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 86000 - křemičitá kyselina, silylovaná 86160 000409-21-2 karbid křemíku 86240 007631-86-9 oxid křemičitý 86285 - oxid křemičitý, silanizovaný 86560 007647-15-6 bromid sodný 86720 001310-73-2 hydroxid sodný 87040 001330-43-4 tetraboritan sodný SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu 87200 000110-44-1 sorbová kyselina 87280 029116-98-1 sorbitan-dioleát 87520 062568-11-0 sorbitan-monobehenát 87600 001338-39-2 sorbitan-monolaurát 87680 001338-43-8 sorbitan-monooleát 87760 026266-57-9 sorbitan-monopalmitát 87840 001338-41-6 sorbitan-monostearát 87920 061752-68-9 sorbitan-tetrastearát 88080 026266-58-0 sorbitan-trioleát 88160 054140-20-4 sorbitan-tripalmitát 88240 026658-19-5 sorbitan-tristearát 88320 000050-70-4 sorbitol 88600 026836-47-5 monostearát sorbitolu 88640 008013-07-8 olej ze sojových bobů, epoxidovaný SML = 60 mg/kg. Avšak v případě těsnění z PVC k uzavírání sklenic s počáteční apokračovací kojeneckou výživou podle zvláštního právního předpisu, kterým se upravují požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle této vyhlášky se SML snižuje na 30 mg/kg. V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy. 88800 009005-25-8 škrob, potravinářský 88880 068412-29-3 škrob, hydrolyzovaný 88960 000124-26-5 stearamid 89040 000057-11-4 stearová kyselina 89120 000123-95-5 butyl-stearát 89200 007617-31-4 stearát měďný SML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď 89440 - estery stearové kyseliny s ethylenklykolem SML(T) = 30 mg/kg (3) 90720 058446-52-9 stearoylbenzoylmethan 90800 005793-94-2 stearoyl-2-mléčná kyselina, vápenatá sůl 6. 90960 000110-15-6 jantarová kyselina 91200 000126-13-6 acetát-isobutyrát sacharózy 91360 000126-14-7 oktaacetát sacharózy 91840 007704-34-9 síra 91920 007664-93-9 kyselina sírová 92030 010124-44-4 síran měďnatý SML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď 92080 014807-96-6 talek 92150 01401-55-4 kyseliny taninu V souladu se specifikacemi JECFA 92160 000087-69-4 vinná kyselina 92195 - taurin, soli 7. 92205 057569-40-1 2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc- 8. butylfenol)diester tereftalové kyseliny 92350 000112-60-7 tetraethylenglykol 9. 92640 000102-60-3 N,N,N',N'-tetrakis(2- 10. hydroxypropyl)ethylendiamin 92700 078301-43-6 2,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7- 11. SML = 5 mg/kg oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan- 21-on, polymer 92930 120218-34-0 thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6- 12. SML = 6 mg/kg dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-karboxylát 93440 013463-67-7 oxid titaničitý 93520 000059-02-9 alfa-tokoferol 010191-41-0 93680 009000-65-1 guma tragant 93720 00108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin SML = 30 mg/kg 93760 000077-90-7 tributyl-O-acetylcitrát 93970 - tricyklodekandimethanol- SML = 0,05 mg/kg bis(hexahydroftalát) 94320 000112-27-6 triethylenglykol 94960 000077-99-6 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol SML = 6 mg/kg 95000 028931-67-1 poly[2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol- trimethakrylát]-co-methyl-methakrylát 95020 6846-50-0 2,2,4-trimethylpentan-1,3-diyl- SML =5 mg/kg. Při použití diisobutyrát jsou nutné rukavice na jedno použití 95200 001709-70-2 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc- butyl-4-hydroxybenzyl)benzen 95270 161717-32-4 2,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2- SML = 2 mg/kg(jako suma ethylpropan-1,3-diol-fosfát fosfitu, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP) 95420 745070-61-5 1,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamido)-benzen SML = 0,05 mg/kg potraviny 95725 110638-71-6 vermikulit, reakční produkt s lithium- SML(T) = 0,6 mg/kg (8) citrátem vyjádřeno jako lithium 95855 007732-18-5 voda V souladu se zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu 95858 - parafiny, rafinované, získané z ropy nebo SML = 0,05 mg/kg a v souladu syntetických uhlovodíků se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy. Látka nesmí být použita v předmětech,které přijdou do styku s tukovými potravinami. 95859 - vosky, rafinované, získané z ropy nebo V souladu se specifikacemi syntetických uhlovodíků uvedenými v dodatku II této přílohy 95883 - bílé minerální oleje, parafinické, získané V souladu se specifikacemi z ropných uhlovodíků uvedenými v dodatku II této přílohy 95905 013983-17-0 wollastonit 95920 - dřevní moučka a vlákna, neupravená 95935 011138-66-2 xanthanová guma 96190 020427-58-1 hydroxid zinečnatý SML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) 96240 001314-13-2 oxid zinečnatý SML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) 96320 001314-98-3 sulfid zinečnatý SML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) ------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- ODDÍL B ------------------------- --------------------------------- ------------------------------------------------------------ PM/REF. č. Číslo CAS Název Omezení a/nebo specifikace ------------------------- --------------------------------- ------------------------------------------------------------ 30180 02180-18-9 octan manganatý SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 31500 025134-51-4 akrylová kyselina-2-ethylhexyl-akrylát, kopolymer SML(T) = 6 mg/kg (36) (vyjádřeno jako akrylová kyselina) a SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako 2-ethylhexyl- akrylát) 31520 61167-58-6 2-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5- SML = 6 mg/kg methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát 31920 00103-23-1 bis(2-ethylhexyl)-hexandioát SML = 18 mg/kg (1) bis(2-ethylhexyl)-adipát 34130 - alkyldimethylaminy (lineární alkylyC12-C20 se sudým SML = 30 mg/kg počtem atomů uhlíku) 34230 - alkyl(C8-C22)sulfonové kyseliny SML = 6 mg/kg 34650 151841-65-5 hydroxid-bis[2,2'methylbis(4,6-di-terc- SML = 5 mg/kg butylfenyl)fosfát]hlinitý 35760 01309-64-4 oxid antimonitý SML = 0,02 mg/kg (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření) 36720 17194-00-2 hydroxid barnatý SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum) 36800 10022-31-8 dusičnan barnatý SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum) 38240 00119-61-9 benzofenon SML = 0,6 mg/kg 38560 07128-64-5 2,5-bis(5-terc-butyl-2-benzoxazolyl)thiofen SML = 0,6 mg/kg 38700 63397-60-4 bis(2-karbobutoxyethyl)cín- SML = 18 mg/kg bis(isooktylsulfanylacetát) 38000 000553-54-8 lithium-benzoát SML (T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 38505 351870-33-2 cis-endo-bicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylová SML = 5 mg/kg. Nepoužívat kyselina, di-sodná sůl s polyethylenem ve styku s kyselými potravinami. Čistota >= 96%. 38800 32637-78-8 N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butyl-4- SML = 15 mg/kg hydroxyfenyl)propionyl)hydrazid 38820 26741-53-7 bis(2,4-di-terc-butylfenyl) pentaerythritoldifosfit SML = 0,6 mg/kg 38940 110675-26-8 2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol SML(T) = 5 mg/kg (40) 39060 35958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)ethan SML = 5 mg/kg 39090 - N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amin SML(T) = 1,2 mg/kg (13) 39120 - N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18) amin SML(T) = 1,2mg/kg (13) (vyjádřeno hydrochloridy jako N,N-bis(2-hydroxyethyl) alkyl(C8-C18)amin) 40000 00991-84-4 2,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-terc- SML = 30 mg/kg butylanilino)-1,3,5-triazin 40020 110553-27-0 2,4-bis[(oktylthiomethyl)-6-methyl]fenol SML(T) = 5 mg/kg (40) 40160 61269-61-2 N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4- SML = 2,4 mg/kg yl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymer 40720 025013-16-5 2-terc-butyl-4-methoxyfenol; SML = 30 mg/kg terc-butyl-4-hydroxyanisol (= BHA) 40800 13003-12-8 4,4'-butylidenbis(6-terc-butyl-3- SML = 6 mg/kg methylfenylditridecylfosfit) 40980 19664-95-0 butanová kyselina, sůl manganu SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 42000 63438-80-2 (2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát) SML = 30 mg/kg 42400 10377-37-4 uhličitan lithný SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 42480 00584-09-8 uhličitan rubidný SML = 12 mg/kg 43600 04080-31-3 1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan SML = 0,3 mg/kg chlorid 43680 00075-45-6 chlordifluormethan SML = 6 mg/kg V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy. 44960 11104-61-3 oxid kobaltitý SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt) 45440 - stryenované butylované kresoly SML = 12 mg/kg 46640 000128-37-0 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol; SML = 3 mg/kg (= BHT) 47500 153250-52-3 N,N'-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamid SML = 5 mg/kg 47600 084030-61-5 didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát) SML(T) = 0,05 mg/kg (41) (jako součet dodecyltriisooktylcín- sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín- sulfanylacetátu, dodecylcín- trichloridu a didodecylcín- dichloridu) vyjádřené jako součet mono- a didodecylcínchloridů. 48640 00131-56-6 2,4-dihydroxybenzofenon SML(T) = 6 mg/kg (15) 48800 00097-23-4 2,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethan SML = 12 mg/kg 48880 00131-53-3 2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenon SML(T) = 6 mg/kg (15) 49595 057583-35-4 dimethylcínbis(ethylhexyl-merkaptoacetát) SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín) 49600 26636-01-1 dimethylcínbis(isooktylsulfanylacetát) SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín) 49840 02500-88-1 dioktadecyl-disulfid SML = 3 mg/kg 50160 - di-n-oktylcínbis(n-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50240 10039-33-5 di-n-oktylcínbis(2-ethylhexylmaleinát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50320 15571-58-1 di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50360 - di-n-oktylcínbis(ethylmaleinát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50400 33568-99-9 di-n-oktylcínbis(isooktyl-maleinát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50480 26401-97-8 di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50560 - di-n-oktylcínbutan1,4-diol-bis SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (sulfanylacetát) (vyjádřeno jako cín) 50640 03648-18-8 di-n-oktylcíndidodekanoát SML(T) = 0,006 mg/kg (17) di-n-oktylcíndilaurát (vyjádřeno jako cín) 50720 15571-60-5 di-n-oktylcíndimaleinát SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50800 - di-n-oktylcíndimaleinát, esterifikovaný SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50880 - di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 2-4) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 50960 69226-44-4 di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 51040 15535-79-2 di-n-oktylcínsulfanylacetát SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) 51120 - di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl) SML(T) = 0,006 mg/kg (17) sulfanylacetát] (vyjádřeno jako cín) 51570 00127-63-9 Difenylsulfon SML = 3 mg/kg (25) 51680 00102-08-9 N,N'-difenylthiomočovina SML = 3 mg/kg 52000 27176-87-0 dodecylbenzensulfonová kyselina SML = 30 mg/kg 52320 52047-59-3 2-(4-dodecylfenyl)indol SML = 0,06 mg/kg 52880 23676-09-7 ethyl4-ethoxybenzoát SML = 3,6 mg/kg 53200 23949-66-8 2-ethoxy-2'-ethyloxanilid SML = 30 mg/kg 53670 032509-66-3 ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl4- SML = 6 mg/kg hydroxyfenyl)butanoát] 54880 000050-00-0 formaldehyd SML(T) = 15 mg/kg (22) 55200 001166-52-5 dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; SML(T) = 30 mg/kg (34) dodechl-gallát 55280 001034-01-1 oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; SML(T) = 30 mg/kg (34) oktyl-gallát 55360 000121-79-9 propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; SML(T) = 30 mg/kg (34) propyl-gallát 58960 00057-09-0 hexadecyltrimethylamoniumbromid SML = 6 mg/kg 59120 23128-74-7 1,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- SML = 45 mg/kg hydroxyfenyl)propanamid]cyklohexan 59200 35074-77-2 1,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- SML = 6 mg/kg hydroxyfenyl)propanoát]cyklohexan 60320 70321-86-7 2-(2-hydroxy-3,5-bis(1,1- SML = 1,5 mg/kg dimethylbenzyl)fenyl)benzotriazol 60400 03896-11-5 2-(2'-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5- SML(T) = 30 mg/kg (19) chlorbenzotriazol 60800 65447-77-0 dimethylester [1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6- SML = 30 mg/kg tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymer 61280 03293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon SML(T) = 6 mg/kg (15) 61360 00131-57-7 2-hydroxy-4-methoxybenzofenon SML(T)= 6 mg/kg (15) 61440 02440-22-4 2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazol SML(T) = 30 mg/kg (19) 61600 01843-05-6 2-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenon SML(T) = 6 mg/kg (19) 63200 51877-53-3 manganatá sůl mléčné kyseliny SML(T) = 0,6 mg/kg (10) manganum-dilaktát (vyjádřeno jako mangan) 63940 008062-15-5 lignosulfonová kyselina SML = 0,24 mg/kg a k použití jako rozprašovač pro disperzi plastů. 64320 10377-51-2 jodid lithný SML(T) = 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) a SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 65120 07773-01-5 chlorid manganatý SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 65200 12626-88-9 hydroxid manganatý SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 65280 10043-84-2 hypofosfit manganatý SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 65360 11129-60-5 oxid manganatý SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 65440 - difosforečnan manganu SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 66350 085209-93-4 2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylphenyl) SML = 5 mg/kg a SML(T) = 0,6 mg/kg lithiumfosfát (8) (vyjádřeno jako lithium) 66360 85209-91-2 2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)natriumfosfát SML = 5 mg/kg 66400 00088-24-4 2,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol) SML(T) = 1,5 mg/kg (20) 66480 00119-47-1 2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol) SML(T) = 1,5 mg/kg (20) 67360 067649-65-4 dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetát SML(T) = 0,05 mg/kg (41) (jako součet dodecyltriisooktylcín- sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín- sulfanylacetátu, dodecylcín- trichloridu a didodecylcín- dichloridu) vyjádřené jako součet mono- a didodecylcínchloridů. 67515 057583-34-3 monomethylcíntris(ethylhexylmerkaptoacetát) SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín) 67520 54849-38-6 monomethylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát) SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín) 67600 - mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát) SML(T) = 1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín) 67680 27107-89-7 mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexylsulfanylacetát) SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín) 67760 26401-86-5 mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát) SML(T) = 1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín) 67896 020336-96-3 lithium-tetradekanoát; SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno lithium-myristát jako lithium) 68320 02082-79-3 oktadecyl3-(3,5-di-terc-butyl-4- SML = 6 mg/kg hydroxylfenyl)propanoát 68400 10094-45-8 oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid SML = 5 mg/kg oktadecylerukamid 68860 004724-48-5 n-oktylfosfoniová kyselina SML = 0,05 mg/kg 69160 014666-94-5 olejová kyselina, kobaltová sůl SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt) 69840 16260-09-6 N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid SML = 5 mg/kg oleylpalmitamid 71935 007601-89-0 chloristan sodný, monohydrát SML = 0,05 mg/kg (31) 72081/10 - hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy. 72160 00948-65-2 2-fenylindol SML = 15 mg/kg 72800 01241-94-7 difenyl-2-ethylhexylfosfát SML = 2,4 mg/kg 73040 13763-32-1 kyselina fosforečná, lithné soli SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 73120 10124-54-6 kyselina fosforečná, soli manganu SML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan) 74400 - tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité SML = 30 mg/kg nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforité tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)fosforitan 77440 - polyethylenglykoldi(12hydroxyoktadec9enoát) SML = 42 mg/kg polyethylenglykoldiricinoleát 77520 61791-12-6 polyethylenglykolester ricinového oleje SML = 42 mg/kg 78320 09004-97-1 polyethylenglykol12hydroxyoktadec9enoát SML = 42 mg/kg polyethylenglykol-monoricinoleát 81200 71878-19-8 poly(6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5- SML = 3 mg/kg triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4- yl)imino]hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4- yl)imino] 81680 07681-11-0 jodid draselný SML(T) = 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) 82020 19019-51-3 propanová kyselina, sůl kobaltu SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt) 83595 119345-01-6 reakční produkt di-terc-butylfosfonitu s bifenylem SML = 18 mg/kg V souladu se získaný kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty specifikacemi uvedenými v dodatku II Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitéhoa této přílohy. bifenylu 83700 00141-22-0 (Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina SML = 42 mg/kg ricinolejová kyselina 84800 00087-18-3 4-terc-butylfenyl-salicylát SML = 1,2 mg/kg 84880 00119-36-8 methyl-salicylát SML = 30 mg/kg 85760 12068-40-5 křemičitan lithnohlinitý SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 85920 12627-14-4 křemičitan lithný SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium) 85950 037296-97-2 kyselina křemičitá, sůl s fluoridem sodno-hořečnatým SML = 0,15 mg/kg (vyjádřeno jako fluorid). Pouze k použití ve vrstvách vícevrstvých materiálů, které nepřijdou do styku s potravinami. 86480 007631-90-5 hydrogensiřičitan sodný SML(T) = 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2) 86800 07681-82-5 jodid sodný SML(T) = 1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) 86880 - natriummonoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonát SML = 9 mg/kg 86920 007632-00-0 dusitan sodný SML = 0,6 mg/kg 86960 007757-83-7 siřičitan sodný SML(T) = 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2) 87120 007772-98-7 thiosíran sodný SML(T) = 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2) 89170 13586-84-0 oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl SML(T) = 0,05 mg/kg (14) stearová kyselina, kobaltnatá sůl (vyjádřeno jako kobalt) 92000 07727-43-7 síran barnatý SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum) 92320 - tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether SML = 15 mg/kg glykolové kyseliny 92560 38613-77-3 tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylen SML = 18 mg/kg diifosfonit 92800 00096-69-5 4,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-methylfenol) SML = 0,48 mg/kg 92880 41484-35-9 thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4- SML = 2,4 mg/kg hydroxyfenyl)propanoát) 93120 00123-28-4 didodecylthiodipropanoát SML(T)=5 mg/kg (21) 93280 00693-36-7 dioktadecyl-thiodipropanoát SML(T)=5 mg/kg (21) 94400 036443-68-2 triethylenglykol bis[3-(3-terc-butyl-4hydroxy-5- SML = 9 mg/kg methylfenyl)propanoát] 94560 00122-20-3 triisopropanolamin SML = 5 mg/kg 95265 227099-60-7 1,3,5-tri(4-benzoylfenyl)benzen SML = 0,05 mg/kg 95280 40601-76-1 1,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-SML = 6 mg/kg 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 95360 27676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,1,3,5-SML = 5 mg/kg triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion 95600 01843-03-4 1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-terc-butylfenyl)butan SML = 5 mg/kg ------------------------- --------------------------------- ------------------------------------------------------------ DODATEK I PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ ------------------------------------------------------------ -------------------------------- PM/Ref. Číslo CAS Název Omezení a/nebo specifikace Č. ------------------------------------------------------------ -------------------------------- (1) (2) (3) (4) ------------------------------------------------------------ -------------------------------- 18888 080181-31-3 3-hydroxybutanová kyselina a 3- V souladu se specifikacemi hydroxypentanová kyselina, kopolymer stanovenými v dodatku II této přílohy ------------------------------------------------------------ -------------------------------- DODATEK II SPECIFIKACE Část A: Obecné specifikace Materiály a předměty vyrobené z plastů nesmí uvolňovat primární aromatické aminy ve stanovitelném množství (DL = 0,01 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují. Část B: Jiné specifikace ------------------------------------------------------------------------------------ PM/Ref. Jiné specifikace č. ------------------------------------------------------------------------------------ 11530 (2-hydroxypropan-1-yl)-akrylát Může obsahovat až 25 % (hmot.) 2-hydroxyisopropyl-akrylátu (CAS No 002918-23-2) 16690 divinylbenzen Může obsahovat až 45 % ethyl(vinyl)benzenu. 18888 3hydroxybutanová kyselina a 3hydroxypentanová kyselina, kopolymer Definice Tyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16 NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyofilizovaném stavu v ampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky z fermentoru jsou denně prohlíženy pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvarované granule obsahující přísady jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a individuálním specifikacím. - Chemický název Poly(3Dhydroxybutanoátco3Dhydroxypentanoát) - Číslo CAS 80181-31-3 - Strukturní vzorec CH3 - Strukturní vzorec | CH3 O CH2 O | | | | (-O-CH-CH3-C-)m-(O-CH-CH2-C-)n kde n / (m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25 - Průměrná Nejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační molekulová chromatografickou metodou). hmotnost - Obsah Nejméně 98 % poly(3Dhydroxybutanoátco3D hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny 3Dhydroxybutanové a kyseliny3D hydroxypentanové. Popis Po izolaci bílý až krémově bílý prášek. Vlastnosti - Identifikační zkoušky: - Rozpustnost Rozpustný v chlorovaných uhlovodících, jakoje chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech ave vodě. - Omezení QMA pro but2enovou kyselinu (krotonovou kyseliny) nesmí překročit hodnotu 0,05 mg/6dm2. - Čistota Před granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat: - Dusík Nejvýše 2 500 mg/kg plastu - Zinek Nejvýše 100 mg/kg plastu - Měď Nejvýše 5 mg/kg plastu - Olovo Nejvýše 2 mg/kg plastu - Arsen Nejvýše 1 mg/kg plastu - Chrom Nejvýše 1 mg/kg plastu 23547 Polydimethylsiloxan (Mw > 6 800) Minimální viskozita 100×x10-6 m2*s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C 24903 Sirupy, hydrolyzovaný škrob, hadrogenované V souladu s kritérii čistoty pro maltitolový sirup E 965(ii) stanovené vyhláškou č.54/2002 Sb. 25385 triallylamin 40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu. Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou. 38320 4(2benzoxazolyl)4'(5metylbenzoxazolyl)stilben Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku) 42080 Saze Specifikace - Toluenový extrakt: max. 0,1% stanoveno metodou ISO 6209 - UV absorbance cyklohexanového extraktu při vlnové délce 386 nm: < 0,02 pro 1 cm kyvetu nebo < 0,1 pro 5 cm kyvetu, stanoveno obecně uznávanou analytickou metodou - Obsah benzo[a]pyrenu: max. 0,25 mg/kg sazí - Maximální obsah sazí v polymeru: 2,5 %. 43480 Aktivní uhlí Pouze pro použití v materiálu PET a v množství max.10mg/kg polymeru. Tytéž požadavky na čistotu jako pro medicinální uhlí (rostlinná čerň) (E 153) stanovené vyhláškou č.54/2002 Sb. 43680 Chlordifluormethan Obsah chlordifluormethanu menší než 1 mg na kg látky 47210 dibutylthiocíničitá kyselina, polymer - Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n = 1,5 - 2) 60025 Specifikace: - minimální viskozita (při 100st. C) > 3,8 cSt - průměrná molekulová hmotnost > 450 64990 Maleianhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních) 67155 Směs 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2- benzoxazolyl) stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu Směs získaná z výrobního procesu v typickém poměru: (58-62 %) : (23-27 %) : (13-17) 72081/10 Hydrogenované smoly z ropných produktů Specifikace: Hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků se vyrábějí katalytickou nebo tepelnou polymerací alifatických, alicyklických nebo alkenylbenzenových dienů a olefinů z destilátů krakovaných surovin s bodem varu na vyšším než 220st. C.Rovněž se vyrábějí z čistých polymerů z těchto zdrojů s následnou destilací, hydrogenací a dalším zpracováním Vlastnosti: Viskozita: > 3 Pa.s při 120 st. C. Bod měknutí: : > 95 st. C, jak bylo stanoveno metodou ASTM E 28-67. Bromové číslo: < 40 (ASTM D 1159) Barva 50 % roztoku v toluenu < 11 v Gardnerově stupnici. Zbytkový aromatický polymer < 50 ppm. 76721 polydimethylsiloxan (Mw > 6 800) Minimální viskozita 100x10-6 m2*s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C 76723 Kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminpropylovými skupinami a bis(3-isokyanatocyklohexyl)methanu Specifikace: Frakce s molekulovou hmotností < 1000 by neměla přesáhnout 1,5% (hmotnostních) 76725 Kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a 5-iso-kyanato-1-(isokyanatomethyl)-1,3,3- trimethylcyklohexanu Specifikace: Frakce s molekulovou hmotností < 1000 by neměla přesáhnout 1% (hmotnostních) 76845 Polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,5 % (hmotnostních) 76815 Polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineární MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních) 77895 alkyl (C16 - C18) ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) Složení směsi: 1. alkyl (C16 - C18)ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) (přibližně 28 % hmot.), 2. mastné alkoholy (C16 - C18) (přibližně 48 % hmot.), 3. alkyl (C16 - C18)ethery ethylenglykolu) (přibližně 24 % hmot.)" 79600 Poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát Poly(ethylenglykol) (EO =< 11) tridecylether, fosfát (mono- a dialkyl ester) s max. 10 % obsahem poly(ethylenglykolu) (EO =< 11) tridecyletheru. 81500 Poly(vinylpyrrolidon) Látka splňuje kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Komise 96/77/ES 83595 Reakční produkty di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu Složení - 4,4'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmot*) - 4,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.) - 3,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-01-5) (1 - 5 % hmot.) - 4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.) - tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit (číslo CAS 31570-04-4) (9 - 18 % hmot.) - 4,4'-bifenylenbis{[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0- bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]} (číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.) Jiné specifikace: - Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 % - Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram - Rozmezí bodu tání: 85 - 110 st. C 88640 Sójový olej, epoxidovaný Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6 95858 Specifikace: - obsah uhlovodíků s počtem atomů uhlíku menším než 25: nejvýše 40 % (m/m) - viskozita nejméně 2,5 cSt při teplotě 100°C. - Průměrná molekulová hmotnost nejméně 350. 95859 Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím: - Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m) - Viskozita nejméně 11x10-6 m2*s-1 (= 11 centistokesů) při 100°C. - Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500. 95883 Bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím: - Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m) - Viskozita nejméně 8,5×x10-6 m2*s-1 (= 8,5 centistokesů) při 100°C. - Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480. ------------------------------------------------------------------------------------ *) Použité množství látky/množství směsi ------------------------------------------------------------------------------------ DODATEK III POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE "OMEZENÍ A/NEBO SPECIFIKACE" (1) Varování: existuje riziko překročení SML v tukových simulantech (2) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10060 a 23920. (3) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440. (4) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 19540, 19960 a 64800. (5) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 14200, 14230 a 41840. (6) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66560 a 66580. (7) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030. (8) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85760, 85840, 85920 a 95725. (9) Varování: existuje riziko, že migrace látky zhorší organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a v důsledku toho konečný výrobek nevyhoví článku 2 druhé odrážce směrnice 89/109/EHS. (10) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 a 73120. (11) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 45200, 64320, 81680 a 86800. (12) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 36720, 36800, 36840 a 92000. (13) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 39090 a 39120. (14) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 44960, 68078, 69160, 82020 a 89170. (15) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 a 61600. (16) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 49595, 49600, 67515, 67520 a 83599. (17) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 a 51120. (18) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 67600, 67680 a 67760. (19) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 60400, 60480 a 61440. (20) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66400 a 66480. (21) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 93120 a 93280. (22) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 17260, 18670, 54880 a 59280. (23) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13620, 36840, 40320 a 87040. (24) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13720 a 40580. (25) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 16650 a 51570. (26) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 a 25270. (27) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A a 10599/93. (28) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13480 a 39680. (29) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 22775 a 69920. (30) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 86480, 86960 a 87120. (31) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit simulant D jako simulant nasycených potravinářských tuků. (32) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit jako náhradní potravinový simulant D isooktan. (33) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14800 a 45600. (34) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 55200, 55280 a 55360. (35) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 25540 a 25550. (36) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 a 76463. (37) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 a 21460. (38) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 81515, 96190, 96240 a 96320, jakož i solí (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Totéž omezení pro zinek se uplatní na názvy obsahující termín-kyselina (kyseliny) , soli, které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny. (39) Při velmi vysoké teplotě by mohl být migrační limit překročen. (40) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 38940 a 40020. (41) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 47600 a 67360 (42) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 75100 a 75105. (43) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref.č.: 19150 a 19180. DODATEK IV LIPOFILNÍ LÁTKY, PRO KTERÉ SE POUŽIJE FAKTOR FRF ------------------------ --------------------------------------------------------------- Ref. Číslo CAS Název č. ------------------------ --------------------------------------------------------------- 31520 061167-58-6 2-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4- methylfenyl-akrylát 31530 123968-25-2 2,4-di-terc-pentyl-6-[1-(2-hydroxy-3,5-di-terc- pentylfenyl)ethyl]-akrylát 31920 000103-23-1 bis(2-ethylhexyl)-adipát 34130 _ alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12-C20 se sudým počtem atomů uhlíku) 38240 000119-61-9 benzofenon 38515 001533-45-5 4,4'-di(benzoxazol-2-yl)stilben 38560 007128-64-5 2,5-bis(5-terc-butylbenzoxazol-2-yl)thiofen 38700 063397-60-4 bis[2-(butoxykarbonyl)ethyl]cín-bis(isooktyl-sulfanylacetát) 38800 032687-78-8 N,N'-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanoyl]hydrazin 38810 080693-00-1 bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit 38820 026741-53-7 bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit 38840 154862-43-8 bis[2,4-bis(á,á-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol- bisfosfit 39060 035958-30-6 2,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butylfenol) 39815 182121-12-6 9,9-bis(methoxymethyl)fluoren 39925 129228-21-3 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan 40000 000991-84-4 2-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)- 1,3,5-triazin 40020 110553-27-0 2-methyl-4,6-bis[(oktylsulfanyl)methyl]fenol 40800 013003-12-8 [4,4'-butan-1,1-diylbis(6-terc-butyl-3-methylfenyl)]- bis(ditridecyl-fosfit) 42000 063438-80-2 [2-(butoxykarbonyl)ethyl]-tris(isooktyl-sulfanylacetát) 45450 068610-51-5 kopolymer p-kresolu, dicyklopentadienu a isobutylenu 45705 166412-78-8 diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát 46720 004130-42-1 2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol 47540 027458-90-8 di-terc-dodecyldisulfid 47600 084030-61-5 didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát) 48800 000097-23-4 4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol 48880 000131-53-3 (2-hydroxyfenyl)(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon 49485 134701-20-5 2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol 49840 002500-88-1 dioktadecyldisulfid 51680 000102-08-9 N,N'-difenylthiomočovina 52320 052047-59-3 2-(4-dodecylfenyl)indol 53200 023949-66-8 N-(2-ethoxyfenyl)-N'-(2-ethylfenyl)oxalamid 53670 032509-66-3 Ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)butanoát] 54300 118337-09-0 2,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butyl phenyl)-fluorfosfonit 59120 023128-74-7 N,N'-hexan-1,6-diylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanamid] 59200 035074-77-2 hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanoát] 60320 070321-86-7 2-[3,5-bis(á,á-dimethylbenzyl)-2-hydroxyfenyl]benzotriazol 60400 003896-11-5 2-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol 60480 003864-99-1 2-(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxyfenyl)-5-chlorbenzotriazol 61280 003293-97-8 fenyl[4-(hexyloxy)-2-hydroxyfenyl]methanon 61360 000131-57-7 fenyl(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon 61600 001843-05-6 fenyl[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]methanon 66360 085209-91-2 natrium-[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)]-fosfát 66400 000088-24-4 2,2'-methylenbis(6-terc-butyl-4-ethylfenol) 66480 000119-47-1 2,2'-methylenbis(6-terc-butyl-4-methylfenol) 66560 004066-02-8 2,2'-methylenbis(6-cyclohexyl-4-methylfenol) 66580 000077-62-3 2,2'-methylenbis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol] 68145 080410-33-9 nitrilotriethylentris(3,3',5,5'-tetra-terc-butylbifenyl-2,2'- diyl)-trisfosfit] 68320 002082-79-3 oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát 68400 010094-45-8 N-oktadecyldokos-13-enamid 69840 016260-09-6 N-oktadec-9-en-1-ylpalmitamid 71670 178671-58-4 pentaerythritol-tetrakis(3,3-difenyl-2-kyanakrylát) 72081/10 - hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků 72160 000948-65-2 2-fenylindol 72800 001241-94-7 2-ethylhexyl-difenyl-fosfát 73160 - mono- a dialkyl(n-C16 a n-C18)-fosfáty 74010 145650-60-8 bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)-ethyl-fosfit 74400 - tris(nonylfenyl)-fosfit a tris(dinonylfenyl)-fosfit 76866 - polyestery propan-1,2-diolu nebo butan-1,3-diolu nebo butan- 1,4-diolu nebo poly(propylenglykolu) s kyselinou adipovou a též s koncovými skupinami odvozenými od octové kyseliny nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu nebo dekan-1-olu 77440 - poly(ethylenglykol)-diricinoleát 78320 009004-97-1 poly(ethylenglykol)-monoricinoleát 81200 071878-19-8 poly({6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4- diyl}[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6- diyl[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]) 83599 068442-12-6 produkty reakce 2-sulfanylethyl-oleátu s dichlordimethylstannanem, sulfidem sodným a trichlormethylstannanem 83700 000141-22-0 ricinolejová kyselina 84800 000087-18-3 4-terc-butylfenyl-salicylát 92320 - á-(karboxymethyl)-ů-tetradecylpoly(ethylenglykol), n =3-8 92560 038613-77-3 tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)-bifenyl-4,4'-diylbisfosfonit 92700 078301-43-6 poly[20-(2,3-epoxypropyl)-2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20- diazadispiro[5.1.11.2]henikosan-21-on] 92800 000096-69-5 4,4'-sulfanylbis(6-terc-butyl-3-methylfenol) 92880 041484-35-9 sulfandiyldiethylen-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4- hydroxyfenyl)propanoát] 93120 000123-28-4 didodecyl-3,3'-sulfandiyldipropanoát 93280 000693-36-7 dioktadecyl-3,3'-sulfandiyldipropanoát 95270 161717-32-4 (2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diyl)-(2,4,6-tri-terc-butylfenyl)- fosfit 95280 040601-76-1 1,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5- triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion 95360 027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion 95600 001843-03-4 1,1,3-tris(5-terc-butyl-4-hydroxy-2-methylfenyl)butan ------------------------ --------------------------------------------------------------- DODATEK V Náležitosti prohlášení o shodě Písemné prohlášení připojené k materiálům a předmětům z plastů musí obsahovat tyto informace: a) název a sídlo, popřípadě místo provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží předměty z plastů nebo látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů; b) identifikaci materiálů, předmětů nebo látek k výrobě těchto materiálů nebo předmětů; c) datum vydání prohlášení; d) potvrzení, že materiály a předměty z plastů splňují požadavky této vyhlášky a přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství^1b); e) příslušné informace týkající se používání látek, pro něž jsou podle této vyhlášky zavedena omezení nebo specifikace, aby následní provozovatelé podniků mohli zajistit soulad s těmito omezeními; f) příslušné informace týkající se látek, na které se vztahuje omezení v potravině, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, konkrétní informace o úrovni jejich specifické migrace a případně o kritériích pro čistotu v souladu se zvláštními právními předpisy5), aby uživatel těchto materiálů a předmětů dodržoval příslušné právní předpisy; g) specifikace týkající se použití materiálu a předmětu, například: i) typ nebo typy potravin, s nimiž má přijít do styku, ii) dobu a teplotu pro manipulaci s ním a jeho skladování při styku s potravinami, iii) poměr mezi velikostí povrchu, který je ve styku s potravinou, a objemem, používaným k určení souladu materiálu nebo předmětu; h) při použití funkční bariéry z plastu ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu potvrzení, že materiál nebo předmět je v souladu s požadavky § 10 této vyhlášky. Příloha 4 Zkoušení celkové a specifické migrace plastů a výrobků z plastů Základní pravidla pro zkoušení celkové a specifické migrace 1. "Zkoušky migrace" pro stanovení celkové a specifické migrace se provedou za použití "simulantů potravin" uvedených v kapitole I této přílohy a za "konvenčních zkušebních podmínek migrace" uvedených v kapitole II této přílohy. 2. Pokud z technických důvodů, souvisejících s použitou analytickou metodou, nelze provést "zkoušku migrace" za použití tukových simulantů potravin (podle kapitoly I) mohou být provedeny "náhradní zkoušky", při nichž se použijí zkušební media za konvenčních podmínek náhradních zkoušek, které jsou uvedeny v kapitole III této přílohy. 3. "Alternativní zkoušky" uvedené v kapitole IV je přípustné použít místo zkoušek migrace s tukovými simulanty potravin tehdy, pokud jsou splněny podmínky, specifikované v kapitole IV této přílohy. 4. Ve všech třech výše uvedených případech je přípustné: 4.1 omezit počet zkoušek, které mají být provedeny, na ty, které jsou ve zvláštním zkoumaném případě na základě vědeckých důkazů obecně považovány za nejpřísnější, 4.2 vynechat zkoušky migrace nebo náhradní či alternativní zkoušky v případě, že existuje nezvratný důkaz, že migrační limity nemohou být za žádných předvídatelných podmínek použití materiálu nebo výrobku překročeny. Kapitola I Simulanty potravin 1. Úvod 1.1 Vzhledem k tomu, že při zkoušení materiálů nebo výrobků určených pro styk s potravinami není vždy možné použít přímo potraviny, zavádějí se simulanty potravin. Simulanty potravin jsou konvenčně klasifikovány podle charakteristik jednoho nebo více druhů potravin. Druhy potravin a příslušné simulanty potravin, které mají být použity, jsou uvedeny v tabulce 1. 1.2 V praxi se vyskytují rovněž různé směsi druhů potravin, například tukové a vodné potraviny. Tyto směsi potravin, doprovázené výčtem simulantů potravin, které mají být vybrány a použity pro provedení migračních zkoušek, jsou popsány v tabulce 2. TABULKA 1 Druhy potravin a simulantů potravin --------------------------------------------------------------------------------------- Druh potraviny Konvenční klasifikace Simulant potravin Zkratka --------------------------------------------------------------------------------------- Vodné potraviny Potraviny se zkouší Destilovaná voda nebo voda Simulant A (tj. vodné za použití simulantu A odpovídající kvality potraviny mající podle kapitoly II pH > 4,5 --------------------------------------------------------------------------------------- Kyselé potraviny Potraviny se zkouší Kyselina octová 3 % Simulant B (tj. vodné za použití simulantu B (hmotnost/objem) potraviny mající podle kapitoly II pH =< 4,5 --------------------------------------------------------------------------------------- Alkoholické Potraviny se zkouší Ethanol 10 % (V/V) Simulant C potraviny za použití simulantu C Tato koncentrace musí být podle kapitoly II upravena podle skutečné koncentrace alkoholu v potravině, jestliže překročí 10 % (V/V) --------------------------------------------------------------------------------------- Tukové potraviny Potraviny se zkouší Rektifikovaný olivový olej Simulant D za použití simulantu D nebo jiný tukový potravinový podle kapitoly II simulant --------------------------------------------------------------------------------------- Suché potraviny Žádný Žádná --------------------------------------------------------------------------------------- 2. Výběr simulantů potravin 2.1. Výrobky přicházející do styku se všemi druhy potravin Zkoušky migrace se provedou s použitím níže uvedených simulantů potravin, přičemž se vyberou ty, které jsou považovány za nejpřísnější při zkušebních podmínkách uvedených v kapitole II. Pro každý simulant potravin se musí vzít vždy nový vzorek materiálu nebo výrobku z plastu: 2.1.1 3% (hmotnost/objem) vodný roztok kyseliny octové 2.1.2 10% (V/V) vodný roztok ethanolu 2.1.3 rektifikovaný olivový olej ("referenční simulant D") Referenční simulant D, uvedený v bodě 2.1.3, může být nahrazen "jinými tukovými simulanty potravin", nazývané "simulanty D", a to: 2.1.3.1 syntetickou směsí triglyceridů 2.1.3.2 slunečnicovým olejem 2.1.3.3 kukuřičným olejem Tyto simulanty D musí mít odpovídající specifikaci a čistotu. Charakteristiky těchto "jiných tukových simulantů" jsou uvedeny v odstavci 2.1.4. Jestliže je při použití kteréhokoliv z výše uvedených jiných simulantů potravin zjištěno překročení migračního limitu, je pro posouzení nedodržení limitu povinné, pokud je to technicky možné, potvrdit výsledek zkouškou za použití referenčního simulantu D, tj. rektifikovaného olivového oleje. Pokud toto kontrolní stanovení není technicky proveditelné a zjištěná hodnota migrace materiálu nebo výrobku překračuje migrační limit, výrobek je považován za nevyhovující požadavkům § 10 vyhlášky. 2.1.4 Specifikace a požadavky na čistotu "tukových simulantů D" 2.1.4.1 Charakteristika rektifikovaného olivového oleje: Jodové číslo (podle Wijse) 80 až 88, Index lomu při 25 st. C = 1,4665 až 1,4679, Kyselost (vyjádřená v % kyseliny olejové) = nejvýše 0,5 %, Peroxidové číslo (vyjádřené v miliekvivalentech kyslíku na kg oleje) = nejvýše 10. 2.1.4.2 Složení směsi syntetických triglyceridů Rozdělení mastných kyselin Počet atomů C zbytku mastných kyselin 6 8 10 12 1416 18 ostatní Plocha píku v GLC chromatogramu [%] přibl.1 6-9 8-11 45-52 12-15 8-10 8-12 =<1 Čistota Obsah monoglyceridů (enzymaticky) =< 0,2 % Obsah diglyceridů (enzymaticky) =< 2,0 % Nezmýdelnitelné látky =< 0,2 % Jodové číslo (podle Wijse) =< 0,1 % Číslo kyselosti =< 0,1 % Obsah vody (metoda podle K. Fischera) =< 0,1 % Bod tání 28 +/- 2 st. C Charakteristické absorpční spektrum (tloušťka vrstvy: d = 1 cm, referenční látka: voda při 35 st. C) Vlnová délka (nm) 290 310 330 350 370 390 430 470 510 Transmitance (%) přibl.2 přibl.15 přibl.37 přibl.64 přibl.80 přibl.88 přibl.95 přibl.97 přibl.98 Minimálně 10 % transmitance při 310 nm (kyveta 1 cm, referenční látka: voda při 35 st. C) 2.1.4.3 Charakteristika slunečnicového oleje Jodové číslo (podle Wijse) 120 až 145 Index lomu při 20 st. C 1,474 až 1,476 Číslo zmýdelnění 188 až 193 Relativní hustota při 20 st. C 0,918 až 0,925 Nezmýdelnitelné složky 0,5 % až 1,5 % 2.2. Výrobky přicházející do styku s určitými typy potravin Tento případ se týká pouze následujících situací: 2.2.1 výrobek je již ve styku se známou potravinou 2.2.2 výrobek je doprovázen v souladu s požadavky uvedenými v § 8, odstavec (1) písm. b) vyhlášky specifickým údajem, se kterými druhy potravin uvedenými v tabulce 1 smí nebo nesmí přijít do styku, např. "pouze pro vodné potraviny". 