Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2003 kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2004

schváleno:27.11.2002
účinnost od:01.01.2003
zrušeno:01.01.2004
[Textová verze] [PDF verze (218 kB)]

3/2003 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 27. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách elektřiny. Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí - kategorie C a D: I. Podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí Všeobecné podmínky 1. Uvedené maximální ceny a určené podmínky platí pro dodávky elektřiny chráněným zákazníkům ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen odběratelům) odebírajícím elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen dodavatele) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. 2. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele. 3. Měsíčním platem za příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 3 x 160 A (ampér) u kategorie C, nad 3 x 63 A u kategorie D a nad 1 x 25 A u obou kategorií, se stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a proudové hodnoty příslušného jističe zaokrouhlené na celé A (ampéry). Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o dodávce elektřiny po projednání s dodavatelem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou "C". V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být tyto konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava nebude konstrukčně možná, bude pro stanovení měsíčního platu za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe. V opodstatněných případech může dodavatel povolit jistič s charakteristikou "D" specifikovanou podle výše uvedených norem. Jisticí prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a dodavatelem registrován v přihlášce nebo ve smlouvě o dodávce elektřiny před datem 1.7.2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou. Ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je dodavatel oprávněn překontrolovat, zda hlavní jistič před elektroměrem splňuje podmínky technické normy. 4. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak. 5. Pro měření a účtování odběru elektrické energie (kWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - dodavatelem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za nižší cenu. Jeho vymezení provádí dodavatel: a) programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel po dobu nejméně 3 měsíců nemění; dodavatel oznámí předem každou změnu platnosti tarifních pásem odběratelům způsobem v místě obvyklým, nebo b) operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel může kdykoliv měnit; dodavatel změnu platnosti tarifních pásem neoznamuje a je povinen dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby. Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") platí v době mimo pásmo platnosti NT. V době platnosti vysokého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za vyšší cenu. 6. V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topnými spotřebiči se rozumí: a) Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla. b) Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru. c) Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části. d) Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů. 7. Pravidelným odečtem se rozumí odečet stavu číselníků měřicího zařízení dodavatele, provedený v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem, na jehož základě se provádí pravidelné vyúčtování spotřeby elektřiny za fakturační období stanovené dodavatelem. 8. V případě, že odběratel nemá hlavní jistič před elektroměrem, účtuje mu dodavatel od 1. 7. 2001 měsíční plat za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě: a. nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A u odběratelů kategorie C b. 1x25 A pro jednofázové připojení a 3x25 A u třífázového připojení u odběratelů kategorie D 9. Pokud odběratel v případech uvedených v odst. 8. zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle odst. 3. a uzavře s dodavatelem novou smlouvu, neuplatní dodavatel vůči odběrateli platby za zajištění požadovaného příkonu. II. Regionální dodavatelé elektřiny JČE Jihočeská energetika, a.s. Lannova 16, 370 49 České Budějovice JME Jihomoravská energetika, a.s. Lidická 36, 659 44 Brno PRE Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 SČE Severočeská energetika, a.s. Teplická 874/8, 405 49 Děčín SME Severomoravská energetika, a.s. 28. října 152, 709 02 Ostrava STE Středočeská energetická a.s. Vinohradská 8, 120 21 Praha 2 VČE Východočeská energetika, a.s. Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové ZČE Západočeská energetika, a.s. Guldenerova 19, 303 28 Plzeň III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C Sazba C 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 12 11 10 11 10 11 10 12 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 19 18 16 18 16 18 16 19 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 24 22 20 22 20 22 20 24 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 30 28 25 28 25 28 25 30 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 38 35 32 35 32 35 32 38 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 48 44 40 44 40 44 40 48 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 60 55 50 55 50 54 50 60 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 76 69 63 69 63 68 63 76 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 96 88 80 88 80 87 80 96 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 120 110 100 110 100 109 100 120 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 150 138 125 138 125 136 125 150 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 192 176 160 176 160 174 160 192 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 1,20 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,20 každou 1A jistič nad 1x25 A za 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii : JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 4,56 4,07 4,28 4,21 3,90 4,29 4,18 4,60 Sazba C 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 52 49 50 51 46 52 50 56 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 83 78 80 82 74 84 86 90 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 104 98 100 102 92 105 108 112 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 130 123 125 128 115 132 135 140 