Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 332/2000 Sb. kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS

se změnami:260/2003 Sb., 509/2004 Sb., 71/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 91/2000 Sbírky zákonů na straně 4356
schváleno:06.09.2000
účinnost od:21.04.2004
[Textová verze]

332/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS Změna: 260/2003 Sb. Změna: 509/2004 Sb. Změna: 71/2008 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona: § 1 Tato vyhláška^1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^1a) a stanoví postupy při a) schvalování typu měřidel v případech, kdy jsou požadavky na ně stanoveny zvláštním právním předpisem,^1b) (dále jen "EHS schvalování typu"), b) ověřování měřidel v případech, kdy jsou požadavky na ně stanoveny zvláštním právním předpisem,^1b) (dále jen "prvotní EHS ověření"). (2) EHS schvalování typu a prvotní EHS ověření lze provádět na žádost výrobce namísto schvalování typu měřidla a ověřování měřidla podle zvláštního právního předpisu.^2) § 2 (1) EHS schvalování typu se provádí zpravidla v souvislosti se žádostí výrobce o prvotní EHS ověření. Pokud zvláštní právní předpis^3) nestanoví povinnost ověření měřidla, provede se pouze schválení typu měřidla. Pokud zvláštní právní předpis^3) nestanoví povinnost schvalování typu, ale pouze povinnost ověřování měřidla, schválení typu se neprovede a provede se pouze ověření měřidla. (2) Žádost o EHS schválení typu podává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v členském státě Evropské unie u Českého metrologického institutu (dále jen "Institut"), případně u příslušného metrologického orgánu členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát"), který pro měřidlo vydá certifikát o EHS schválení typu, jen pokud měřidlo a pomocná zařízení splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.^1b) (3) Žádost o EHS schválení typu může být podána pouze v jednom členském státě. (4) Jestliže se certifikát o EHS schválení typu týká pomocného zařízení, musí být v certifikátu uvedeny a) typy měřidel, k nimž je možno toto zařízení připojit nebo do nichž je možno toto zařízení zabudovat, b) obecné podmínky pro celkovou činnost měřidel, pro něž je zařízení schváleno. (5) Jestliže výsledky přezkoušení stanovené v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce jsou vyhovující, pak Institut vydá certifikát EHS schválení typu a odešle ho příslušnému žadateli. V případech uvedených ve zvláštním právním předpise1b) žadatel musí, ve všech ostatních případech může, umístit na každý přístroj nebo přídavné zařízení, které odpovídá schválenému typu, značku schválení typu uvedenou v certifikátu. (6) Jestliže není možné pro určitá měřidla vydat certifikát pro EHS schválení typu podle § 1 odst. 1 písm. a), pak lze poté, co byly informovány ostatní členské státy a kdy s nimi ve vhodných případech proběhla porada, vydat certifikát EHS schválení typu s omezenou účinností nebo prodloužení. V případě uvedeném v písmenu c) je povinná předběžná porada, jestliže místo instalace měřidla je v jiném státě než v tom, který vydal certifikát EHS schválení typu. EHS schválení typu může podléhat následujícím omezením: a) omezení doby platnosti na dobu kratší než 10 let, b) omezení počtu přístrojů, které lze schválit, c) povinnost uvědomit odpovědné orgány o místech instalace, d) omezení použití. (7) Pokud se používají nové metody, které nejsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu,^1b) lze po předběžné poradě s ostatními členskými státy vydat certifikát EHS schválení typu s omezenou účinností. Schválení typu s omezenou účinností může podléhat omezením uvedeným v odstavci 6 a zvláštním podmínkám, které souvisejí s použitou metodou. Certifikát EHS schválení typu s omezenou účinností však může být vydán, pouze pokud a) je účinný zvláštní právní předpis^1b) pro příslušnou kategorii přístrojů, b) nejsou překročeny maximální dovolené chyby uvedené ve zvláštním právním předpise.