Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2002 kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2003

se změnami:6/2002, zrušeno 3/2003
uveřejněno v: č. 8/2001 Energetického regulačního věstníku na straně 46
schváleno:27.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2003
[Textová verze] [PDF verze (190 kB)]

3/2002 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 27. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách elektřiny. Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí - kategorie C a D: I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí II. Regionální dodavatelé elektřiny III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C IV. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti) V. Obecná ustanovení I. Podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí Všeobecné podmínky 1. Uvedené maximální ceny a určené podmínky platí pro dodávky elektřiny chráněným zákazníkům ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen odběratelům) odebírajícím elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen dodavatele) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. 2. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele. 3. Měsíčním platem za příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 160 A (ampér) u kategorie C a 63 A u kategorie D se stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a proudové hodnoty příslušného jističe zaokrouhlené na celé A (ampéry). Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o dodávce elektřiny po projednání s dodavatelem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou "C". V případě použití jističů s nastavitelnou zkratovou spouští musí být tyto konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava nebude konstrukčně možná, bude pro stanovení měsíčního platu za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe. V opodstatněných případech může dodavatel povolit jistič s charakteristikou "D" specifikovanou podle výše uvedených norem. Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a dodavatelem registrován v přihlášce nebo ve smlouvě o dodávce elektřiny před datem 1. 7. 2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou. Ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, je dodavatel oprávněn překontrolovat, zda hlavní jistič před elektroměrem splňuje podmínky technické normy. 4. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak. 5. Pro měření a účtování odběru elektrické energie (kWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - dodavatelem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za nižší cenu. Jeho vymezení provádí dodavatel: a) programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel po dobu nejméně 3 měsíců nemění; dodavatel oznámí předem každou změnu platnosti tarifních pásem odběratelům způsobem v místě obvyklým, nebo b) operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel může kdykoliv měnit; dodavatel změnu platnosti tarifních pásem neoznamuje a je povinen dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby. Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") platí v době mimo pásmo platnosti NT. V době platnosti vysokého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za vyšší cenu. 6. V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topnými spotřebiči se rozumí: a) Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla. b) Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru. c) Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části. d) Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů. 7. Pravidelným odečtem se rozumí odečet stavu číselníků měřicího zařízení dodavatele, provedený v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem, na jehož základě se provádí pravidelné vyúčtování spotřeby elektřiny za fakturační období stanovené dodavatelem. 8. V případě, že odběratel nemá hlavní jistič před elektroměrem, účtuje mu dodavatel od 1. 7. 2001 měsíční plat za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě: a) nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A u odběratelů kategorie C b) 1x25 A pro jednofázové připojení a 3x25 A u třífázového připojení u odběratelů kategorie D 9. Pokud odběratel v případech uvedených v odst. 8. zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle odst. 3. a uzavře s dodavatelem novou smlouvu, neuplatní dodavatel vůči odběrateli platby za zajištění požadovaného příkonu. II. Regionální dodavatelé elektřiny JČE Jihočeská energetika, a.s. Lannova 16, 370 49 České Budějovice JME Jihomoravská energetika, a.s. Lidická 36, 659 44 Brno PRE Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 4, 100 05 Praha 10 SČE Severočeská energetika, a.s. Teplická 8, 405 49 Děčín SME Severomoravská energetika, a.s. 28. října 152, 709 02 Ostrava STE Středočeská energetická a.s. Vinohradská 8, 120 21 Praha 2 VČE Východočeská energetika, a.s. Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové ZČE Západočeská energetika, a.s. Guldenerova 19, 303 28 Plzeň III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C Sazba C 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 12 11 10 11 10 11 11 12 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 19 18 16 18 16 18 18 19 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 24 22 20 22 20 22 22 24 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 30 28 25 28 25 28 28 30 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 38 35 32 35 32 35 35 38 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 48 44 40 44 40 44 44 48 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 60 55 50 55 50 55 55 60 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 76 69 63 69 63 69 69 76 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 96 88 80 88 80 88 88 96 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 120 110 100 110 100 110 110 120 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 150 138 125 138 125 138 138 150 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 192 176 160 176 160 176 176 192 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 1,20 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 1,20 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 4,56 4,29 4,43 4,30 4,31 4,34 4,40 4,60 ---------------------------------------------------------------------- Sazba C 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 52 53 50 52 51 53 53 56 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 83 85 80 83 82 85 85 90 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 104 106 100 104 102 106 106 112 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 130 133 125 130 128 133 133 140 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 166 170 160 166 163 170 170 179 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 208 212 200 208 204 212 212 224 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 260 265 250 260 255 265 265 280 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 