Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 273/1999 Sb. kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

uveřejněno v: č. 90/1999 Sbírky zákonů na straně 4442
schváleno:05.11.1999
účinnost od:01.12.1999
[Textová verze] [PDF verze (56 kB)]


273/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 5. listopadu 1999, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení Ministerstvo obrany stanoví podle § 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky: ČÁST PRVNÍ Určená technická zařízení § 1 Základní ustanovení Technická zařízení podléhající státnímu dozoru orgánů Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo") jsou určená technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, ochranná a ostatní, která jsou konstruována a vyráběna k použití s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou, a určená technická zařízení konstruovaná a vyráběná pro potřeby ozbrojených sil umístěná ve vojenských objektech. § 2 Zařízení tlaková Zařízení tlaková jsou zejména a) tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak převyšuje 0,05 MPa a které obsahují plyn, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo ostatní kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,05 MPa, b) tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 stupňů C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 stupňů C je absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa, c) potrubí, jehož jmenovitý průměr je větší než 25 mm a pracovní látkou jsou hořlavé, žíravé, jedovaté, výbušné nebo ekologicky nebezpečné látky o nejvyšším pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo ostatní plyny a páry o nejvyšším pracovním přetlaku vyšším než 1 MPa, d) bezpečnostní zařízení zajišťující sledování a dodržení přetlaků, teplot a úrovní hladiny, kde jejich možné nedodržení stanovených mezí ohrožuje bezpečnost vyhrazených tlakových nebo plynových zařízení, a zařízení určená k odkalování kotlů. § 3 Zařízení plynová (1) Zařízení plynová skupiny A jsou zejména zařízení a) pro výrobu plynů, kde plyn je hlavním výrobním produktem, včetně zařízení, kterými se plyn upravuje, popřípadě zkapalňuje nebo vypařuje, b) ke skladování plynů, c) k plnění tlakových nádob na dopravu plynů, d) bateriových tlakových stanic jako souhrnného celku sloužícího k odběru plynů, e) kompresorových stanic, f) regulačních stanic, g) k rozvodu plynů hořlavých, jedovatých, zdraví škodlivých, inertních a hoření podporujících, s výjimkou vzduchu, s pracovním přetlakem vyšším než 5,0 kPa, h) pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem vyšším než 50 kW, tj. průmyslové pece, spotřebiče a zařízení plynového otopu kotlů a pece s řízenou atmosférou. (2) Zařízení plynová skupiny B jsou zejména a) jednoduché tlakové stanice jako součást souhrnného funkčního celku sloužícího k odběru plynu z nejvýše dvou tlakových nádob na dopravu plynů, b) zařízení k rozvodu hořlavých plynů s pracovním přetlakem nepřevyšujícím 5,0 kPa, c) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem nepřevyšujícím 50 kW. (3) Za plyny se zde považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než +50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při teplotě +50 stupňů C absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa, včetně směsí plynů. § 4 Zařízení elektrická Zařízení elektrická jsou zejména zařízení a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie, b) určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny. § 5 Zařízení zdvihací (1) Zdvihací zařízení skupiny A jsou zařízení s vysokým rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména a) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby s motorovým pohonem o nosnosti 1 000 kg a více, b) zdvihadla, pojízdná zdvihadla s ručním pohonem o nosnosti 5 000 kg a více, c) hydraulické ruky, d) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 m, e) regálové zakladače a stohovací jeřáby. (2) Zdvihací zařízení skupiny B jsou zařízení s nižším rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména a) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby do nosnosti 1 000 kg s motorovým pohonem, b) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby o nosnosti 1 000 kg až 5 000 kg s ručním pohonem, c) zdvihací ústrojí dopravních vozíků a nakladačů určených pro zdvihání a přepravu břemen pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení, d) zdvihací rampy, plošiny, stojanové zvedáky a zvedací čela, jimiž se zdvíhají břemena, e) vrátky, které jsou použity jako zařízení ke zvedání břemen, f) svisle posuvná vrata s motorovým pohonem, g) prostředky pro vázání, zavěšení nebo uchopení břemen o nosnosti nad 100 kg používané u zdvihacích zařízení. § 6 Zařízení ostatní a ochranná (1) Zařízení ostatní jsou zařízení určená k zabezpečení činnosti ozbrojených sil. (2) Zařízení ochranná jsou zařízení zajišťující bezpečnost osádek a obsluh a osobní ochranné prostředky. ČÁST DRUHÁ Provádění zkoušek určených technických zařízení § 7 Zkoušky určených technických zařízení se provádí ve vojenských zařízeních stanovených ministerstvem. § 8 Zkoušky určených technických zařízení se provádí v závislosti na jejich technickém stavu a charakteru provozu, nejméně však v rozsahu a lhůtách stanovených příslušnými technickými předpisy nebo normami. ČÁST TŘETÍ Závěrečné ustanovení § 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999. Ministr: RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

 
 
Reklama