^1b) Schválení typu s omezenou účinností neplatí déle než dva roky. Je možné ho prodloužit na další tři roky. § 3 Jestliže se pro kategorii měřidel, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu,^1b) nevyžaduje EHS schválení typu, pak výrobce na svou vlastní odpovědnost může na měřidla v této kategorii umístit značku popsanou v bodě 3.3 přílohy č. 1. § 4 (1) Při prvotním EHS ověření se přezkoušením potvrzuje, že měřidlo odpovídá schválenému typu nebo že vyhovuje požadavkům příslušné směrnice; toto ověření se potvrzuje úřední značkou prvotního EHS ověření, jejíž grafická podoba je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce. (2) Prvotní EHS ověření provádí Institut nebo autorizované metrologické středisko na žádost výrobce u měřidel, která mají podle údajů výrobce odpovídající metrologické vlastnosti a splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^1b) pro tuto kategorii měřidel. (3) U měřidel, na kterých je umístěna značka prvotního EHS ověření, je doba platnosti ověření stanovena zvláštním právním předpisem.^4) (4) Jestliže jsou měřidla předložena k prvotnímu EHS ověření, Institut určí a) zda měřidla patří do kategorie, u které není stanoveno EHS schválení typu, a pokud tomu tak je, zda splňuje požadavky na technické provedení a činnost stanovené zvláštním právním předpisem^1b) pro tuto kategorii měřidel, nebo b) zda měřidla mají EHS schválení typu v ostatních případech, a pokud tomu tak je, zda odpovídají schválenému typu. (5) Při prvotním EHS ověření se v souladu se zvláštním právním předpisem^1b) posuzují a) metrologické vlastnosti, b) maximální dovolené chyby, c) konstrukce, a sice zda zaručuje, že metrologické vlastnosti nejsou za normálních podmínek použití ve větší míře zhoršeny, d) zda je měřidlo stanoveným způsobem označeno a zda na něm jsou správně umístěny štítky se jmenovitými hodnotami; označení musí být v českém jazyce. (6) Na měřidlo, které splňuje podmínky prvotního EHS ověření podle této vyhlášky a zvláštního právního předpisu1b), Institut nebo autorizované metrologické středisko umístí značku dílčího nebo úplného EHS ověření podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Měřidla nemohou být označena značkami, které by byly zaměnitelné se značkami EHS. § 5 Pokud zvláštní právní předpis1b) prvotní EHS ověření nevyžaduje, umístí výrobce na měřidlo, které splňuje požadavky tohoto zvláštního právního předpisu, zvláštní značku uvedenou v bodě 3.4 přílohy č. 1 k této vyhlášce. § 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl.1 EHS SCHVÁLENÍ TYPU 1. ŽÁDOST O EHS SCHVÁLENÍ TYPU 1.1 Žádost o EHS schválení typu a písemnosti, které se k ní vztahují, podává výrobce u Českého metrologického institutu (dále jen "Institut"). Žadatel současně zašle všem členským státům kopii své žádosti. 1.2 Žádost obsahuje tyto údaje: - jméno a adresa výrobce nebo firmy nebo jejich pověřeného zástupce nebo žadatele, - kategorie přístroje, - zamýšlené použití, - metrologické vlastnosti, - obchodní označení, pokud existuje, nebo typ. 1.3 Žádost se doplňuje o další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení, které se přikládají ve dvou vyhotoveních: 1.3.1 Popis: - konstrukce a činnosti měřidla, - ochranného uspořádání zajišťujícího správnou činnost, - zařízení pro ovládání a nastavení, - plánovaného umístění pro: - ověřovací značky, - plomby (kde je to použitelné). 1.3.2 Nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, podrobné nákresy důležitých součástek. 1.3.3 Schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii. 1.4 K žádosti se přikládají, pokud je to vhodné, doklady, které se týkají předchozího schválení typu. 2. PŘEZKOUŠENÍ PRO EHS SCHVÁLENÍ TYPU 2.1 Přezkoušení zahrnuje: 2.1.1 Studium dokumentů a zkoušku metrologických vlastností daného typu, které provede Institut ve svých nebo jím určených laboratořích nebo v prostorách výrobce, v místě dodávky nebo instalace. 2.1.2 Jestliže jsou metrologické vlastnosti daného typu podrobně známy, Institut provede pouze prohlídku dokumentů. 2.2 Přezkoušení se týká celé činnosti daného přístroje za normálních podmínek použití. Za těchto podmínek si musí zařízení uchovat požadované metrologické vlastnosti. 2.3 Charakter a rozsah přezkoušení uvedeného v bodě 2.1 může být podrobněji upraven zvláštním právním předpisem. Institut může od žadatele požadovat, aby k provedení přezkoušení pro schválení typu poskytl etalony a vhodné materiální prostředky a pomocné zaměstnance. 