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 166 157 160 163 147 168 173 179 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 208 196 200 204 184 210 216 224 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 260 245 250 255 230 262 270 280 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 328 309 315 321 290 330 340 353 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 416 392 400 408 368 419 432 448 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 520 490 500 510 460 524 540 560 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 650 613 625 638 575 656 675 700 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 832 784 800 816 736 839 864 896 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 5,20 4,90 5,00 5,10 4,60 5,20 5,00 5,60 každou 1A jistič nad 1x25 A za 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80 2,00 2,00 2,20 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,62 3,24 3,42 3,36 3,10 3,40 3,32 3,65 Sazba C 03 - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 460 413 430 428 370 433 418 464 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 736 661 688 685 592 693 669 742 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 920 826 860 856 740 866 836 928 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 1150 1033 1075 1070 925 1083 1045 1160 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1472 1322 1376 1370 1184 1387 1338 1485 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1840 1652 1720 1712 1480 1733 1672 1856 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 2300 2065 2150 2140 1850 2166 2090 2320 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 2898 2602 2709 2696 2331 2729 2633 2923 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3680 3304 3440 3424 2960 3466 3344 3712 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 4600 4130 4300 4280 3700 4332 4180 4640 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 5750 5163 5375 5350 4625 5415 5225 5800 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 7360 6608 6880 6848 5920 6931 6688 7424 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 46,0041,30 43,00 42,80 37,00 43,30 41,80 46,40 každou 1A jistič nad 1x25 A za 18,4016,50 17,20 17,10 14,80 17,30 16,70 18,60 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii : JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 2,61 2,33 2,45 2,43 2,40 2,46 2,38 2,64 Sazba C 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 230 170 210 212 210 217 209 232 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 368 272 336 339 336 346 334 371 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 460 340 420 424 420 433 418 464 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 575 425 525 530 525 542 523 580 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 736 544 672 678 672 693 669 742 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 920 680 840 848 840 866 836 928 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 1150 850 1050 1060 1050 1083 1045 1160 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 1449 1071 1323 1336 1323 1365 1317 1462 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 1840 1360 1680 1696 1680 1733 1672 1856 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 2300 1700 2100 2120 2100 2166 2090 2320 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 2875 2125 2625 2650 2625 2708 2613 2900 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3680 2720 3360 3392 3360 3466 3344 3712 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 23,0017,00 21,00 21,20 21,00 21,70 20,90 23,20 každou 1A jistič nad 1x25 A za 9,20 6,80 8,40 8,50 8,40 8,70 8,40 9,30 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 4,03 3,55 3,82 3,70 3,70 3,78 3,68 4,06 platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,15 1,03 1,08 1,06 1,08 1,10 1,04 1,16 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba C 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 124 113 110 117 115 118 114 127 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 198 181 176 187 184 188 182 203 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 248 226 220 234 230 235 228 254 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 310 282 275 293 288 295 285 318 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 397 362 352 374 368 377 364 406 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 496 452 440 468 460 471 456 508 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 620 565 550 585 575 588 570 635 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 781 712 693 737 725 742 718 800 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 992 904 880 936 920 942 912 1016 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 1240 1130 1100 1170 1150 1177 1140 1270 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 1550 1413 1375 1463 1438 1472 1425 1588 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 1984 1808 1760 1872 1840 1883 1824 2032 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 12,4011,30 11,00 11,70 11,50 11,80 11,40 12,70 každou 1A jistič nad 1x25 A za 5,00 4,50 4,40 4,70 4,60 4,70 4,60 5,10 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,56 3,17 3,32 3,30 3,30 3,35 3,23 3,59 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,96 0,86 0,91 0,89 0,90 0,91 0,87 0,96 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 341 304 320 316 215 321 310 344 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 547 486 512 506 344 514 496 550 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 682 608 640 632 430 643 620 688 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 853 760 800 790 538 804 775 860 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1091 973 1024 1011 688 1029 992 1101 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1364 1216 1280 1264 860 1286 1240 1376 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 1705 1520 1600 1580 1075 1607 1550 1720 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 2148 1915 2016 1991 1355 2026 1953 2167 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 2728 2432 2560 2528 1720 2571 2480 2752 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3410 3040 3200 3160 2150 3214 3100 3440 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 4263 3800 4000 3950 2688 4018 3875 4300 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 