2.2.3 výrobek je doprovázen zvláštním údajem v souladu s § 8, odstavec (1) písm. b) této vyhlášky uvádějícím pro kterou potravinu nebo skupinu potravin, uvedenou v tabulce 3, smí nebo nesmí být použit Toto použití lze vyjádřit následujícími způsoby: 2.2.3.1 na úrovni obchodní činnosti, s výjimkou prodeje spotřebiteli - použitím "referenčního čísla" nebo "popisu potravin", uvedených v tabulce 3 2.2.3.2 na úrovni prodeje spotřebiteli - použitím údaje, který bude odkazovat na několik potravin či skupiny potravin. Přednost je dána příkladům, kterým spotřebitel snadno porozumí. V případě situací uvedených v odstavcích 2.2.1 až 2.2.3 se migrační zkoušky provedou následovně: - v situaci uvedené v bodě 2.2.2 se výrobky zkouší za použití simulantů potravin uvedených jako příklady v tabulce 2 - pro situace uvedené v bodech 2.2.1 a 2.2.3 se použijí simulanty potravin podle tabulky 3 V případech, kdy potravina nebo skupiny potravin nejsou zahrnuty v seznamu uvedeném v tabulce 3, se vybere položka z tabulky 2, která nejblíže odpovídá potravině, potravinám či skupině potravin, se kterými zkoušený výrobek je či má být ve styku. Jestliže materiál nebo výrobek má přicházet do styku s více než jednou potravinou či více jak jednou skupinou potravin a tyto mají různé redukční faktory, uvedené pro jednotlivé potraviny či skupiny potravin v tabulce č. 3, je nutné ke stanovení konečného výsledku zkoušky aplikovat pro každou potravinu příslušný redukční faktor. Jestliže jeden nebo více výsledků zjištěných tímto způsobem přesahuje migrační limit, pak výrobek je pro tuto potravinu nebo skupinu potravin nevyhovující. TABULKA 2 Potravinové simulanty ------------------------------------------------------------------ Potraviny přicházející do styku Simulant ------------------------------------------------------------------ Pouze vodné potraviny Simulant A ------------------------------------------------------------------ Pouze kyselé potraviny Simulant B ------------------------------------------------------------------ Pouze alkoholické potraviny Simulant C ------------------------------------------------------------------ Pouze tukové potraviny Simulant D ------------------------------------------------------------------ Všechny vodné a kyselé potraviny Simulant B ------------------------------------------------------------------ Všechny alkoholické a vodné potraviny Simulant C ------------------------------------------------------------------ Všechny alkoholické a kyselé potraviny Simulanty C a B ------------------------------------------------------------------ Všechny tukové a vodné potraviny Simulanty D a A ------------------------------------------------------------------ Všechny tukové a kyselé potraviny Simulanty D a B ------------------------------------------------------------------ Všechny tukové a alkoholické a vodné potraviny Simulanty D a C ------------------------------------------------------------------ Všechny tukové a alkoholické a kyselé potraviny Simulanty D, C a B ------------------------------------------------------------------ TABULKA 3 Vymezení simulantů používaných ke stanovení velikosti migrace složek z plastů a plastových výrobků pro jednotlivé potraviny nebo skupiny potravin ------------------------------------------------------------------------------------ Referenční Popis potravin Použité simulanty číslo ------------------------------- A B C D ------------------------------------------------------------------------------------ 01 Nápoje ------------------------------------------------------------------------------------ 01.01 Nealkoholické nápoje nebo alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nižším než 5 % V/V: Vody, jablečné mošty, ovocné a zeleninové šťávy, přírodní nebo koncentrované, mošty, ovocné nektary, limonády a minerální vody, sirupy, hořčinové nápoje, extrakty, káva, čaj, nápoje z čokolády, piva aj. X(a) X(a) ------------------------------------------------------------------------------------ 01.02 Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu rovném nebo vyšším než 5 % V/V: Nápoje uvedené v položce 01.01, ale o obsahu alkoholu rovném nebo vyšším než 5 % V/V: Vína, lihoviny a likéry X(*) X(**) ------------------------------------------------------------------------------------ 01.03 Různé: nedenaturovaný etylalkohol X(*) X(**) ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 02 Obiloviny, obilné výrobky, pečivo, sušenky, moučníky a jiné pekařské výrobky ------------------------------------------------------------------------------------ 02.01 Škroby ------------------------------------------------------------------------------------ 02.02 Obiloviny, nezpracované, expandované (pufované), ve vločkách (včetně pražené kukuřice, kukuřičných lupínků a podobných výrobků.) ------------------------------------------------------------------------------------ 02.03 Obilná mouka a krupice ------------------------------------------------------------------------------------ 02.04 Makarony, špagety a podobné výrobky ------------------------------------------------------------------------------------ 02.05 Trvanlivé pečivo, sušenky, moučníky a jiné trvanlivé pekařské výrobky: A. S tukovými látkami na povrchu X/5 B. Ostatní ------------------------------------------------------------------------------------ 02.06 Čerstvé pečivo, moučníky a jiné čerstvé pekařské výrobky: A. S tukovými látkami na povrchu X/5 B. Ostatní X ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 03 Čokoláda, cukr a výrobky z nich Cukrářské výrobky, cukrovinky ------------------------------------------------------------------------------------ 03.01 Čokoláda, výrobky polévané čokoládou, náhražky čokolády, výrobky polévané náhražkami X/5 ------------------------------------------------------------------------------------ 03.02 Cukrářské výrobky, cukrovinky: A. V pevné formě: I. S tukovými látkami na povrchu X/5 II. Ostatní B. V pastovité formě: I. S tukovými látkami na povrchu X/3 II. S vyšším obsahem vlhkosti X ------------------------------------------------------------------------------------ 03.03 Cukr a výrobky z cukru: A. V pevné formě B. Med a podobné výrobky X C. Melasy a cukerné sirupy X ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 04 Ovoce, zelenina a výrobky z nich ------------------------------------------------------------------------------------ 04.01 Celé plody ovoce, čerstvé nebo chlazené ------------------------------------------------------------------------------------ 04.02 Zpracované ovoce: A. Sušené nebo dehydratované ovoce, celé nebo ve formě moučky nebo prášku B. Ovoce ve formě kousků ovocných plodů, pyré, protlaku nebo pasty C. Ovoce konzervované (džemy a obdobné X(a) X(a) výrobky - celé plody nebo kousky plodů, nebo ve formě moučky nebo prášku, konzervované v tekutém nálevu): I. Ve vodném nálevu X(a) X(a) II. V olejovém nálevu X(a) X(a) X III. V alkoholovém nálevu (>= 5 % V/V) X(*) X ------------------------------------------------------------------------------------ 04.03 Ořechy (burské oříšky, kaštany, mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, piniová jádra a další): A. Loupané, sušené B. Loupané a pražené X/5(**) C. Ve formě pasty nebo krému X X/3(**) ------------------------------------------------------------------------------------ 04.04 Celá zelenina, čerstvá nebo chlazená ------------------------------------------------------------------------------------ 04.05 Zpracovaná zelenina: A. Sušená nebo dehydrovaná zelenina, celá nebo ve formě moučky nebo prášku B. Zelenina krájená, ve formě protlaku X(a) X(a) C. Konzervovaná zelenina: I. Ve vodném nálevu X(a) X(a) II. V olejovém nálevu X(a) X(a) X III. V alkoholovém nálevu (>= 5 % V/V) X(*) X ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 05 Tuky a oleje ------------------------------------------------------------------------------------ 05.01 Živočišné a rostlinné tuky a oleje, přírodní nebo zpracované (včetně kakaového másla, vepřového sádla, přepouštěného másla) X ------------------------------------------------------------------------------------ 05.02 Margarin, máslo a jiné tuky a oleje vyrobené z vodných emulzí v oleji X/2 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 06 Živočišné produkty a vejce ------------------------------------------------------------------------------------ 06.01 Ryby A. Čerstvé, chlazené, solené, uzené X X/3(*) B. Ve formě pasty X X/3(*) ------------------------------------------------------------------------------------ 06.02 Korýši a měkkýši (včetně ústřic, slávek jedlých, hlemýžďů), bez přirozené ochrany svými ulitami, krunýři nebo schránkami X ------------------------------------------------------------------------------------ 06.03 Maso ze všech zoologických druhů (včetně drůbeže a zvěřiny): A. Čerstvé, chlazené, solené, uzené X X/4 B. Ve formě pasty nebo krémů X X/4 ------------------------------------------------------------------------------------ 06.04 Zpracované masné výrobky (šunka, salám, slanina a jiné výrobky) X X/4 ------------------------------------------------------------------------------------ 06.05 Masné a rybí konzervy a polokonzervy: I. Ve vodném nálevu X(a) X(a) II. V olejovém nálevu X(a) X(a) X ------------------------------------------------------------------------------------ 06.06 Vejce bez skořápky A. V prášku nebo sušené B. Ostatní X ------------------------------------------------------------------------------------ 06.07 Vaječné žloutky: A. Tekuté X B. V prášku nebo mražené ------------------------------------------------------------------------------------ 06.08 Sušený vaječný bílek ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 07 Mléčné výrobky ------------------------------------------------------------------------------------ 07.01 Mléko: A. Plnotučné X(b) B. Zahuštěné X(b) C. Odtučněné X(b) D. Sušené ------------------------------------------------------------------------------------ 07.02 Kysané mléko, jako je jogurt, podmáslí X X(b) a podobné výrobky ------------------------------------------------------------------------------------ 07.03 Smetana a kysaná smetana X(a) X(b) ------------------------------------------------------------------------------------ 07.04 Sýry: A. Bloky, s nepoživatelnou kůrou B. Všechny ostatní X(a) X(a) X/3* ------------------------------------------------------------------------------------ 07.05 Syřidla: A. V tekuté nebo viskózní formě X(a) X(a) B. V prášku nebo sušené. ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 08 Různé výrobky ------------------------------------------------------------------------------------ 08.01 Ocet X ------------------------------------------------------------------------------------ 08.02 Smažené a pečené poživatiny: A. Smažené brambory, koblihy, taštičky s masovou nebo ovocnou náplní a podobné výrobky X/5 B. Výrobky živočišného původu X/4 ------------------------------------------------------------------------------------ 08.03 Přípravky pro polévky, vývarů, v tekuté, pevné nebo práškové formě (výtažky, koncentráty); homogenizované směsi pro přípravu pokrmů, hotové pokrmy: A. V prášku nebo sušené: I. S tukovými látkami na povrchu X/5 II. Ostatní B. Tekuté nebo pastovité: I. S tukovými látkami na povrchu X(a) X(a) X/3 II. Ostatní X(a) X(a) ------------------------------------------------------------------------------------ 08.04 Droždí a kypřící prostředky: A. Pastovité X(a) X(a) B. Sušené ------------------------------------------------------------------------------------ 08.05 Jedlá sůl ------------------------------------------------------------------------------------ 08.06 Omáčky A. Bez tukových látek na povrchu X(a) X(a) B. Majonéza, majonézové omáčky, salátové dresingy a jiné emulze oleje ve vodě X(a) X(a) X/3 C. Neemulgované omáčky obsahující olej a vodu X(a) X(a) X ------------------------------------------------------------------------------------ 08.07 Hořčice (kromě hořčice v prášku uvedené v položce 08.17) X(a) X(a) X/3(*) ------------------------------------------------------------------------------------ 08.08 Sendviče, toastový chléb a podobné výrobky, obsahující jakýkoli druh potraviny: A. S tukovými látkami na povrchu X/5 B. Ostatní ------------------------------------------------------------------------------------ 08.09 Zmrzliny X ------------------------------------------------------------------------------------ 08.10 Sušené potraviny: A. S tukovými látkami na povrchu X/5 B. Ostatní ------------------------------------------------------------------------------------ 08.11 Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny ------------------------------------------------------------------------------------ 08.12 Koncentrované výtažky s obsahem alkoholu rovným nebo přesahujícím 5 % V/V X(**) X ------------------------------------------------------------------------------------ 08.13 Kakao: A. Kakaový prášek X/5(*) B. Kakaová hmota X/3(*) ------------------------------------------------------------------------------------ 08.14 Káva, pražená nebo nepražená, bez kofeinu nebo rozpustná, náhrady kávy, granulované nebo v prášku ------------------------------------------------------------------------------------ 08.15 Kapalné kávové výtažky X ------------------------------------------------------------------------------------ 08.16 Aromatické a jiné byliny: heřmánek, sléz, máta, čaj, lípový květ a jiné ------------------------------------------------------------------------------------ 08.17 Koření a ochucovací přípravky celé nebo v prášku v přírodním stavu: skořice, hřebíček, hořčice v prášku, pepř, vanilka, šafrán a jiné ------------------------------------------------------------------------------------ Poznámka: (*) Jestliže lze vhodnou zkouškou prokázat, že nedojde ke styku mezi tukem a plastem, lze od zkoušky se simulantem D upustit. (**) Tato zkouška se provede pouze tehdy, pokud je hodnota pH 4,5 nebo nižší. 2.3 Pravidla pro aplikaci tabulky 3 při provádění migračních zkoušek 2.3.1 Pro každou látku nebo skupinu látek se používá pouze ten simulant (či simulanty), který je označen "X". Pro každý simulant se používá vždy nový vzorek výrobku. Pokud není "X" uvedeno, není vyžadována pro dotyčnou skupinu nebo podskupinu potravin migrační zkouška. 2.3.2 Následuje-li za písmenem "X" lomítko a číslice, dělí se výsledek zkoušky migrace uvedenou číslicí. V případě určitých typů tukových potravin je tato konvenční číslice, tzv. "redukční faktor simulantu D" (DRF), používána k zohlednění větší vyluhovací schopnosti simulantu v porovnání s potravinou. 2.3.3 Je-li za "X" uvedeno v závorce písmeno "a", používá se pouze jeden z uvedených simulantů a to podle následujících pravidel: 2.3.3.1 - je-li hodnota pH potraviny větší než 4,5, používá se simulant A 2.3.3.2 - je-li hodnota pH potraviny 4,5 nebo menší, používá se simulant B. 2.3.4 Pokud za písmenem "X" následuje v závorkách písmeno (b), vykoná se uvedená zkouška s ethanolem 50 % (V/V). 2.3.5 Je-li potravina uvedena pod specifickým i pod obecným názvem, používá se pouze simulant(y) uvedený(é) u specifického názvu. -------------------------------- *) Pozn.: Změna Kapitoly I prováděná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 386/2008 Sb. byla již provedena novelou 271/2008 Sb., a proto nebyla zapracována. Kapitola II Podmínky migračních zkoušek: teplota a doba 1 Základní pravidla Migrační zkoušky musí být provedeny za takových zkušebních podmínek, aby z časů trvání zkoušky a teplot uvedených v tabulce 4 byly vybrány ty, které odpovídají nejhorším předvídatelným podmínkám, při kterých testovaný výrobek je či bude ve skutečnosti používán, např. údajům o maximální teplotě použití výrobku uvedených na jeho etiketě. 2 Pravidla pro výběr zkušebních podmínek Migrační zkoušky se obecně provádějí za použití zkušebních podmínek tj. teploty a času, které jsou ve specifickém případě považovány za nejhorší. Některé specifické příklady aplikace těchto pravidel jsou uvedeny v následujících odstavcích 2.1 a 2.2. 2.1 Výrobky, určené pro styk s potravinami bez udání teploty a doby styku s potravinami U výrobků, u nichž nejsou na etiketě, návodech či instrukcích pro použití uvedeny teploty kontaktu s potravinami a ani doba vlastního použití, musí být zvoleny v závislosti na typu potraviny či potravin následující zkušební podmínky, které jsou na základě vědeckých zkoumání považovány za nejhorší: potravinový simulant A a/nebo B a/nebo C po dobu 4 hodin při teplotě 100 st. C nebo 4 hodin při teplotě refluxu a/nebo tukový simulant D po dobu 2 hodin při teplotě 175 st. C. Tyto hodnoty času a teploty jsou pro tento případ obvykle považovány za nejhorší. 2.2 Výrobky přicházející do styku s potravinami při nižší nebo pokojové teplotě po nestanovenou dobu Výrobky, které jsou podle návodu na použití určeny pro používání při pokojové teplotě nebo teplotě nižší než pokojové, nebo tam, kde výrobek svou povahou je jednoznačně možno použít pouze při těchto teplotách a doba kontaktu není určena, musí být migrační zkoušky provedeny při teplotě 40 st. C po dobu 10 dnů. Tyto podmínky jsou pro tento případ považovány za nejhorší. 3 Stanovení těkavých migrujících látek Při zkouškách specifické migrace těkavých látek ze vzorků výrobků, se zkoušky se simulanty potravin provedou způsobem, který zohlední ztráty těkavých migrantů, které mohou nastat při nejhorších předvídatelných podmínkách použití výrobku. 4 Zvláštní případy 4.1 Při migračních zkouškách výrobků určených pro použití v mikrovlnných troubách lze použít jak konvenční tak mikrovlnné trouby za předpokladu, že budou správně vybrány zkušební podmínky (doba a teplota) z tabulky 4. 4.2 Pokud se během migrační zkoušky zjistí, že provádění testů za podmínek styku uvedených v tabulce 4 způsobuje fyzikální nebo jiné změny v testovaném vzorku, které nastávají za nejhorších předvídatelných podmínek použití výrobku, provedou se zkoušky migrace za nejhorších předvídatelných podmínek používání, při kterých tyto fyzikální či jiné změny nenastávají. Podmínky použití výrobku musí být poté upraveny v návodech či instrukcích pro použití výrobku, podle skutečností zjištěných během migrační zkoušky. 4.3 Úprava zkušebních podmínek migrační zkoušky uvedených v tabulce 4 pro případ testování výrobků, které ve skutečnosti mají být používány v časových úsecích kratších než 15 minut a při teplotách mezi 70 st. C a 100 st. C (například plnění za horka, definice viz příloha č. 1) a tento údaj je uveden současně i na etiketě výrobku nebo na jeho návodu na použití se provede tak, že je aplikován pouze 2 hodinový test při teplotě 70 st. C. Pokud jsou však tyto výrobky určeny také pro uchovávání potravin při pokojové teplotě, zkušební podmínky testu se nahradí vhodnějšími, které jsou považovány za nejhorší pro tento případ užití a migrační zkouška se provede při teplotě 40 st. C po dobu 10 dnů. 4.4 V těch případech, kdy konvenční podmínky pro migrační zkoušky nejsou pokryty zkušebními podmínkami uvedenými v tabulce 4 (například: teploty použití jsou vyšší než 175 st. C či doba kontaktu výrobku s potravinami je kratší než 5 minut), lze použít jiných zkušebních podmínek, které více odpovídají skutečnému použití testovaného výrobku. Takto vybrané zkušební podmínky musí však představovat nejhorší předvídatelné podmínky při reálném použití výrobku. TABULKA 4 Zkušební podmínky pro migrační zkoušky se simulanty potravin --------------------------------------------------------------------------- Podmínky nejnepříznivějšího předvídatelného Podmínky migrační zkoušky způsobu použití zkoušeného výrobku --------------------------------------------------------------------------- Nejdelší doba předvídatelného použití Doba migrační zkoušky výrobku --------------------------------------------------------------------------- T =< 5 min Viz. podmínky v kapitole II, bod 4.4 --------------------------------------------------------------------------- 5 min < t =< 0,5 h 0,5 h --------------------------------------------------------------------------- 0,5 h < t =< 1 h 1 h --------------------------------------------------------------------------- 1 h < t =< 2 h 2 h --------------------------------------------------------------------------- 2 h < t =< 4 h 4 h --------------------------------------------------------------------------- 4 h < t =< 24 h 24 h --------------------------------------------------------------------------- t > 24 h 10 dnů --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Nejvyšší teplota předvídatelného použití Teplota migrační zkoušky výrobku --------------------------------------------------------------------------- T =< 5 st. C 5 st. C --------------------------------------------------------------------------- 5 st. C < T =< 20 st. C 20 st. C --------------------------------------------------------------------------- 20 st. C < T =< 40 st. C 40 st. C --------------------------------------------------------------------------- 40 st. C < T =< 70 st. C 70 st. C --------------------------------------------------------------------------- 70 st. C < T =< 100 st. C 100 st. C nebo teplota refluxu --------------------------------------------------------------------------- 100 st. C < T =< 121 st. C 121 st. C (*) --------------------------------------------------------------------------- 121 st. C < T =< 130 st. C 130 st. C (*) --------------------------------------------------------------------------- 130 st. C < T =< 150 st. C 150 st. C (*) --------------------------------------------------------------------------- T > 150 st. C 175 st. C (*) --------------------------------------------------------------------------- (*) Tuto teplotu lze použít pouze pro simulant D. V případě použití potravinových simulantů A, B nebo C musí být migrační zkoušky provedeny při teplotě 100 st. C nebo při refluxní teplotě po čtyřnásobnou dobu vybranou podle základních pravidel uvedených v kapitole II odstavci 1. Kapitola III Náhradní zkoušky pro stanovení celkové a specifické migrace za použití tukových simulantů 1. Pokud nelze z technických důvodů, spojených s metodou analýzy sledovaného migrantu, použít tukové simulanty potravin, lze je nahradit testovacími médii, které jsou uvedené v tabulce 5 a to za zkušebních podmínek, které odpovídají zkušebním podmínkám pro tukové simulanty D. V tabulce 5 jsou uvedeny některé příklady nejdůležitějších podmínek migračních zkoušek a k nim příslušející konvenční podmínky, které je nutno použít při realizaci náhradních testů. Pro jiné zkušební podmínky, které nejsou uvedené v tabulce 5 je nutné vzít v úvahu následující příklady, jakož i existující zkušenosti se zkoušeným typem polymeru: 1.1 Pro každý test je nutné použít vždy nový vzorek výrobku. 1.2 Je nutné aplikovat pro každé testovací médium stejná pravidla předepsaná v kapitolách I. a II. pro tukové simulanty D. Tam, kde je to vhodné, se použijí podle ustanovení tabulky 3 redukční faktory pro tukové simulanty potravin. 1.3 K vyhodnocení zkoušeného vzorku se pro porovnání výsledku migrace se stanoveným migračním limitem vybere nejvyšší migrační hodnota získaná při použití všech testovacích médií. 1.4 Avšak, zjistí-li se, že při provádění migračních testů s těmito testovacími medii způsobuje některé z těchto medií fyzikální či jiné změny ve zkoušeném vzorku a tyto změny za nejhorších předvídatelných podmínek používání výrobku nenastávají, výsledek s tímto testovacím médiem se vypustí a bude vybrána nejvyšší hodnota ze zbývajících migračních testů. 2. Je přípustné vynechat jeden nebo dva náhradní migrační testy specifikované v tabulce 5 za předpokladu, že tyto testy nejsou pro zkoušený vzorek na základě vědeckých důkazů vhodné. TABULKA 5 Konvenční podmínky pro náhradní migrační zkoušky ------------------------------------------------------------------------------------------------ Testovací podmínky Testovací podmínky Testovací podmínky Testovací podmínky se simulantem D s isooktanem s 95% ethanolem s MPPO (*) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 dnů při 5 st. C 0,5 dne při 5 st. C 10 dnů při 5 st. C - ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 dnů při 20 st. C 1 den při 20 st. C 10 dnů při 20 st. C - ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 dnů při 40 st. C 2 dny při 20 st. C 10 dnů při 40 st. C - ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 h při 70 st. C 0,5 h při 40 st. C 2 h při 60 st. C - ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,5 h při 100 st. C 0,5 h při 60 st. C (**) 2,5 h při 60 st. C 0,5 h při 100 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 h při 100 st. C 1 h při 60 st. C (**) 3 h při 60 st. C (**) 1 h při 100 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 h při 100 st. C 1,5 h při 60 st. C (**) 3,5 h při 60 st. C (**) 2 h při 100 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,5 h při 121 st. C 1,5 h při 60 st. C (**) 3,5 h při 60 st. C (**) 0,5 h při 121 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 h při 121 st. C 2 h při 60 st. C (**) 4 h při 60 st. C (**) 1 h při 121 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 h při 121 st. C 2,5 h při 60 st. C (**) 4,5 h při 60 st. C (**) 2 h při 121 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,5 h při 130 st. C 2 h při 60 st. C (**) 4 h při 60 st. C (**) 0,5 h při 130 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 h při 130 st. C 2,5 h při 60 st. C (**) 4,5 h při 60 st. C (**) 1 h při 130 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 h při 150 st. C 3 h při 60 st. C (**) 5 h při 60 st. C (**) 2 h při 150 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 h při 175 st. C 4 h při 60 st. C (**) 6 h při 60 st. C (**) 2 h při 175 st. C ------------------------------------------------------------------------------------------------ (*) MPPO = modifikovaný polyfenylenoxid (**) Těkavá testovací media jsou používána až do maximální teploty 60 st. C Kapitola IV Alternativní zkoušky s tukovými simulanty potravin pro stanovení celkové a specifické migrace 1. Je přípustné použít výsledky alternativních migračních zkoušek, jak je specifikováno v této kapitole, pokud jsou splněny následující podmínky: 1.1 výsledky získané ve "srovnávací zkoušce" jsou vyšší nebo shodné s hodnotami získanými při zkoušce se simulantem D 1.2 hodnota migrace stanovená alternativními zkouškami nesmí po aplikaci příslušných redukčních faktorů uvedených v tabulce 3 překračovat migrační limity Pokud jedna z podmínek uvedených v bodech 1.1 a 1.2 této kapitoly není splněna, musí se provést migrační zkoušky s tukovými potravinovými simulanty D. 2. Je možné vynechat "srovnávací zkoušky" uvedené v odstavci 1.1, pokud existuje jiný nezvratný důkaz, že hodnoty získané v alternativních zkouškách se rovnají nebo jsou větší než hodnoty získané migračními zkouškami. 3. Alternativní zkoušky 3.1 Alternativní zkoušky s těkavými medii Zkoušky používající těkavá media jako isooktan nebo 95% ethylalkohol nebo jiná těkavá rozpouštědla nebo směs rozpouštědel se provedou za takových zkušebních podmínek, aby byla splněna podmínka bodu 1.1 této kapitoly. 3.2 "Extrakční zkoušky" Další zkoušky, kterými může být provedeno ověření stanovených migračních limitů jsou zkoušky, které používají media s velmi silnou extrakční schopností za velmi přísných zkušebních podmínek. Tyto zkoušky mohou být aplikovány za předpokladu, že na základě vědeckých poznatků je ověřeno, že výsledky těchto "extrakčních zkoušek" se rovnají nebo jsou vyšší než výsledky získané v průběhu migračních zkoušek se simulanty potravin. Kapitola V PRAVIDLA PRO KONTROLU DODRŽENÍ MIGRAČNÍCH LIMITŮ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Při porovnávání výsledků zkoušek migrace specifikovaných v této příloze by měla být specifická hmotnost všech simulantů konvenčně rovna 1. Počet miligramů látky (látek) uvolněné (uvolněných) do litru simulantu (mg/l) tak bude číselně odpovídat počtu miligramů látky (látek) uvolněné (uvolněných) na kilogram simulantu a s ohledem na ustanovení kapitoly I. této přílohy, počtu miligramů látky (látek) uvolněné (uvolněných) na kilogramu potraviny. 1.2 Jestliže jsou zkoušky migrace prováděny na vzorcích odebraných z výrobků nebo na vzorcích vyrobených k tomuto účelu a množství potraviny nebo simulantu, které je uvedeno do styku se vzorkem, se liší od množství použitého za skutečných podmínek použití výrobku, musí být získané výsledky korigovány podle následujícího vzorce: m . a2 M = ------ . 1000 a1 . q kde: M je migrace v mg/kg, m hmotnost látky uvolněné ze vzorku v mg a stanovená zkouškou migrace, a1 velikost povrchu vzorku v dm2, který je ve styku s potravinou nebo simulantem při zkoušce migrace, a2 velikost povrchu výrobku v dm2 za skutečných podmínek použití, q množství potraviny v gramech, které je ve styku s výrobkem za skutečných podmínek použití. Stanovení migrace se provádí s výrobkem, nebo není-li to možné, se vzorkem odebraným z výrobku, nebo případně s jeho reprezentativním vzorkem. 1.3 Vzorek musí být uveden do styku s potravinou nebo simulantem potravin způsobem, který odpovídá podmínkám při skutečném použití. Za tímto účelem musí být zkouška provedena tak, aby ve styku s potravinou nebo simulantem potravin byly pouze ty části vzorku, které jsou určeny pro styk s potravinami při skutečném použití. Tyto podmínky jsou zvláště důležité v případě výrobků sestávajících z několika vrstev, např. uzávěrů, folií, atd. Zkoušení migrace u vík, těsnicích kroužků, zátek a podobných uzávěrů musí být prováděno jejich použitím s nádobami, pro něž jsou určeny, a způsobem odpovídajícím podmínkám uzavření za normálního nebo předvídatelného použití. V každém případě je přípustné prokázat dodržení migračních limitů jednou nebo několika přísnějšími zkouškami. 1.4 V souladu s ustanoveními kapitoly II této přílohy se vzorek výrobku uvádí do styku s potravinou nebo odpovídajícím simulantem potravin na dobu a při teplotě, jež jsou zvoleny podle podmínek styku při skutečném použití a podle pravidel tam stanovených. Na konci předepsané doby se v potravině nebo simulantu provede analytické stanovení celkového množství látek (celková migrace) a/nebo specifického množství jedné nebo více látek (specifická migrace) uvolněných vzorkem. 1.5 Jestliže je výrobek určen k opakovanému styku s potravinami, provede se zkouška migrace (zkoušky migrace) třikrát s tímtéž vzorkem za podmínek stanovených v této příloze, přičemž se pokaždé použije nový vzorek potraviny nebo simulantu (simulantů) potravin. Dodržení limitů se posoudí podle velikosti migrace zjištěné při třetí zkoušce. Jestliže existuje nezvratný důkaz, že se migrace při druhé a třetí zkoušce nezvyšuje, a jestliže při první zkoušce není migrační limit překročen (nejsou limity migrace překročeny), nejsou další zkoušky nezbytné. 2. Zvláštní ustanovení týkající se celkové migrace 2.1 Jestliže jsou použity vodné simulanty specifikované v kapitole I této přílohy, může být analytické stanovení celkového množství látek uvolněných vzorkem provedeno odpařením simulantu a zvážením netěkavého zbytku. 2.2 Jestliže je použit rektifikovaný olivový olej nebo kterákoliv jeho náhrada, lze postupovat následujícím postupem. Vzorek výrobku se zváží před stykem se simulantem a po něm. Simulant absorbovaný vzorkem se extrahuje a kvantitativně stanoví. Zjištěné množství simulantu se odečte od hmotnosti vzorku stanovené po styku se simulantem. Rozdíl mezi počáteční a korigovanou konečnou hmotností vyjadřuje celkovou migraci vztahující se ke zkoušenému vzorku. 2.3 Jestliže je výrobek určen k opakovanému styku s potravinami a zkoušku popsanou v odstavci 1.5 této kapitoly nelze technicky provést, jsou přípustné úpravy výše uvedené zkoušky za předpokladu, že umožňují stanovit velikost migrace při třetí zkoušce. Jedna z možných úprav je popsána níže. Zkouška se provede se třemi totožnými vzorky výrobku. Jeden z nich se podrobí příslušné zkoušce a stanoví se celková migrace (M1). Druhý a třetí vzorek se za téže teploty uvede do styku na dobu, která je dvakrát, resp. třikrát delší než doba specifikovaná pro stanovení celkové migrace (M1), a v obou případech se stanoví celková migrace (M2 resp. M3). Výrobek se považuje za vyhovující, pokud hodnota M1 ani hodnota rozdílu M3 - m2 nepřekračují celkový migrační limit. 2.4 Materiál nebo předmět, který překračuje celkový migrační limit nejvýše o hodnotu odchylky analýzy, by měl být považován za vyhovující této vyhlášce. Byly zjištěny následující hodnoty odchylek analýzy: - 20 mg/kg nebo 3 mg/dm2 při zkouškách migrace s rektifikovaným olivovým olejem nebo tukovými náhradami, - 6 mg/kg nebo 1 mg/dm2 při zkouškách migrace s jinými simulanty uvedenými v kapitole I. 2.5 Zkoušky migrace pro kontrolu dodržení celkového migračního limitu s použitím rektifikovaného olivového oleje nebo náhražek se neprovádějí, pokud existuje nezvratný důkaz, že analytická metoda je z technického hlediska nevhodná. 2.6 Ve všech těchto případech se na látky, pro něž není stanoven specifický limit migrace nebo jiné omezení, vztahuje všeobecný specifický migrační limit 60 mg/kg, případně 10 mg/dm2. Avšak součet všech stanovených hodnot specifických migrací nesmí překročit celkový migrační limit. 3. Zvláštní pravidla pro ustanovení týkajících se specifických migrací látek 3.1 Oprava specifické migrace v potravinách obsahujících více než 20 % tuku použitím faktoru snížení tuku (FRF): "Faktorem snížení tuku" (FRF) se rozumí faktor mezi 1 a 5, kterým se vydělí naměřená migrace lipofilních látek do tukových potravin nebo do simulantu D a jejich náhrad před srovnáním se specifickými migračními limity. Obecná pravidla Látky považované za "lipofilní" látky, pro které se použije faktor FRF, jsou uvedeny v dodatku IV přílohy č.3 k této vyhlášce. Specifická migrace lipofilních látek v mg/kg (M) se opraví použitím faktoru FRF, který se pohybuje mezi 1 a 5 (MFRF). Před srovnáním se stanoveným limitem se použijí tyto rovnice: MFRF = M / FRF (1) a FRF = (g tuku v potravině/kg potraviny)/200= (% tuku x 5)/100 (2) Tato oprava použitím faktoru FRF není použitelná v těchto případech: 3.1.1 Pokud je materiál nebo předmět ve styku s potravinami obsahujícími méně než 20 % tuku nebo s těmito potravinami má přijít do styku; 3.1.2 Pokud je materiál nebo předmět ve styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu^4) nebo s těmito potravinami má přijít do styku; 3.1.3 V případě látek uvedených v seznamech přílohy č. 3, které mají ve sloupci (4) omezení SML= ND, nebo látek, které v seznamech nejsou uvedeny, použitých za funkční bariérou z plastu s migračním limitem 0,01 mg/kg; 3.1.4 V případě materiálů a předmětů, u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu a množstvím potraviny, která je s ním ve styku, např. z důvodu jejich tvaru nebo použití, se migrace vypočte použitím konvenčního přepočítávacího faktoru povrch/objem 6 dm2/kg. Tato oprava použitím faktoru FRF je za určitých podmínek použitelná v tomto případě: V případě nádob nebo jiných předmětů, které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů a v případě desek a fólií, které jsou ve styku s potravinami obsahujícími více než 20 % tuku, se migrace buď vypočte jako koncentrace v potravině nebo potravinovém simulantu (mg/kg) a opraví použitím faktoru FRF nebo se znovu vypočte jako mg/dm2 bez použití faktoru FRF. Je-li jedna ze dvou hodnot nižší než SML, má se za to, že materiál nebo předmět je v souladu." Použití faktoru FRF nesmí vést ke specifické migraci přesahující celkový migrační limit. " 3.2. Oprava specifické migrace v potravinovém simulantu D: Specifická migrace lipofilních látek do simulantu D a jeho náhrad se opraví použitím těchto faktorů: 3.2.1 redukčního faktoru podle bodu 2.3.2 této přílohy, dále uváděného jako redukční faktor simulantu D (DRF). Faktor DRF není použitelný, pokud je specifická migrace do simulantu D vyšší než 80 % obsahu látky v konečném materiálu nebo předmětu (např. tenké fólie). K určení toho, zda je faktor DRF použitelný, jsou zapotřebí vědecké nebo experimentální důkazy (např. zkoušení nejkritičtějších potravin). Použitelný není ani v případě látek uvedených v seznamech Společenství, které mají ve sloupci (4) omezení SML= ND, nebo látek, které v seznamech nejsou uvedeny, použitých za funkční bariérou z plastu s migračním limitem 0,01 mg/kg; 3.2.2 faktoru FRF, který je použitelný pro migraci do simulantů, pokud je znám obsah tuku v potravině, která má být zabalena, a splněny požadavky uvedené v bodu 3.1; 3.2.3 celkového redukčního faktoru (TRF), kterým se rozumí faktor s maximální hodnotou 5, kterým se vydělí naměřená specifická migrace do simulantu D nebo náhrady před srovnáním se stanoveným limitem. Celkový redukční faktor se získává vynásobením faktoru DRF faktorem FRF, jsou-li použitelné oba faktory." 3.3. Víka, víčka, těsnicí kroužky, zátky a podobné uzávěry 3.3.1 Je-li známo jejich určené použití, zkouší se tyto předměty za použití nádob, pro něž jsou určeny, za podmínek uzavření odpovídajících normálnímu nebo předvídatelnému použití. Předpokládá se, že tyto předměty jsou ve styku s množstvím potraviny, kterou je nádoba naplněna. Výsledky jsou vyjádřeny v mg/kg nebo mg/dm2 v souladu s pravidly uvedenými v § 12, odstavcích 1 a 2 s přihlédnutím k celému dotykovému povrchu uzávěru a nádoby. 3.3.2 Není-li známo jejich určené použití, zkouší se tyto předměty v samostatné zkoušce a výsledek je vyjádřen v mg/předmět. Získaná hodnota se případně přičte k množství, které migruje z nádoby, pro kterou má být tento předmět použit. -------------------------------- *) Pozn.: Změna Kapitoly V prováděná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 386/2008 Sb. byla již provedena novelou 271/2008 Sb., a proto nebyla zapracována. Příloha 5 Stanovení monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů 1 Předmět a oblast použití Tato metoda stanoví množství monomerního vinylchloridu ve výrobcích. 2 Princip metody Obsah monomerního vinylchloridu (VCM) v materiálech nebo výrobcích se stanoví plynovou chromatografií za použití metody "headspace", po rozpuštění nebo suspendování vzorku v N,N-dimethylacetamidu. 3 Použité chemikálie 3.1 Vinylchlorid (VC), čistoty vyšší než 99,5 % V/V 3.2 N,N-dimethylacetamid (DMA), prostý všech nečistot se stejným retenčním časem za zkušebních podmínek jako VC nebo vnitřní standard (3.3). 3.3 Diethyleter nebo cis-but-2-en v DMA (3.2) jako roztok vnitřního standardu. Tyto vnitřní standardy nesmí obsahovat žádné nečistoty se stejným retenčním časem jako VC za zkušebních podmínek. 4 Zkušební pomůcky Poznámka: Uvádí se pouze přístroje nebo součásti speciálního vybavení. Předpokládá se, že obvyklé přístroje a vybavení jsou k dispozici. 4.1 Plynový chromatograf vybavený automatickým dávkovačem vzorku "head-space" nebo zařízením pro ruční nástřik vzorku. 4.2 Plameno-ionizační detektor nebo detektory uvedené v bodě 7. 4.3 Kolona pro plynovou chromatografii Kolona musí umožňovat oddělení píků vzduchu, VC a vnitřního standardu, pokud je použit. Dále musí kombinace systémů 4.2 a 4.3 umožňovat, aby signál roztoku obsahujícího 0,02 mg VC/litr DMA nebo 0,02 mg VC/kg DMA byl alespoň pětkrát vyšší než šum pozadí. 4.4 Vzorkovací ampule nebo lahvičky se septy ze silikonového elastomeru nebo butylkaučuku. Při použití ruční techniky dávkování, může odběr vzorku injekční stříkačkou z prostoru nad kapalinou způsobit vytvoření částečného vakua uvnitř ampule nebo lahvičky. Proto při manuálních technikách odběru vzorku, pokud nejsou ampule před odběrem natlakovány, se doporučuje používat velké ampule. 4.5 Injekční mikrostříkačky 4.6 Plynotěsné injekční stříkačky pro ruční odběr vzorku nad kapalinou (headspace) 4.7 Analytické váhy s přesností vážení 0,1 mg. 5 Pracovní postup UPOZORNĚNÍ: VC je při pokojové teplotě nebezpečná plynná látka, a proto je nutno připravovat roztok v dobře odvětrané digestoři. Poznámka: Proveďte všechna potřebná opatření pro zamezení úniku VC nebo DMA. Při ručním dávkování vzorku by měl být použit vnitřní standard (3.3). Při použití vnitřního standardu by měl být během celé analýzy používán tentýž roztok. 5.1 Příprava koncentrovaného standardního roztoku VC o koncentraci přibližně 2 000 mg/kg Do vhodné skleněné nádoby zvážené s přesností na 0,1 mg se vpraví určité množství (např. 50 ml) DMA (3.2). Nádoba s DMA se znovu zváží. K DMA se pomalu stříkačkou přidá určité množství (např. 0,1 g) VC (3.1) v kapalné nebo plynné formě. V případě použití zařízení, které zabraňuje úniku DMA, lze VC přidat také probubláváním do DMA. Nádoba se znovu zváží s přesností na 0,1 mg. Pro dosažení rovnováhy se roztok v nádobě nechá dvě hodiny stát. Standardní roztok se uchovává v chladničce. 5.2 Příprava zředěného standardního roztoku VC Odebere se zvážené množství koncentrovaného standardního roztoku VC (5.1) a zředí se DMA (3.2) nebo roztokem vnitřního standardu (3.3) na známý objem nebo známou hmotnost. Koncentrace výsledného zředěného standardního roztoku se vyjádří v mg/l nebo mg/kg. 5.3 Sestrojení kalibrační křivky Kalibrační křivka musí být sestrojena alespoň ze sedm duplicitních stanovení. Přesnost odezev musí být větší než 0,02 mg VC na jeden litr nebo kilogram DMA. Kalibrační křivka se vypočítá z těchto bodů metodou nejmenších čtverců, tzn. že regresní přímka musí být vypočtena pomocí následující rovnice: y = a1 . x + a0 rovnice pro výpočet regresní přímky kde: y je výška nebo plocha píku každého jednotlivého stanovení, x koncentrace odpovídající bodům na regresní křivce, n počet provedených stanovení (n větší nebo roven 14). Závislost musí být lineární, tj. směrodatná odchylka (s) rozdílů mezi naměřenými hodnotami (yi) a odpovídajícími hodnotami vypočtenými z regresní křivky (zi) dělená průměrnou hodnotou všech naměřených hodnot (y) nesmí překročit 0,07. Vypočítá se podle: rovnice pro výpočet směrodatné odchylky kde: yi jsou jednotlivé naměřené odezvy zi hodnoty odpovídající odezvě (yi) na vypočítané regresní přímce, n >= 14 Připraví se dvě serie nejméně po sedmi ampulích či lahvičkách (4.4). Do každé ampule nebo lahvičky se přidá takový objem zředěného standardního roztoku VC (5.2) a DMA (3.2) nebo roztok vnitřního standardu v DMA (3.3), aby výsledné koncentrace VC duplikátních roztoků byly přibližně rovny hodnotám 0, 0,050, 0,075, 0,100, 0,150, 0,200 atd. mg/l DMA nebo mg/kg DMA a aby všechny ampule nebo lahvičky obsahovaly stejné množství DMA, jaké má být použito podle bodu 5.5. Ampule nebo lahvičky se těsně uzavřou a dále se postupuje způsobem popsaným v bodě 5.6. Sestrojí se graf, v němž jsou na svislé ose vyneseny plochy (nebo výšky) píků VC ze stanovení duplicitních roztoků, nebo poměry těchto ploch (nebo výšek) píků k plochám (nebo výškám) píků odpovídajících vnitřnímu standardu a na vodorovné ose jsou vyneseny koncentrace VC v duplicitních roztocích. 5.4 Ověření správnosti přípravy standardních roztoků získaných v bodech 5.1 a 5.2 Při přípravě druhého zředěného standardního roztoku o koncentraci rovné 0,1 mg VC/l nebo 0,1 mg VC/kg DMA nebo roztoku vnitřního standardu se postupuje podle postupu popsaného v bodech 5.1 a 5.2. Průměr dvou chromatografických stanovení se u tohoto roztoku nesmí lišit o více než 5 % od odpovídajícího bodu kalibrační křivky. Je-li rozdíl větší než 5 %, vyřadí se všechny roztoky získané v bodech 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 a postup se opakuje od začátku. 5.5 Příprava vzorků materiálů nebo výrobků Připraví se dvě ampule nebo lahvičky (4.4). Do každé z nich se s přesností na 0,1 mg naváží nejméně 200 mg vzorku získaného z jednoho zkoušeného materiálu nebo výrobku, rozmělněného na malé kousky. Je třeba zajistit, aby do každé ampule nebo lahvičky bylo naváženo stejné množství. Ampule/lahvičky se ihned uzavřou. Do každé ampule/lahvičky se přidá na každý gram vzorku 10 ml nebo 10 g DMA (3.2) nebo 10 ml nebo 10 g roztoku vnitřního standardu (3.3). Ampule/lahvičky se utěsní a dále se postupuje podle bodu 5.6. 5.6 Stanovení plynovou chromatografií 5.6.1 Ampule/lahvičky se protřepou takovým způsobem, aby nedošlo ke styku kapaliny se septem (4.4) a vytvoří se co možná nejhomogennější roztoky nebo suspenze vzorků materiálu výrobku (5.5). 5.6.2 Všechny utěsněné ampule/lahvičky (5.3, 5.4 a 5.5) se vloží na dvě hodiny do vodní lázně o teplotě 60 +/- 1 st. C za účelem dosažení rovnováhy. V případě potřeby se znovu protřepou. 5.6.3 Z prostoru nad kapalinou v ampuli/lahvičce se odebere vzorek. Při ručním vzorkování je nutno dbát na to, aby byly odebírány reprodukovatelné vzorky (viz bod 4.4), zejména injekční stříkačka musí být předehřáta na teplotu vzorku. Měří se plochy (nebo výšky) píků odpovídajících VC a, byl-li použit, vnitřnímu standardu. 5.6.4 Jakmile se na chromatogramu objeví píky DMA, odstraní se z kolony (4.3) přebytek DMA vhodnou metodou. 6 Výpočet výsledků 6.1 Interpolací se z grafu odečtou neznámé koncentrace dvojic vzorků. Byl-li použit vnitřní standard, je nutno jej vzít v úvahu. Množství VC v každém z dvojice vzorků zkoušeného výrobku se vypočte za použití následující rovnice: c . V x = ----- 1000 m kde: x je koncentrace VC ve vzorku výrobku, vyjádřená v mg/kg, c koncentrace VC v ampuli obsahující vzorek výrobku (viz bod 5.5), vyjádřená v mg/l nebo mg/kg, V objem nebo hmotnost DMA v ampuli obsahující vzorek výrobku (viz bod 5.5), vyjádřeno v litrech nebo kilogramech, m hmotnost vzorku výrobku, vyjádřená v gramech. 6.2 Koncentrace VC ve zkoušeném výrobku, vyjádřená v mg/kg, je definována jako průměr dvou koncentrací VC stanovených podle bodu 6.1 za předpokladu, že je splněno kriterium přesnosti uvedené v bodě 8. 7 Ověření množství VC V případech, kdy obsah VC ve výrobcích, vypočítaný podle bodu 6.2, přesahuje maximální přípustné množství, musí být hodnoty získané analýzou jednotlivých dvojic vzorků (5.6 a 6.1) potvrzeny jedním z níže uvedených tří způsobů: - použitím alespoň jedné další kolony (4.3) se stacionární fází odlišné polarity. Tento postup je třeba opakovat tak dlouho, až na získaném chromatogramu nebudou žádné známky překrývání píků VC a/nebo vnitřního standardu se složkami vzorku výrobku nebo potraviny či pokrmu - použitím jiných detektorů, např. detektor založený na mikroelektrolytické vodivosti - použitím hmotové spektrometrie; v tomto případě lze s velkou pravděpodobností usuzovat na přítomnost VC, byly-li nalezeny ionty molekul o výchozí hmotnosti (m/e) 62 a 64 v poměru 3 : 1. V případě pochybností je nutno zkontrolovat celé hmotnostní spektrum. 8 Přesnost metody Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení (6.1) provedených najednou nebo v rychlém sledu za sebou u stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí přesáhnout hodnotu 0,2 mg VC/kg výrobku. Příloha 6 Stanovení vinylchloridu uvolněného výrobky z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů do potravin 1 Předmět a oblast použití Touto metodou se stanoví obsah vinylchloridu v potravinách. 2 Princip stanovení Obsah vinylchloridu (VC) v potravinách se stanoví plynovou chromatografií za použití metody "headspace" (metodou odběru vzorku z prostoru nad substrátem). 3 Použité chemikálie 3.1 Vinylchlorid (VC) o čistotě vyšší než 99,5 % V/V. 3.2 N,N-dimethylacetamid (DMA), prostý veškerých nečistot se stejným retenčním časem za zkušebních podmínek jako VC nebo jako vnitřní standard (3.3). 3.3 Diethylether nebo cis-but-2-en v DMA (3.2) jako roztok vnitřního standardu. Tyto vnitřní standardy nesmějí obsahovat žádné nečistoty se stejným retenčním časem jako VC za zkušebních podmínek. 