Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

se změnami:424/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 77/2000 Sbírky zákonů na straně 3750
schváleno:14.07.2000
účinnost od:17.08.2000
[Textová verze] [PDF verze (526 kB)]

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Změna: 424/2009 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 1 zákona: § 1 Základními měřicími jednotkami a ostatními jednotkami ve smyslu zákona jsou jednotky uvedené v příloze k této vyhlášce. § 2 Základní měřicí jednotky a ostatní jednotky se neuplatňují u výrobků a zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu před datem účinnosti této vyhlášky, a u součástek nebo částí výrobků a zařízení nutných pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí těchto výrobků a zařízení. § 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příloha JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY; JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK; JEDNOTKY POUŽÍVÁNÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ; JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH; SLOŽENÉ JEDNOTKY 1. JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY 1.1 Základní jednotky SI +----------------------+-----------------------------------------+ | Veličina | Jednotka | | +---------------------+-------------------+ | | Název | Značka | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Délka | metr | m | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Hmotnost | kilogram | kg | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Čas | sekunda | s | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Elektrický proud | ampér | A | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Termodynamická teplota| kelvin | K | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Látkové množství | mol | mol | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Svítivost | kandela | cd | +----------------------+---------------------+-------------------+ Poznámka: Definice jednotky termodynamické teploty, uvedená v zákonu, se vztahuje k vodě s izotopickým složením vymezeným těmito podíly látkového množství: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O a 0,0020052 mol 18O na mol 16O. (13. CGPM (1967), usnesení 4 a 23. CGPM (2007), usnesení 10). 1.1.1 Zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro vyjádření Celsiovy teploty +----------------------+-----------------------------------------+ | Veličina | Jednotka | | +---------------------+-------------------+ | | Název | Značka | +----------------------+---------------------+-------------------+ |Celsiova teplota | stupeň Celsia | st. C | +----------------------+---------------------+-------------------+ Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T - T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0 = 273.15 K. Interval nebo rozdíl teploty může být vyjádřen buď v kelvinech nebo ve stupních Celsia. Jednotka "stupeň Celsia" je rovna jednotce "kelvin". 1.2 Odvozené jednotky SI 1.2.1 Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI s číselným faktorem rovným 1. 1.2.2 Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkami +----------------------------- +-------------------------+--------------------------------------+ | Veličina | Jednotka | Vyjádření | | +-------------+-----------+---------------+----------------------+ | | Název | Značka | V jednotkách | V základních | | | | | SI | jednotkách SI | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Rovinný úhel | radián | rad | | m . m-1 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Prostorový úhel | steradián | sr | | m2 .m-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Kmitočet | hertz | Hz | | s-1 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Síla | newton | N | | m . kg . s-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Tlak, napětí | pascal | Pa | N . m-2 | m-1 . kg . s-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Energie, práce, množství | | | | | |tepla | joule | J | N . m | m2 .kg . s-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Výkon 1), zářivý tok | watt | W | J . s-1 | m2 .kg . s-3 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Množství elektrické energie, | | | | | |elektrický náboj | coulomb | C | | s . A | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Elektrický potenciál, rozdíl | | | | | |elektrických potenciálů, | | | | | |elektromotorická síla | volt | V | W . A-1 | m2 .kg . s-3 . A-1 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Elektrický odpor | ohm | omega | V . A-1 | m2 .kg . s-3 . A-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Elektrická vodivost | siemens | S | A . V-1 | m-2 . kg-1 . s3 . A2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Elektrická kapacita | farad | F | C . V-1 | m-2 . kg-1 . s4 . A2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Magnetický tok | weber | Wb | V . s | m2 .kg . s-2 . A-1 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Magnetická indukce | tesla | T | Wb . m-2 | kg .s-2 . A-1 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Indukčnost | henry | H | Wb . A-1 | m2 .kg . s-2 . A-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Světelný tok | lumen | lm | cd . sr | cd | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Osvětlení | lux | lx | lm . m-2 | m-2 . cd | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Aktivita (radionuklidu) | becquerel | Bq | | s-1 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Absorbovaná dávka, měrná | | | | | |(hmotnostní) sdělená energie, | | | | | |kerma, index pohlcené dávky | gray | Gy | J . kg-1 | m2 .s-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Dávkový ekvivalent | sievert | Sv | J . kg-1 | m2 .s-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |Katalytická aktivita | katal | kat | | mol . s-2 | +----------------------------- +-------------+-----------+---------------+----------------------+ |1) Speciální názvy pro jednotku výkonu: název volt-ampér (značka "VA"), je-li použit, | | vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka "var"), | | je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních | | zasedání CGPM. | +----------------------------- -----------------------------------------------------------------+ Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v bodu 1. Odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí zvláštních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity lze vyjádřit jako m-1 . kg . s-1 nebo N . s . m-2 nebo Pa . s. 1.3 Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | Faktor | Předpona | Značka | Faktor | Předpona | Značka | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 1024 | yotta | Y | 10-1 | deci | d | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 1021 | zetta | Z | 10-2 | centi | c | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 1018 | exa | E | 10-3 | mili | m | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 1015 | peta | P | 10-6 | mikro | mikro | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 1012 | tera | T | 10-9 | nano | n | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 109 | giga | G | 10-12 | piko | p | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 106 | mega | M | 10-15 | femto | f | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 103 | kilo | k | 10-18 | atto | a | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 102 | hekto | h | 10-21 | zepto | z | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ | 101 | deka | da | 10-24 | yokto | y | +---------+----------+----------+---------+-----------+---------+ Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon ke slovu "gram" a jejich značek ke značce "g". Tam, kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, lze jejich dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem. Složené předpony, to znamená předpony, které jsou vytvořené sloučením několika výše uvedených předpon, se nesmí používat. 1.4 Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SI +------------------+---------------------------------------------+ | Veličina | Jednotka | | +--------+------------+-----------------------+ | | Název | Značka | Hodnota | +------------------+--------+------------+-----------------------+ | Objem | litr | l nebo L 1)| 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 | +------------------+--------+------------+-----------------------+ | Hmotnost | tuna | t | 1 t = 1 Mg = 103 kg | +------------------+--------+------------+-----------------------+ | Tlak, napětí | bar | bar 2) | 1 bar = 105 Pa | +------------------+--------+------------+-----------------------+ 1) Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: "l" nebo "L". (16. zasedání CGPM (1979), usnesení 5). 2) Jednotky uvedené v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi jednotkami, které jsou povoleny dočasně. Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce 1.4. 2. JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK +-------------+--------------------------------------------------+ | Veličina | Jednotka | | +-----------------+--------+-----------------------+ | | Název | Značka | Hodnota | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Rovinný úhel |oběh* 1) a) | |1 oběh = 2 pí rad | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ | |grad* nebo gon* | gon* | pí | | | | |1 gon = --- rad | | | | | 200 | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ | |stupeň | stupeň | pí | | | | |1 stupeň = --- rad | | | | | 180 | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ | |úhlová minuta | minuta | pí | | | | |1 minuta = ----- rad | | | | | 10800 | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ | |úhlová vteřina | vteřina| pí | | | | |1 vteřina = ------ rad | | | | | 648000 | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Čas |minuta | min |1 min = 60 s | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ | |hodina | h |1 h = 3 600 s | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ | |den | d |1 d = 86 400 s | +-------------+-----------------+--------+-----------------------+ |1) Značka (*), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, | | udává, že se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavených | | CGPM, CIPM nebo BIPM. To platí pro celou tuto Přílohu. | |a) Neexistuje žádná mezinárodní značka. | +----------------------------------------------------------------+ Poznámka: Předpony uvedené v bodě 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy "stupeň" nebo "gon" a značkou "gon". 3. JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ +-----------+---------------------------+------------------------------------+ | | Jednotka | | Veličina +--------------+------------+------------------------------------| | | Název | Značka | Definice | +-----------+--------------+------------+------------------------------------+ | Energie | elektronvolt | eV | Elektronvolt je kinetická energie, | | | | | kterou získá elektron při průchodu | | | | | potenciálním rozdílem 1 voltu ve | | | | | vakuu | +-----------+--------------+------------+------------------------------------+ | Hmotnost | unifikovaná | u | Unifikovaná atomová hmotností | | | atomová | | jednotka se rovná 1/12 hmotnosti | | | hmotnostní | | atomu nuklidu 12 6 C | | | jednotka | | | | | | | | +-----------+--------------+------------+------------------------------------+ Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami. 4. JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH +-----------------------+--------------------------------------------------+ | Veličina | Jednotka | | +-----------------+--------+-----------------------+ | | Název | Značka | Hodnota | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Optická mohutnost | | | | |optických soustav | dioptrie | |1 dioptrie = 1 m-1 | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Hmotnost drahých kovů | | |1 metrický karát = | |a kamenů | karát | |2.10-4 kg | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Plocha zemědělské půdy | | | | |a stavebních parcel | ar | a |1 ar = 102 m2 | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Hmotnost textilní | | | | |příze a osnovy na | | | | |jednotku délky | tex | tex |1 tex = 10-6 kg m-1 | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Tlak krve a jiných | milimetr | | | |tělních tekutin | rtuti | mm Hg |1 mm Hg = 133,322 Pa | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ |Plocha účinného | | | | |průřezu | barn | b |1 b = 10-28 m2 | +-----------------------+-----------------+--------+-----------------------+ Předpony a jejich symboly uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými jednotkami a značkami s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky. Násobek 102 aru se však nazývá "hektar". 5. SLOŽENÉ JEDNOTKY Kombinací jednotek uvedených v kapitole 1 se tvoří složené jednotky.

 
 
Reklama