5456 4864 5120 5056 3440 5143 4960 5504 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 34,1030,40 32,00 31,60 21,50 32,10 31,00 34,40 každou 1A jistič nad 1x25 A za 13,6012,20 12,80 12,60 8,60 12,80 12,40 13,80 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 2,90 2,58 2,78 2,68 2,95 2,73 2,76 2,92 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,84 0,75 0,79 0,79 0,78 0,80 0,76 0,84 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 586 450 540 542 552 552 532 591 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 938 720 864 867 883 883 851 946 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 1172 900 1080 1084 1104 1104 1064 1182 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 1465 1125 1350 1355 1380 1380 1330 1478 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1875 1440 1728 1734 1766 1766 1702 1891 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 2344 1800 2160 2168 2208 2208 2128 2364 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 2930 2250 2700 2710 2760 2759 2660 2955 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3692 2835 3402 3415 3478 3476 3352 3723 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 4688 3600 4320 4336 4416 4415 4256 4728 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 5860 4500 5400 5420 5520 5519 5320 5910 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 7325 5625 6750 6775 6900 6898 6650 7388 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 9376 7200 8640 8672 8832 8830 8512 9456 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 58,6045,00 54,00 54,20 55,20 55,20 53,20 59,10 každou 1A jistič nad 1x25 A za 23,4018,00 21,60 21,70 22,10 22,10 21,30 23,60 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 4,81 3,90 4,54 4,46 4,05 4,48 4,39 4,85 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,41 1,10 1,32 1,30 1,20 1,34 1,28 1,42 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba C 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 356 317 330 328 320 335 323 359 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 570 507 528 525 512 536 517 574 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 712 634 660 656 640 671 646 718 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 890 793 825 820 800 839 807 898 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1139 1014 1056 1050 1024 1073 1034 1149 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1424 1268 1320 1312 1280 1341 1292 1436 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 1780 1585 1650 1640 1600 1676 1615 1795 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 2243 1997 2079 2066 2016 2113 2035 2262 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 2848 2536 2640 2624 2560 2682 2584 2872 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3560 3170 3300 3280 3200 3353 3230 3590 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 4450 3963 4125 4100 4000 4191 4038 4488 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 5696 5072 5280 5248 5120 5364 5168 5744 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 35,6031,70 33,00 32,80 32,00 33,50 32,30 35,90 každou 1A jistič nad 1x25 A za 14,2012,70 13,20 13,10 12,80 13,40 12,90 14,40 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,63 3,24 3,42 3,38 3,44 3,38 3,31 3,66 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,03 0,91 0,96 0,95 0,96 0,98 0,93 1,03 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 393 350 370 363 355 370 359 397 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 629 560 592 581 568 591 574 635 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 786 700 740 726 710 740 718 794 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 983 875 925 908 888 925 898 993 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1258 1120 1184 1162 1136 1184 1149 1270 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1572 1400 1480 1452 1420 1480 1436 1588 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 1965 1750 1850 1815 1775 1849 1795 1985 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 2476 2205 2331 2287 2237 2330 2262 2501 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3144 2800 2960 2904 2840 2959 2872 3176 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3930 3500 3700 3630 3550 3699 3590 3970 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 4913 4375 4625 4538 4438 4624 4488 4963 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 6288 5600 5920 5808 5680 5918 5744 6352 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 39,3035,00 37,00 36,30 35,50 37,00 35,90 39,70 každou 1A jistič nad 1x25 A za 15,7014,00 14,80 14,50 14,20 14,80 14,40 15,90 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,63 3,24 3,42 3,38 3,44 3,38 3,31 3,66 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,94 0,83 0,88 0,87 0,88 0,90 0,86 0,95 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 402 357 380 369 372 378 365 405 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 643 571 608 590 595 604 584 648 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 804 714 760 738 744 756 730 810 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 1005 892 950 923 930 945 913 1013 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1286 1142 1216 1181 1190 1209 1168 1296 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1608 1428 1520 1476 1488 1511 1460 1620 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 2010 1785 1900 1845 1860 1889 1825 2025 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 2533 2249 2394 2325 2344 2381 2300 2552 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3216 2856 3040 2952 2976 3022 2920 3240 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 4020 3570 3800 3690 3720 3778 3650 4050 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 5025 4463 4750 4613 4650 4723 4563 5063 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 6432 5712 6080 5904 5952 6045 5840 6480 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 40,2035,70 38,00 36,90 37,20 37,80 36,50 40,50 každou 1A jistič nad 1x25 A za 16,1014,30 15,20 14,80 14,90 15,10 14,60 16,20 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,66 3,27 3,41 3,40 3,45 3,33 3,33 3,69 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,15 1,03 1,08 1,05 1,05 1,10 1,04 1,16 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 