3.4 Destilovaná nebo demineralizovaná voda ekvivalentní čistoty. 4 Zkušební pomůcky Poznámka: Uvádí se pouze přístroje nebo součásti speciálního vybavení. Předpokládá se, že obvyklé přístroje a vybavení jsou k dispozici. 4.1 Plynový chromatograf vybavený zařízením pro automatické dávkování vzorku z prostoru nad substrátem ("headspace") nebo zařízením pro ruční vstřikování vzorků. 4.2 Plameno-ionizační detektor nebo jiné detektory uvedené v bodě 7. 4.3 Kolona pro plynovou chromatografii Kolona musí umožňovat oddělení píků vzduchu, VC a vnitřního standardu, pokud je použit. Dále kombinace systémů 4.2 a 4.3 musí umožňovat, aby signál roztoku obsahujícího 0,005 mg VC/litr DMA nebo 0,005 mg VC/kg DMA byl roven nejméně pětinásobku šumu pozadí. 4.4 Ampule nebo lahvičky na vzorky musí být opatřeny septy ze silikonu nebo butylkaučuku. Při použití ručního dávkování vzorku může při odběru vzorku injekční stříkačkou z prostoru nad kapalinou vzniknout podtlak uvnitř ampule nebo lahvičky. Proto se při manuálních technikách dávkování vzorku, pokud nejsou ampule před odběrem natlakovány, doporučuje používat velké ampule. 4.5 Injekční mikrostříkačky 4.6 Plynotěsné injekční stříkačky pro ruční dávkování vzorku z prostoru nad kapalinou (headspace). 4.7 Analytické váhy s přesností vážení 0,1 mg. 5 Pracovní postup UPOZORNĚNÍ: VC je nebezpečná látka a při pokojové teplotě je v plynném stavu. Proto příprava roztoku musí být prováděna v dobře odvětrané digestoři. Poznámka: Proveďte všechna potřebná opatření pro zamezení úniku VC nebo DMA. Při ručních technikách dávkování vzorku by měl být použit vnitřní standard (3.3). Při použití vnitřního standardu je nutno používat v průběhu celého postupu tentýž roztok. 5.1 Příprava standardního roztoku VC (roztok A) 5.1.1 Koncentrovaný standardní roztok VC o koncentraci přibližně 2 000 mg/kg Do vhodné skleněné nádoby zvážené s přesností na 0,1 mg se nalije určité množství (např. 50 ml) DMA (3.2). Nádoba s DMA se znovu zváží. K DMA se pomalým vstřikováním přidá určité množství (např. 0,1 g) VC (3.1) v kapalné nebo plynné formě. VC lze přidat také jeho probubláváním do DMA za předpokladu, že se použije zařízení zabraňující ztrátám DMA. Nádoba se znovu zváží s přesností na 0,1 mg. Pro dosažení rovnováhy se roztok v nádobě nechá dvě hodiny stát. Používá-li se vnitřní standard, přidá se tento vnitřní standard v takovém množství, aby jeho koncentrace v koncentrovaném standardním roztoku VC byla stejná, jako koncentrace roztoku vnitřního standardu připraveného podle bodu (3.3). Standardní roztok se uchovává v chladničce. 5.1.2 Příprava zředěného standardního roztoku VC Odvážené množství koncentrovaného standardního roztoku VC (5.1.1) se zředí na známý objem nebo na známou hmotnost použitím DMA (3.2) nebo roztokem vnitřního standardu (3.3). Koncentrace výsledného zředěného standardního roztoku (roztok A) se vyjádří v mg/l nebo mg/kg. 5.1.3 Sestrojení kalibrační křivky pomocí roztoku A Kalibrační křivka musí být sestrojena pomocí bodů nejméně sedmi duplicitních stanovení. Opakovatelnost odezev musí být menší než 0,002 mg VC na jeden litr nebo kilogram DMA. Kalibrační křivka se vypočítá z těchto bodů metodou nejmenších čtverců, tzn. že regresní přímka se vypočítá za použití následující rovnice: y1 = a . x0 + a rovnice pro výpočet regresní přímky kde: y je výška nebo plocha píku jednotlivého stanovení, x odpovídající koncentrace na regresní přímce, n počet provedených stanovení (n větší nebo rovno 14). Křivka musí být lineární, tj. standardní odchylka (s) rozdílů mezi naměřenými odezvami (yi) a odpovídajícími hodnotami odezev vypočítaných z regresní přímky (zi) dělená střední hodnotou (y) všech naměřených odezev nesmí přesáhnout 0,07. Vypočítá se pomocí výrazu: rovnice pro výpočet směrodatné odchylky kde: yi jsou jednotlivé naměřené odezvy, zi hodnoty odpovídající odezvě (yi) na vypočítané regresní přímce, n >= 14. Připraví se dvě série nejméně po sedmi ampulích (4.4). Do každé ampule se přidá takový objem zředěného standardního roztoku VC (5.1.2) a DMA (3.2) nebo roztok vnitřního standardu v DMA (3.3), aby konečná koncentrace VC duplikátních roztoků byla přibližně rovna hodnotám 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040, 0,050, atd. mg/l DMA nebo mg/kg DMA a každá ampule obsahovala stejný celkový objem roztoku. Množství zředěného standardního roztoku VC (5.1.2) musí být takové, aby poměr mezi celkovým objemem (mikrolitry) přidaného roztoku VC a množstvím DMA (g nebo ml) nebo roztoku vnitřního standardu (3.3) nebyl větší než 5. Ampule se utěsní a naloží se s nimi postupem popsaným v bodech 5.4.2, 5.4.3 a 5.4.5. Sestrojí se graf, kde na ose y jsou vyneseny plochy (nebo výšky) píků VC duplikátních roztoků, nebo poměr těchto ploch (nebo výšek) k plochám (nebo výškám) odpovídajících píků vnitřního standardu, a na ose x jsou vyneseny koncentrace VC duplikátních roztoků. 5.2 Ověření správnosti přípravy standardních roztoků získaných v bodě 5.1 5.2.1 Příprava druhého standardního roztoku VC (roztok B) Opakuje se postup popsaný v bodech 5.1.1 a 5.1.2 za účelem získání druhého standardního roztoku, v tomto případě s koncentrací přibližně rovnou 0,02 mg VC/l nebo 0,02 mg VC/kg DMA nebo roztoku vnitřního standardu. Tento roztok se umístí do dvou ampulí (4.4). Ampule se utěsní a naloží se s nimi postupem uvedeným v bodech 5.4.2, 5.4.3 a 5.4.5. 5.2.2 Ověření správnosti roztoku A Jestliže se průměr dvou chromatografických stanovení týkajících se roztoku B (5.2.1) neliší o více než 5 % od odpovídajícího bodu křivky odezvy získané v bodě 5.1.3, je správnost roztoku A prokázána. Je-li rozdíl větší než 5 %, vyřadí se všechny roztoky získané v bodech 5.1 a 5.2 a postup se opakuje od začátku. 5.3 Sestrojení kalibrační křivky "standardního přídavku" Poznámka: Křivka se musí skládat alespoň ze sedmi dvojic bodů. Křivka musí být vypočítána z těchto bodů metodou nejmenších čtverců (5.1.3, třetí pododstavec). Závislost musí být lineární, tj. standardní odchylka(y) rozdílů mezi naměřenými odezvami (yi) a odpovídajícími hodnotami odezev vypočítanými z regresní přímky (zi) dělených průměrnou hodnotou (y) všech naměřených odezev nesmí přesáhnout 0,07 (5.1.3, čtvrtý pododstavec). 5.3.1 Příprava vzorku Vzorek analyzované potraviny musí být reprezentativním vzorkem potraviny předložené k analýze. Proto musí být před odběrem vzorku potravina promíchána nebo rozdrobena na malé kousky a promíchána. 5.3.2 Postup Připraví se dvě série alespoň po sedmi ampulích (4.4). Do každé ampule se vloží minimálně 5 g vzorku získaného ze zkoušené potraviny (5.3.1). Zajistí se, aby do každé ampule bylo přidáno stejné množství. Ampule se okamžitě uzavřou. Do každé ampule se přidá na každý gram vzorku 1 ml nejlépe destilované vody, nebo demineralizované vody alespoň stejné kvality, nebo, je-li zapotřebí, příslušného rozpouštědla (poznámka: u homogenních potravin přídavek destilované nebo demineralizované vody není nutný). Do každé ampule se přidá takový objem zředěného standardního roztoku VC (5.1.2), obsahujícího vnitřní standard (3.3), pokud se považuje za užitečné, aby koncentrace VC přidaného do ampulí byly rovny hodnotám 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040, 0,050 atd. mg/kg potraviny. Zajistí se, aby celkový objem DMA nebo DMA obsahující vnitřní standard (3.3) byl stejný v každé ampuli. Množství zředěného standardního roztoku VC (5.1.2) a doplňujícího DMA, pokud byl použit, musí být takový, aby poměr mezi celkovým objemem (mikrolitry) těchto roztoků a množstvím (g) potraviny obsažené v ampuli byl co možná nejmenší, ale ne více než 5, a byl stejný ve všech ampulích. Ampule se utěsní a naloží se s nimi postupem uvedeným v bodě 5.4. 5.4 Stanovení plynovou chromatografií 5.4.1 Ampule se protřepou takovým způsobem, aby nedošlo ke styku obsažené kapaliny se septem (4.4), a aby se získaly co nejhomogennější roztoky nebo suspenze vzorků potraviny. 5.4.2 Všechny utěsněné ampule (5.2 a 5.3) se dají na dvě hodiny do vodní lázně o teplotě 60 +/- 1 st. C za účelem dosažení rovnováhy. V případě potřeby se znovu protřepou. 5.4.3 Z prostoru nad kapalinou v ampuli se odebere vzorek. Při ručním dávkování se musí dbát na to, aby byly odebírány reprodukovatelné vzorky (4.4), zejména injekční stříkačka musí být předehřátá na teplotu vzorku. Měří se plochy (nebo výšky) píků odpovídajících VC a, byl-li použit, vnitřnímu standardu. 5.4.4 Sestrojí se graf, ve kterém se na osu y vynesou hodnoty ploch (nebo výšek) píků VC, nebo poměr hodnot ploch (nebo výšek) píků VC k plochám (nebo výškám) píků vnitřního standardu a na osu x se vynese množství (mg) přidaného VC, vztažené na množství vzorku poživatiny navážené do jednotlivých ampulí (kg). Z grafu se odečte úsek na ose x. Získaná hodnota odpovídá koncentraci VC ve zkoušeném vzorku poživatiny. 5.4.5 Jakmile se na chromatogramu objeví pík DMA, odstraní se přebytek DMA z kolony (4.3), za použití vhodné metody. 6 Výsledky VC uvolněný výrobkem do zkoušené potraviny vyjádřený v mg/kg, je definován jako průměr dvou stanovení (5.4), za předpokladu, že je splněno kriterium reprodukovatelnosti uvedené v bodě 8. 7 Ověření množství VC V případech, kdy množství VC uvolněného z výrobku do potravin a vypočtené podle bodu 6 přesahuje kriterium uvedené v § 13 odst. 3 vyhlášky, musí být hodnoty získané v každém ze dvou stanovení (5.4) potvrzeny jedním ze tří následujících způsobů: - použitím alespoň jedné další kolony (4.3) se stacionární fází odlišné polarity. Tento postup je třeba opakovat tak dlouho, až na získaném chromatogramu nebudou žádné známky překrývání píků VC a/nebo vnitřního standardu se složkami vzorku potraviny - použitím jiných detektorů, např. detektor založený na mikroelektrolytické vodivosti - v případě použití hmotnostní spektrometrie; lze s velkou pravděpodobností usuzovat na přítomnost VC, byly-li nalezeny ionty molekul o výchozí hmotnosti (m/e) 62 a 64 v poměru 3 : 1. V případě pochybností je nutno zkontrolovat celé hmotnostní spektrum. 8 Přesnost metody Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení (5.4) provedených najednou nebo v rychlém sledu za sebou u stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí přesáhnout hodnotu 0,003 mg VC/kg potraviny. Příloha 7 Seznam látek pro výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku a podmínky jejich použití 1 Elastomery na bázi těchto sloučenin: 1.1 Část A 1.1.1 ethylen 1.1.2 propylen 1.1.3 1-buten 1.1.4 isobuten 1.1.5 1,3-butadien 1.1.6 isopren 1.1.7 styren 1.1.8 alfa-methylstyren 1.1.9 divinylbenzen 1.1.10 dicyklopentadien; (tricyklo[5,2,1,0E2,6] deka-3,8-dien) 1.1.11 5-methylen-2-norbornen; (5-methylen-bicyklo[2,2,1] hept-2-en) 1.1.12 5-vinyl-2-norbornen; (5-vinyl-bicyklo[2,2,1] hept-2-en) 1.1.13 silany a siloxany pro silikonové elastomery s nejméně jednou OH skupinou a jednou nebo více CH3 skupinami na každém Si atomu 1.2 Část B 1.2.1 1,4-hexadien 1.2.2 chloropren; (2-chlor-1,3-butadien) 1.2.3 2,3-dichlor-1,3-butadien 1.2.4 1,2,3-trichlor-1,3-butadien 1.2.5 akrylonitril 1.2.6 kyselina methakrylová 1.2.7 methylmethakrylát 1.2.8 ethylenglykoldimethakrylát 1.2.9 vinylacetát 1.2.10 methylakrylát 1.2.11 ethylakrylát 1.2.12 butylakrylát 1.2.13 terc.butylakrylát 1.2.14 vinylalkylether *) v seznamu u některých látek jsou v závorce za běžně užívanými názvy uvedeny názvy systematické podle nomenklatury IUPAC nebo jiné obvyklé názvy. 2 Vulkanizační činidla Síťovací činidla 2.1 Část A 2.1.1 síra 2.2 Část B 2.2.1 bis(2,4-dichlorbenzoyl) peroxid 1/ 2.2.2 dibenzoylperoxid 1/ 2.2.3 dikumylperoxid 1/ 2.2.4 di-terc.butylperoxid 1/ 3 Urychlovače 3.1 Část A 3.1.1 tetramethylthiurammonosulfid 2/ 3.1.2 tetramethylthiuramdisulfid 2/ 3.1.3 tetraethylthiuraumdisulfid 2/ 3.1.4 tetrabutylthiurammonosulfid 2/ 3.1.5 sym-dimethyldifenylthiuramdisulfid 2/ 3.1.6 di-N-pentamethylenthiuramtetrasulfid 2/ 3.1.7 di-thio-bis(2-benzothiazol) 2/ 3.1.8 N,N-dimethyldithiokarbamát zinečnatý 3/ 3.1.9 N,N-diethyldithiokarbamát zinečnatý 3/ 3.1.10 N,N-dibutyldithiokarbamát zinečnatý 3/ 3.1.11 N,N-dibenzyldithiokarbamát zinečnatý 3/ 3.1.12 pentamethylendithiokarbamát zinečnatý 3/ 3.1.13 ethylfenyldithiokarbamát zinečnatý 3/ 3.2 Část B 3.2.1 1,3-difenylguanidin - nejvýše 0,3 % 3.2.2 1-(2-tolyl)biguanid; (o-tolylbiguanid) - nejvýše 1,0 % 3.2.3 2-merkapto-benzothiazol (a/nebo Zn sůl) - nejvýše 0,05 % 3/ 4 Aktivátory 4.1 Část A 4.1.1 mastné kyseliny C6-C18 4/ 4.1.2 zinečnaté soli mastných kyselin C6-C18 3/,4/ 4.1.3 oxid zinečnatý 3/ 4.1.4 uhličitan zinečnatý 3/ 4.2 Část B 4.2.1 amidy mastných kyselin C14-C22 4/ 4.2.2 uhličitan hořečnatý 4.2.3 oxid hořečnatý 4.2.4 dibutylamin 5/ 4.2.5 dibutylamoniumoleát 5/ 5 Retardéry 5.1 Část A 5.1.1 kyselina benzoová - nejvýše 1,0 % 6/ 5.1.2 kyselina salicylová - nejvýše 1,0 % 6/ 5.1.3 kyselina stearová - nejvýše 1,5 % 6/ 5.1.4 ftalanhydrid - nejvýše 0,5 % 6/ 6 Antidegradanty 6.1 Část A 6.1.1 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenol 7/ 6.1.2 pentaerythritol-tetrakis[3-(3st.5st.-di-terc.butyl- 4st.-hydroxyfenyl)] propionát 7/ 6.1.3 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc.butyl- 4-hydroxybenzyl) benzen 7/ 6.1.4 2,4-bis(oktylthiomethyl)-6-methylfenol - nejvýše 0,3 % 7/ 6.2 Část B 6.2.1 reakční produkt: styren s difenylaminem 8/,9/ 6.2.2 reakční produkty: styren a/nebo alfa-methyl-styren a/nebo alkeny (C3-C12) s fenolem a/nebo methylfenolem 9/ 6.2.3 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenol 9/ 6.2.4 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-terc.butylfenol) 9/ 6.2.5 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol) 9/ 6.2.6 2,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol] 9/ 6.2.7 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-terc.oktylfenol) 9/ 6.2.8 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-nonylfenol) 9/ 6.2.9 2,2'-isobutyliden-bis(4,6-dimethylfenol) 9/ 6.2.10 4,4'-butyliden-bis(3-methyl-6-terc.butylfenol) 9/ 6.2.11 oktadecyl-3-(3',5'-di-terc.butyl-4'-hydroxyfenyl)propionát - nejvýše 0,5 % 9/ 6.2.12 tris-(mono- a dinonylfenyl)fosfit 8/,9/,10/ 6.2.13 směs alkylovaných arylfosfitů (Antioxidant 6) 8/,9/,10/ 7 Zpracovatelské přísady 7.1 Část A 7.1.1 diisooktyladipát 7.1.2 di-n-oktylsebakát 7.1.3 rafinovaný minerální olej 11/ 7.1.4 mikrokrystalický parafin 12/ 7.1.5 zinečnaté a sodné soli mastných kyselin C6-C18 4/ 7.1.6 lecithin 13/ 7.1.7 polydimethylsiloxany 7.1.8 polyethylen 14/ 7.1.9 polyethylenglykol (polyoxyethylen) molekulová hmotnost vyšší než 4000 (s obsahem ethylenglykolu a/nebo bis(2-hydroxyethyl)etheru menším než 0,3 %) 7.1.10 disproporcionovaná kalafuna a/nebo její draselná či sodná sůl 7.2 Část B 7.2.1 dibutylsebakát 7.2.2 acetyltributylcitrát 7.2.3 stearát vápenatý 7.2.4 parafin 15/ 7.2.5 epoxidovaný sojový olej 16/ 7.2.6 butylestery kyselin sojového oleje 16/ 7.2.7 alkylsulfát sodný (alkyl C8-C18) 7.2.8 močovina - nejvýše 3,0 % 7.2.9 xylenolformaldehydová pryskyřice 17/,18/ 7.2.10 melaminresorcinformaldehydová pryskyřice 17/,18/ 7.2.11 sodná sůl kondenzačního produktu naftalensulfonové kyseliny a formaldehydu 18/ 7.2.12 azodikarbonamid - nejvýše 3,0 % 7.2.13 polyethylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 200; s obsahem ethylenglykolu a/nebo bis(2-hydroxyethyl)etheru menším než 0,3 %) a jeho ethery s alkoholy (jednosytnými, primárními, lineárními, nasycenými C4-C18 a oleylalkoholem 19/ 7.2.14 kumaronová pryskyřice 7.2.15 faktis 20/ 8 Plniva 8.1 Část A 8.1.1 uhličitan vápenatý 8.1.2 uhličitan hořečnatý 8.1.3 uhličitan zinečnatý 8.1.4 oxid hlinitý 8.1.5 oxid hořečnatý 8.1.6 oxid křemičitý 8.1.7 oxid titaničitý 8.1.8 křemičitan vápenatý 8.1.9 křemičitan hořečnatý 8.1.10 křemičitan hlinitý 8.2 Část B 8.2.1 Saze - nejvýše 10,0 % 21/ 9 Požadavky na hotové výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku 9.1 Při posuzování výrobků kategorie I a II se provádějí následující zkoušky vodného výluhu, připraveného vyluhováním 8 gramů výrobku destilovanou vodou,^1) při teplotě 100 st. C po dobu 0,5 hodiny. Výrobek musí splňovat následující hygienické požadavky: a) Redukující látky nejvýše 15 ml 0,002 mol/l KMnO4 b) Odparek nejvýše 20,0 mg.dm-2 c) Opalescence a zákal negativní ^1) d) Primární aromatické aminy negativní ^1) e) Důkaz amonných iontů negativní ^1) f) Důkaz sirníků a kyselých sirníků negativní ^1) g) Důkaz sirnatanů negativní ^1) h) Důkaz barya negativní ^1) i) Sekundární alifatické aminy 22/ nejvýše 5,0 mg.dm-2 9.2 Při posuzování výrobků kategorie III a IV se provádějí zkoušky vodného výluhu, připraveného vyluhováním 8 gramů výrobku při teplotě 40 st. C po dobu 24 hodin u kategorie III a po dobu 0,5 hodiny u kategorie IV. Pryž musí splňovat následující požadavky: a) Redukující látky nejvýše 30 ml 0,002 mol/l KMnO4 b) Odparek nejvýše 10,0 mg.dm-2 c) Primární aromatické aminy negativní ^1) d) Důkaz amonných iontů negativní ^1) e) Důkaz sirníků a kyselých sirníků negativní ^1) f) Důkaz sirnatanů negativní ^1) g) Důkaz barya negativní ^1) h) Sekundární alifatické aminy negativní ^1) 9.3 Při posuzování výrobků kategorie V se provádějí zkoušky vodného výluhu, připraveného vyluhováním výrobku při teplotě 40 st. C po dobu 0,5 hodiny. Výrobek musí splňovat následující požadavky: Odparek nejvýše 10,0 mg.dm-2 9.4 U silikonových elastomerů kategorie I až V se provádí následující zkoušky vodného výluhu připraveného vyluhováním 1 dm-2 výrobku ve 100 ml destilované vody při teplotě 20 st. C po dobu 24 hodin: a) Oxidovatelné látky nejvýše 0,5 mg KMnO4/100 ml b) Odparek nejvýše 10,0 mg.dm-2 9.5 U výrobků kategorie I se stanovuje obsah uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek po jejich vyluhování z 10 gramů elastomeru do 50 ml roztoku modelujícího sliny připraveného podle odstavce 9.6 této přílohy při teplotě 40 +/- 2 st. C po dobu 24 hodin a po jejich následném vyextrahování dichlormethanem prostým nitrosaminů, metodou plynové chromatografie. Celkové množství uvolněných N-nitrosaminů nesmí překročit 0,01 mg v 1 kg elastomeru a množství N-nitrosovatelných látek nesmí překročit 0,1 mg v 1 kg elastomeru. 9.6 Zkušební roztok modelující sliny je roztok o pH 9, obsahující 4,2 g hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3), 0,5 g chloridu sodného (NaCl), 0,2 g uhličitanu draselného (K2CO3), a 0,03 g dusitanu sodného (NaNO2), v 1000 ml destilované vody nebo vody ekvivalentní kvality. Poznámky: 1/ Zbytky peroxidů v hotovém výrobku ze silikonového elastomeru nesmí být prokazatelné. 2/ Sirné sloučeniny ve výluhu z hotového výrobku nesmí být prokazatelné. 3/ Celkový obsah sloučenin zinku ve vulkanizovaném výrobku nesmí překročit 2,0 % (vztaženo na zinek). 4/ Nasycené i nenasycené alifatické nerozvětvené monokarboxylové kyseliny s obsahem nezmýdelnitelného podílu nejvýše 1,0 %. 5/ Tyto látky nebo jejich rezidua ve výluhu z hotového výrobku nesmí být prokazatelné. 6/ Celkem nejvýše 2,5 %. 7/ Jen jako součást základního elastomeru. 8/ Výrobky z elastomerů, vyrobených z těchto sloučenin nesmějí být používány pro styk s tuky a potravinami obsahujícími více než 5 % tuku. 9/ Celkem nejvýše 1,0 %. 10/ Požadavky na čistotu fosfitových antioxidantů: obsah nezreagovaných nonylfenolů (nonylfenol a dinonylfenol) může být nejvýše 6,0 %. Obsah volného nesubstituovaného fenolu může být nejvýše 0,05 %. Obsah tris(nonyl-fenyl)fosfátu a bis(nonylfenyl)-fosfitu nesmí dohromady překročit 1,0 %. Jako prostředek pro zabránění hydrolýze smí být k tris(nonylfenyl)fosfitu přidáno nejvýše 1,0 % tri-2-propanol-aminu. Tato látka nesmí být v hotových výrobcích prokazatelná. 11/ Český lékopis 1997, 2. díl. 12/ Použití jednotlivých typů pro styk s potravinami schválených orgánem ochrany veřejného zdraví. 13/ Peroxidové číslo nejvýše 10,0. 14/ Polyethylen vyhovující hygienickým požadavkům § 10 vyhlášky. 15/ Parafiny schválené orgánem ochrany veřejného zdraví. 16/ Jodové číslo nejvýše 8,0. 17/ Celkem nejvýše 5,0 %. 18/ Obsah formaldehydu ve výluhu z hotového výrobku do simulantů potravin a za vyluhovacích podmínek podle přílohy č. 4 a poměru 1 cm2 : 1 ml nejvýše 0,1 mg.dm-2 . 19/ Nejvýše 1,0 %. 20/ Jako surovinu pro výrobu faktisu lze použít pouze přírodní nebo hydrogenované tuky a oleje rostlinného nebo živočišného původu, nikoli však oxidované. 21/ Pro vybrané aplikace, kde přichází malá plocha elastomeru do styku s větším objemem potraviny po dobu nepřesahující 10 minut, za teploty místnosti nebo nižší (např. pryžové součásti dojicích přístrojů, těsnění pro stroje na zpracování mléka, těsnění pro potrubí čerpadla a ventily pro rozvod pitné vody, čerpadlové statory, dopravníkové pásy, sací a tlakové vedení pro plnění a vyprazdňování kontejnerů. 22/ Provádí se pouze u výrobků kategorie II. Příloha 8 Seznam kovů, slitin a pájek pro výrobu materiálů a výrobků 1 Kovy a slitiny 1.1 Korozivzdorné ocele (tzv. nerez ocele obsahující nejvýše 21 % chromu, 14 % niklu a 10,5 % manganu 1.2 Litina, různé druhy ocelí a slitiny železa, které snadno podléhají rzi, musí být proti ní opatřeny vhodnou povrchovou úpravou specifikovanou vyhláškou nebo musí být použity pouze pro styk se suchými potravinami, a to za podmínek, kdy nebude docházet ke korozi výrobku. 1.3 Hliník: kov s minimálním hmotnostním podílem 99,0 %. Hmotnostní podíl každého jiného prvku nesmí překročit následující mezní hodnoty: 1,0 % (železo + křemík), 0,1 % mědi, jestliže obsah chromu a/nebo manganu je větší než 0,05 % a/nebo jestliže obsah chromu je menší než 0,05 % a manganu větší než 0,05 %, 0,20 % mědi, za předpokladu, že ani chrom, ani mangan nepřekročí hmotnostní podíl 0,05 %, prvky (bor, chrom, hořčík, mangan, nikl, zinek) jednotlivě 0,10 %, ostatní prvky méně než 0,05 % jednotlivě. 1/ 1.4 Slitiny hliníku obsahující maximální hmotnostní podíl následujících prvků: 13,5 % křemíku, 2,0 % železa, 0,5 % mědi, 4,0 % manganu, 11,0 % hořčíku, 0,35 % chromu, 3,0 % niklu, 0,25 % zinku, 0,2 % antimonu, 0,10 % cínu, 0,2 % stroncia, 0,3 % zirkonia, 0,3 % titanu a jiných prvků, celkem 0,15 % z toho maximálně 0,05 % jednotlivě. 1/ 1.5 Neželezné slitiny různých prvků pokud obsahují nejvýše toto množství prvků: 0,01 % arzénu, 5 % chromu, 0,01 % kadmia, 2,5 % mědi, 2 % niklu, 0,5 % olova, 5 % hliníku, ostatní prvky jednotlivě do 0,1 %, úhrnně však do 0,8 %, s výjimkou slitiny britanium používanou podle vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, zpracování a skladování lihu^6). Tyto slitiny mohou obsahovat cín, hořčík, vápník, křemík, mangan, titan a stříbro bez omezení množství. 1.6 Cín obsahující nejvýše 0,1 % olova, 0,3 % arzénu, 0,1 % vizmutu a 0,05 % antimonu. 1.7 Stříbro, zlato, platina, iridium, rhodium a jejich slitiny. 1.8 Titan. 1.9 Měď a její slitiny se zinkem, cínem, nebo hliníkem (mosaz, bronz a hliníkový bronz), pokud neobsahují více než 0,5 % olova, 0,01 % arzénu a 0,1 % antimonu, avšak pouze pro tyto účely: 1.9.1 K výrobě vah, jejich částí (např. misek), závaží, hmoždířů včetně paliček; 1.9.2 K výrobě kotlů, kotlíků, dražovacích bubnů, varných a podobných nádob v cukrářské výrobě a v cukrovinkářském průmyslu; 1.9.3 K výrobě varných souprav, chladících stoků, usazovacích kádí a sprchových chladičů mladiny v pivovarském průmyslu; 1.9.4 K výrobě kohoutů nebo jiných armatur, trubek a potrubí v různých potravinářských zařízeních, pokud přicházejí pouze do krátkodobého styku s potravinami, nikoliv však s kapalinami, které obsahují volný nebo vázaný oxid uhličitý (např. u kyvet pro sodovou vodu, limonády, u výčepního zařízení pro pivo apod.); 1.10 zrušen 1.11 Slitiny cínu, olova, vizmutu a antimonu pro výrobu pojistek o maximálním průměru do 10 mm pro tlakové nádoby a hrnce. 2 Pájky 2.1 Cínové pájky s olovem s nejvyšším obsahem 10 % olova a 0,15 % antimonu, 0,1 % vizmutu, 0,05 % arzénu a 0,1 % kadmia. 2.2 Cínové pájky se zinkem s nejvyšším obsahem 30 % zinku, 0,5 % olova a 0,1 % kadmia. 2.3 Čisté stříbro, slitiny stříbra s mědí, cínem, zinkem a fosforem s nejvyšším obsahem 35 % zinku, 6 % fosforu a 0,5 % olova. 2/ 2.4 Pájky ze slitin stříbra, mědi, manganu, niklu a zinku obsahující nejvýše 6,5 % manganu, 4 % niklu, 23 % zinku a 5 % olova. 2/ 2.5 Pájky ze slitiny mědi a fosforu s nejvyšším obsahem 10 % fosforu, 0,5 % antimonu a 0,1 % olova. 2/ 2.6 Pájky ze slitin mědi, niklu a zinku s nejvyšším obsahem 10 % niklu, 40 % zinku a 0,05 % olova. 2/ 2.7 Pájky ze slitin hliníku, křemíku a manganu, u nichž obsah nečistot a příměsí dalších prvků nepřesahuje hodnoty uvedené v odstavci 1.4 části 1 této přílohy. Poznámky: 1/ Hliník a jeho slitiny (podle odstavců 1.3 a 1.4) mohou být použity jen tam, kde přijdou do styku s potravinami, s vyloučením silně kyselých potravin (tj. pH =< 3.7), po dobu nepřesahující 4 hodiny. Toto omezení se nevztahuje na suché potraviny. V ostatních případech musí být kryty povrchovými úpravami specifikovanými vyhláškou. 2/ Tyto pájky lze použít pouze k pájení mědi a měděných slitin podle bodu 1.9 části 1 této přílohy. Příloha 9 Oddíl 1 Hygienické požadavky na výrobky ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem 1. Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z výrobků ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem, připravených podle kapitoly II této přílohy nebo podle normalizované normy: ------------------------------------------------------------------------------- olovo (Pb) kadmium (Cd) ------------------------------------------------------------------------------- 1.1 kategorie 1 0,8 mg.dm-2 0,07 mg.dm-2 1.2 kategorie 2 4,0 mg.l-1 0,3 mg.l-1 1.3 kategorie 3 1,5 mg.l-1 0,1 mg.l-1 1.4 okraj pro pití 2,0 mg/předmět 0,20 mg/předmět ------------------------------------------------------------------------------- 2. Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z dětských sacích lahví olovo [mg .l-1]kadmium [mg.l-1] 2.1.vnitřní povrch 0,25 0,03 2.2.vnější povrch 2,00 0,15 3. Jestliže hodnoty migrace olova, kadmia ze silikátového výrobku nepřekročí limit migrace o více než 50%, považuje se výrobek za vyhovující požadavkům této vyhlášky tehdy, pokud alespoň tři jiné výrobky stejného tvaru, rozměrů, se stejným dekorem a glazurou budou podrobeny zkoušce za podmínek stanovených v oddílu 2 této přílohy a průměrná množství olova, kadmia uvolněná z těchto výrobků nepřekročí stanovené limity migrace, přičemž žádný z těchto výrobků nesmí přesáhnout tyto limity o více než 50 %. Oddíl 2 Základní pravidla pro ověření migrace olova a kadmia 1.1. Zkušební kapalina ("simulant") 4% (V/V) čerstvě připravený vodný roztok kyseliny octové. 1.2. Zkušební podmínky Zkouška se provádí při teplotě 22 +/- 2 °C po dobu 24 +/- 0,5 hodiny. Má-li být stanoveno množství migrace olova, vzorek se zakryje vhodným materiálem a vystaví se obvyklým světelným podmínkám v laboratoři. Má-li být stanoveno množství migrace kadmia nebo olova a kadmia, zakryje se vzorek tak, aby bylo zajištěno, že zkoušený povrch je udržován v naprosté tmě. 1.3 Způsob plnění vzorků zkušební kapalinou 1.3.1. Vzorky, které lze plnit Výrobek se naplní 4% (V/V) roztokem kyseliny octové do úrovně nejvýše 1 mm pod bodem, kde by kapalina přetekla; vzdálenost se měří od horního okraje vzorku. Vzorky s plochým nebo mírně šikmým okrajem by měly být plněny tak, aby vzdálenost mezi povrchem kapaliny a bodem, kde by kapalina přetekla, byla nejvýše 6 mm, měřeno podél šikmého okraje. 1.3.2. Vzorky, které nelze plnit Povrch vzorku, který není určen pro styk s potravinou, se nejdříve pokryje ochrannou vrstvou schopnou odolat působení 4% (V/V) roztoku kyseliny octové. Vzorek se poté ponoří do nádoby obsahující známý objem roztoku kyseliny octové tak, aby povrch určený pro styk s potravinami byl zcela pokryt zkušební kapalinou. 1.4. Stanovení plochy povrchu Plocha povrchu výrobků kategorie 1 je shodná s plochou povrchu menisku vytvořeného povrchem volné kapaliny při dodržení požadavků na plnění výrobků, stanovených výše v bodě 1.3. 2. Analytická metoda pro stavení migrace olova a kadmia 2.1. Předmět a oblast použití Metoda umožňuje stanovit specifickou migraci olova, kadmia. 2.2. Podstata metody Stanovení specifické migrace olova, kadmia se provede instrumentální analytickou metodou, která splňuje kritéria specifikovaná v bodě 4. 2.3. Reakční činidla Veškerá reakční činidla musí být čistoty p.a., není-li určeno jinak. Je-li zmíněna voda, rozumí se jí vždy destilovaná voda nebo voda ekvivalentní čistoty. 2.3.1. 4% (V/V) vodný roztok octové kyseliny Do destilované vody se přidá 40 ml ledové octové kyseliny a se doplní na 1000 ml destilovanou vodou. 2.3.2. Zásobní roztoky Připraví se zásobní roztok s obsahem olova 1000 mg.1-1 a zásobní roztok s obsahem kadmia alespoň 500 mg.l-1 ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové (2.3.1). 2.4.Kritéria provádění instrumentální analytické metody 2.4.1. Mez detekce přístroje pro olovo a kadmium musí být rovna nebo nižší než: 0,1 mg.l-1 pro olovo, 0,01 mg.l-1 pro kadmium. Mez detekce je definována jako koncentrace prvku ve čtyřprocentní m roztoku kyseliny octové (2.3.1), která dává signál rovný dvojnásobku šumu pozadí přístroje. 2.4.2. Mez kvantifikace pro olovo a kadmium musí být rovna nebo nižší než: 0,2 mg.l-1 pro olovo, 0,02 mg.l-1 pro kadmium 2.4.3. Výtěžnost. Extrakce olova a kadmia přidaného do čtyřprocentního roztoku kyseliny octové uvedeného v bodu 2.3.1 se musí pohybovat mezi 80-120 % přidaného množství. 2.4.4. Specifičnost. Použitá přístrojová analytická metoda musí být zbavena všech matricových a spektrálních interferencí. 2.5. Postup metody 2.5.1. Příprava vzorku Vzorek musí být čistý a zbavený mastnoty nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit zkoušku. Vzorek se omyje při teplotě přibližně 40 °C v roztoku obsahujícím běžný tekutý detergent. Vzorek se opláchne nejprve vodovodní vodou a poté destilovanou vodou nebo vodou ekvivalentní čistoty. Vzorek se nechá okapat a osuší se tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Povrchu, který má být zkoušen, se poté již nedotýkejte. 2.5.2. Stanovení olova, kadmia Takto připravený vzorek je zkoušen za podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto oddílu. Před odebráním zkušebního roztoku pro stanovení olova, kadmia se obsah vzorku zhomogenizuje vhodnou metodou, při které nedojde k žádným ztrátám roztoku nebo otěru zkoušeného povrchu. Provede se slepý pokus s použitými chemikáliemi pro každou sérii stanovení. Stanovení olova, kadmia se provede za vhodných podmínek. Oddíl 3 Náležitosti písemného prohlášení 1. Písemné prohlášení, kterým se vybavují keramické výrobky musí obsahovat tyto náležitosti: 1.1. název a sídlo, popřípadě místo podnikání osoby, která vyrobila finální keramický výrobek nebo název a sídlo, popřípadě místo podnikání osoby, která jej dovezla do členského státu Evropských společenství, 1.2. identifikaci keramického výrobku, 1.3. datum vydání prohlášení, 1.4.potvrzení, že keramický výrobek splňuje požadavky této vyhlášky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS". 2. Písemné prohlášení se vystavuje nově, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia. Příloha 10 Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků 1. Materiály K úpravě povrchů určených pro styk s potravinami je ve smyslu této vyhlášky povoleno použít: 1.1 Metalizace zdravotně nezávadným kovem nebo slitinou podle přílohy č. 8, s případnými uvedenými omezeními. 1.2 Pocínování povrchů, které přicházejí s potravinami jen do krátkodobého styku. Použitý cín smí obsahovat nejvýše 1 % olova, 0,05 % arsenu, 0,1 % vizmutu a 0,05 % antimonu. 1.3 Pokrytí povrchů nitridem titaničitým. 1.4 Pokrytí povrchů oxidem zirkoničitým. 1.5 Chromování a niklování, avšak pouze pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů) nebo pro styk se suchými potravinami (s nejvýše 20% vlhkostí). 1.6 Plasty vyhovující hygienickým požadavkům § 10 vyhlášky. 1.7 Elastomery vyhovující hygienickým požadavkům § 15 a § 16 vyhlášky. 1.8 Křemičité a titaničité smalty odpovídající požadavkům § 19 vyhlášky. 1.9 Laky odpovídající požadavkům § 20 vyhlášky. 1.10 Vosky, mikrovosky, parafíny, cerezíny a jiné ropné výrobky. 1/ 2. Technologické postupy Technologické postupy, po kterých musí být z povrchů materiálů odstraněny zbytky používaných prostředků, roztoků a lázní: 2.1 Pískování 2.2 Omílání 2.3 Broušení 2.4 Leštění 2.5 Kartáčování 2.6 Odmašťování organickými nebo alkalickými prostředky (např. benzínem, petrolejem, trichlorethylenem, louhem sodným nebo draselným, fosforečnanem sodným, roztoky různých tenzidů, detergentů a jejich směsí a anorganickými a organickými látkami) s následným odstraněním (např. omytím) odmašťovacích prostředků z povrchu 2.7 Moření (např. ve zředěné kyselině sírové, zředěné kyselině chlorovodíkové apod.) 2.8 Černění (tzv. brynýrování) 2.9 Anodická pasivace 2.10 Fosfatizace 2.11 Pasivace lázní s alkalickým chromanem nebo dvojchromanem. 2/ Poznámky 1/ Schválené orgánem ochrany veřejného zdraví. 2/ Z takto upraveného povrchu nesmí být ve výluhu z 1 dm2 do destilované vody po dobu 24 h při teplotě 20 - 22 st. C detekován chrom při citlivosti metody 0,001 mg.l-1 . Příloha 11 Seznam látek pro výrobu laků 1. Pojiva 1.1 Přírodní produkty a modifikované přírodní produkty: 1/ 1.1.1 šelak 1.1.2 kopál a kopál esterifikovaný vícesytnými alkoholy C3-C6 1.1.3 dammar-pryskyřice 1.1.4 hydrogenované estery kalafuny s 3- a vícesytnými alkoholy C3-C6 1.1.5 estery kalafuny s 3- a vícesytnými alkoholy C3-C6, modifikované kyselinou akrylovou a/nebo kyselinou maleinovou 1.1.6 kalafuna modifikovaná fenolformaldehydovou pryskyřicí, xylolformaldehydovou pryskyřicí, kyselinou akrylovou a/nebo kyselinou maleinovou 1.1.7 vysychavé nenasycené oleje (lněný olej), jakož i z nich zahřátím vzniklé zahuštěné oleje 1.1.8 acetát a propionát celulózy 1.1.9 nitrát celulózy 2/ 1.1.10 ethylcelulóza s obsahem ethoxylu 46,5 - 50,0 % 3/ 1.1.11 cyklokaučuk 4/ 1.2 Produkty polykondenzace, polymerizace a polyadice: 1.2.1 alkydové pryskyřice (polyestery z vícesytných alkoholů a kyseliny ftalové), příp. modifikované mastnými kyselinami o délce řetězce C6 a více 1.2.2 kondenzační produkty a eterifikované kondenzační produkty z čištěných jedno- i vícesytných, případně alkylovaných fenolů s formaldehydem; xylol-formaldehydové pryskyřice a jejich kondenzační produkty s fenolem a alkylovanými fenoly 1.2.3 ketonové pryskyřice, keton-formaldehydové pryskyřice a furfurol-formaldehydové pryskyřice 1.2.4 fenol-formaldehydové pryskyřice modifikované mastnou kyselinou o délce řetězce C6 a více 1.2.5 jedno- nebo vícesytnými alkoholy C3-C6 eterifikované kondenzační produkty z močoviny a melaminu (případně jejich směsí) s formaldehydem jakož i pryskyřice z esterů kyseliny karbamidové 1.2.6 epoxydové sloučeniny, zesíťované eterifikovanými močovinovými nebo fenolovými pryskyřicemi, nebo esterifikované mastnými kyselinami s délkou řetězce více než C6, nebo zesítěné polyaminoamidy a/nebo polyaminoimidazoliny z dimerizačních a trimerizačních produktů nenasycených mastných kyselin a/nebo alifatickými polyaminy a/nebo isokyanáty 1.2.7 polyamidy 5/ 1.2.8 polykondenzáty isokyanátů s alkydovými pryskyřicemi, polyestery a polyethery, obsahujícími hydroxylové skupiny 1.2.9 fenol-formaldehydové pryskyřice a xylol-formaldehydové pryskyřice, případně v kombinaci s acetobutyrátem celulosy 6/ 1.2.10 polykarbonáty 5/ 1.2.11 polyestery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové s jednomocnými nasycenými alifatickými alkoholy C1-C18 5/ 1.2.12 polyvinylchlorid a jeho kopolymery 5/ 1.2.13 polymery a kopolymery styrenu, butadienu, isoprenu a akrylonitrilu 5/ 1.2.14 polychlorbutadien (polychloropren) polyvinylether nasycených alifatických alkoholů C1-C12 5/ 1.2.15 polyvinylacetaly alifatických nasycených aldehydů C1-C6 s molekulovou váhou přes 10.000 5/ 1.2.16 polyvinylestery alifatických nasycených mastných kyselin C2-C18 5/ 1.2.17 cyklické polymery butadienu a isoprenu 2. Změkčovadla: Lakovaná plocha o obsahu 1 dm2 smí obsahovat nejvýše 25 mg následujících změkčovadel: 2.1 dibutylsebakát 2.2 dioktylsebakát 2.3 acetyltributylcitrát 2.4 acetyltrietylhexylcitrát 2.5 dibutyladipát 2.6 dioktyladipát 2.7 dihexylazelát 2.8 dioktylazelát 2.9 butylstearát 2.10 dioktylstearát 2.11 epoxidovaný sojový olej 7/ 2.12 butylester kyselin sojového oleje 7/ 2.13 dialkyl(C6-C12)ftaláty 8/ 2.14 dicyklohexylftalát 8/ 2.15 polyester kyseliny adipové s 1,3-butandiolem a 1,6-hexandiolem 2.16 polyester kyseliny adipové s 1,3-butandiolem a 1,4-butandiolem jehož volné hydroxylové skupiny jsou acetylovány 3. Přísady/Pomocné látky: 3.1 Vysoušedla: V suchém lakovém filmu smí být nejvýše 0,5 % následujících vysoušedel (vztaženo na kationt) a nejvýše 0,2 % kobaltu: 3.1.1 oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru s naftenovými kyselinami, s nasycenými především terciárními monokarbonovými kyselinami C9-C11 a 2-ethylhexanovou kyselinou 3.2. Katalyzátory - celkem nejvýše 1,0 %: 3.2.1 kyselina mravenčí 3.2.2 kyselina octová 3.2.3 kyselina mléčná 3.2.4 kyselina jablečná 3.2.5 kyselina vinná 3.2.6 kyselina citronová 3.2.7 kyselina salicylová 3.2.8 kyselina chlorovodíková 3.2.9 kyselina sírová 3.2.10 kyselina fosforečná 3.2.11 amoniak 3.2.12 hydroxid sodný 3.2.13 hydroxid draselný 3.2.14 hydroxid vápenatý 3.2.15 hydroxid hořečnatý a soli těchto látek 3.2.16 kyselé estery kyseliny fosforečné s jednomocnými nasycenými alifatickými alkoholy s délkou řetězce C2-C4 3.2.17 nasycené alifatické dikarbonové kyseliny C4-C8 3.2.18 kyselina toluensulfonová a nebo chlorid kyseliny toluensulfonové 3.2.19 polyestery alifatických alkoholů C3-C6 s kyselinou titaničitou 3.2.20 hlinité a hořečnaté alkoholáty C2-C8 4. Stabilizátory: 4.1 povolené pro polymery 5/ 4.2 oxid zinečnatý - nejvýše 11,0% 9/ 5. Emulgátory a ochranné koloidy: Jen pokud jsou jako zbytky emulgátorů a ochranných koloidů používány při výrobě jednotlivých pojiv a přísad. 6. Ostatní: 6.1 karnaubský vosk 10/ 6.2 parafin rafinovaný 10/,11/ 6.3 glycerolestery přirozených mastných kyselin C6-C20 10/ 6.4 estery alifatických alkoholů C4-C20 s nerozvětvenými nasycenými alifatickými kyselinami C6-C22 10/ 6.5 silikonový olej - nejvýše 2 mg.dm-2 10/,12/ 6.6 pigmenty, barviva a plniva 13/ 7. Hygienické požadavky na finální lakovou vrstvu: 7.1 Lakové vrstvy musejí být, s ohledem na jejich složení, sušeny tak, aby z nich nemohly přecházet do potravin žádné těkavé složky, zvláště žádná rozpouštědla a nesmějí ovlivňovat organoleptické vlastnosti potravin. 7.2.1 fenolické sloučeniny 0,05 mg fenolu.dm-2 7.2.2 sloučeniny s -NH2 skupinou 0,05 mg NH2.dm-2 7.2.3 primární aromatické aminy 0,005 mg anilinhydrochloridu.dm-2 7.2.4 formaldehyd 0,10 mg CH2O.dm-2 7.2.5 organické aromatické sloučeniny 0,10 mg styrenu.dm-2 7.2.6 estery kyseliny ftalové celkem 0,20 mg.dm-2 7.2.7 2,2-bis(hydroxyfenyl)propan- bis(2,3-epoxypropyl)ether (BADGE) ND 14/ 7.2.8 bisfenol A 0,5 mg.dm-2 7.2 Množství chemických látek stanovených ve výluzích z nesilikátových a nekovových povrchových úprav do simulantů potravin za zkušebních podmínek podle přílohy č. 4 této vyhlášky nesmí překročit následující limity: 7.2.1 fenolické sloučeniny 0,05 mg fenolu.dm-2 7.2.2 sloučeniny s -NH2 skupinou 0,05 mg NH2.dm-2 7.2.3 primární aromatické aminy 0,005 mg anilinu.dm-2 7.2.4 formaldehyd 0,10 mg CH2O.dm-2 7.2.5 organické aromatické sloučeniny 0,10 mg styrenu.dm-2 7.2.6 estery kyseliny ftalové celkem 0,20 mg.dm-2 7.2.7 2,2-bis(hydroxyfenyl)propan- bis(2,3-epoxypropyl)ether (BADGE) ND 14/ 7.2.8 bisfenol A 0,5 mg.dm-2 Poznámky: 1/ Obsah arsenu v těchto látkách nejvýše 3 mg.kg-1 , olova 10 mg.kg-1 , zinku 25 mg.kg-1 , zinku a mědi celkem 50 mg.kg-1 , rtuti 2,0 mg.kg-1 a kadmia 2,0 mg.kg-1 , přičemž uvedených příměsí úhrnně nejvýše 50 mg.kg-1 . 2/ Viskozita 2% roztoku v acetonu při 25 st. C nejméně 6 cP. 3/ Její 6% roztok ve směsi z 80 hmotnostních dílů toluenu a 20 hmotnostních dílů etanolu musí vykazovat při 20 st. C viskozitu nejméně 6 cP. 4/ Viskozita 20% roztoku cyklokaučuku v benzinu (rozmezí varu 140 - 200 st. C) musí při 20 st. C být nejméně 20 cP. 5/ Vyhovující hygienickým požadavkům podle § 10 vyhlášky. 6/ Obsah kyseliny octové asi 20 %, obsah kyseliny máselné 30 - 45 %, stupeň polymerizace 100 - 180. 7/ Jodové číslo nejvýše 8 a obsah kyslíku v epoxy-vazbách méně než 8 %. 8/ Specifický migrační limit pro ftalátová změkčovadla úhrnně je 0,20 mg.dm-2 . 9/ Jako stabilizační prostředek proti zbarvení anorganickými a organickými sloučeninami síry. Laky takto stabilizované nesmí být použity pro silně kyselé náplně. 10/ Úhrnně nejvýše 5 mg.dm-2 . 11/ Typy schválené orgánem ochrany veřejného zdraví. 12/ Použití jednotlivých typů schválených orgánem ochrany veřejného zdraví. 13/ Složení a čistota podle § 6 a § 7 vyhlášky. 14/ Nesmí být detekován při detekčním limitu metody 0,020 mg.kg-1 simulantu potravin nebo 0,004 mg.dm-2 . Příloha 12 Seznam látek pro výrobu papíru, kartonu a lepenky Oddíl 1 A. Suroviny na výrobu papíru Jako suroviny na výrobu papíru mohou být použity: 1. Vláknité suroviny 1.1 přírodní vlákna a syntetická vlákna na bázi celulózy, nebělená nebo bělená 1.2 vlákna ze syntetických polymerních a kopolymerních sloučenin, pokud odpovídají požadavkům na plasty určené pro styk s potravinami 1.3 dřevovina bělená nebo nebělená 1.4 regenerovaná vlákna z výroby a zpracování papíru, kartonu a lepenky a ze sběrových papírů, kartonů nebo lepenek třídy C11, C14, C15, C16, C17, C18, C19 a D6 podle ČSN EN 643, pokud z nich vyrobené výrobky odpovídají hygienickým požadavkům 2. Surovinové přísady 2.1 Antrachinon jako urychlovač pro oddělení ligninu a celulózy z dřevoviny, maximálně však 0,15 %, vztaženo na hotový papír. Hlavní podíl antrachininu musí být při výrobě vymyt. Obsah zbytkového antrachinonu nesmí být vyšší než 30 mg.kg-1 suchého papíru 3. Plniva Jako plniva mohou být použity následující přírodní nebo synteticky vyrobené, ve vodě nerozpustné látky: 3.1 uhličitan vápenatý srážený, prostý BaE2+ 3.2 uhličitan vápenatý, velmi jemně mletý, prostý BaE2+ 3.3 oxid křemičitý 3.4 uhličitan hořečnatý 3.5 oxid titaničitý (titanová běloba) 3.6 křemičitan vápenatý 3.7 křemičitan hořečnatý (mastek) 3.8 srážené a smíšené křemičitany sodné, draselné, hořečnaté, vápenaté, hlinité a železnaté 3.9 síran vápenatý (prostý BaE2+) 3.10 síran barnatý, prostý rozpustných solí barya - čistoty podle Českého lékopisu 1997 3.11 kaolín 3.12 bentonit 3.13 synteticky srážený komplex síranu a hlinitanu vápenatého (satinova běloba) 3.14 síran hlinitý 3.15 oxidy a hydroxidy hliníku a hořčíku B. Pomocné výrobní látky Jako pomocné výrobní látky mohou být použity: 1. Pojiva /klížidla/ 1.1 kolofónium, adiční produkty kyseliny maleinové a kyseliny fumarové a/nebo formaldehydu a kolofónia 1.2 kasein a klih, bez konzervačních prostředků obsahujících bór 1.3 škroby 1/ nativní škroby, jako dále vyjmenované fyzikálně, enzymaticky a chemicky modifikované škroby Jako emulgátor pro klížidla smí být použit 2-stearosalicylát sodný v množství nejvýše 0,02 % 1.3.1 potravinářské škroby,^1) 1.3.1.1 enzymaticky modifikované škroby 1.3.1.2 fyzikálně modifikované škroby 1.3.1.3 chemicky modifikované škroby: 1.3.1.3.1 kyselinami zpracované škroby 1.3.1.3.2 bělené škroby 1.3.1.3.3 oxidačně odbourané škroby 1.3.1.3.4 monofosfát škrobu 1.3.1.3.5 difosfát škrobu 1.3.1.3.6 fosfatizovaný difosfát škrobu 1.3.1.3.7 acetylovaný difosfát škrobu 1.3.1.3.8 acetát škrobu 1.3.1.3.9 acetylovaný diadipát škrobu 1.3.2 jiné modifikované škroby 1.3.2.1 bělený škrob, zpracovaný s peroxodisulfátem sodným, draselným nebo amonným, kyselinou peroctovou nebo peroxidem vodíku 1.3.2.2 oxidativně odbouraný škrob, zpracovaný peroxidem vodíku, peroxodisulfátem sodným, draselným nebo amonným, včetně dialdehydu škrobu, vyrobeného z oxidovaného škrobu s obsahem aldehydu nejméně 90 dílů na 100 dílů 1.3.2.3 estery škrobu: 1.3.2.3.1 monofosfát škrobu, zpracovaný fosforečnanem amonným nebo ortofosforečnou kyselinou za přítomnosti močoviny 1.3.2.3.2 acetát škrobu zpracovaný vinylacetátem (specifikace škrobu: nejvýše 2,5 % acetylových skupin) 1.3.2.4 ethery škrobu: 1.3.2.4.1 zpracované s propylenoxidem k výrobě neutrálních éterů škrobu (specifikace škrobu: propylenchlorhydrin nejvýše 1 mg.kg-1 , stupeň substituce nejvýše 0,2) 1.3.2.4.2 zpracované monochloroctanem k výrobě anionických etherů škrobu (specifikace škrobu: glykolát sodný nejvýše 0,4 %, stupeň substituce nejvýše 0,08) 1.3.2.4.3 zpracované 3-chlor-2-hydroxypropyl-trimethylamonium chloridem nebo glycidyltrimethylamonium chloridem (specifikace škrobu: epichlorhydrin nejvýše 1 mg.kg-1 , obsah dusíku nejvýše 1,6 %) 1.4 kondenzační produkty melaminu, formaldehydu a (omega)-aminokapronové kyseliny, maximálně 1,0 % 1.5 sodné a amonné soli směsných polymerizátů z isopropylpoloesterů kyseliny maleinové (cca 29 %), kyseliny akrylové (cca 16 %) a styrenu (cca 59 %), celkem maximálně 0,5 % vztažené na hmotnost suchého papíru, kartónu a lepenky 1.6 směs z amonné soli kopolymeru styrenu a anhydridu kyseliny maleinové (50 : 50) a kopolymeru butylesteru kyseliny akrylové a akrylonitrilu (70 : 30) v poměru 1 : 2, maximálně 0,6 %, vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky 1.7 amonná sůl kopolymeru anhydridu kyseliny maleinové, isopropylpolyesteru kyseliny maleinové a diisobutylenu, maximálně 0,5 %, vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky 1.8 amonná sůl kopolymeru styrenu (cca 60 %), kyseliny akrylové (cca 23 %) a kyseliny maleinové (cca 17 %), maximálně 0,5 % vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky 1.9 di-sodná sůl směsného polymeru styrenu (cca 50 %) a kyseliny maleinové (cca 50 %), nejvýše 0,7 % vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky 1.10 vodní sklo (roztok křemičitanu sodného) a kaolínový gel 1.11 dextrin 1.12 arabská guma 1.13 deriváty celulózy: 1.13.1 karboxymethylcelulóza a sodná sůl karboxymethylcelulózy technicky čistá, přičemž příměsi glykolátu sodného musí být při výrobě papíru, kartonů a lepenek úplně odstraněny 1.13.2 ethylhydroxyethylcelulóza 1.13.3 hydroxyethylcelulóza 1.13.4 methylcelulóza 1.14 algináty, xantan, mannogalaktany, ether mannogalaktanů, přičemž použité ethery mannogalaktanů mohou obsahovat nejvýše 5,0 % glykolátu sodného jako příměsi za předpokladu, že tento bude úplně odstraněn při výrobě papíru, kartonů a lepenek a jeho zbytky se nebudou nacházet v hotovém výrobku 1.15 voskové a parafínové disperze vyhovující hygienickým požadavkům pro styk s potravinami mohou být použity společně nejvýše 2,0 % vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky 1.16 disperze plastických hmot bez obsahu změkčovadel odpovídající hygienickým požadavkům § 10 vyhlášky 1.17 di-alkyl (C10-C18) diketény - nejvýše 0,5 % 1.18 kationické vodorozpustné polyuretany: 2/ 1.18.1 vyrobené z monostearátu glycerinu, diizokyanátu toluenu a N-methyl-diethanolaminu (střední molekulová hmotnost 10 000), nejvýše 0,15 %, vztaženo na suchou vlákninu 1.18.2 kationický, s epichlorhydrinem zesítovaný vodorozpustný polyuretan, připravený z monostearátu glycerinu, diizokyanátu toluenu a N-methyl-diethanolaminu (střední molekulová hmotnost 10 000), nejvýše 0,6 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž ethylenimin a epichlorhydrin nesmí být dokazatelné při citlivosti metody 100 ppb 1.19 anionické vodorozpustné polyuretany 2/ 1.19.1 vyrobené z monostearátu glycerinu, diozokyanátu toluenu, kyseliny dimethylolpropionové a N-methyldiethanolaminu (střední molekulová hmotnost 10 000), nejvýše 0,15 %, vztaženo na suchou vlákninu 1.20 kopolymer kyseliny maleinové a dicyklopentadienu (amonná sůl) nejvýše 2,0 mg.dm-2 1.21 3-hexadecenyl-dihydrofuran-2,5-dion, nejvýše 1,0 % 2. Srážecí, fixační a pergamenační prostředky 2.1 síran hlinitý 2.2 octan hlinitý 2.3 hlinitan sodný a vápenatý 2.4 mravenčan hlinitý 2.5 oxychlorid hlinitý 2.6 kyselina sírová 2.7 tanin 2.8 síran hlinito-draselný (kamenec) 2.9 amoniak 2.10 uhličitan sodný 2.11 hydrouhličitan sodný 2.12 fosforečnan sodný 2.13 kondenzační produkty močoviny, dikyandiamidu, melaminu s formaldehydem 2.14 kondenzační produkty aromatických thiokyselin s formaldehydem, nejvýše 1,0 % 2.15 sodné soli kyseliny ethylendiamin-tetraoctové a kyseliny diethylen-triamin-pentaoctové, jakož i kyseliny n-oxoethyl-ethylen-diamino-trioctové 2.16 kyselina glukonová 2.17 kopolymer vinylformamid-vinylamin, nejvýše 0,4 % 2.18 polykondenzát z dikyandiamidu a diethylentriaminu, nejvýše 0,45 % 3. Retenční prostředky 3.1 polyakrylamid a kopolymery akrylamidu s dimethylaminoethylmethakrylátem pokud neobsahují více než 0,1 % monomerního akrylamidu, nejvýše 0,1 % 3.2 polyethylenimin, maximálně 0,5 % 3.3 zesíťované kationické polyalkylenaminy, a to: 3.3.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diaminopropylmethylaminu 3/ 3.3.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 3/ 3.3.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo směs epichlorhydrinu a amoniaku 3/ 3.3.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, methylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 3/ 3.3.5 polyamid-polyamin-dichloretanová pryskyřice, vyrobená z dichlorethanu a amidu kyseliny adipové, kaprolaktamu a diethylentriaminu 3/ 3.3.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové a ethyleniminu, nejvýše 0,5 % 3/ 3.3.7 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,2 % 3/ 3.3.8 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z polyepichlorhydrinu, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu a dimethylaminu, maximálně 0,2 % 3/ 3.3.9 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové, ethyleniminu a polyethylenglykolu, nejvýše 0,2 % 3/ 3.3.10 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové, dimethylesteru kyselin glutarové a diethylentriaminu, nejvýše 2,0 % 3/ 3.3.11 polyamid-polyamin-dichlorethanová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a 1,2-dichlorethanu, nejvýše 0,2 % 3.3.12 polyamid-polyamin-dichlorethanová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi ethylendiaminu, pentaethylenhexaminu, aminoethylpiperazinu a 1,2-dichlorethanu, nejvýše 0,2 % 3.3.13 polyamin-dichlorethanová pryskyřice, vyrobená z bis-(3-aminopropyl)-methylaminu a 1,2-dichlorethanu, nejvýše 0,2 % 3.3.14 polyamidamin-polyetheramin epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z diethylentriaminu, kaprolaktamu, kyseliny adipové, polyethylenglykolu a epichlorhydrinu, nejvýše 0,2 % 3.4 vysokomolekulární kationický polyamidamin, vyrobený z triethylentetraminu a kyseliny adipové s obsahem 15 % diethylenglykolmonomethyletheru (jako ředidlo), nebo směsi 70 dílů tohoto polyamidaminového roztoku s 30 díly sulfátovaného spermacetu (vorvaňoviny), vždy celkem nejvýše 0,2 % (přepočteno jako polyamidamin v suché vláknině) 3.5 směs z: polyamid-epichlorhydrinové pryskyřice, vyrobené z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,05 %, lineárního vysokomolekulárního polyethylenoxidu, nejvýše 0,015 % a kondenzačního produktu z kyseliny xylolsulfonové, dihydroxydifenylsulfonu a formaldehydu (sodné a amonné soli), nejvýše 0,1 % 4/ 3.6 směs z: polyamid-epichlorhydrinové pryskyřice, vyrobené z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu dimethylaminu, nejvýše 0,05 %, lineárního vysokomolekulárního polyethylenoxidu, nejvýše 0,015 % a kondenzačního produktu kyseliny beta-naftolsulfonové, fenolu a formaldehydu jako sodné soli, maximálně 0,06 % 4/ 3.7 produkt reakce polyakrylamidu s formaldehydem a dimethylaminem, nejvýše 0,06 %, vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu nebo lepenky, přičemž dimethylamin nesmí být dokazatelný ve vodném výluhu při citlivosti metody 0,002 mg.dm-2 3.8 kopolymer z N,N,N-trimethylamoniumpropyl-akrylamidu a akrylamidu, nejvýše 0,05 %, přičemž zbytkový obsah akrylamidu nejvýše 50 mg.kg-1 3.9 dimethylamin-epichlorhydrinový kopolymer, nejvýše 0,25 %, přičemž dimethylamin nesmí být dokazatelný ve vodném výluhu při citlivosti metody 0,002 mg.dm-2 3.10 dimethylamin-ethylendiamin-epichlorhydrinový kopolymer, nejvýše 0,2 %, přičemž dimethylamin nesmí být dokazatelný ve vodném výluhu při citlivosti metody 0,002 mg.dm-2 3.11 vinylformamid-vinylaminový homopolymer nebo kopolymer, nejvýše 0,2 % 4. Urychlovače odvodnění 4.1 polyethylenimin, nejvýše 0,5 % 4.2 alkyl-aryl-sulfonáty a jejich sodné soli, nejvýše 1,0 % 4.3 parafinové disperze s obsahem silikonů, stejně jako silikony a parafiny vyhovující hygienickým požadavkům pro styk s potravinami, nejvýše 0,5 %, vztaženo na sušinu disperze 4.4 ligninsulfonová kyselina a její vápenaté, hořečnaté, sodné a amonné soli, celkem nejvýše 1 % 5. Dispergační a flotační prostředky 5.1 polyvinylpyrrolidon (molekulová hmotnost maximálně 11 000, viskozita 5 % vodného roztoku při 20 st.C, nejméně 34 mPa.s.) 5/ 5.2 alkyl (C10-C20) sulfonáty 5/ 5.3 alkyl-arylsulfonáty, nejvýše 1,0 % 5/ 5.4 alkalické soli převážně lineárně kondenzovaných fosforečných kyselin (polyfosfáty), přičemž obsah cyklicky kondenzovaných fosfátů (metafosfátů) nesmí být vyšší než 8,0 % 5/ 5.5 alkylpolyglykolethery a/nebo alkylfenolpolyglykolethery se 6 - 12ti ethylenoxidovými skupinami 5/ 5.6 sulfonovaný ricínový olej 5/ 5.7 kondenzační produkty aromatických thiokyselin s formaldehydem 5/ 5.8 kyselina lignosulfonová a její vápenaté, hořečnaté, sodné a amonné soli 5/ 5.9 laurylsulfát sodný 5/ 5.10 polyethylenimin, nejvýše 0,5 % 5.11 sodná sůl kyseliny polyakrylové, nejvýše 0,5 % 5.12 alkyl (C13) polyglykolether s 5 - 7 ethylenoxidovými skupinami a 1 - 2 koncovými skupinami propylenoxidovými, nejvýše 0,014 % 5.13 kyselina citronová 5.14 polyvinylalkohol (tzv. sušený typ), maximálně 5 % 6. Odpěňovací prostředky 6.1 organopolysiloxany s methylovými a/nebo fenylovými skupinami (silikonové oleje), viskozita při 20 st. C nejméně 97,3 mPa.s. 6/ 6.2 tributylfosfát a/nebo triizobutylfosfát 6/ 6.3 vyšší alifatické alkoholy (C8-C26) 6/ 6.4 estery mastných kyselin jedno- a vícemocných alkoholů C1-C18 a estery mastných kyselin s polyethylenglykolem a polypropylenglykolem 6/ 6.5 alkylsulfonamidy (C10-C20) 6/ 6.6 tekuté parafiny, jejichž čistota musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro styk s potravinami, nejvýše 0,1 % 6.7 kopolymer glycerinu s ethylenoxidem a propylenoxidem, esterifikovaný kokosovou mastnou kyselinou nebo kyselinou olejovou, nejvýše 0,075 % 7. Protislizové prostředky 7.1 Prostředky, působící enzymaticky: 7.1.1 fruktozový polysacharid (levan) - hydroláza, 12,5 mg sušiny na kg papíru, přičemž nesmí být prokazatelná více než 1 jednotka aktivity levanazy 7.2 Protimikrobiálně působící prostředky 7.2.1 chlornan sodný, peroxid vodíku, peroxid sodný, hydrosulfid sodný, kyselina peroxioctová, nejvýše 0,1 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž ve vodný extrakt z hotových výrobků nesmí vykázat pozitivní reakci na chloridy, peroxidy a sirníky 7.2.2 1,4-bis(bromacetoxy)buten, přičemž v extraktu hotových výrobků může být maximálně 0,01 mg bromu.dm-2 7.2.3 1-bromacetoxy-2-nitrobutan, přičemž v extraktu hotových výrobků může být maximálně 0,01 mg bromu.dm-2 7.2.4 bis-1,2-bromacetoxyethen, přičemž v extraktu hotových výrobků může být maximálně 0,01 mg bromu.dm-2 7.2.5 tetramethyl-thriuram-disulfid, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato pomocná látka dokazatelná 7.2.6 3,5-dimethyl-tetrahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion, přičemž v hotových výrobcích nesmí být tato pomocná látka dokazatelná 7.2.7 bromhydroxyacetonfenon, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato pomocná látka dokazatelná 7.2.8 dinatrium-kyano-dithioimidokarbonát a/nebo N-methyl-dithiokarbonát draselný, přičemž v oba tyto pomocné prostředky nesmí být dokazatelné v extraktu hotového výrobku 7.2.9 N-(2-p-chlorbenzoylethyl)-hexaminiumchlorid, přičemž štěpný produkt 2-(p-chlorbenzol)-ethylaminu nesmí být dokazatelný v methanolovém extraktu 7.2.10 methylen-bis-thiokyanát, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná 7.2.11 N-hydroxymethyl-N'-methyl-dithiokarbamát draselný a 2-merkaptobenzothiazol sodný, přičemž obě látky včetně jejich produktů rozkladu (zejména methylthiomočovina, N,N'-dimethylthiomočovina a dithiokarbamáty) nesmí být v extraktu hotových výrobků dokazatelné 7.2.12 2-oxo-2(4-hydroxy-fenyl) chlorid kyseliny acethydroximové, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná 7.2.13 2-brom-2-nitropropaddiol (1,3), nejvýše 0,003 % vztaženo na suchou vlákninu, přičemž tato látka nesmí být v extraktu hotových výrobků dokazatelná 7.2.14 směs 5-chlor-2-methyl-4-izothiazolin-3-on (cca 3 díly) a 2-methyl-4-izothiazolin-3-on (cca 1 díl), celkem nejvýše 0,0004 %, vztaženo na hmotnost suché vlákniny 7.2.15 směs: N,N'-dihydroxymethylenmočoviny, nejvýše 0,0125 %, 1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexen, nejvýše 0,029 %, 5-chlor-2-methyl-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,00045 % a 2-methyl-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,00015 % Výše uvedená procentní omezení jsou vždy vztažena na hmotnost suché vlákniny 7.2.16 2,2-dibrom-3-nitril-propionamid, nejvýše 0,0045 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná 7.2.17 směs: fenyl-(2-chlor-2-kyan-vinyl) sulfon (cca 80 %) fenyl-(1,2-dichlor-2-kyan-vinyl) sulfon (cca 10 %) a 2-fenyl-sulfonylpropionitril (cca 10 %), celkem nejvýše 0,001 %, vztaženo na hmotnost suché vlákniny, přičemž tyto látky a produkt jejich odbourávání fenylsulfonyl-acetonitril nesmí být v extraktu hotových výrobků dokazatelný 7.2.18 1,2-benzothiazolin-3-on, nejvýše 0,15 mg.dm-2 , přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná při mezi detekce metody: 5 mikrog.dm-2 7.2.19 1,2-dibrom-2,4-dikyanobutan, nejvýše 0,005 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu nesmí být tato látka dokazatelná, při mezi detekce metody: 0,6 mikrog.dm-2 7.2.20 4,5-dichlor-(3H)-1,2-dithiol-3-on, nejvýše 0,004 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu nesmí být tato pomocná látka dokazatelná v množství vyšším než 2,0 mg.kg-1 , vztaženo na suchou vlákninu 7.2.21 3-brom-3-nitrostyren, nejvýše 0,045 % vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná při mezi dokazatelnosti 0,06 mg.kg-1 papíru 7.2.22 glutaraldehyd, nejvýše 2,5 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v 1 kg hotového výrobku nesmí být prokázáno více než 2 mg glutaraldehydu 7.2.23 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin, nejvýše 0,04 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být prokazatelný hypochlorit a hypobromit 7.2.24 didecyl-dimethyl-amoniumchlorid, nejvýše 0,05 %, vztaženo na suchou vlákninu 7.2.25 2-methyl-4,5-trimethylen-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,034 %, vztaženo na suchou vlákninu 7.2.26 2-(thiokyanatomethylthio)-benzothiazolin, nejvýše 0,00045 %, vztaženo na suchou vlákninu 8. Konzervační prostředky 8.1 kyselina sorbová a její soli 7/ 8.2 propylester a/nebo ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové 7/ 8.3 kyselina mravenčí 7/ 8.4 kyselina benzoová a její vápenaté, draselné a sodné soli 7/ 8.5 addukt ze 70 % benzylalkoholu a 30 % formaldehydu 7/ 8.6 směs z: 5-chlor-2 methyl-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,001 %, 8/ 2-methyl-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,0004 %, 8/ formaldehyd, nejvýše 0,022 % 8/ ethylenglykol, nejvýše 0,03 % 8/ 9. Lubrikační činidla Lze použít v úhrnném množství nejvíce 0,25 % těchto látek: 9.1 stearát vápenatý 9.2 stearát sodný 9.3 stearát amonný 9.4 stearát hlinitý C. Speciální látky na zušlechťování papíru Na zušlechťování papíru se mohou použít tyto látky: 1. Prostředky pro zvýšení pevnosti za mokra 1.1 glyoxal, přičemž v extraktu hotových výrobků smí být dokazatelné množství nejvýše 1,5 mg glyoxalu v dm2 1.2 močovino-formaldehydové pryskyřice 1.3 melamin-formaldehydové pryskyřice 1.4 zesíťované kationické polyalkylenaminy a to: 1.4.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diaminopropylmethylaminu 3/ 1.4.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktam diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 3/ 1.4.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo směs epichlorhydrinu s amoniakem 3/ 1.4.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 3/ 1.4.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, amidu kyseliny adipové a diaminopropylmethylaminu 3/ 1.4.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylentriaminu, kyseliny adipové, ethyleniminu a polyethylenglykolu, nejvýše 0,2 % 3/ 1.4.7 kopolymer vinylformamidu s vinylaminem, nejvýše 1,0 % 3/ 2. Hydrofobizační prostředky 2.1 glycerin 9/ 2.2 polyethylenglykoly s obsahem monoethylenglykolu nejvýše 0,2 % 9/ 2.3 močovina 9/ 2.4 sorbit 9/ 2.5 sacharóza, glukóza, glukózový sirup 9/ 2.6 chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý 9/ 2.7 dusičnan sodný avšak pouze s močovinou 9/ 2.8 polyethylenoxid, molekulová hmotnost 200 9/ 2.9 polypropylenoxid, molekulová hmotnost 400 9/ 2.10 1,2-propandiol 9/ 3. Barviva a optické zjasňovací prostředky Barviva a optické zjasňovací prostředky se nesmí z výrobků přecházet na nebo do potravin. 3.1 Barvicí prostředky pro barvení a potiskování papíru, kartonu a lepenky musejí splňovat hygienické požadavky § 6 vyhlášky 3.2 Optické zjasňovací prostředky Mohou se používat následující sulfitované deriváty stilbenu, nejvýše v úhrnném množství 0,3 %: 3.2.1 4,4-bis/(4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-6-m,o a p-sulfoanilino)-s-triazin-2-yl amino/-2,2-stilbendisulfonová kyselina, sodné soli 3.2.2 4,4-bis 4-diethylamino-6-(2,5-disulfoaminilino)-s-triazin-2-yl amino-2,2-stilbendisulfonová kyselina, sodné soli 3.2.3 4,4-bis 4-methoxy-6-anilino-s-triazin-2-yl amino-2,2 stilbendiusulfonová kyselina, sodné soli 3.2.4 4,4-bis 4-mono-en bis (hydroxyethylen) amino-6-anilino-s-triazin-2-yl amino-2,2-stilbendisulfonová kyselina, sodné soli 3.2.5 1-(4,6-dimethoxy-s-triazin-2-yl) pyren 4. Prostředky pro povrchové zušlechťování a natírání 4.1 makromolekulární sloučeniny (fólie, taveniny, roztoky, laky, disperze) pokud odpovídají hygienickým požadavkům podle § 10 vyhlášky a/nebo schválené k těmto účelům orgánem ochrany veřejného zdraví 4.2 parafiny a mikrokrystalické vosky, nízkomolekulární polyolefíny a polyterpeny, pokud odpovídají hygienickým požadavkům pro styk s potravinami a/nebo schválené k těmto účelům orgány ochrany veřejného zdraví 4.3 polyvinylalkohol, pokud viskozita jeho 4% vodného roztoku při teplotě 20 st. C je nejméně 5 cP 4.4 silikonové oleje se speciálními přídavnými látkami a/nebo silikonové pryskyřice, resp. silikonové elastomery, které odpovídají hygienickým požadavkům vyhlášky pro styk s potravinami a/nebo schválené k těmto účelům orgány ochrany veřejného zdraví 4.5 amonium-bis(N-ethyl-2perfluoralkyl-sulfonamidoethyl)-fosfát, s nejvýše 15 % amonium-mono(N-ethyl-2-perfluoralkyl-sulfoamidometyl)fosfátu, avšak za následujících podmínek: 4.5.1 obsah alkylových skupin C8 obou sloučenin musí, vztaženo na celkový obsah alkylových skupin, obnášet více než 95 %, obsah fluoru v těchto sloučeninách nesmí být nižší než 50 % a vyšší než 55 % 4.5.2 papíry, kartony a lepenky ošetřené tímto impregnačním prostředkem nesmí přijít do styku s potravinami obsahující alkohol 4.5.3 pro papíry, kartony a lepenky, které přicházejí do styku s nealkoholickými potravinami při teplotách nižších než 66 st. C, lze použít v množství nejvýše 8,3 mg.dm-2 (což odpovídá 4,4 mg fluoru.dm-2 ) 4.5.4 pro papíry, kartony a lepenky, které přicházejí do styku s nealkoholickými potravinami při teplotách vyšších než 66 st. C, lze použít v množství nejvýše 4,3 mg.dm-2 (což odpovídá 2,2 mg fluoru.dm-2 ) 4.6 komplexy chloridu chromu (třímocného) s nasycenými mastnými kyselinami s rovným řetězcem o délce řetězce C14 a více, nejvýše 0,4 mg.dm-2 , vztaženo na chrom, přičemž ve studeném vodném extraktu hotových výrobků smí být dokázáno 0,004 mg třímocného chromu na 1 dm2, přičemž nesmí být prokázán žádný šestimocný chrom 4.7 hlinité, sodné, vápenaté, draselné a amonné soli alifatických karbonových kyselin s rovným řetězcem o délce řetězce C12-C20 4.8 kasein a rostlinné bílkoviny 10/ 4.9 pojiva podle kapitoly B "Pomocné výrobní látky", odstavce 1.3 této přílohy 4.10 mannogalaktany a ethery galaktomanů podle odstavce 1.14 kapitoly B "Pomocné výrobní látky", 11/ 4.11 karboxymethylcelulosa a její sodná sůl (čistá) 12/ 4.12 methylcelulóza, ethylcelulóza 13/ 4.13 hydroxyethylcelulóza 13/ 4.14 přírodní nebo synteticky vyrobené, ve vodě nerozpustné látky jako plniva podle kapitoly A, odstavec 3 této přílohy 4.15 algináty 14/ 4.16 xantan^1) 4.17 uhličitan zirkonito-amonný, nejvýše 10 mg.dm-2 (počítáno jako oxid zirkoničitý) 13/ 4.18 amonné soli perfluoralkyl-substituovaných esterů kyseliny fosforečné, vzniklé jako produkt z 2,2 bis-/(alfa, omega-perfluoro-C4-C20-alkylthio)methyl/-1,3-propandiolu, kyseliny polyfosforečné a hydroxidu amonného, nejvýše 0,44 %, přičemž papíry, kartony a lepenky zpracované tímto urychlovačem nesmí přijít do styku s potravinami, které obsahují alkohol 4.19 kopolymer perfluoralkylakrylátu, vyrobený polymerací trimethyl-2-/(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-oxy/ethyl-chloridu amonného s 2-/(heptadekafluoroctyl-sulfonyl)-methyl-amino/ ethyl-2-propenoátem a glycidylmethakrylátem, o obsahu fluoru 35 - 40 %, nejvýše 0,5 % 4.20 diethanolaminové soli 4,4-bis/(gama, omega-perfluor-C8-C20-alkyl)thio/-pentanové kyseliny, nejvýše 0,38 % 4.21 kopolymer vinylalkoholu-izopropenylalkoholu, přičemž viskozita 4%ního vodného roztoku musí být při teplotě 20 st. C minimálně 5 mPa.s 4.22 kopolymer z perfluoralkylethylakrylátu, vinylacetátu a N,N'-dimethylaminoethylmethakrylátu, nejvýše 0,87 % 4.23 alkalický kalium-zirkoniumkarbonát, nejvýše 1,25 mg.dm-2 , počítáno jako ZrO2 4.24 směs z bis-(diethanolamonium)-mono-(1H-1H,2H-2H-perfluoralkyl)ortofosfátu a diethylamonium-bis-(1H-1H,2H-2H-perfluoralkyl)ortofosfátu, nejvýše 8,3 mg.dm-2 , přičemž papíry, kartony a lepenky vrstvené tímto prostředkem, nesmí přijít do styku s potravinami obsahujícími alkohol Oddíl 2 Seznam látek pro výrobu papíru pro použití za varu, k filtraci za horka a jako filtrační vrstvy 22/ A. Suroviny na výrobu papíru: 1. Vláknité suroviny 1.1 přírodní a syntetická vlákna na bázi celulosy a derivátů celulosy 1.2 syntetická vlákna na bázi: 1.2.1 kopolymeru vinylchlorid-vinylacetát, bez použití změkčovadel 15/ 1.2.2 polyethylen 15/ 1.2.3 polypropylen 15/ 1.2.4 polyester 15/ 2. Plniva 2.1 oxid křemičitý 16/ 2.2 silikáty, příp. smíšené silikáty hliníku, vápníku a hořčíku, včetně kaolinu a talku (prostý asbestových vláken) 16/ 2.3 síran vápenatý 16/ 2.4 oxid titaničitý 16/ 2.5 uhličitan vápenatý a hořečnatý 16/ 2.6 oxid hlinitý 16/ 2.7 aktivní uhlí 16/,17/ B. Pomocné výrobní látky 1. Protislizové prostředky Smí být používány následující látky, pokud tyto nejsou prokazatelné v extraktu horkou vodou provedeném podle doporučených analytických metod: 1.1 prostředky, působící enzymaticky: 1.1.1 fruktozový polysacharid (levan) - hydroláza, 12,5 mg sušiny na kg papíru, přičemž nesmí být prokazatelná více než 1 jednotka aktivity levanazy v 1 g papíru 1.2 protimikrobiálně působící prostředky 1.2.1 chlordioxid 1.2.2 natriumchlorit 1.2.3 peroxid vodíku 1.2.4 peroxid sodíku 1.2.5 natriumdithionit 1.2.6 1,2-benzisothiazolin-3-on, přičemž látka nesmí být prokazatelná v extraktu horkou destilovanou vodou, v hotových výrobcích (mez průkaznosti 5 mikrog.dm-2 ) 2. Speciální papír zušlechťující prostředky 2.1 polyakrylamid, pokud neobsahuje více než 0,1 % monomerního akrylamidu; nejvýše 0,015 % 2.2 zesíťované kationické polyalkylaminy a to: 2.2.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diaminopropylmethylaminu 18/ 2.2.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 18/ 2.2.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu, nebo ze směsi epichlorhydrinu a amoniaku 18/ 2.2.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 18/ 2.2.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu amidu kyseliny adipové a diaminopropylmethylaminu 18/ 2.2.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové a ethylenniminu, nejvýše 0,3 % 18/ 2.2.7 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethyltriaminu a směsi z epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,1 % 18/ 2.2.8 vinylformamid-vinylamin kopolymer, nejvýše 1,0 % 3. Konzervační prostředky 3.1 kyselina sorbová 19/ 4. Urychlovače odvodnění, dispergační a flotační prostředky 4.1 lignosulfonová kyselina D. Speciální suroviny a výrobní pomocné prostředky 1. Pro varné sáčky 1.1 Pergamentační prostředky: 1.1.1 kyselina sírová 1.2 Neutralizační a srážecí prostředky: 1.2.1 amoniak 1.2.2 uhličitan sodný 1.2.3 hydrouhličitan sodný 1.2.4 síran hlinitý 1.2.5 hlinitan sodný 1.3 Pojiva 1.3.1 disperze kopolymeru vinylidenchloridu a methylesteru kyseliny akrylové, nejvýše 15,0 % 20/ 2. Pro čajové sáčky 2.1 Prostředky k povrchovému zušlechtění a vrstvení 2.1.1 sodná sůl karboxymethylcelulózy^1) 2.1.2 methylcelulóza^1) 2.1.3 hydroxymethylcelulóza^1) 2.1.4 xanthanl^1) 3. Pro papíry k horké filtraci a filtrační vrstvy pro horkou filtraci 21/ 3.1 Speciální vlákna 3.1.1 anorganická vlákna na bázi oxidu hlinitého 3.2 Srážedla 3.2.1 síran hlinitý 3.2.2 hlinitan sodný Oddíl 3 Seznam látek pro výrobu papíru pro použití na filtrační vrstvy pro filtraci za studena 21/ 1. Speciální vlákniny 1.1 vlákna na bázi oxidu hlinitého 1.2 uhlíková vlákna 1.3 vlákna vyrobená z jednoduchých a směsných silikátů (např. skelná vlákna) 1.4 polyoximethylenová vlákna 2. Srážedla 2.1 síran hlinitý 2.2 hlinitan sodný 3. Pojiva a prostředky pro zvýšení pevnosti za mokra 3.1 melamin-formaldehydové pryskyřice 3.2 disperze polyethyleniminu, nejvýše 4,0 % 3.3 neutrální pryskyřice na bázi kyseliny abietové (kalafuna), kyseliny maleinové/kyseliny fumarové, nejvýše 4,0 % 3.4 anionický polyakrylamid, nejvýše 0,3 % 3.5 zesíťované polyalkylenaminy: 22/ 3.5.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diaminopropylmethylaminu 3.5.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 3.5.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu, nebo ze směsi epichlorhydrinu a amoniaku 3.5.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 3.5.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu amidu kyseliny adipové a diaminopropylmethylaminu 3.5.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové a ethyleniminu, nejvýše 0,3 % 3.5.7 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethyltriaminu a směsi z epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,1 % 3.6 polyethylenimin, nejvýše 0,5 %, vztaženo na suchou vlákninu 3.7 vinylformamid - vinylaminový kopolymer, nejvýše 1,0 % 3.8 galaktomannan, nejvýše 0,5 % 3.9 kopolymer ze styrenu, butylakrylátu a methylmethakrylátu, nejvýše 5,0 % 4. Speciální pomocné prostředky 4.1 polyvinylpyrrolidon Oddíl 4 Hygienické požadavky na hotové výrobky 1. U papíru a papírových výrobků nesmí obsah látek vztahovaný na hmotnost sušiny finálního produktu překročit tyto hygienické limity 1.1 polyhalogenované bifenyleny úhrnně nejvýše 2,0 mg.kg-1 1.2 polychlorované fenoly (jako pentachlorfenol) 0,05 mg.kg-1 1.3 polycyklické aromáty (jako benz(a)pyren) 0,05 mg.kg-1 2. Množství chemických látek stanovených ve výluhu z 20 dmE-2 papíru 1000 ml destilované vody při teplotě 20 st. C po dobu 24 hodin nesmí překročit tyto limity: 2.1 aldehydy 0,1 mg formaldehydu.dm-2 2.2 celkový dusík 0,2 mg N.dm-2 2.3 dialkylestery kyseliny ftalové úhrnně nejvýše 0,2 mg.dm-2 2.4 primární aromatické aminy 0,002 mg anilinhydrochloridu.dm-2 2.5 fenolické sloučeniny 0,05 mg fenolu.dm-2 2.6 optické zjasňovací prostředky typu stilbensulfonové kyseliny nedetekovatelné (výluh nesmí fluoreskovat v UV 254/365 nm) 3. Obsah prvků stanovených ve výluhu z papíru podle odstavce 2, tohoto ustanovení nesmí být vyšší než následující hygienické limity, vztažené na sušinu papíru: 3.1 rtuť 0,3 mg.kg-1 3.2 kadmium 0,5 mg.kg-1 3.3 chrom šestimocný 0,1 mg.kg-1 3.4 olovo 3,0 mg.kg-1 3.5 arzén 3,0 mg.kg-1 4. Papír určený pro výrobu výrobků pro použití za varu, k filtraci za horka a jako filtrační vrstvy pro použití za horka musí kromě limitů uvedených v odstavcích 1 - 3 splňovat po extrakci horkou destilovanou vodou následující hygienické limity: celkový odparek extraktu 10 mg.dm-2 celkový odparek extraktu z filtračních vrstev 10 mg.g-1 filtrační vrstvy celkový dusík extraktu 0,1 mg N.dm-2 24/ celkový dusík extraktu z filtračních vrstev 1 mg N.g-1 filtrační vrstvy 23/ 5. Papír určený pro výrobu filtračních vrstev pro filtraci za studena musí kromě limitů uvedených v odstavcích 1 - 3 splňovat po extrakci studenou destilovanou vodou následující hygienické limity: celkový odparek extraktu 5 mg.g-1 filtračních vrstev anorganický podíl z celkového odparku extraktu 3 mg.g-1 filtračních vrstev celkový obsah dusíku extraktu 3 mg N.g-1 sušiny extraktu Poznámky: 1/ V 1 kg škrobu nesmí být obsaženo více než: 3 mg arzénu, 2 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti a 2 mg kadmia, přičemž celkové množství těchto těžkých kovů nesmí být vyšší než 50 mg.kg-1. 2/ K výrobě uvedených polyuretanů smí být použito vždy nejvýše 0,03 % dibutyldiacetátu cíničitého, vztaženo na klížidlo, přičemž 1 dm2 klíženého papíru nesmí obsahovat více než 0,3 mikrog dibutyldiacetátu cínatého. 3/ Celkem látka uvedené v odstavcích 3.3.1 až 3.3.10, nejvýše 4,0 %. Obsah volného epichlorhydrinu v kondenzačních produktech odstavců 3.3.1 až 3.3.10, nejvýše 1 mg.kg-1. 4/ Obsah volného epichlorhydrinu v těchto kondenzačních produktech maximálně 1 ppm. Vyšší uvedené procentuální ohraničení množství jednotlivých komponentů obou směsí pod bodem 3.5 a 3.6 kapitoly B se vztahují na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky. 5/ Pomocných prostředků uvedených pod body se může použít jednotlivě do 1,0 %, společně však ne více než 3,0 %. 6/ Z pomocných prostředků uvedených v těchto bodech se nesmí přidat více než 0,1 %. 7/ Tyto konzervační látky mohou být používány v množstvích nutných k tomu, aby suroviny (kapitola A), výrobní pomocné prostředky (kapitola B) a papírenské zušlechťovací prostředky byly chráněny před znehodnocením. Obalový materiál nesmí přídavkem těchto látek působit konzervačně na potraviny, které jsou s ním ve styku. 8/ Procentuální omezení jednotlivých komponent směsi se vztahují vždy na hmotnost suché vlákniny. V extraktu hotových výrobků smí být dokazatelných nejvýše 0,005 mg izothiazolinů.dm-2. 9/ Z látek uvedených v těchto odstavcích smí být celkem použito nejvýše 7,0 %. 10/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než: 3 mg arzénu, 10 mg olova, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia a chlorovaných bifenylů, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1. 11/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než: 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia, 5 g glykolátu sodného a chlorovaných bifenylů, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1. 12/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než: 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia a 5 g glykolátu sodného, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1. 13/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než: 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti a 2 mg kadmia, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1 . 14/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než: 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia a 10 mg polychlorovaných bifenylů (z toho více než 5 mg PCB 60), přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1 . 15/ Tyto polymery a kopolymery musí vyhovovat hygienickým požadavkům na plasty pro styk s potravinami podle § 10 vyhlášky. K výrobě polyetylenu lze použít i polyvinylalkohol jako ochranný koloid, přičemž vizkozita 4%ního vodného roztoku polyvinylalkoholu musí být při teplotě 20 st. C minimálně 5 mPa.s. 16/ Vyjmenované látky musí odpovídat požadavkům na čistotu plniv uvedených v § 7 vyhlášky. 17/ Požadavky na čistotu podle Českého lékopisu 1997, 2. díl. 18/ Z prostředků zvyšujících pevnost za mokra, uvedených ad 2.1 až 2.7 smí být použito dohromady nejvýše 4 % vztaženo na suchou vlákninu hotového výrobku. 19/ Uvedená konzervační látka může být požita jen v množstvích, která jsou nutná, aby suroviny a výrobní pomocné prostředky byly chráněny před zkažením. Papíry pro vaření a horkou filtraci a filtrační vrstvy nesmí v žádném případě působit na potraviny konzervačně. 20/ Tyto disperze kopolymeru musí vyhovovat hygienickým požadavkům na plasty pro styk s potravinami podle § 10 vyhlášky. 21/ Filtračními vrstvami se rozumí výrobky o plošné hmotnosti od 500 mg.m-2 a výše. 22/ Z pojiv a prostředků pro zvýšení pevnosti za mokra uvedených v odstavci 3.5 smí být použito dohromady nejvýše 4,0 %, vztaženo na suchou vlákninu hotového výrobku. 23/ Stanovení celkového obsahu dusíku by nemělo následovat bezprostředně po výrobě papíru, ale teprve asi po 8 dnech po výrobě nebo před uvedením papíru do oběhu, vzhledem k tomu, že pevnosti za mokra pomocí kationických polalkylaminů je dosaženo teprve po 8 dnech. Příloha 13 Seznam látek povolených pro výrobu celofánu 1/ Hmotnostní procenta uvedená v části I a II jsou vztaženy na množství bezvodého povrchově neupraveného celofánu. Část I. Povrchově neupravený celofán A. Regenerovaná celulóza minimálně 72 % (m/m) B. Přísady 1. Změkčovadla úhrnně nejvýše 27 % (m/m) 1.1 bis(2-hydroxyethyl)ether (= diethylenglykol) 2/ 1.2 ethandiol (= monoethylenglykol) 2/ 1.3 butan-1,3-diol 1.4 glycerol 1.5 propan-1,2-diol (= propylenglykol) 1.6 polyethylenoxid (= polyethylenglykol) 3/ 1.7 1,2-polypropylenoxid (= polypropylenglykol) 4/ 1.8 sorbitol 1.9 triethylenglykol 1.10 tetraethylenglykol 1.11 močovina 2. Další přísady úhrnně nejvýše 1 % (m/m) 2.1 Skupina I. Úhrnné množství látek z této skupiny látek nesmí překročit 2 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie: 2.1.1 kyselina octová a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli 2.1.2 kyselina askorbová a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli 2.1.3 kyselina benzoová a benzoan sodný 2.1.4 kyselina mravenčí a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli 2.1.5 lineární mastné kyseliny, nasycené i nenasycené, se sudým počtem C atomů 8-20 včetně, a dále kyseliny behenová a ricinolejová a jejich amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné, sodné, hlinité a zinečnaté soli 2.1.6 kyseliny citronová, D- a L-mléčná, maleinová, L-vinná a jejich sodné a draselné soli 2.1.7 kyselina sorbová a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli 2.1.8 amidy lineárních nasycených i nenasycených mastných kyselin C8-20, se sudým počtem C atomů a dále amidy kyselin behenové a ricinolejové 2.1.9 přírodní jedlé škroby a mouky 2.1.10 jedlé škroby a mouky modifikované chemickou úpravou 2.1.11 amylosa 2.1.12 uhličitany a chloridy vápenaté a hořečnaté 2.1.13 estery glycerinu s lineárními nasycenými i nenasycenými mastnými kyselinami C8-20, se sudým počtem C atomů a/nebo s kyselinami adipovou, citronovou, 12-hydroxystearovou (oxystearin), ricinolejovou 2.1.14 estery polyoxyethylenu (8 - 14 oxyethylenových skupin) s lineárními nasycenými i nenasycenými mastnými kyselinami C8-20, se sudým počtem C atomů 2.1.15 estery sorbitolu s lineárními nasycenými i nenasycenými mastnými kyselinami C8-20 se sudým počtem C atomů 2.1.16 mono- a/nebo di-estery kyseliny stearové s ethandiolem a/nebo s bis(2-hydroxyethyl)etherem a/nebo s triethylenglykolem 2.1.17 oxidy a hydroxidy vápenaté, hořečnaté, křemičité a hlinité 2.1.18 křemičitany a hydratované křemičitany vápenaté, hořečnaté, hlinité a draselné 2.1.19 polyethylenglykol o průměrné molekulové hmotnosti v rozmezí 1200 - 4000 2.1.20 propionát sodný 2.2 Skupina II Úhrnné množství látek z této skupiny látek nesmí překročit 1 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie, při čemž množství jednotlivých látek, nebo skupin látek, nesmí překročit 0,2 mg.dm-2 , povrchově neupravené fólie nebo nižší limit, pokud je specifikován: 2.2.1 alkyl (C8-C18) benzensulfonát sodný 2.2.2 isopropylnaftalensulfonát sodný 2.2.3 alkyl (C8-C18) sulfát sodný 2.2.4 alkyl (C8-C18) sulfonát sodný 2.2.5 dioktylsulfojantaran sodný 2.2.6 distearát dihydroxyethyl-diethylen-triamin-monoacetátu, nejvýše 0,05 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie 2.2.7 laurylsulfáty amonný, hořečnatý a draselný 2.2.8 N,N'-distearoyldiaminoetan 2.2.9 N,N'-dipalmitoyldiaminoethan 2.2.10 N,N'-dioleoyldiaminoethan 2.2.11 2-heptadecyl-4,4-bis(methylenstearát) oxazolin 2.2.12 polyethylen-aminostearamid-ethylsulfát, nejvýše 0,1 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie 2.3 Skupina III Úhrnné množství látek z této skupiny látek nesmí překročit 1 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie, nebo nižší limit pokud je specifikován. 2.3.1 Kotvící činidla 2.3.1.1 kondenzační produkt melaminu a formaldehydu, nemodifikovaný nebo modifikovaný jednou či více následujících látek: 5/,6/ 2.3.1.1.1 butanol 2.3.1.1.2 ethanol 2.3.1.1.3 diethylentriamin 2.3.1.1.4 triethylentetramin 2.3.1.1.5 tetraethylenpentamin 2.3.1.1.6 tri-(2-hydroxy-ethyl)amin 2.3.1.1.7 3,3'-diaminodipropylamin 2.3.1.1.8 4,4'-diaminodibutylamin 2.3.1.2 kondenzační produkt melaminu, močoviny a formaldehydu modifikovaný tris-(2-hydroxyethyl)aminem 5/,6/ 2.3.1.3 kondenzační produkt močoviny a formaldehydu, nemodifikovaný nebo modifikovaný jednou či více následujících látek: 5/,6/ 2.3.1.3.1 kyselinou aminomethylsulfonovou 2.3.1.3.2 kyselinou sulfanilovou 2.3.1.3.3 butanolem 2.3.1.3.4 ethanolem 2.3.1.3.5 methanolem 2.3.1.3.6 diaminobutanem 2.3.1.3.7 diaminodiethylaminem 2.3.1.3.8 diaminodipropylaminem 2.3.1.3.9 diaminopropanem 2.3.1.3.10 diethylentriaminem 2.3.1.3.11 quanidinem 2.3.1.3.12 tetraethylenpentaminem 2.3.1.3.13 triethylenteraminem 2.3.1.3.14 siřičitanem sodným 2.3.1.4 síťované kationaktivní polyalkylenaminy: 2.3.1.4.1 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi diaminopropylmethylaminu a epichlorhydrinu 2.3.1.4.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 2.3.1.4.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo směsi epichlorhydrinu a amoniaku 2.3.1.4.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi epichlorhydrinu, dimethyladipátu a diethylentriaminu 2.3.1.4.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi epichlorhydrinu adipamidu a diaminopropylmethylaminu 2.3.1.5 polyethylenaminy a polyethyleniminy, nejvýše 0,75 mg.dm-2 povrchově neupravené folie 2.4 Skupina IV Úhrnné množství látek nesmí překročit 0,01 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie: 2.4.1 produkty vznikající reakcí aminů potravinářských olejů s polyetylenoxidem 2.4.2 monoethanolaminlauryl sulfát Část II. Povrchově upravený celofán A. Regenerovaná celulóza viz Část I B. Přísady viz Část I C. Nátěry a zušlechťovací vrstvy: Nános vrstvy nesmí přesahovat 50 mg.dm-2 fólie na straně kontaktu s potravinou 7/ 1. Polymery 1.1 ethyl-, hydroxyethyl-, hydroxypropyl- a methyl- ethery celulózy 1.2 nitrát celulózy, nejvýše 20 mg.dm-2 povrchové úpravy na straně přicházející do styku s potravinami, přičemž obsah dusíku v nitrátu celulózy musí být v rozmezí 10,8 až 12,2 % (m/m) 2. Pryskyřice Celkové množství látek nesmí přesáhnout 12,5 mg.dm-2 nánosové vrstvy fólie na straně kontaktu s potravinou, a to pouze pro přípravu celofánů s povrchovou úpravou na bázi nitrátu celulózy: 2.1 kalafuna a/nebo produkty její polymerace, hydrogenace nebo disproporcionace a její estery s methyl-, ethyl- nebo s (C2-C6) polyvalentními alkoholy nebo jejich směsmi 2.2 kalafuna a/nebo produkty její polymerace, hydrogenace nebo disproporcionace kondenzované s kyselinou akrylovou, maleinovou, citronovou, fumarovou a/nebo ftalovou a/nebo 2,2 bis-(4-hydroxyfenyl)propan-formaldehydem a esteryfikované methyl-, ethyl- nebo s (C2-C6) polyvalentními alkoholy nebo směsmi těchto alkoholů 2.3 estery, odvozené od bis-(2-hydroxyethyl)etheru s adičními produkty beta-pinenu a/nebo dipentenu a/nebo diterpenu a maleinanhydridu 2.4 potravinářská želatina 2.5 kasein 2.6 ricinový olej a produkty jeho dehydratace nebo hydrogenace a jeho kondenzační produkty s polyglycerolem, kyselinou adipovou, citronovou, maleinovou, ftalovou a sebakovou 2.7 přírodní pryskyřice (damar) 2.8 poly-beta-pinen (terpenové pryskyřice) 2.9 močovino-formaldehydové pryskyřice 5/,6/ 3. Změkčovadla Celkové množství těchto látek nejvýše 6 mg.dm-2 povrchové vrstvy fólie na kontaktní straně s potravinou: 3.1 acetyltributylcitrát 3.2 acetyl-tri-(2-ethylhexyl)citrát 3.3 di-isobutyladipát 3.4 di-n-butyladipát 3.5 di-n-hexylazelát 3.6 2-ethylhexyl-difenyl-fosfát (synonymum: 2-ethyl-hexylester difenyl-fostátu), nejvýše 2,4 mg.kg-1 potraviny, která je ve styku s tímto typem fólie, nebo 0,4 mg.dm-2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je určena pro styk s potravinami. 3.7 glycerolmonoacetát 3.8 glyceroldiacetát 3.9 glyceroltriacetát 3.10 dibutylsebakát 3.11 zrušen 3.12 di-n-butylvinan 3.13 di-isobutylvinan 4. Ostatní přísady Celkové množství těchto látek nesmí překročit 6,0 mg.dm-2 celofánu tj. povrchově neupravená fólie včetně nánosové vrstvy na straně kontaktu s potravinou. 4.1 Přísady - seznam přísad viz. Část I. této přílohy, včetně omezeních zde uvedených. Tato omezení množství se vztahují na celofán tj. základní fólii, včetně nánosové vrstvy na straně kontaktu s potravinou. 4.2 Specifické převrstvovací přísady Množství jednotlivých látek nebo skupin látek nejvýše 2 mg.dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou, nebo nižší limit, pokud je specifikován: 4.2.1 1-hexadekanol a 1-oktadekanol 4.2.2 estery lineárních mastných kyselin, nasycených nebo nenasycených se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 - 20, včetně a ricinolejové kyseliny s ethyl-, butyl-, amyl- a oleyl- lineárními alkoholy 4.2.3 montánní vosky, včetně čistých montánních kyselin (C26-C32) a/nebo jejich estery s ethandiolem a/nebo 1,3-butandiolem a/nebo jejich vápenatými a draselnými solemi 4.2.4 karnaubský vosk 4.2.5 včelí vosk 4.2.6 espartový vosk 4.2.7 kandelilla vosk 4.2.8 dimethylpolysiloxan, nejvýše 1 mg.dm-2 nánosu na straně styku s potravinou 4.2.9 epoxidovaný sojový olej (obsah oxiranu 6 - 8 %) 4.2.10 přečištěný parafin a mikrokrystalické vosky 4.2.11 pentaerytritol-tetrastearát 4.2.12 mono- a bis-(oktadecyldiethylenoxid) fosfáty, nejvýše 0,2 mg.dm-2 4.2.13 alifatické kyseliny (C8-C20) esterifikované mono- nebo di-(2-hydroxyethyl)aminem 4.2.14 2- a 3-terc.butyl-4-hydroxyanizol /BHA/, nejvýše 0,06 mg.dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou 4.2.15 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenol /BHT/, nejvýše 0,06 mg .dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou 4.2.16 di-n-oktylcín-bis-(2-etylhexyl)-maleinát, nejvýše 0,06 mg.dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou 5. Rozpouštědla Smí být použito následujících látek, které však z lakované fólie musejí být zcela odtěkaná. Celkové množství těchto látek nesmí překročit 0,6 mg.dm-2 povrchové vrstvy, která je ve styku s potravinou. 5.1 ethylacetát 5.2 butylacetát 5.3 isobutylacetát 5.4 propylacetát 5.5 isopropylacetát 5.6 aceton 5.7 etanol 5.8 1-butanol 5.9 2-butanol 5.10 1-propanol 5.11 2-propanol 5.12 cyklohexan 5.13 ethylenglykol monobutylether 5.14 ethylenglykol monobutylether acetát 5.15 methyl(ethyl)keton 5.16 methyl(isobutyl)keton 5.17 tetrahydrofuran 5.18 toluen, nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami 5.19 methylethylketon 5.20 methylisobutylketon 5.21 tetrahydrofuran 5.22 toluen -------------------------------- *) Pozn.: Změna Kapitoly V prováděná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 386/2008 Sb. byla již provedena novelou 271/2008 Sb., a proto nebyla zapracována. Poznámky: 1/ Uvedená procenta jsou hmotnostní procenta (m/m) a jsou vztažena na hmotnost bezvodého, povrchově neupraveného celofánu. Běžná synonyma sloučenin jsou uváděna v závorkách. 2/ Pouze pro fólie určené k povrchové úpravě a poté použité pro balení potravin, které nejsou vlhké, tj. neobsahují na povrchu volnou vodu. Celkový obsah těchto látek v potravinách, které jsou ve styku s tímto typem fólie úhrnně nejvýše 30 mg.kg-1 . 3/ Průměrná molekulová hmotnost v rozsahu 250 - 1200. 4/ Průměrná molekulová hmotnost nejvýše 400 a obsah volného 1,3-propandiol nejvýše 1 % (m/m) v substanci. 5/ Formaldehyd se stanovuje ve výluzích do destilované vody a 3 % kyseliny octové, připravených za podmínek: 24 hodin, 20 st. C, 1 cm2 : 1 ml. 6/ Obsah volného formaldehydu nejvýše 0,3 mg.dm-2 fólie, obsah volného melaminu nejvýše 0,3 mg.dm-2 fólie. 7/ Při větší hmotnosti vrstvy se materiál považuje za laminát. 8/ Použité polymery, kopolymery a jejich směsi musí odpovídat hygienickým požadavkům uvedeným v § 10 vyhlášky. Příloha 14 Seznam látek pro úpravu korku a korkových výrobků a požadavky na tyto výrobky 1 K ošetření korku smí být použity následující látky: 1.1 oxid siřičitý 1.2 peroxid vodíku 1.3 kyselina benzoová a její vápenaté, draselné a sodné soli, nejvýše 0,2 % (m/m) 1/ 1.4 kyselina p-hydroxybenzoová a její ethyl- nebo propyl- ester 1/ 1.5 kyselina mravenčí 1/ 1.6 kyselina sorbová a její sodné a/nebo draselné soli 1/ 1.7 kyselina boritá a/nebo její sodná sůl 1/ 1.8 formaldehyd 1.9 hexamethylentetramin 1.10 parafin 1.11 včelí vosk 1.12 glycerin 1.13 parafinový olej 1.14 vosky 1.15 polyethylenoxid o molekulové hmotnosti větší než 200 1.16 triethylenglykol 1.17 karnaubský vosk 2 Pojiva Jako pojiva pro korkové aglomeráty smí být použit drcený korek ošetřený látkami, uvedenými v odstavci 1. této přílohy a dále následující látky: 2.1 vytvrzené fenol-, melamin-, močovino- a dikyandiamid-formaldehydové pryskyřice 2.2 methyl-, karboxymethyl-, ethyl-, hydroxyethyl-, hydroxypropylmethyl- celulosa 2.3 polyesterové pryskyřice 2.4 polyuretany 2.5 polyvinylacetát bez změkčovadel, podle § 10 vyhlášky 2.6 neoprenová pryž 2.7 epoxydové pryskyřice 2.8 dextrin 2.9 gutaperča 2.10 kolofonium 2.11 přírodní pryskyřice: damar, kopal 2.12 nerozpustné pigmenty, které splňují požadavky § 6 vyhlášky 3 Hygienické požadavky na ošetřený korek a korkové (aglomerované) výrobky: 3.1 Ve výluhu do simulantů potravin po dobu 24 hodin, při laboratorní teplotě a poměru smočené plochy výrobku k vyluhovací kapalině podle skutečného použití výrobku, nesmějí být překročeny vyluhovací limity následujících látek nebo skupin látek: 3.1.1 sloučeniny s -NH2 skupinou 0,05 mg -NH2.dm-2 3.1.2 estery kyseliny ftalové úhrnně 0,2 mg.dm-2 3.1.3 fenoly 0,05 fenolu.dm-2 3.1.4 formaldehyd 0,1 mg CH2O.dm-2 3.1.5 oxid siřičitý 0,05 mg SO2.dm-2 Poznámky 1/ Úhrnně nejvýše 0,2 % (na hmotnost korku). Příloha 15 zrušena Vybraná ustanovení novel Čl.II vyhlášky č. 551/2006 Sb. Přechodná ustanovení 1. Těsnění z polyvinylchloridu s obsahem epoxidovaného oleje ze sójových bobů s referenčním číslem 88640 uvedeného v oddíle A Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů přílohy č. 3 k této vyhlášce, která se používají k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou, s obilnými nebo ostatními příkrmy pro kojence a malé děti^1) naplněných přede dnem 19. listopadu 2006, splňující omezení, popřípadě specifikace, upravené v oddíle A Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů přílohy č. 3 k této vyhlášce, mohou být nadále uváděna na trh za předpokladu, že v označení potraviny je uvedeno datum plnění nebo jiný údaj, který umožní určit toto datum. 2. Výrobky z keramiky určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s čl. I body 2 a 4 se při uvádění na trh posuzují do 19. května 2007 podle dosavadních právních předpisů. 3. Výrobky z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s čl. I bodem 3, s výjimkou výrobků uvedených pod bodem 1, se při uvádění na trh posuzují do 18. listopadu 2007 podle dosavadních právních předpisů. Čl. II zákona č. 271/2008 Sb. Přechodné ustanovení Výrobky z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 čl. II této vyhlášky, s výjimkou výrobků z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pro ftaláty (ref. č. 74560, 74640, 74880, 75100 a 75105) uvedenými v této vyhlášce, a víčka obsahující těsnicí kroužky z plastů, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pod ref. č. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 a 93760, lze uvádět na trh nejdéle do 1. května 2009. Čl. II zákona č. 386/2008 Sb. Přechodné ustanovení Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, s výjimkou materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pro ftaláty (ref. č. 74560, 74640, 74880, 75100 a 75105) uvedenými v této vyhlášce a víček obsahujících těsnící kroužky z plastů, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pod ref. č. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 a 93760, lze vyrábět a dovážet nejdéle do 1. května 2009. Čl. II zákona č. 127/2009 Sb. Přechodná ustanovení Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, lze vyrábět a uvádět na trh nejdéle do 7. března 2010. Čl. II vyhlášky č. 111/2011 Sb. Přechodné ustanovení Polykarbonátové kojenecké láhve s obsahem bisfenolu A lze uvádět na trh nebo dovážet nejdéle do 1. června 2011. 1) Směrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené pro styk s potravinami. Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin. Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami. Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká aproximace právních předpisů členských států, vztahujících se na keramické předměty určené pro styk s potravinami. Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z elastomerů nebo pryže. Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů. Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 2. dubna 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/62/ES o materiálech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích. 1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 1b) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004. 1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 1d) Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 2) Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 2a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2b) Článek 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004. 3) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin. Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu. 4) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů. 1) Metody pro ověření hygienických požadavků podle ČSN 62 1156. 1) Vyhláška MZ ČR č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné. 1) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb.

 
 
Reklama