Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 333/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 30.10.2016

se změnami:260/2003 Sb., zrušeno 125/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 91/2000 Sbírky zákonů na straně 4367
schváleno:06.09.2000
účinnost od:21.04.2004
zrušeno:30.10.2016
[Textová verze]

333/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS Změna: 260/2003 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona: § 1 Tato vyhláška stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu (dále jen "vodoměry"). Pro účely této vyhlášky se voda považuje za teplou, je-li její teplota větší než 30 st. C, ale nepřekročí 90 st. C. § 2 Vodoměry mohou být namísto označení úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označeny značkou EHS schválení typu a prvotního EHS ověření, jejichž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud splňují požadavky stanovené v příloze k této vyhlášce a jejichž splnění bylo ověřeno postupy stanovenými zvláštním právním předpisem.2) ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. 2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. Požadavky na vodoměry 1. TERMINOLOGIE A DEFINICE Tato příloha se týká pouze vodoměrů, které pracují čistě na mechanickém principu. Tyto vodoměry používají buď objemové komory s pohyblivými stěnami, nebo využívají působení rychlosti vody na lopatkový rotor (radiální nebo axiální turbína). Tato příloha se nevztahuje na vodoměry vybavené elektronickými součástkami. 1.1 Průtok Průtok je objem vody protékající vodoměrem za jednotku času. 1.2 Proteklý objem Proteklý objem je celkový objem vody, který protekl vodoměrem za danou dobu. 1.3 Maximální průtok (Qmax) Maximální průtok Qmax je nejvyšší průtok, při němž vodoměr musí být schopen pracovat po omezené časové intervaly bez poškození a bez překročení maximální dovolené chyby a maximální dovolené hodnoty tlakové ztráty. 1.4 Jmenovitý průtok (Qn) Jmenovitý průtok Qn se rovná polovině maximálního průtoku Qmax. Tento průtok je vyjádřen v metrech krychlových za hodinu a používá se pro označení vodoměru. Při jmenovitém průtoku Qn musí být vodoměr schopen pracovat při běžném použití, tj. za souvislých a přerušovaných provozních podmínek, aniž by došlo k překročení maximálních dovolených chyb. 1.5 Minimální průtok (Qmin) Minimální průtok Qmin je průtok, nad jehož hodnotou nesmí být překročeny maximální dovolené chyby a který je pevně stanoven jako funkce Qn. 1.6 Rozsah průtoku Rozsah průtoku vodoměru je ohraničen maximálním a minimálním průtokem Qmax a Qmin. Tento rozsah je rozdělen do dvou oblastí, nazývaných jako horní a dolní, s různými maximálními dovolenými chybami. 1.7 Přechodový průtok (Qt) Přechodový průtok Qt je průtok, který odděluje horní a dolní rozsah průtoku a v němž se nespojitě mění maximální dovolená chyba. 1.8 Maximální dovolená chyba Maximální dovolená chyby je největší možná chyba vodoměru povolená pro EHS schválení typu a pro prvotní EHS ověření podle této vyhlášky. 1.9 Tlaková ztráta Tlaková ztráta znamená ztrátu, která je způsobena přítomností vodoměru v potrubí. 2. METROLOGICKÉ VLASTNOSTI 2.1 Maximální dovolené chyby Maximální dovolená chyba v dolním rozsahu od Qmin (včetně) do Qt (vyjma), je +/-5 %. Maximální dovolená chyba v horním rozsahu od Qt (včetně) do Qmax (včetně), je +/- 3 %. 2.2 Metrologické třídy Vodoměry jsou rozděleny podle výše definovaných hodnot Qmin a Qt do čtyř metrologických tříd uvedených v následující tabulce: +---------------------+---------------------------+ |Třídy |Qn | +---------------------+--------------+------------+ | |< 15 m3/h | >= 15 m3/h | +---------------------+--------------+------------+ |Třída A | | | | Hodnota Qmin |0,04 Qn |0,08 Qn | | Hodnota Qt |0,10 Qn |0,20 Qn | +---------------------+--------------+------------+ |Třída B | | | | Hodnota Qmin |0,02 Qn |0,04 Qa | | Hodnota Qt |0,08 Qn |0,15 Qn | +---------------------+--------------+------------+ |Třída C | | | | Hodnota Qmin |0,01 Qa |0,02 Qa | | Hodnota Qt |0,06 Qn |0,10 Qn | +---------------------+--------------+------------+ |Třída D | | | | Hodnota Qmin |0,01 Qa | | | Hodnota Qt |0,015 Qn | | +---------------------+--------------+------------+ 3. TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI 3.1 Konstrukce - obecná ustanovení Vodoměr musí být konstruován takovým způsobem, aby za normálních podmínek použití: a) dlouhodobě poskytoval služby a zaručoval odolnost vůči podvodné manipulaci, b) odpovídal ustanovením této vyhlášky. Tam, kde mohou být vodoměry vystaveny nahodilé změně směru proudění, musí být schopny tuto změnu vydržet bez poškození a bez nepříznivého vlivu na jejich metrologické vlastnosti a současně musí tento zpětný průtok zaznamenat. 3.2 Materiály Vodoměr musí být vyroben z materiálů o pevnosti a stálosti, která odpovídají účelu, pro nějž se bude používat. Vodoměr musí být celý vyroben z materiálů, které jsou odolné vůči vnitřní a běžné vnější korozi, a pokud je třeba, musí být opatřen vhodnou povrchovou úpravou. Změny teploty vody v rozsahu od 0 do 110 st. C nesmějí nepříznivě ovlivňovat materiály použité pro výrobu vodoměru. 3.3 Těsnost - tlaková nepropustnost a teplotní odolnost Vodoměr musí být schopen po neomezenou dobu, při zachování správné funkce, bez propouštění, prosakování stěnami a trvalé deformace vydržet spojitě působící teplotu vody o hodnotě 90 st. C a spojitě působící tlak, pro který byl zkonstruován a který se nazývá maximální provozní tlak. Minimální hodnota tohoto tlaku je 1000 kPa (10 bar). 3.4 Tlaková ztráta Hodnota tlakové ztráty se zjišťuje během přezkoušení EHS schválení typu; tato hodnota nesmí překročit 25 kPa (0,25 bar) při jmenovitém průtoku a 100 kPa (1 bar) při maximálním průtoku. Na základě výsledků zkoušek se vodoměry roztřídí do čtyř skupin podle toho, zda jejich tlaková ztráta při maximálním průtoku nepřevyšuje jednu z následujících hodnot: 100; 60; 30 a 10 kPa (1,0; 0,6; 0,3 a 0,1) bar. Příslušnost vodoměru k jedné z těchto skupin se musí uvést do certifikátu EHS schválení typu. 3.5 Indikační zařízení Indikační zařízení musí umožnit, prostřednictvím jednoduchého a snadno srozumitelného seřazení svých jednotlivých částí, spolehlivé, snadné a jednoznačné čtení objemu měřené vody, vyjádřeného v metrech krychlových. Tento objem je udán jednou z následujících možností: a) polohou jednoho nebo více ukazatelů na kruhových stupnicích, b) zobrazením řady po sobě seřazených číslic v jednom nebo více otvorech, c) kombinací těchto dvou systémů. Metr krychlový a jeho násobky jsou zobrazeny černou barvou a díly metru krychlového jsou v červené barvě. Optická výška číslic nesmí být menší než 4 mm. Na číslicových indikátorech typy b) a c) musí být viditelný posun všech číslic svisle nahoru. Posun kterékoliv