Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2002 k cenám tepelné energie pro rok 2002

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2003

se změnami:zrušeno 5/2003
uveřejněno v: č. 8/2001 Energetického regulačního věstníku na straně 74
schváleno:27.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2003
[Textová verze] [PDF verze (26 kB)]

5/2002 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 27. listopadu 2001, k cenám tepelné energie pro rok 2002 Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2002. Energetický regulační úřad stanoví: (1) Ceny tepelné energie dodávané pro všechny odběratele v roce 2002 se regulují formou věcně usměrňovaných cen. (2) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie, určené v konečné spotřebě domácnostem, vytvořené podle odstavce (1) pro příslušný rok regulačního období dále platí, že tyto ceny nesmí převýšit průměrnou věcně usměrňovanou cenu dodávky jednotkového množství tepelné energie pro domácnosti roku 2001 vypočtenou podle odst. (3) o více než eskalační faktor uvedený v odst. (4). (3) Průměrná cena za dodávku jednotkového množství tepelné energie pro domácnosti za rok 2001 je stanovena vztahem CTED2001 = (TTED2001 - NPAL2001)/ MTED2002 + (NPAL2001/MTED2001), kde CTED2001 je průměrná cena za dodávku jednotkového množství tepelné energie pro domácnosti v roce 2001, TTED2001 tržby za dodávky tepelné energie pro domácnosti v roce 2001 podle pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 2001; u vícesložkových cen jsou celkové tržby součtem tržeb za všechny složky ceny, NPAL2001 náklady výrobce na palivo pro výrobu tepelné energie pro domácnosti podle skutečné spotřeby paliva nebo skutečné náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v roce 2001, MTED2002 objem dodávek tepelné energie pro domácnosti v roce 2002, MTED2001 skutečný objem dodávek tepelné energie pro domácnosti v roce 2001. (4) Eskalační faktor pro rok 2002 se stanoví ve výši: a) do 16,- Kč/GJ pro dodávky tepelné energie na vstupu do vytápěného objektu, je-li výměníková (předávací) stanice ve vlastnictví dodavatele tepelné energie, b) do 15,- Kč/GJ pro dodávky tepelné energie na vstupu do vytápěného objektu, je-li výměníková (předávací) stanice ve vlastnictví odběratele tepelné energie, c) do 10,- Kč/GJ pro dodávky tepelné energie z domovních kotelen. Přičemž platí, že z hodnot uvedených pod písm. a) až c) činí část eskalačního faktoru připadající na zvýšení nákladů na nákup paliva u výrobce tepelné energie maximálně 8,- Kč/GJ. V případě, že bude skutečné zvýšení cen paliva vyšší než stanovených 8,-Kč/GJ, může být eskalační faktor zvýšen o rozdíl mezi skutečným zvýšením ceny paliva v Kč/GJ a stanovenou částkou 8,- Kč/GJ. Zrušuje se: a) položka 4 - energie tepelná v části II. výměru MF č. 01 (Cenový věstník MF, částka 16/2000), b) cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2001 (Energetický regulační věstník, částka 2/2001). Cenové rozhodnutí nabývá účinnost dnem 1. ledna 2002. Předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r.

 
 
Reklama