328 334 315 328 321 334 334 353 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 416 424 400 416 408 424 424 448 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 520 530 500 520 510 530 530 560 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 650 663 625 650 638 663 663 700 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 832 848 800 832 816 848 848 896 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 5,20 5,30 5,00 5,20 5,10 5,30 5,30 5,60 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,62 3,40 3,52 3,43 3,40 3,44 3,49 3,65 ---------------------------------------------------------------------- Sazba C 03 - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 460 435 440 437 435 438 440 464 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 736 696 704 699 696 701 704 742 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 920 870 880 874 870 876 880 928 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 1150 1088 1100 1093 1088 1095 1100 1160 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1472 1392 1408 1398 1392 1402 1408 1485 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 1840 1740 1760 1748 1740 1752 1760 1856 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 2300 2175 2200 2185 2175 2190 2200 2320 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 2898 2741 2772 2753 2741 2759 2772 2923 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 3680 3480 3520 3496 3480 3504 3520 3712 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 4600 4350 4400 4370 4350 4380 4400 4640 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 5750 5438 5500 5463 5438 5475 5500 5800 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 7360 6960 7040 6992 6960 7008 7040 7424 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 46,00 43,50 44,0043,70 43,50 43,80 44,00 46,40 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 2,61 2,45 2,52 2,48 2,45 2,49 2,51 2,64 ---------------------------------------------------------------------- Sazba C 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- Jistič do 3x10 A do 230 216 220 216 218 219 220 232 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x10 A do 368 346 352 346 349 350 352 371 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x16 A do 460 432 440 432 436 438 440 464 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x20 A do 575 540 550 540 545 548 550 580 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 736 691 704 691 698 701 704 742 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 920 864 880 864 872 876 880 928 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 1150 1080 1100 1080 1090 1095 1100 1160 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 1449 1361 1386 1361 1373 1380 1386 1462 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 1840 1728 1760 1728 1744 1752 1760 1856 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 2300 2160 2200 2160 2180 2190 2200 2320 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 2875 2700 2750 2700 2725 2738 2750 2900 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 3680 3456 3520 3456 3488 3504 3520 3712 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 23,00 21,60 22,0021,60 21,80 21,90 22,00 23,20 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 4,03 3,79 3,88 3,78 3,79 3,83 3,87 4,06 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,15 1,08 1,10 1,08 1,08 1,10 1,10 1,16 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba C 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 124 119 120 119 117 119 120 127 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 198 190 192 190 187 190 192 203 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 248 238 240 238 234 238 240 254 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 310 298 300 298 293 298 300 318 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 397 381 384 381 374 381 384 406 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 496 476 480 476 468 476 480 508 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 620 595 600 595 585 595 600 635 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 781 750 756 750 737 750 756 800 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 992 952 960 952 936 952 960 1016 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 1240 1190 1200 1190 1170 1190 1200 1270 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 1550 1488 1500 1488 1463 1488 1500 1588 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 1984 1904 1920 1904 1872 1904 1920 2032 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 12,40 11,90 12,0011,90 11,70 11,90 12,00 12,70 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,56 3,34 3,43 3,37 3,34 3,39 3,41 3,59 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 0,96 0,90 0,92 0,91 0,90 0,91 0,92 0,96 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 341 320 330 323 323 325 326 344 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 547 512 528 517 517 520 522 550 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 682 640 660 646 646 650 652 688 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 853 800 825 808 808 813 815 860 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1091 1024 1056 1034 1034 10400 1043 1101 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 1364 1280 1320 1292 1292 1300 1304 1376 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 1705 1600 1650 1615 1615 1625 1630 1720 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 2148 2016 2079 2035 2035 2048 2054 2167 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 2728 2560 2640 2584 2584 2600 2608 2752 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 3410 3200 3300 3230 3230 3250 3260 3440 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 4263 4000 4125 4038 4038 4063 4075 4300 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 5456 5120 5280 5168 5168 5200 5216 5504 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 34,10 32,00 33,0032,30 32,30 32,50 32,60 34,40 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 2,90 2,72 2,90 2,74 2,84 2,76 2,91 2,92 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 0,84 0,79 0,81 0,80 0,78 0,80 0,80 0,84 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 586 550 560 554 552 558 560 591 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 938 880 896 886 883 893 896 946 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 1172 1100 1120 1108 1104 1116 1120 1182 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 1465 1375 1400 1385 1380 1395 1400 1478 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1875 1760 1792 1773 1766 1786 1792 1891 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 2344 2200 2240 2216 2208 2232 2240 2364 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 2930 2750 2800 2770 2760 2790 2800 2955 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 3692 3465 3528 3490 3478 3515 3528 3723 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 4688 4400 4480 4432 4416 4464 4480 4728 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 5860 5500 5600 5540 5520 5580 5600 5910 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 7325 6875 7000 6925 6900 6975 7000 7388 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 9376 8800 8960 8864 8832 8928 8960 9456 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 58,60 55,00 56,0055,40 55,20 55,80 56,00 59,10 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 4,81 4,52 4,62 4,55 4,53 4,58 4,62 4,85 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,41 1,33 1,35 1,34 1,32 1,34 1,36 1,42 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba C 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 356 334 340 337 335 339 340 359 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 570 534 544 539 536 542 544 574 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 712 668 680 674 670 678 680 718 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 890 835 850 843 838 848 850 898 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1139 1069 1088 1078 1072 1085 1088 1149 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 1424 1336 1360 1348 1340 1356 1360 1436 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 1780 1670 1700 1685 1675 1695 1700 1795 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 2243 2104 2142 2123 2111 2136 2142 2262 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 2848 2672 2720 2696 2680 2712 2720 2872 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 3560 3340 3400 3370 3350 3390 3400 3590 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 4450 4175 4250 4213 4188 4238 4250 4488 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 5696 5344 5440 5392 5360 5424 5440 5744 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 35,60 33,40 34,0033,70 33,50 33,90 34,00 35,90 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,63 3,41 3,50 3,43 3,44 3,45 3,48 3,66 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,03 0,96 0,99 0,97 0,96 0,98 0,99 1,03 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 393 370 380 372 372 374 378 397 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x10 A do 629 592 608 595 595 598 605 635 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 786 740 760 744 744 748 756 794 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 983 925 950 930 930 935 945 993 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1258 1184 1216 1190 1190 1197 1210 1270 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 1572 1480 1520 1488 1488 1496 1512 1588 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 1965 1850 1900 1860 1860 1870 1890 1985 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 2476 2331 2394 2344 2344 2356 2381 2501 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 3144 2960 3040 2976 2976 2992 3024 3176 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 3930 3700 3800 3720 3720 3740 3780 3970 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 4913 4625 4750 4650 4650 4675 4725 4963 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 6288 5920 6080 5952 5952 5984 6048 6352 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 39,30 37,00 38,0037,20 37,20 37,40 37,80 39,70 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,63 3,41 3,50 3,43 3,44 3,45 3,48 3,66 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 0,94 0,88 0,90 0,89 0,88 0,90 0,90 0,95 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba C 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 402 377 390 377 380 382 384 405 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x10 A do 643 603 624 603 608 611 614 648 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 804 754 780 754 760 764 768 810 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 1005 943 975 943 950 955 960 1013 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1286 1206 1248 1206 1216 1222 1229 1296 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 1608 1508 1560 1508 1520 1528 1536 1620 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 2010 1885 1950 1885 1900 1910 1920 2025 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 2533 2375 2457 2375 2394 2407 2419 2552 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 3216 3016 3120 3016 3040 3056 3072 3240 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 4020 3770 3900 3770 3800 3820 3840 4050 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 5025 4713 4875 4713 4750 4775 4800 5063 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 6432 6032 6240 6032 6080 6112 6144 6480 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 40,20 37,70 39,0037,70 38,00 38,20 38,40 40,50 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,66 3,44 3,54 3,46 3,45 3,48 3,51 3,69 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,15 1,08 1,10 1,08 1,08 1,10 1,10 1,16 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 471 442 450 442 446 448 450 475 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x10 A do 754 707 720 707 714 717 720 760 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 942 884 900 884 892 896 900 950 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 1178 1105 1125 1105 1115 1120 1125 1188 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 1507 1414 1440 1414 1427 1434 1440 1520 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 1884 1768 1800 1768 1784 1792 1800 1900 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 2355 2210 2250 2210 2230 2240 2250 2375 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 2967 2785 2835 2785 2810 2822 2835 2993 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 3768 3536 3600 3536 3568 3584 3600 3800 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 4710 4420 4500 4420 4460 4480 4500 4750 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 5888 5525 5625 5525 5575 5600 5625 5938 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 7536 7072 7200 7072 7136 7168 7200 7600 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 47,10 44,20 45,0044,20 44,60 44,80 45,00 47,50 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,66 3,44 3,54 3,46 3,45 3,48 3,51 3,69 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,05 0,98 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,05 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 122 115 120 115 116 116 117 123 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x10 A do 195 184 192 184 186 186 187 197 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 244 230 240 230 232 232 234 246 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 305 288 300 288 290 290 293 308 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 390 368 384 368 371 371 374 394 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 488 460 480 460 464 464 468 492 