Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2002

se změnami:8/2001, zrušeno 3/2002
uveřejněno v: č. 4/2001 Energetického regulačního věstníku na straně 2
schváleno:11.05.2001
účinnost od:01.07.2001
zrušeno:01.01.2002
[Textová verze] [PDF verze (152 kB)]

5/2001 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Změna: 8/2001 Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách elektřiny. Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí - kategorie C a D: I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. II. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti) IV. Obecná a zrušující ustanovení I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí Všeobecné podmínky 1. Uvedené maximální ceny a určené podmínky platí pro dodávky elektřiny chráněným zákazníkům ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen odběratelům) odebírajícím elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen dodavatele) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. 2. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele. 3. Měsíčním platem za příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 160 A (ampér) u kategorie C a 63 A u kategorie D se stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a proudové hodnoty příslušného jističe zaokrouhlené na celé A (ampéry). Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o dodávce elektřiny pro projednání s dodavatelem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristickou "C". V případě použití jističů s nastavitelnou zkratovou spouští musí být tyto konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava nebude konstrukčně možná, bude pro stanovení měsíčního platu za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe. V opodstatněných případech může dodavatel povolit jistič s charakteristikou "D" specifikovanou podle výše uvedených norem. Jistící prvek musí být opatření nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a dodavatelem registrován v přihlášce nebo ve smlouvě o dodávce elektřiny před datem 1.7. 2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou. Ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je dodavatel oprávněn překontrolovat, zda hlavní jistič před elektroměrem splňuje podmínky technické normy. 4. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak. 5. Pro měření a účtování odběru elektrické energie (kWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: Pásmo platnosti nízkého tarifu (dál jen "NT") - dodavatelem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je odebraná elektrická energie účtována za nižší cenu. Jeho vymezení provádí dodavatele: a) programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel po dobu nejméně 3 měsíců nemění; dodavatel oznámí předem každou změnu platnosti tarifních pásem odběratelům způsobem v místě obvyklým, nebo b) operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel může kdykoliv měnit; dodavatel změnu platnosti tarifních pásem neoznamuje a je povinen dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby. Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") platí v době mimo pásmo platnosti NT. V době platnosti vysokého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za vyšší cenu. 6. V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topnými spotřebiči se rozumí: a) Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla. b) Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru. c) Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části. d) Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů. 7. Pravidelným odečtem se rozumí odečet stavu číselníků měřicího zařízení dodavatele, provedený v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem, na jehož základě se provádí pravidelné vyúčtování spotřeby elektřiny za fakturační období stanovené dodavatelem. 8. Převodní tabulka mezi sazbami podle původní a nové tarifní struktury ------------------------------------------------------------------ Původní sazba Nová sazba Původní sazba Nová sazba ------------------------------------------------------------------ BS D01 C1 C01 ------------------------------------------------------------------ B D02 C2 C02 ------------------------------------------------------------------ BS/N D25 C3 C03 ------------------------------------------------------------------ B/N D25 C4 C25 ------------------------------------------------------------------ N D25 C1/C4 C25 ------------------------------------------------------------------ BV D26 C2/C4 C25 ------------------------------------------------------------------ BH D35 C3/C4 C26 ------------------------------------------------------------------ BP D45 C10 C62 ------------------------------------------------------------------ C11 C45 ------------------------------------------------------------------ C12 C60 ------------------------------------------------------------------ BS* C01 ------------------------------------------------------------------ BSN* C25 ------------------------------------------------------------------ * Týká se výjimek poskytnutých dodavatelem pro případy, kdy se jedná o samostatně měřené odběry právnických, popř. fyzických osob měřícím zařízením dodavatele, a kdy jsou náklady za odběr elektřiny rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany. Převod sazby podle této převodní tabulky provede dodavatel automaticky beze změny stávající smlouvy. 9. V případě, že odběratel nemá hlavní jistič před elektroměrem, účtuje mu dodavatel od 1. 7. 2001 měsíční plat za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě: a) nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A u odběratelů kategorie C b) 1x25 A pro jednofázové připojení a 3x25 A u třífázového připojení u odběratelů kategorie D 10. Pokud odběratel v případech uvedených v odst. 9 zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle odst. 3, a uzavře s dodavatelem novou smlouvu, neuplatní dodavatel vůči odběrateli platby za zajištění požadovaného příkonu. II. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C Sazba C 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 11,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 18,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 22,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 28,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 35,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 44,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 55,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 69,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 88,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 110,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 138,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 176,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 1,10 Kč/A - z platu za elektrickou energii .................. 4,05 Kč/kWh Sazba C 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 33,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 53,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 66,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 83,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 106,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 132,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 165,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 208,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 264,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 330,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 413,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 528,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 3,30 Kč/A - z platu za elektrickou energii .................. 3,63 Kč/kWh Sazba C 03 - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 450,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 720,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 900,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 1125,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1440,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 1800,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 2250,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 2835,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 3600,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 4500,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 5625,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 7200,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 45,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii .................. 2,50 Kč/kWh Sazba C 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 153,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 245,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 306,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 383,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 490,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 612,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 765,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 964,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 1224,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 1530,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 1913,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 2448,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 15,30 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 4,01 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 1,11 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba C 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 90,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 144,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 180,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 225,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 288,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 360,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 450,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 567,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 720,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 900,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 1125,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 1440,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 9,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,55 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,96 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 490,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 784,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 980,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 1225,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1568,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 1960,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 2450,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 3087,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 3920,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 4900,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 6125,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 7840,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 49,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 2,65 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,88 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 500,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 800,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 1000,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 1250,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1600,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 2000,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 2500,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 3150,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 4000,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 5000,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 6250,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 8000,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 50,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 4,37 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 1,20 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba C 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 320,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 512,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 640,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 800,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1024,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 1280,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 1600,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 2016,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 2560,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 3200,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 4000,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 5120,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 32,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,58 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,98 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 350,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 560,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 700,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 875,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1120,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 1400,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 1750,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 2205,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 2800,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 3500,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 4375,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 5600,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 35,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,58 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,91 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 390,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 624,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 780,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 975,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1248,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 1560,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 1950,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 