číslicové jednotky musí být dokončen v okamžiku, kdy se číslice nejbližší nižší dekády mění z 9 na 0; váleček znázorňující nejmenší platnou číslici se může u typu c) pohybovat spojitě. Celistvý počet metrů krychlových musí být jasně označen. Indikátory s ukazovateli typu a) a c) se musí otáčet ve směru hodinových ručiček. Hodnota pro každý dílek stupnice v metrech krychlových musí být vyjádřena jako 10En, kde n je kladné nebo záporné celé číslo nebo nula, čímž vznikne systém po sobě jdoucích dekád. V blízkosti každé části stupnice musí být zobrazeny údaje, jako např.: x 1000 x 100 x 10 x 1 x 0,1 x 0,01 x 0,001. V obou případech (číselníkové a číslicové indikátory): - značka jednotky m3 musí být zobrazena buď na číselníku, nebo v bezprostřední blízkosti číslicové indikace, - nejrychleji se otáčející a vizuálně čitelný očíslovaný prvek (dále jen "řídicí prvek") se musí pohybovat spojitě; jeho dílek je znám jako ověřovací dílek stupnice. Řídicí prvek může být trvalý nebo může být vytvořen dočasně přidáním odnímatelných částí. Tyto části nesmějí mít významný vliv na metrologické vlastnosti vodoměru. Délka ověřovacího dílku stupnice nesmí být menší než 1 mm a nesmí být větší než 5 mm. Stupnice musí obsahovat: - buď značky o stejné šířce, která není větší než jedna čtvrtina vzdálenosti mezi osami dvou sousedních značek, které se liší pouze svou délkou, - nebo kontrastní pruhy o konstantní šířce, která se rovná délce ověřovacího dílku stupnice. 3.6 Počet číslic a hodnota ověřovacího dílku stupnice Indikační zařízení musí být schopno zaznamenat bez návratu na nulu objem, vyjádřený v metrech krychlových, který odpovídá alespoň 1 999 hodinám provozu při jmenovitém průtoku. Hodnota ověřovacího dílku stupnice musí odpovídat hodnotě 1 x 10En nebo 2 x 10En nebo 5 x 10En. Tato velikost musí být během ověřování dostatečně malá, aby se zajistilo, zda nepřesnost měření nebude větší než 0,5 % (v úvahu je brána pravděpodobná chyba čtení ne větší než polovina délky nejmenšího dílku stupnice) a aby při minimálním průtoku netrvala zkouška více než 1 1/2 hodiny. Je možné přidat doplňkové zařízení (hvězdice, kotouč s referenční značkou atd.), aby se znázornil pohyb měřicího zařízení před tím, než bude jasně viditelný na indikačním zařízení. 3.7 Justovací zařízení Vodoměr může být vybaven justovacím zařízením, pomocí něhož je možné změnit vztah mezi indikovaným objemem a objemem, který skutečně protekl. Toto zařízení je povinné pro vodoměry, které využívají působení rychlosti vody na lopatkový rotor. 3.8 Urychlovací zařízení Použití urychlovacího zařízení pro zvýšení rychlosti vodoměru pod Qmin je zakázáno. 3.9 Doplňková zařízení Vodoměr může obsahovat zařízení pro generování impulsů za předpokladu, že takové zařízení neovlivňuje nepříznivě jeho metrologické vlastnosti. Certifikát EHS schválení typu může umožňovat doplnění speciálně upevněných nebo odnímatelných zařízení, která umožňují automatické ověření vodoměru. 4. ZNAČKY A NÁPISY 4.1 Identifikační nápisy Pro všechny vodoměry je povinné, aby nesly v čitelné a nesmazatelné formě následující informace, a to buď samostatné, nebo seskupené na pouzdře vodoměru, na číselníku indikátoru nebo na informačním štítku: a) název výrobce nebo obchodní název nebo obchodní značku, b) metrologickou třídu a jmenovitý průtok Qn v m3/h, c) rok výroby a výrobní číslo, d) jednu nebo dvě šipky udávající směr proudění, e) značku EHS schválení typu, f) maximální provozní tlak v barech, pokud je větší než 1 000 kPa (10 bar), g) maximální provozní teplotu ve st. C, h) písmeno "V" nebo "H", jestliže vodoměr může správně pracovat ve vertikální (V) nebo horizontální (H) poloze. 4.2 Umístění značek prvotního EHS ověření Pro značky prvotního EHS ověření musí být na základní části (většinou na pouzdře vodoměru) vyhrazeno místo, které je viditelné bez demontáže vodoměru. 4.3 Plombování Vodoměr musí být vybaven ochrannými zařízeními, které lze zaplombovat takovým způsobem, aby se zajistilo, že před správnou instalací vodoměru a po ní nebude možné samotný vodoměr ani jeho justovací zařízení bez poškození ochranných zařízení odmontovat nebo změnit. 5. EHS SCHVÁLENÍ TYPU 5.1 Postup EHS schválení typu musí být prováděno podle zvláštního právního předpisu3). 5.2 Přezkoušení typu Jestliže bylo z přiložené dokumentace zjištěno, že daný typ odpovídá ustanovením této vyhlášky, pak se musí provést laboratorní zkoušky na určitém počtu přístrojů za následujících podmínek: 5.2.1 Počet zkoušených vodoměrů Počet vodoměrů, které má výrobce předložit, je uveden v následující tabulce: +-------------------------+--------------+ |Jmenovitý průtok Qn, m3/h|Počet vodoměrů| +-------------------------+--------------+ | Qn < 1,5 | 10 | +-------------------------+--------------+ | 1,5 <= Qn < 15 | 3 | +-------------------------+--------------+ | Qn >= 15 | 2 | +-------------------------+--------------+ V závislosti na průběhu zkoušek může oprávněný orgán: - rozhodnout, že neprovede zkoušky se všemi předloženými vodoměry, nebo - vyžádat si od výrobce další vodoměry, aby zkoušky mohly pokračovat. 5.2.2 Tlak Pro metrologické zkoušky uvedené v bodě 5.2.4 musí být tlak na výstupu z vodoměru dostatečně vysoký, aby se zamezilo kavitaci. 5.2.3 Zkušební zařízení Obecně je nutno vodoměry zkoušet jednotlivě a ve všech případech takovým způsobem, aby se přesně prokázaly jednotlivé vlastnosti každého z nich. Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko musí podniknout všechny nutné kroky, aby bylo zajištěno, že relativní nepřesnost při měření objemu dodané vody nepřekročí 0,3 % včetně zahrnutí různých příčin chyby způsobených instalací. Maximální dovolená nepřesnost je 5 % v případě měření tlaku a 2,5 % v případě měření tlakové ztráty. Během každé zkoušky nesmí relativní změna v průtocích překročit 2,5 % mezi Qmin a Qt a 5 % mezi Qt a Qmax. Maximální dovolená nepřesnost při měření teploty je 1 st. C. Zkušební zařízení musí být schváleno Českým metrologickým institutem bez ohledu na to, kde se zkoušky provádějí. 5.2.4 Zkoušky 5.2.4.1 Zkušební postup Zkoušky zahrnují následující činnosti, které se provádějí v uvedeném pořadí: a) zkouška tlakové těsnosti, b) určení křivek chyb v závislosti na průtoku prostřednictvím zjišťování možného vlivu tlaku, teploty a při zahrnutí normálních podmínek instalace stanovených výrobcem pro tento typ vodoměru (přímé části potrubí proti proudu a po proudu vodoměru, zúžení, překážky atd.), c) určení tlakové ztráty, d) zrychlená dlouhodobá zkouška stability, e) zkouška odolnosti vůči tepelnému rázu pro vodoměry se jmenovitým průtokem Qn, který není větší než 10 m3/h. 5.2.4.2 Popis zkoušek Zkoušky se musí provést následujícím způsobem. - Zkouška tlakové těsnosti se provádí při (85 +/- 5) st. C, a to ve dvou částech: a) každý vodoměr musí vydržet tlak rovnající se 1,6násobku maximálního provozního tlaku působícího po dobu 15 minut, aniž by došlo k propouštění nebo průsaku stěnami (viz bod 4.1 písmeno f)), b) každý vodoměr musí vydržet tlak rovný dvojnásobku maximálního provozního tlaku působícího po dobu jedné minuty, a to bez poškození nebo zablokování (viz bod 4.1 písmeno f). - Výsledky zkoušek křivek chyb a ztráty tlaku musí poskytovat dostatečný počet bodů, aby bylo možné křivky spolehlivě zakreslit v celém rozsahu. - Zrychlené dlouhodobé zkoušky stability se provádějí tak, jak je uvedeno v tabulce níže: +----------+----------------+---------+---------+-----------+------------+-------------+ |Jmenovitý |Zkušební |Druh |Počet |Doba trvání|Doba |Doba | |průtok |průtok |zkoušky |přerušení|přestávek |činnosti při|trvání | |vodoměru |a teplota | | | |zkušebním |spuštění | | | | | | |průtoku |a zastavení | | | | | | | |(sekundy) | +----------+----------------+---------+---------+-----------+------------+-------------+ | |Qn |Nespojitá|100 000 |15 s |15 s |0,15 (Qn),(1)| | |(50 +/- 5) st. C| | | | |minimálně | |Qn <= 10 | | | | | |1 s | |m3/h +----------------+---------+---------+-----------+------------+-------------+ | |Qmax | | | | | | | |(85 +/- 5) st. C|Spojitá | | |100 h | | +----------+----------------+---------+---------+-----------+------------+-------------+ | |Qn | | | | | | | |(50 +/- 5) st. C|Spojitá | | |500 h | | |Qn > 10 | | | | | | | |m3/h +----------------+---------+---------+-----------+------------+-------------+ | |Qmax | | | | | | | |(85 +/- 5) st. C|Spojitá | | |200 h | | +----------+----------------+---------+---------+-----------+------------+-------------+ (1) (Qn) je číslo rovnající se hodnotě Qn vyjádřené v m3/h. ---------------------------------------------------------------------------------------- Před první zkouškou a po každé sérii zkoušek se musí určit chyby měření; minimálním požadavkem je, aby byly určeny při následujících průtocích: Qmin Qt 0,5 Qn Qmax Při každé zkoušce musí být objem vody protékající přes vodoměr dostatečně velký, aby se otočil ukazatel nebo válec na ověřovací stupnici o jednu nebo více celých otáček a aby se vyloučil vliv periodické chyby údajů. Zkouška odolnosti vůči tepelnému rázu obsahuje 25 cyklů, které se provedou následujícím způsobem: +---------------+------+-------------+ |Teplota vody |Průtok|Doba trvání | +---------------+------+-------------+ |(85 +/- 5) st.C|Qmax |8 minut | +---------------+------+-------------+ |- |0 |1 až 2 minuty| +---------------+------+-------------+ |Studená voda |Qmax |8 minut | +---------------+------+-------------+ |- |0 |1 až 2 minuty| +---------------+------+-------------+ 5.2.5 Podmínky pro EHS schválení typu Typ vodoměru je schválen, jestliže: a) odpovídá správním, technickým a metrologickým požadavkům této vyhlášky a její přílohy, b) zkoušky a), b) a c) podle bodu 5.2.4.1 ukazují, že odpovídá z hlediska metrologických a technologických vlastností částem II a III této přílohy, c) se po dokončení každé zrychlené zkoušky trvanlivosti a po každé zkoušce odolnosti vůči tepelnému rázu nezjistí žádná změna ve vztahu k počáteční křivce větší než 1,5 % mezi Qt a Qmax nebo větší než 3 % mezi Qmin a Qt. 5.3 Certifikát EHS schválení typu V certifikátu EHS schválení typu může být povolena možnost provést při prvotním ověření zkoušku přesnosti se studenou vodou. Tato možnost je povolena pouze tehdy, jestliže během přezkoušení pro EHS schválení typu umožnilo vyšetření vztahu rovnocennosti mezi teplou a studenou vodou vykonat zkoušku přesnosti se studenou vodou a jestliže tato zkouška prokázala, že vodoměr, který této zkoušce vyhověl, splňuje rovněž maximální dovolené chyby uvedené v bodu 2.1. V tomto případě musí certifikát EHS schválení typu obsahovat popis této zkoušky a příslušné požadavky, zejména ty, které se týkají dovolených chyb a zkušebních průtoků. 6. PRVOTNÍ EHS OVĚŘENÍ Prvotní EHS ověření vodoměrů se provádí podle zvláštního právního předpisu2). ------------------------------------------------------------------ 2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS. 6.1 Postup ověření Prvotní ověření se musí provést na místě schváleném Českým metrologickým institutem. Uspořádání prostor a zkušební zařízení musejí být takové, aby se ověření mohlo provádět za bezpečných, spolehlivých podmínek a bez časové ztráty pro osoby, které jsou za tyto zkoušky odpovědné. Musí být splněny požadavky bodu 5.2.3, s výjimkou požadavků týkajících se teplot u vodoměrů, u nichž se zkoušky provádějí se studenou vodou ve shodě s ustanoveními, která mohou být uvedena v certifikátu EHS schválení typu. Ve zkušebním středisku je možno provést taková uspořádání, která umožňují zkoušet vodoměry v sériích. Výstupní tlak všech vodoměrů však musí být vždy dostatečný, aby se zamezilo kavitaci; mohou být učiněna zvláštní opatření k zabránění vzájemného ovlivňování mezi vodoměry. Kompletní přístroj může obsahovat automatická zařízení, obtokové ventily, omezovače průtoku atd., za předpokladu, že každý zkušební obvod mezi ověřovanými vodoměry a kontrolními nádržemi je jasně definován a že je možné kdykoliv kontrolovat vnitřní tlakovou těsnost těchto obvodů. Lze použít libovolný typ vodního napájecího systému, ale jestliže paralelně pracuje několik zkušebních obvodů, pak mezi nimi nesmí existovat žádné vzájemné ovlivnění neslučitelné s požadavky bodu 5.2.3. Pokud je kontrolní nádrž rozdělena do několika komor, pak oddělovací stěny musí být dostatečně pevné, aby zajistily, že se objem kterékoliv komory nebude měnit o více než o 0,2 % podle toho, zda jsou sousední komory plné nebo prázdné. 6.2 Zkušební postup Vodoměry musí odpovídat schválenému typu. Prvotní EHS ověření zahrnuje zkoušky tlakové těsnosti a přesnosti. 6.2.1 Zkouška tlakové těsnosti Zkouška tlakové těsnosti může být provedena se studenou vodou. Tuto zkoušku je nutno provádět po jednu minutu při 1,6násobku maximálního provozního tlaku. Během této zkoušky nesmí dojít stěnami vodoměru k žádnému propouštění nebo prosakování. 6.2.2 Zkouška přesnosti 6.2.2.1 Zkouška přesnosti s teplou vodou Zkouška přesnosti se obvykle provádí s teplou vodou při teplotě (50 +/- 5) st. C alespoň při třech průtocích: (a) mezi 0,9 Qmax a Qmax, (b) mezi Qt a 1,1 Qt, (c) mezi Qmin a 1,1 Qmin. Během této zkoušky musí vodoměr vyhovět maximálním dovoleným chybám uvedeným v bodě 2.1. Pokud se zjistí, že všechny chyby leží v jednom směru, pak se vodoměr musí nastavit tak, aby všechny chyby nepřekročily polovinu maximální dovolené chyby. 6.2.2.2 Zkouška přesnosti se studenou vodou Zkoušku přesnosti je možno provést se studenou vodou, pokud je tak stanoveno v certifikátu EHS schválení typu. V tomto případě se zkouška provádí podle postupů uvedených v příslušném certifikátu.

 
 
Reklama