3. CERTIFIKÁT A ZNAČKA EHS SCHVÁLENÍ TYPU 3.1 Certifikát EHS schválení typu udává výsledky přezkoušení daného typu a specifikuje další požadavky, které musí být splněny. Tento certifikát se doplňuje popisy, nákresy a schématy nutnými pro identifikaci typu a pro objasnění jeho funkce. Značka schválení typu uvedená v této vyhlášce má grafickou podobu stylizovaného písmene epsilon, které obsahuje: a) v horní části velké písmeno pro rozlišení státu, který certifikát EHS schválení typu vydal a poslední dvě číslice roku schválení typu, b) v dolní části označení stanovené Institutem (identifikační číslo). Příklad takové značky schválení typu je znázorněn v bodě 6.1. 3.2 V případě EHS schválení typu s omezenou účinností se před stylizované písmeno epsilon umístí písmeno P stejné velikosti. Příklad značky schválení typu s omezenou účinností je znázorněn v bodě 6.2. 3.3 Značka uvedená v § 3 této vyhlášky je stejná jako značka EHS schválení typu s výjimkou toho, že stylizované písmeno epsilon je symetricky převrácené podél svislé osy a neobsahuje jiný údaj. Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.3. 3.4 Značka uvedená v § 5 této vyhlášky je stejná jako značka EHS schválení typu a je uvnitř šestiúhelníku. Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.4. 3.5 Značky uvedené v předcházejících bodech, které umístí výrobce podle ustanovení této vyhlášky, musí být umístěny na viditelném místě každého přístroje a na všech přídavných zařízeních předložených k ověření a musí být čitelné a nesmazatelné. Jestliže jejich umístění představuje technické problémy, lze postupovat odchylně, jestliže tak stanoví zvláštní právní předpis^2) nebo lze tyto výjimky připustit po dosažení dohody mezi metrologickými službami členských států. 4. ULOŽENÍ VZORKU PŘÍSTROJE V případech uvedených ve zvláštním právním předpise^2) může Institut, pokud to považuje za nezbytné, požadovat uložení vzorku přístroje, pro který byl certifikát EHS schválení typu vydán. Místo tohoto vzorku přístroje může povolit uložení částí daného přístroje, modelů v příslušném měřítku nebo nákresů a tuto skutečnost uvést v certifikátu EHS schválení typu. 5. OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU 5.1 Současně s oznámením příslušné straně zašle Institut Evropské Komisi a ostatním členským státům kopii certifikátu EHS schválení typu; tyto státy mohou rovněž obdržet kopie zpráv o metrologických kontrolách, pokud si to přejí. 5.2 Zrušení EHS schválení typu a jiná sdělení, která se týkají rozsahu a platnosti EHS schválení typu, rovněž podléhají postupu oznámení uvedenému v bodě 5.1 5.3 Pokud Institut odmítne vydat certifikát EHS schválení typu, informuje o svém rozhodnutí ostatní členské státy a Evropskou Komisi. 6. ZNAČKY PŘÍSLUŠNÉ PRO EHS SCHVÁLENÍ TYPU 6.1 Značka EHS schválení typu Značka EHS schválení typu 6.2 Značka EHS schválení typu s omezenou účinností Značka EHS schválení typu s omezenou účinností 6.3 Značka vyjmutí z EHS schválení typu Značka vyjmutí z EHS schválení typu 6.4 Značka EHS schválení typu pro zařízení vyjmuté z prvotního ověření Značka EHS schválení typu pro zařízení vyjmuté z prvotního ověření Příl.2 PRVOTNÍ EHS OVĚŘENÍ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Prvotní EHS ověření může být provedeno v jedné nebo ve více etapách (většinou ve dvou). 1.2 Při EHS ověřování postupuje Institut nebo autorizované metrologické středisko podle této vyhlášky a podle zvláštního právního předpisu^2). 1.2.1 Prvotní EHS ověření se u měřidel, které při skončení výroby tvoří celek, který lze dopravit na místo jejich instalace, aniž by bylo nutné je předem rozmontovat, provede v jedné etapě. 1.2.2 Prvotní EHS ověření u měřidel, jejichž správná činnost závisí na podmínkách, v nichž jsou instalována nebo používána, se provede ve dvou etapách. 1.2.3 První etapa postupu ověření musí zajistit zejména to, že měřidlo vyhovuje schválenému typu, nebo u měřidel, u kterých není stanoveno schválení typu, že splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^1b). 2. MÍSTO PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ 2.1 Jestliže zvláštní právní předpis1b) nestanovují místo, kde se má ověření provádět, pak měřidla, která se ověřují pouze v jedné etapě, se ověří na místě zvoleném Institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem. 2.2 Měřidla, která se mají ověřit ve dvou nebo více etapách, ověří Institut nebo autorizované metrologické středisko. 2.2.1 Poslední etapa ověření se provede na místě instalace. 2.2.2 Další etapy ověření se provedou tak, jako je stanoveno v bodě 2.1. 2.3 Zejména tehdy, když se ověření provádí mimo pracoviště Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska, může Institut nebo autorizované metrologické středisko od žadatele požadovat, aby: a) pro provedení tohoto ověření dal k dispozici etalony a vhodné materiální prostředky a pomocný personál, b) dodal kopii certifikátu EHS schválení typu. 3. ZNAČKY PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ 3.1 Popis značek prvotního EHS ověření 3.1.1 Podle ustanovení zvláštního právního předpisu1b) jsou značkami prvotního EHS ověření, které se umísťují na měřidlo podle bodu 3.3: 3.1.1.1 Značka úplného EHS ověření se skládá ze dvou částí: a) první z nich se skládá z písmene e, které obsahuje: v horní polovině velké písmeno pro rozlišení státu, kde bylo prvotní EHS ověření provedeno, v dolní polovině identifikační číslo příslušného pracoviště Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska; b) druhá značka obsahuje dvě poslední číslice roku ověření umístěné v šestiúhelníku. 3.1.1.2 Značka dílčího EHS ověření obsahuje pouze první část. Tato značka slouží rovněž jako plomba. 3.2 Tvar a rozměry značek 3.2.1 Připojené nákresy znázorňují tvar, rozměry a obrysy písmen a číslic pro značky prvotního EHS ověření, jak bylo uvedeno v bodě 3.1; první dva nákresy znázorňují různé části značky, třetí představuje příklad značky. Rozměry uvedené v nákresech vyjadřují relativní hodnoty; tyto hodnoty jsou funkcí průměru kruhu opsaného kolem malého písmene e a kolem šestiúhelníka. 3.2.2 Grafická podoba značky prvotního EHS ověření Grafická podoba druhé části značky prvotního EHS ověření Příklad grafické podoby značky prvotního EHS ověření 3.2.3 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajistí výměnu nákresů značek prvotního EHS ověření, které odpovídají tvarům v přiložených vzorech, s metrologickými službami členských států. 3.3 Umístění značek 3.3.1 Značka úplného EHS ověření se umístí na určené místo na měřidle, jestliže toto měřidlo bylo úplně ověřeno a bylo zjištěno, že odpovídá požadavkům EHS. 3.3.2 Značka dílčího EHS ověření se umístí: 3.3.2.1 Při ověření prováděném v několika etapách na měřidlo nebo na část měřidla, která splňuje podmínky, které nejsou předepsané pro místo instalace, na místo, kde je připevněn štítek, nebo na libovolné jiné místo stanovené ve zvláštních směrnicích. 3.3.2.2 Ve všech případech jako plomba na místech stanovených ve zvláštním právním předpise^1b). Vybraná ustanovení novel Čl.II nařízení vlády č. 71/2008 Sb. Značky prvotního EHS ověření použité na základě dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti do uplynutí doby ověření měřidla. 1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou. 1a) Směrnice Rady č. 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly. Směrnice Rady č. 83/575/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se mění směrnice 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly. Směrnice Rady č. 87/355/EHS ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly. Směrnice Rady č. 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se mění několik směrnic o sbližování právních předpisů členských států obsahujících ustanovení o zveřejňování atestů a certifikátů v Úředním věstníku Evropských společenství. Směrnice Komise 2007/13/EHS ze dne 7. března 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady č. 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly. 1b) Například vyhláška č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS, vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS, vyhláška č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS, vyhláška č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS, vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS, vyhláška č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS, vyhláška č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel. 2) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. 3) Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. 4) Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

 
 
Reklama