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 610 575 600 575 580 580 585 615 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 769 725 756 725 731 731 737 775 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 976 920 960 920 928 928 936 984 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 1220 1150 1200 1150 1160 1160 1170 1230 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 1525 1438 1500 1438 1450 1450 1463 1538 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 1952 1840 1920 1840 1856 1856 1872 1968 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 12,20 11,50 12,0011,50 11,60 11,60 11,70 12,30 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 3,66 3,44 3,54 3,46 3,45 3,48 3,51 3,69 ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii nízkém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,05 0,98 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,05 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: 1. Sazba je určena pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu tepelného čerpadla nejméně 1,5 kW, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Sazbu je možné přiznat i pro nižší příkony tepelného čerpadla než 1,5 kW, pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže, že tento nižší příkon odpovídá tepelným ztrátám objektu. 2. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 5. Odběrateli se doporučuje zajistit po dohodě s dodavatelem technické blokování tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 9. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba C 60 - Speciální sazba pro neměřené odběry a) Maximální cena elektřiny jednotlivých regionálních distributorů uvedených v tabulce se podle podmínek sazby skládá: - ze stálého měsíčního platu za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ----------------------------------------------------------------------- částka za každých 15,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 15,00 (i započatých) 10 W ----------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením dodavatele a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W nebo - ze stálého měsíčního platu .......... 14,00 Kč/odběrné místo Výše tohoto platu je u všech jednotlivých regionálních dodavatelů elektřiny uvedených v části II. stejná. Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením dodavatele. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. Odebraná elektrická energie (kWh) se v této sazbě neúčtuje. Sazba C 62 - Speciální sazba pro veřejné osvětlení Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- jistič do 3x10 A do 84 79 80 80 79 80 80 84 1x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- Jistič nad 3x10 A do 134 126 128 128 126 128 128 134 3x16 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x16 A do 168 158 160 160 158 160 160 168 3x20 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x20 A do 210 198 200 200 198 200 200 210 3x25 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x25 A do 269 253 256 256 253 256 256 269 3x32 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x32 A do 336 316 320 320 316 320 320 336 3x40 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x40 A do 420 395 400 400 395 400 400 420 3x50 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x50 A do 529 498 504 504 498 504 504 529 3x63 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x63 A do 672 632 640 640 632 640 640 672 3x80 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x80 A do 840 790 800 800 790 800 800 840 3x100 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x100 A do 1050 988 1000 1000 988 1000 1000 1050 3x125 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x125 A do 1344 1264 1280 1280 1264 1280 1280 1344 3x160 A včetně ---------------------------------------------------------------------- jistič nad 3x160 A za 8,40 7,90 8,00 8,00 7,90 8,00 8,00 8,40 každou 1 A ---------------------------------------------------------------------- - z platu za elektrickou energii vysokém tarifu: ---------------------------------------------------------------------- JČE JME PRE SČE SME STE VČE ZČE ---------------------------------------------------------------------- částka za 1 kWh 1,44 1,36 1,40 1,37 1,36 1,37 1,39 1,46 ---------------------------------------------------------------------- Podmínky sazby: Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. IV. Sazby a maximální ceny elektřiny pro chráněné zákazníky odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti) Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 11,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 18,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 22,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 28,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 35,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 44,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 55,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 69,00 Kč jistič nad 3x63 A 1,10 Kč/A - z platu za elektrickou energii 4,36 Kč/kWh Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 35,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 56,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 70,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 88,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 112,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 140,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 175,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 221,00 Kč jistič nad 3x63 A 3,50 Kč/A - z platu za elektrickou energii 3,46 Kč/kWh Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 120,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 192,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 240,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 300,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 384,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 480,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 600,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 756,00 Kč jistič nad 3x63A 12,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve VT 3,95 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v NT 1,17 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 79,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 126,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 158,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 198,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 253,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 316,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 395,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 498,00 Kč jistič nad 3x63A 7,90 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,55 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,92 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 120,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 