471 403 440 434 440 443 428 475 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 754 645 704 694 704 709 685 760 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 942 806 880 868 880 886 856 950 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 1178 1007 1100 1085 1100 1108 1070 1188 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 1507 1290 1408 1389 1408 1418 1370 1520 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1884 1612 1760 1736 1760 1772 1712 1900 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 2355 2015 2200 2170 2200 2215 2140 2375 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 2967 2539 2772 2734 2772 2791 2696 2993 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3768 3224 3520 3472 3520 3545 3424 3800 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 4710 4030 4400 4340 4400 4431 4280 4750 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 5888 5038 5500 5425 5500 5539 5350 5938 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 7536 6448 7040 6944 7040 7089 6848 7600 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 47,1040,30 44,00 43,40 44,00 44,30 42,80 47,50 každou 1A jistič nad 1x25 A za 18,8016,10 17,60 17,40 17,60 17,70 17,10 19,00 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,66 3,27 3,41 3,40 3,45 3,31 3,34 3,69 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,05 0,94 0,98 0,95 0,95 1,00 0,94 1,05 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ----------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 122 109 110 114 100 115 111 123 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 195 174 176 182 160 184 178 197 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 244 218 220 228 200 229 222 246 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 305 273 275 285 250 287 278 308 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 390 349 352 365 320 367 355 394 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 488 436 440 456 400 459 444 492 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 610 545 550 570 500 574 555 615 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 769 687 693 718 630 723 699 775 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 976 872 880 912 800 918 888 984 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 1220 1090 1100 1140 1000 1147 1110 1230 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 1525 1363 1375 1425 1250 1434 1388 1538 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 1952 1744 1760 1824 1600 1836 1776 1968 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 12,2010,90 11,00 11,40 10,00 11,50 11,10 12,30 každou 1A jistič nad 1x25 A za 4,90 4,40 4,40 4,60 4,00 4,60 4,40 4,90 každou 1 A ----------------------------------------------------------------------- z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,66 3,27 3,41 3,40 3,45 3,37 3,34 3,69 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,05 0,93 0,98 0,95 0,98 1,00 0,94 1,05 Podmínky sazby: 1. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 2. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 7. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 8. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 60 - Speciální sazba pro neměřené odběry Maximální cena elektřiny jednotlivých regionálních distributorů uvedených v tabulce je stanovena: buď ze stálého měsíčního platu za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu jehož výše činí: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE Částka za každých 15,00 13,00 13,00 13,80 14,00 14,00 14,00 15,00 (i započatých) 10 W Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením dodavatele a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W. nebo ze stálého měsíčního platu 14,00 Kč/odběrné místo Výše tohoto platu je u všech regionálních dodavatelů elektřiny uvedených v části II. stejná. Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením dodavatele. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. Odebraná elektrická energie (kWh) se v této sazbě neúčtuje. Sazba C 62 - Speciální sazba pro veřejné osvětlení Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 84 75 80 77 79 79 76 84 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 134 120 128 123 126 127 122 134 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 168 150 160 154 158 158 152 168 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 210 188 200 193 198 198 190 210 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 269 240 256 246 253 253 243 269 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 336 300 320 308 316 316 304 336 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 420 375 400 385 395 396 380 420 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 529 472 504 485 498 498 479 529 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 672 600 640 616 632 633 608 672 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 840 750 800 770 790 791 760 840 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 1050 937 1000 963 988 989 950 1050 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 1344 1200 1280 1232 1264 1266 1216 1344 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za 8,40 7,50 8,00 7,70 7,90 7,90 7,60 8,40 každou 1A jistič nad 1x25 A za 3,40 3,00 3,20 3,10 3,20 3,20 3,00 3,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,44 1,29 1,35 1,34 1,30 1,35 1,32 1,46 Podmínky sazby: Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. IV. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti) Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 11 11 10 11 10 11 10 11 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 18 18 16 18 16 18 16 18 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 22 22 20 22 20 22 20 22 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 28 28 25 28 25 28 25 28 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 35 35 32 35 32 35 32 35 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 44 44 40 44 40 44 40 44 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 55 55 50 55 50 55 50 55 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 69 69 63 69 63 69 63 69 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 1,10 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 každou 1A jistič nad 1x25 A za 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 4,36 3,97 4,28 4,11 3,90 4,34 4,18 4,36 Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 35 32 33 33 30 35 34 35 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 56 51 53 53 48 56 54 56 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 70 64 66 66 60 70 68 70 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 88 80 83 83 75 88 85 88 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 112 102 106 106 96 112 109 112 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 140 128 132 132 120 140 136 140 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 175 160 165 165 150 175 170 175 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 221 202 208 208 189 221 214 221 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 3,50 3,20 3,30 3,30 3,00 3,50 3,40 3,50 každou 1A jistič nad 1x25 A za 1,40 1,30 1,30 1,30 1,20 1,40 1,40 1,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,46 3,15 3,42 3,28 3,10 3,43 3,35 3,46 Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 120 98 120 113 115 120 116 120 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 192 157 192 181 184 192 186 192 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 240 196 240 226 230 240 232 240 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 300 245 300 283 288 300 290 300 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 384 314 384 362 368 384 371 384 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 480 392 480 452 460 480 464 480 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 600 490 600 565 575 600 580 600 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 756 618 756 712 725 756 731 756 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 12,009,80 12,00 11,30 11,50 12,00 11,60 12,00 každou 1A jistič nad 1x25 A za 4,80 3,90 4,80 4,50 4,60 4,80 4,60 4,80 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,95 3,59 3,88 3,74 3,70 3,95 3,83 3,95 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,17 1,02 1,15 1,11 1,08 1,17 1,13 1,17 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 79 71 78 77 70 79 77 79 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 126 114 125 123 112 126 123 126 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 158 142 156 154 140 158 154 158 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 198 178 195 193 175 198 193 198 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 253 227 250 246 224 253 246 253 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 316 284 312 308 280 316 308 316 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 395 355 390 385 350 395 385 395 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 498 447 491 485 441 498 485 498 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 7,90 7,10 7,80 7,70 7,00 7,90 7,70 7,90 každou 1A jistič nad 1x25 A za 3,20 2,80 3,10 3,10 2,80 3,20 3,00 3,20 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,55 3,23 3,48 3,34 3,30 3,51 3,44 3,55 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,92 0,84 0,91 0,87 0,90 0,92 0,89 0,92 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 120 107 120 115 115 120 116 120 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 192 171 192 184 184 192 186 192 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 240 214 240 230 230 240 232 240 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 300 267 300 288 288 300 290 300 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 384 342 384 368 368 384 371 384 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 480 428 480 460 460 480 464 480 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 600 535 600 575 575 600 580 600 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 756 674 756 725 725 756 731 756 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 12,0010,70 12,00 11,50 11,50 12,00 11,60 12,00 každou 1A jistič nad 1x25 A za 4,80 4,30 4,80 4,60 4,60 4,80 4,60 4,80 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,22 2,93 3,13 3,03 2,95 3,22 3,12 3,22 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,80 0,73 0,79 0,76 0,78 0,80 0,77 0,80 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 180 185 180 170 153 180 174 180 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 288 296 288 272 245 288 278 288 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 360 370 360 340 306 360 348 360 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 450 463 450 425 383 450 435 450 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 576 592 576 544 490 576 557 576 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 720 740 720 680 612 720 696 720 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 900 925 900 850 765 900 870 900 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 1134 1166 1134 1071 964 1134 1096 1134 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 18,0018,50 18,00 17,00 15,30 18,00 17,40 18,00 každou 1A jistič nad 1x25 A za 7,20 7,40 7,20 6,80 6,10 7,20 7,00 7,20 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 4,05 3,69 4,00 3,83 4,05 4,05 3,92 4,05 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,20 1,08 1,19 1,13 1,20 1,20 1,16 1,20 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 150 136 150 139 138 150 145 150 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 240 218 240 222 221 240 232 240 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 300 272 300 278 276 300 290 300 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 375 340 375 348 345 375 363 375 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 480 435 480 445 442 480 464 480 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 600 544 600 556 552 600 580 600 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 750 680 750 695 690 750 725 750 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 945 857 945 876 869 945 914 945 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 15,0013,60 15,00 13,90 13,80 15,00 14,50 15,00 každou 1A jistič nad 1x25 A za 6,00 5,40 6,00 5,60 5,50 6,00 5,80 6,00 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,65 3,32 3,53 3,44 3,44 3,65 3,54 3,65 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,98 0,89 0,96 0,91 0,96 0,98 0,95 0,98 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 184 159 180 173 173 184 178 184 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 294 254 288 277 277 294 285 294 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 368 318 360 346 346 368 356 368 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 460 398 450 433 433 460 445 460 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 589 509 576 554 554 589 570 589 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 736 636 720 692 692 736 712 736 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 920 795 900 865 865 920 890 920 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 1159 1002 1134 1090 1090 1159 1121 1159 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 18,4015,90 18,00 17,30 17,30 18,40 17,80 18,40 každou 1A jistič nad 1x25 A za 7,40 6,40 7,20 6,90 6,90 7,40 7,10 7,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,65 3,32 3,53 3,44 3,44 3,65 3,54 3,65 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 0,90 0,81 0,88 0,83 0,88 0,90 0,87 0,90 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 199 178 195 182 191 199 193 199 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 318 285 312 291 306 318 309 318 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 398 356 390 364 382 398 386 398 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 498 445 488 455 478 498 483 498 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 637 570 624 582 611 637 618 637 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 796 712 780 728 764 796 772 796 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 995 890 975 910 955 995 965 995 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 1254 1122 1229 1147 1203 1254 1216 1254 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 19,9017,80 19,50 18,20 19,10 19,90 19,30 19,90 každou 1A jistič nad 1x25 A za 8,00 7,10 7,80 7,30 7,60 8,00 7,70 8,00 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,96 3,60 3,92 3,72 3,45 3,91 3,84 3,96 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,10 1,00 1,08 1,02 1,05 1,10 1,07 1,10 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 260 212 250 243 252 260 252 260 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 416 339 400 389 403 416 403 416 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 520 424 500 486 504 520 504 520 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 650 530 625 608 630 650 630 650 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 832 678 800 778 806 832 806 832 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 1040 848 1000 972 1008 1040 1008 1040 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 1300 1060 1250 1215 1260 1300 1260 1300 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 1638 1336 1575 1531 1588 1638 1588 1638 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 26,0021,20 25,00 24,30 25,20 26,00 25,20 26,00 každou 1A jistič nad 1x25 A za 10,408,50 10,00 9,70 10,10 10,40 10,10 10,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,96 3,60 3,92 3,72 3,45 3,96 3,84 3,96 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,00 0,92 0,98 0,92 0,95 1,00 0,96 1,00 Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 86 78 80 81 85 86 83 86 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 138 125 128 130 136 138 133 138 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 172 156 160 162 170 172 166 172 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 215 195 200 203 213 215 208 215 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 275 250 256 259 272 275 266 275 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 344 312 320 324 340 344 332 344 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 430 390 400 405 425 430 415 430 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 542 492 504 510 536 542 523 542 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 8,60 7,80 8,00 8,10 8,50 8,60 8,30 8,60 každou 1A jistič nad 1x25 A za 3,40 3,10 3,20 3,20 3,40 3,40 3,30 3,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 3,96 3,60 3,92 3,72 3,45 3,96 3,84 3,96 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,00 0,91 0,98 0,92 0,98 1,00 0,96 1,00 Podmínky sazby: 1. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 5. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 6. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon za jedno odběrné místo podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ------------------------------------------------------------------------ JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ------------------------------------------------------------------------ jistič do 3x10 A do 11 11 10 11 11 11 11 11 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 18 18 16 18 18 18 18 18 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 22 22 20 22 22 22 22 22 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 28 28 25 28 28 28 28 28 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 35 35 32 35 35 35 35 35 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 44 44 40 44 44 44 44 44 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 55 55 50 55 55 55 55 55 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 69 69 63 69 69 69 69 69 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za 1,10 1,10 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 každou 1A jistič nad 1x25 A za 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 každou 1 A ------------------------------------------------------------------------ z platu za elektrickou energii ve vysokém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 7,00 6,37 6,60 6,67 6,55 7,00 6,78 7,00 z platu za elektrickou energii v nízkém tarifu: JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE částka za 1 kWh 1,66 1,51 1,60 1,52 1,60 1,66 1,61 1,66 Podmínky sazby: Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin. V. Obecná a zrušující ustanovení 1. Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu1). 2. Pro účely vyúčtování se spotřeba elektřiny a měsíční stálé platy za období ukončené fakturačním odečtem měřicího zařízení po 1.1.2003 rozdělí rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31.12.2002 a od 1.1.2003 do data dalšího fakturačního odečtu. 3. Zrušuje se Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2002 ze dne 27. listopadu 2001 uvedené v částce 8/2001 Energetického regulačního věstníku. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. ledna 2003. Předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r.

 
 
Reklama