2457,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 3120,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 3900,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 4875,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 6240,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 39,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,60 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 1,00 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60% celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 435,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 696,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 870,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 1088,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 1392,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 1740,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 2175,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 2741,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 3480,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 4350,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 5438,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 6960,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 43,50 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,60 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,92 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60% celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 117,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 187,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 234,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 293,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 374,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 468,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 585,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 737,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 936,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 1170,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 1463,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 1872,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 11,70 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,60 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,92 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Sazba je určena pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu tepelného čerpadla nejméně 1,5 kW, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Sazbu je možné přiznat i pro nižší příkony tepelného čerpadla než 1,5 kW, pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže, že tento nižší příkon odpovídá tepelným ztrátám objektu. 2. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 5. Odběrateli se doporučuje zajistit po dohodě s dodavatelem technické blokování tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 9. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 60 - Speciální sazba pro neměřené odběry Maximální cena elektřiny se podle podmínek sazby skládá: - Ze stálého měsíčního platu Za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto odběrů ............................. 13,65 Kč Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením dodavatele a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W. nebo .......................... 14,00 Kč/za odběrné místo Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením dodavatele. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje. Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: Třífázové připojení: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 80,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 128,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 160,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 200,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 256,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 320,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 400,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 504,00 Kč jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně ................ 640,00 Kč jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně ............... 800,00 Kč jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně .............. 1000,00 Kč jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně .............. 1280,00 Kč jistič nad 3x160 A ................................ 8,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 1,38 Kč/kWh Podmínky sazby: Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti) Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 11,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 18,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 22,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 28,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 35,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 44,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 55,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 69,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 1,10 Kč - z platu za elektrickou energii .................. 3,96 Kč/kWh Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 32,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 51,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 64,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 80,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 102,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 128,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 160,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 202,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 3,20 Kč - z platu za elektrickou energii .................. 3,16 Kč/kWh Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 81,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 130,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 162,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 203,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 259,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 324,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 405,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 510,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 8,10 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve VT ................................. 3,51 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v NT .................................. 1,06 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 62,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 99,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 124,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 155,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 198,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 248,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 310,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 391,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 6,20 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,24 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,92 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 94,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 150,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 188,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 235,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 301,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 376,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 470,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 592,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 9,40 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,05 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,73 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 162,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 259,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 324,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 405,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 518,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 648,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 810,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 1021,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 16,20 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,66 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,96 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 135,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 216,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 270,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 338,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 432,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 540,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 675,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 851,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 13,50 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,33 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,87 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 163,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 261,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 326,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 408,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 522,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 652,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 815,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 1027,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 16,30 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,33 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,80 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 175,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 280,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 350,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 438,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 560,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 700,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 875,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 1103,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 17,50 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,60 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 1,00 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. Pokud je řízení doby platnosti nízkého tarifu realizováno jiným způsobem než pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO), může být, do 31.12.2001, souvislá délka platnosti vysokého tarifu delší než jedna hodina, maximálně však dvě hodiny. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 222,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 355,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 444,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 555,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 710,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 888,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 1110,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 1399,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 22,20 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,60 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,90 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. Pokud je řízení doby platnosti nízkého tarifu realizováno jiným způsobem než pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO), může být, do 31.12.2001, souvislá délka platnosti vysokého tarifu delší než jedna hodina, maximálně však dvě hodiny. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 71,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 114,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 142,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 178,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 227,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 284,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 355,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 447,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 7,10 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 3,60 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 0,90 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Sazba je určena pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu tepelného čerpadla nejméně 1,5 kW, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Sazbu je možné přiznat i pro nižší příkony tepelného čerpadla než 1,5 kW, pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže, že tento nižší příkon odpovídá tepelným ztrátám objektu. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Odběrateli se doporučuje zajistit po dohodě s dodavatelem technické blokování tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 5. Odběratel zajistí technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 7. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 8. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem: jistič do 3x10 A, do 1x25 A včetně ............... 11,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ................ 18,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ................ 22,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ................ 28,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ................ 35,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ................ 44,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ................ 55,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ................ 69,00 Kč jistič nad 3x63 A ................................. 1,10 Kč - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) ................ 6,50 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) .................. 1,50 Kč/kWh Podmínky sazby: Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin. IV. Obecná a zrušující ustanovení 1. Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.1) 2. Pro účely vyúčtování se spotřeba elektřiny a měsíční stálé platy za období ukončené fakturačním odečtem měřicího zařízení po 1. 7.2001 rozdělí rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 30. 6. 2001 a od 1. 7. 2001 do data dalšího fakturačního odečtu. 3. Zrušuje se: a) Bod (2) položky 2. oddílu A části I výměru MF č. 01/2001, b) str. 39 - 40 přílohy č. 1 k výměru MF č. 01/2001. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. července 2001. Předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama