Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

se změnami:65/2006 Sb., 259/2007 Sb., 204/2010 Sb., 285/2011 Sb., 120/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 125/2002 Sbírky zákonů na straně 7280
schváleno:11.07.2002
účinnost od:01.09.2002
[Textová verze]

345/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Změna: 65/2006 Sb. Změna: 65/2006 Sb. (část) Změna: 65/2006 Sb. (část) Změna: 259/2007 Sb. Změna: 204/2010 Sb. (část) Změna: 204/2010 Sb. Změna: 285/2011 Sb. Změna: 120/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona: § 1 nadpis vypuštěn Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. § 2 Schvalování typu a ověřování Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry. § 2a Prodloužení doby platnosti ověření Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze. § 3 Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL Položka Obor měření, druh měřidla Doba platnosti ověření 1 Měřidla geometrických veličin 1.1 Měřidla délky 1.1.1. Délková měřidla na metrové zboží 2 roky 1.1.2 Měřická pásma bez omezení 1.1.3 Měřicí zařízení pro měření délky 2 roky navinutelného zboží 1.1.4 Taxametry 2 roky 1.1.5 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby 2 roky 1.1.6 Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích a) automatické hladinoměry 2 roky b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů 4 roky 1.2 Měřidla plošného obsahu 1.2.1 Stroje na měření plochy usní 1 rok 1.3 Měřidla objemu, průtoku 1.3.1 Kovové odměrné nádoby 2 roky 1.3.2 Výčepní nádoby bez omezení 1.3.3 Odměrné baňky, byrety a pipety bez omezení používané ke kontrole objemu 1.3.4 Sedimentační (Westergrenovy) pipety bez omezení 1.3.5 Přepravní sudy a tanky a) přepravní sudy s výjimkou sudů 2 roky uvedených v bodě b) b) přepravní sudy vyrobené bez omezení z korozivzdorných materiálů, tvarově stálé c) přepravní tanky (cisterny) 4 roky na kapaliny 1.3.6 Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu a) chladicí a úschovné nádrže na 4 roky mléko b) dřevěné sudy 5 roků c) betonové a zděné skladovací bez omezení nádrže d) sudy a nádrže z ostatních 10 roků materiálů 1.3.7 Butyrometry bez omezení 1.3.8 Kontrolní lihová měřidla používaná 3 roky k měření objemu vyrobeného lihu^1) 1.3.9 Měřidla protečeného množství vody a) na studenou vodu 6 roků b) na teplou vodu 4 roky c) bubnové vodoměry 2 roky d) objemové vodoměry 6 roků*) *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru objemových vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky. e) vodoměry na studenou a teplou 5 roků vodu, používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům 1.3.10 Měřidla protečeného množství plynu a) membránová (včetně plynoměrů 10 roků*) s teplotní korekcí) *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky. b) s otáčivými písty a rychlostmi 5 roků c) laboratorní 5 roků d) přepočítávače množství plynu^*) 1. kompaktní 5 roků 2. kombinované: A) vyhodnocovací jednotka 5 roků B) snímač teploty 4 roky C) snímač tlaku 2 roky *) Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok. 1.3.11 Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin a) snímače protečeného množství 6 roků studené vody b) snímače protečeného množství 4 roky teplé vody c) snímače protečeného množství 5 roků plynu d) snímače tlaku 2 roky e) snímače tlakové diference 1 rok f) snímače teploty 4 roky g) průtočné vibrační hustoměry 1 rok h) vyhodnocovací jednotky pro vodu 6 roků i) vyhodnocovací jednotky pro 2 roky kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny j) vyhodnocovací jednotky pro plyn 5 roků k) snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky l) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny 2 roky m) snímače protečeného množství zkapalněných plynů 1 rok 1.3.12 Měřidla a měřicí sestavy protečeného 2 roky množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny 1.3.13 Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok množství zkapalněných plynů 1.3.14 Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok množství stlačeného zemního plynu 2 Měřidla mechanických veličin 2.1 Měřidla hmotnosti 2.1.1 Závaží obchodní a speciální běžná 2 roky (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2 a 3. tř.) 2.1.2 Váhy s neautomatickou činností a) váhy třídy I, II a III 2 roky b) váhy třídy IIII používané pro 2 roky vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců 2.1.3 Váhy s automatickou činností a) váhy pro vážení kolejových 2 roky vozidel za pohybu tř. 0,2; 0,5 a 1 b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro 1 rok vážení silničních vozidel za pohybu pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní; pro nízkorychlostní kontrolní vážení podle zvláštního právního předpisu3); pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců c) váhy pro vysokorychlostní 1 rok kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle zvláštního právního předpisu3) s relativní chybou měření menší nebo rovnou +- 5 % pro celkovou hmotnost vozidla a +- 11 % pro zatížení na nápravu d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 2 2 roky e) váhy plnicí a dávkovací 2 roky 2.1.4 Váhy kontrolní s automatickou 1 rok i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci hotově baleného zboží pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení 2.1.5 Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení: a) na nápravu nebo kolo u kolejových 3 roky vozidel b) na nápravu u silničních vozidel 1 rok 2.1.6 Obilní zkoušeče 2 roky 2.2 Měřidla mechanického pohybu 2.2.1 Silniční rychloměry používané při 1 rok kontrole dodržování pravidel silničního provozu 2.2.2 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena a) analogové 2 roky od data ověření b) digitální 2 roky od data ověření 2.3. Měřidla tlaku 2.3.1 Oční tonometry a) mechanické 1 rok b) elektronické 2 roky 2.3.2 Přístroje na měření tlaku krve 2 roky 2.3.3 Měřidla tlaku v pneumatikách 2 roky silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel. 2.4 Měřidla síly 2.4.1 Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců 3 Měřidla tepelně technických veličin 3.1 Měřidla teploty a tepla 3.1.1 Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské 2 roky 3.1.2 Měřiče tepla a chladu a jejich členy a) kompaktní měřiče tepla a chladu 4 roky b) měřidla protečeného množství nosného média 4 roky c) snímače teploty 4 roky d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky e) snímače tlaku a tlakové diference 2 roky f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu 4 roky 3.1.3 Teploměry pro kontrolu teploty 1 rok zmrazených potravin používané státními kontrolními orgány 3.1.4 Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 st. C a lepším používané státními kontrolními orgány^2) a) skleněné 4 roky b) elektronické 2 roky 4 Měřidla elektrických a magnetických veličin 4.1 Měřidla elektrických veličin 4.1.1 Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989 a) pro měření elektrické energie 10 roků v přímém zapojení b) pro měření elektrické energie 5 roků ve spojení s měřicími transformátory 4.1.2 Indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 a) pro měření elektrické energie 16 roků*) v přímém zapojení *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky. b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN 12 roků c) pro měření elektrické energie 5 roků ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN 4.1.3 Statické elektroměry a) pro měření elektrické energie 12 roků*) v přímém zapojení *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky. b) pro měření elektrické energie 12 roků ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN c) pro měření elektrické energie 5 roků ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN 4.1.4 Měřicí transformátory proudu a napětí a) indukční používané ve spojení bez omezení s elektroměry b) kapacitní používané ve spojení 5 roků s elektroměry 4.2.1 Měřicí sestavy s Epsteinovým 5 roků přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku 4.2.2 Měřicí sestavy pro měření magnetů 5 roků 5 Měřidla optických veličin 5.1 Měřidla světelných veličin 5.1.1 Optické radiometry pro spektrální 1 rok oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10E-3 W.mE-2 až 10 2 W.mE-2 5.1.2 Luxmetry 2 roky 6 Měřidla času, kmitočtu a akustických veličin 6.1 Měřidla akustického tlaku 6.1.1 Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2 2 roky 6.1.2 Pásmové filtry 2 roky 6.1.3 Audiometry tónové 2 roky 6.1.4 Měřicí mikrofony 2 roky 6.1.5 Osobní zvukové expozimetry 2 roky 7 Měřidla fyzikálně chemických veličin 7.1 Měřidla hustoty 7.1.1 Laboratorní hustoměry s hodnotou bez omezení dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande) 7.1.2 Laboratorní lihoměry s hodnotou bez omezení dílku <= 0,2 % 7.1.3 Laboratorní cukroměry s hodnotou bez omezení dílku 0,1 % 7.1.4 Laboratorní moštoměry s hodnotou bez omezení dílku 0,2 kg.hlE-1 7.1.5 Laboratorní hustoměry na mléko bez omezení s hodnotou dílku =< 0,5 kg.mE-3 7.2 Měřidla indexu lomu (refraktometrie) 7.2.1 Hranolové refraktometry s chybou 3 roky měření indexu lomu menší nebo rovnou +/- 2.10E-4 7.2.2 Hranolové refraktometry s chybou 4 roky měření indexu lomu menší nebo rovnou +/- 5.10E-5 7.3 Měřidla vlhkosti pevných látek 7.3.1 Vlhkoměry na obiloviny a olejniny 1 rok třídy přesnosti 1 a 2 7.4 Měřidla chemického složení 7.4.1 Procesní plynové chromatografy pro 1 rok stanovení energetické hodnoty zemního plynu 7.4.2 Analyzátory alkoholu v dechu 1 rok 8 Měřidla veličin atomové a jaderné fyziky 8.1 Měřidla používaná pro kontrolu 2 roky limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí 8.2 Měřidla aktivity diagnostických a 1 rok terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům 8.3 Měřidla používaná pro stanovení 2 roky diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření 8.4 Měřidla objemové aktivity 222 Rn 2 roky ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů 8.5 Sestavy používané pro kontrolu 1 rok limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií 8.6 Spektrometrické sestavy pro analýzu 2 roky zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů 8.7 Nespektrometrická měřidla aktivit 2 roky a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní 8.8 Měřidla aktivit a dávek používaná 2 roky pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí 8.9 Sestavy používané pro zjišťování 2 roky přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu 8.10 Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin 2 roky 8.11 Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin 2 roky Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 285/2011 Sb. Přechodné ustanovení Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny. Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb. Přechodné ustanovení Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena. 1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. 1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb. 2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

 
 
Reklama