192,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 240,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 300,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 384,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 480,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 600,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 756,00 Kč jistič nad 3x63A 12,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,22 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,80 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 180,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 288,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 360,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 450,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 576,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 720,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 900,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1134,00 Kč jistič nad 3x63A 18,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 4,05 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,20 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. Sazba D 35 - sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 150,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 240,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 300,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 375,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 480,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 600,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 750,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 945,00 Kč jistič nad 3x63A 15,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,65 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,98 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 184,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 294,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 368,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 460,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 589,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 736,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 920,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1159,00 Kč jistič nad 3x63A 18,40 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,65 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,90 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 199,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 318,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 398,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 498,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 637,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 796,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 995,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1 254,00 Kč jistič nad 3x63 A 19,90 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,96 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,10 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití) Maximální cena elektřiny se skládá: - ze měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 260,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 416,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 520,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 650,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 832,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1040,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 1300,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1638,00Kč jistič nad 3x63A 26,00 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,96 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,00 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče. 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin Maximální cena elektřiny se skládá: - ze měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 86,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 138,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 172,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 215,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 275,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 344,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 430,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 542,00 Kč jistič nad 3x63 A 8,60 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,96 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,00 Kč/kWh Podmínky sazby: 1. Sazba je určena pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu tepelného čerpadla nejméně 1,5 kW, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Sazbu je možné přiznat i pro nižší příkony tepelného čerpadla než 1,5 kW, pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže, že tento nižší příkon odpovídá tepelným ztrátám objektu. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Odběrateli se doporučuje zajistit po dohodě s dodavatelem technické blokování tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 5. Odběratel zajistí technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 6. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina. 7. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 8. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu Maximální cena elektřiny se skládá: - ze měsíčního platu za jedno odběrné místo podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jehož výše činí: jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 11,00 Kč jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 18,00 Kč jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 22,00 Kč jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 28,00 Kč jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 35,00 Kč jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 44,00 Kč jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 55,00 Kč jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 69,00 Kč jistič nad 63A 1,10 Kč/A - z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 7,00 Kč/kWh - z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,66 Kč/kWh Podmínky sazby: Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin. V. Obecná a zrušující ustanovení 1. Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu1). 2. Pro účely vyúčtování se spotřeba elektřiny a měsíční stálé platy za období ukončené fakturačním odečtem měřicího zařízení po 1. 1. 2002 rozdělí rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. 12. 2001 a od 1. 1. 2002 do data dalšího fakturačního odečtu. 3. Zrušují se cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2001 (Energetický regulační věstník, částka 4) a č. 8/2001 (Energetický regulační věstník, částka 6). Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. ledna 2002. Předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc. ----------------------------------------------------------------- 1) Zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama