Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2003 kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2004

schváleno:27.11.2002
účinnost od:01.01.2003
zrušeno:01.01.2004
[Textová verze] [PDF verze (267 kB)]

2/2003 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 27. listopadu 2002, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách elektřiny. Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B: I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené ceny a podmínky jsou platné pro dodávky elektřiny odběratelům, odebírajícím elektřinu ze zařízení dodavatele a hladiny vysokého napětí (dále jen "VN"), neplatí pro dodávku elektřiny do sítí dodavatele. Dodavatelem se rozumí držitel licence na distribuci elektřiny. Pokud je v těchto určených podmínkách odvolávka na konkrétní skupinu sazeb (např. B1), rozumějí se tím všechny sazby této skupiny (např. B1a, B1b,B1c,B1d). 2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, jsou z tarifního hlediska vedeni jako: odběratel kategorie B - jehož odběrné zařízení je připojeno na rozvodné zařízení dodavatele o napětí mezi fázemi od 1 kV do 52 kV 3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházející se na souvislém pozemku. 4. Elektřina je účtována na základě údajů měřicího zařízení dodavatele. Je-li dodávka elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie takto: a) činné ztráty (kWh) v transformátoru ve výši 2% u odběru ze sítí VVN a 4% u odběru ze sítí VN a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou respektovány i ztráty na výkonu. b) jalová spotřeba (kVArh) transformátoru uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části III. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, pokud je na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícímu příkonu transformátoru naprázdno, jestliže není tento kondenzátor pro poruchu vyřazen z provozu. Dodavatel je oprávněn vyžádat si doklad o ověření správné funkce kompenzačního kondenzátoru. 5. V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Tyto ceny nepodléhají regulaci. Za základní zajištění se považuje dodávka elektřiny ze sítě dodavatele jedním vedením. 6. Způsob měření, typ a umístění měřicího zařízení určuje dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a těchto podmínek. 7. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb (rozumí se i z podskupin), pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti o změnu sazby. 8. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma: a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech: pondělí až pátek b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech: pondělí až neděle c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech: pondělí až neděle Pásma platnosti špičkového tarifu: jsou stanovena v období: - říjen až březen (sezóna zima) v maximální délce trvání 7 hodin denně - duben až září (sezóna léto) v maximální délce trvání 4 hodin denně Pásma platnosti nízkého tarifu: jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně. Pásma platnosti vysokého tarifu: jsou stanovena ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době. Platnost tarifních pásem stanoví dodavatel a oznámí v termínu dohodnutém ve smlouvě s odběratelem. 9. Elektrický výkon (čtvrthodinové maximum) se pro tarifní účely vyhodnocuje ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud pro konkrétní sazbu není uvedeno jinak. 10. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) je - u odběratelů se sazbou B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 čtvrtletí - u odběratelů se sazbou B5 a B13 rok Smluvním obdobím pro odběr elektrického výkonu (kW) je: - u odběratelů se sazbou B1 a B3 měsíc Pro vyhodnocení smluvních hodnot ve smluvním období a účely měsíčního účtování jsou podkladem odečty měřicí soupravy prováděné dodavatelem. Při nesjednání smluvních hodnot postupuje dodavatel při účtování tak, jako by odběratel sjednal nulové množství elektrické energie i elektrického výkonu. 11. Zásady pro vyúčtování odběru elektřiny: a) Technické maximum je hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena ve smlouvě o dodávce elektřiny a lze ji u téhož odběratele v témže odběrném místě měnit nejdříve po uplynutí 12 měsíců, pokud se odběratel s dodavatelem ze závažných důvodů nedohodnou jinak. b) Maximální ceny elektrické energie uvedené v části II. platí pro dodávku elektrické energie (kWh) ve smluvním období podle bodu 10 včetně nejvýše přípustné tolerance +/- 3% k hodnotě smluveného množství elektrické energie. c) Při odběru smluveného množství elektrické energie (kWh) vyšším než je smluvené množství, platí pro celé odebrané množství maximální ceny uvedené v části II. a pro každou 1 kWh odebranou nad 103% smluveného množství platí maximální přirážka ve výši: 0,38 Kč d) Při odběru elektrické energie nižším než je 97% smluveného množství elektrické energie (kWh) platí pro celé odebrané množství maximální ceny uvedené v části II. a za každou neodebranou kWh až do výše 97% smluveného množství platí maximální cena: 0,38 Kč e) Pokud nebude smluvní elektrický výkon (kW) ve smluvním období podle odst. 10 odběratelem odebrán, zaplatí odběratel dodavateli hodnotu smluveného elektrického výkonu. Za každý 1 kW překročení smluveného čtvrthodinového maxima elektrického výkonu platí odběratel dodavateli maximální ceny za překročení smluveného výkonu příslušné sazby. f) Odběratel se sazbou za skutečně naměřený elektrický výkon zaplatí dodavateli skutečně naměřené čtvrthodinové maximum elektrického výkonu. 12. Přechodné ustanovení: Vyhodnocování odběru elektrické trakce Českých drah (B10). Odběr jednotlivých trakčních napájecích stanic připojených v rámci jedné distribuční společnosti na stejnou hladinu napětí (VN) je hodnocen jako jedno odběrné místo se součtovým hodnocením jejich soudobého čtvrthodinového maxima. II. Maximální ceny a podmínky pro odběr činné elektřiny chráněnými zákazníky 1. Regionální dodavatel elektřiny: Jihočeská energetika, a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | sezóna| | | B1a| B1b| B1c | B1d | +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW |23,90| 48,40| 76,80|105,40 | | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW |53,40|107,60|171,30|235,70 | | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW |96,10|194,80|309,30|424,70 | | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,40| 2,24| 1,54| 1,06 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,30| 1,62| 1,22| 0,95 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,59| 1,24| 1,00| 0,85 | +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW |23,90| 48,40| 76,80|105,40 | | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW |41,90| 84,30|134,40|183,70 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW |96,10|194,80|309,30|424,70 | | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,77| 1,32| 1,07| 0,87 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,59| 1,22| 0,98| 0,81 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,46| 1,11| 0,92| 0,78 | +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | sezóna| | | B2a| B2b| B2c | B2d | +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW |23,90| 48,40| 76,80|105,40 | | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW |59,70|121,60|193,10|265,10 | | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,40| 2,24| 1,54| 1,06 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,30| 1,62| 1,22| 0,95 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,59| 1,24| 1,00| 0,85 | +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW |23,90| 48,40| 76,80|105,40 | | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW |46,70| 95,40|151,60|207,80 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,77| 1,32| 1,07| 0,87 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,59| 1,22| 0,98| 0,81 | | +--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,46| 1,11| 0,92| 0,78 | +-------+--------------------------------+-------+-----+------+------+-------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 26,10 | 70,50 | 110,80| | | měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 58,30 | 157,70 | 248,00| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 105,40 | 284,30 | 447,00| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,51 | 1,53 | 1,07| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,50 | 1,10 | 0,92| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 26,10 | 70,50 | 110,80| | | měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 45,80 | 123,80 | 194,70| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 105,40 | 284,30 | 447,00| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,52 | 1,09 | 0,89| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,36 | 1,02 | 0,83| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 26,10 | 70,50 | 110,80| | | měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 69,20 | 186,20 | 292,60| | | měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,51 | 1,53 | 1,07| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,50 | 1,10 | 0,92| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 26,10 | 70,50 | 110,80| | | měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 54,10 | 145,90 | 229,60| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,52 | 1,09 | 0,89| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,36 | 1,02 | 0,83| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+---------------------------------------+----------+---------+-------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+---------------------------------------+----------+---------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 34,60 | 114,90| | | měsíc | | | | | +---------------------------------------+----------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 77,30 | 257,10| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | | +---------------------------------------+----------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,19 | 1,19| | +---------------------------------------+----------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,40 | 0,95| +-------+---------------------------------------+----------+---------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 34,60 | 114,90| | | měsíc | | | | | +---------------------------------------+----------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 60,70 | 201,90| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | | +---------------------------------------+----------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,37 | 0,94| | +---------------------------------------+----------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,24 | 0,87| +-------+---------------------------------------+----------+---------+-------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +--------+------------------------------------------+-----------+--------+ | sezóna | | | B10 | +--------+------------------------------------------+-----------+--------+ | zima |za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 73,00 | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 183,70 | | |měsíčního maxima | | | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,43 | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |odběr ve VT | Kč/kWh | 1,12 | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |odběr v NT | Kč/kWh | 0,93 | +--------+------------------------------------------+-----------+--------+ | léto |za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 73,00 | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 144,20 | | |měsíčního maxima | | | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |odběr ve ŠT | Kč/kWh | 0,99 | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |odběr ve VT | Kč/kWh | 0,90 | | +------------------------------------------+-----------+--------+ | |odběr v NT | Kč/kWh | 0,85 | +--------+------------------------------------------+-----------+--------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+------------------------------------------+-----------+---------+ | sezóna| | | B11 | +-------+------------------------------------------+-----------+---------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 126,10 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +------------------------------------------+-----------+---------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,34 | | +------------------------------------------+-----------+---------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,93 | +-------+------------------------------------------+-----------+---------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 103,80 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +------------------------------------------+-----------+---------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,34 | | +------------------------------------------+-----------+---------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,93 | +-------+------------------------------------------+-----------+---------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+------------------------------------------+----------+----------+ | sezóna| | | B12 | +-------+------------------------------------------+----------+----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 170,30 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +------------------------------------------+----------+----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,52 | | +------------------------------------------+----------+----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,08 | +-------+------------------------------------------+----------+----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 138,70 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +------------------------------------------+----------+----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,52 | | +------------------------------------------+----------+----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,08 | +-------+------------------------------------------+----------+----------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+------------------------------------------+----------+----------+ | sezóna| | | B13 | +-------+------------------------------------------+----------+----------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,68 | | +------------------------------------------+----------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 3,01 | +-------+------------------------------------------+----------+----------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 4,07 | | +------------------------------------------+----------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,62 | +-------+------------------------------------------+----------+----------+ 2. Regionální dodavatel elektřiny: Jihomoravská energetika, a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a| B1b | B1c | B1d | +-------+-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického | Kč/kW | 21,70| 43,70| 69,50| 95,60| | | maxima a měsíc | | | | | | | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 48,40| 98,00|155,60|214,00| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení | Kč/kW | 87,10|176,40|280,10|385,10| | | smluveného 1/4 hodinového | | | | | | | | měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,08| 2,03| 1,39| 0,96| | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,08| 1,48| 1,10| 0,86| | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,45| 1,12| 0,91| 0,78| +-------+-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického | Kč/kW | 21,70| 43,70| 69,50| 95,60| | | maxima a měsíc | | | | | | | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 38,00| 76,90|122,20|166,60| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení | Kč/kW | 87,10|176,40|280,10|385,10| | | smluveného 1/4 hodinového | | | | | | | | měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,59| 1,20| 0,97| 0,80| | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,45| 1,10| 0,89| 0,73| | +-------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,32| 1,00| 0,83| 0,70| +-------+-------------------------------+--------+------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B2a| B2b | B2c | B2d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 21,70| 43,70| 69,50| 95,60| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 54,40|110,20|175,00|240,30| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,08| 2,03| 1,39| 0,96| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,08| 1,48| 1,10| 0,86| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,45| 1,12| 0,91| 0,78| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 21,70| 43,70| 69,50| 95,60| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 42,70| 86,50|137,50|188,40| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,59| 1,20| 0,97| 0,80| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,45| 1,10| 0,89| 0,73| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,32| 1,00| 0,83| 0,70| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 23,70| 63,90|100,30| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 53,20|143,50|225,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 95,40|257,30|404,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,27| 1,38| 0,97| | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,35| 0,99| 0,83| +-------+--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 23,70| 63,90|100,30| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 41,60|112,60|177,10| | | 1/4 hodinovéhoměsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 95,40|257,30|404,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,37| 0,98| 0,81| | +--------------------------------+-------------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,24| 0,92| 0,76| +-------+--------------------------------+-------------+-------+------+------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 23,70| 63,90|100,30| | | a měsíc | | | | | | +-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 naměřeného | Kč/kW | 62,80|169,30|266,10| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,27| 1,38| 0,97| | +-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,35| 0,99| 0,83| +-------+-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 23,70| 63,90|100,30| | | a měsíc | | | | | | +-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 49,10|132,80|208,80| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,37| 0,98| 0,81| | +-------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,24| 0,92| 0,76| +-------+-------------------------------------+--------+-------+------+------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 31,40 | 104,00| | +-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 69,10 | 229,20| | | měsíčního maxima | | | | | +-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,04 | 1,10| | +-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,30 | 0,89| +-------+-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 31,40 | 104,00| | +-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 54,40 | 180,00| | | měsíčního maxima | | | | | +-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,28 | 0,88| | +-----------------------------------------+--------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,15 | 0,81| +-------+-----------------------------------------+--------+---------+-------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +-------+----------------------------------------+------------+------------+ | sezóna| | | B10 | +-------+----------------------------------------+------------+------------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 66,10 | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 166,60 | | | měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,33 | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,04 | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,87 | +-------+----------------------------------------+------------+------------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 66,10 | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 130,70 | | | měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 0,92 | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 0,83 | | +----------------------------------------+------------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,80 | +-------+----------------------------------------+------------+------------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+---------------------------------------+------------+------------+ | sezóna| | | B11 | +-------+---------------------------------------+------------+------------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 114,40 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,25 | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,87 | +-------+---------------------------------------+------------+------------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 94,30 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,25 | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,87 | +-------+---------------------------------------+------------+------------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+---------------------------------------+------------+-----------+ | sezóna| | | B12 | +-------+---------------------------------------+------------+-----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 149,20 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,42 | | +---------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,00 | +-------+---------------------------------------+------------+-----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 121,60 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,42 | | +---------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,00 | +-------+---------------------------------------+------------+-----------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnost VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+----------------------------------------+------------+----------+ | sezóna| | | B13 | +-------+----------------------------------------+------------+----------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,13 | | +----------------------------------------+------------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,61 | +-------+----------------------------------------+------------+----------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 3,79 | | +----------------------------------------+------------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,25 | +-------+----------------------------------------+------------+----------+ 3. Regionální dodavatel elektřiny: Pražská energetika, a.s. A) ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a | B1b | B1c | B1d | +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 22,80| 46,00| 73,00|100,50| | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 50,80|102,90|163,60|225,30| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení | Kč/kW | 91,60|185,50|294,50|405,50| | | smluveného 1/4 hodinového | | | | | | | | měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,23| 2,15| 1,48| 1,01| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,19| 1,56| 1,16| 0,91| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,52| 1,18| 0,95| 0,82| +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 22,80| 46,00| 73,00|100,50| | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 40,00| 80,80|128,40|175,10| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení | Kč/kW | 91,60|185,50|294,50|405,50| | | smluveného 1/4 hodinového | | | | | | | | měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,68| 1,28| 1,02| 0,84| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,52| 1,16| 0,93| 0,77| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,39| 1,07| 0,88| 0,74| +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B2a | B2b | B2c | B2d | +-------+---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,80| 46,00| 73,00|100,50| | | měsíc | | | | | | | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 57,10|115,90|184,10|252,60| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,23| 2,15| 1,48| 1,01| | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,19| 1,56| 1,16| 0,91| | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,52| 1,18| 0,95| 0,82| +-------+---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,80| 46,00| 73,00|100,50| | | měsíc | | | | | | | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 44,90| 91,00|144,50|198,10| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,68| 1,28| 1,02| 0,84| | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,52| 1,16| 0,93| 0,77| | +---------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,39| 1,07| 0,88| 0,74| +-------+---------------------------------+-------+------+------+------+------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,00| 67,60| 106,30| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 hodinového | Kč/kW | 56,10|151,50| 238,20| | | měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného 1/4 | Kč/kW | 101,10|272,80| 428,90| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,40| 1,46| 1,02| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,43| 1,05| 0,88| +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,00| 67,60| 106,30| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 hodinového | Kč/kW | 44,00|118,90| 187,00| | | měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného 1/4 | Kč/kW | 101,10|272,80| 428,90| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,45| 1,04| 0,86| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,31| 0,97| 0,80| +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,00| 67,60| 106,30| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | za 1 naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 66,30|178,80| 281,00| | | měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,40| 1,46| 1,02| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,43| 1,05| 0,88| +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,00| 67,60| 106,30| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 51,90|140,30| 220,50| | | měsíčního maxima | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,45| 1,04| 0,86| | +-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,31| 0,97| 0,80| +-------+-------------------------------------+--------+--------+------+-------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+---------------------------------------+----------+--------+----------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+---------------------------------------+----------+--------+----------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 33,20 | 110,20 | | +---------------------------------------+----------+--------+----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 74,50 | 246,90 | | | měsíčního maxima | | | | | +---------------------------------------+----------+--------+----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,16 | 1,16 | | +---------------------------------------+----------+--------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,37 | 0,93 | +-------+---------------------------------------+----------+--------+----------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 33,20 | 110,20 | | +---------------------------------------+----------+--------+----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 58,50 | 193,90 | | | měsíčního maxima | | | | | +---------------------------------------+----------+--------+----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,36 | 0,92 | | +---------------------------------------+----------+--------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,21 | 0,86 | +-------+---------------------------------------+----------+--------+----------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ | sezóna| | | B10 | +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 70,10 | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 176,50 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,41 | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,11 | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 0,92 | +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 70,10 | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 138,60 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 0,97 | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 0,88 | | +-------------------------------------------+---------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 0,84 | +-------+-------------------------------------------+---------+-----------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+---------------------------------------------+--------+---------+ | sezóna| | | B11 | +-------+---------------------------------------------+--------+---------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 121,20 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------------+--------+---------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kW | 1,33 | | +---------------------------------------------+--------+---------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,91 | +-------+---------------------------------------------+--------+---------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 99,90 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------------+--------+---------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,33 | | | | | | | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,91 | +-------+---------------------------------------------+--------+---------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ | sezóna| | | B12 | +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 158,10 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +--------------------------------------------+---------+---------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,50 | | +--------------------------------------------+---------+---------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,06 | +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 128,80 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +--------------------------------------------+---------+---------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,50 | | +--------------------------------------------+---------+---------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,06 | +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnost VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ | sezóna| | | B13 | +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,56 | | +--------------------------------------------+---------+---------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,96 | +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 4,00 | | +--------------------------------------------+---------+---------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,57 | +-------+--------------------------------------------+---------+---------+ 4. Regionální dodavatel elektřiny: Severočeská energetika, a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a | B1b | B1c | B1d | +-------+-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 23,00| 45,20| 74,20|102,30| | | a měsíc | | | | | | | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 51,70|104,90|166,90|229,20| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení | Kč/kW | 93,40|189,20|300,50|412,50| | | smluveného 1/4 hodinového | | | | | | | | měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,30| 2,17| 1,49| 1,03| | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,24| 1,58| 1,18| 0,93| | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,55| 1,20| 0,97| 0,84| +-------+-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 23,00| 45,20| 74,20|102,30| | | a měsíc | | | | | | | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 40,80| 82,30|131,10|178,90| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení | Kč/kW | 93,40|189,20|300,50|412,50| | | smluveného 1/4 hodinového | | | | | | | | měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,71| 1,28| 1,03| 0,87| | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,55| 1,18| 0,95| 0,79| | +-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,41| 1,08| 0,89| 0,77| +-------+-------------------------------+--------+-------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B2a | B2b | B2c | B2d | +-------+-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 23,00| 45,20| 74,20|102,30| | | měsíc | | | | | | | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 58,40|118,30|187,80|257,80| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 3,30| 2,17| 1,49| 1,03| | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,24| 1,58| 1,18| 0,93| | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,55| 1,20| 0,97| 0,84| +-------+-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 23,00| 45,20| 74,20|102,30| | | měsíc | | | | | | | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 45,80| 92,80|147,50|202,20| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,71| 1,28| 1,03| 0,87| | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,55| 1,18| 0,95| 0,79| | +-------------------------------+---------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,41| 1,08| 0,89| 0,77| +-------+-------------------------------+---------+------+------+------+------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,40| 68,50|107,70| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 hodinového | Kč/kW | 56,70|153,40|241,20| | | měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného 1/4 | Kč/kW | 102,30|276,10|434,20| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,44| 1,48| 1,03| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,45| 1,07| 0,89| +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,40| 68,50|107,70| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 hodinového | Kč/kW | 44,50|120,40|189,40| | | měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného 1/4 | Kč/kW | 102,30|276,10|434,20| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,47| 1,06| 0,88| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,32| 0,98| 0,82| +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,40| 68,50|107,70| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 67,20|181,10|284,50| | | měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,44| 1,48| 1,03| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,45| 1,07| 0,89| +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 25,40| 68,50|107,70| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 52,50|142,00|223,30| | | měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,47| 1,06| 0,88| | +--------------------------------------+--------+-------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,32| 0,98| 0,82| +-------+--------------------------------------+--------+-------+------+------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+----------------------------------------+---------+---------+--------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+----------------------------------------+---------+---------+--------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 33,70 |111,60 | | +----------------------------------------+---------+---------+--------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 75,50 |250,00 | | | měsíčního maxima | | | | | +----------------------------------------+---------+---------+--------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,19 | 1,18 | | +----------------------------------------+---------+---------+--------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,39 | 0,95 | +-------+----------------------------------------+---------+---------+--------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 33,70 |111,60 | | +----------------------------------------+---------+---------+--------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 59,20 |196,40 | | | měsíčního maxima | | | | | +----------------------------------------+---------+---------+--------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,37 | 0,94 | | +----------------------------------------+---------+---------+--------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,23 | 0,88 | +-------+----------------------------------------+---------+---------+--------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | sezóna| | | B10 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 70,90 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 178,80 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,42 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,12 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,93 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 70,90 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 140,40 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 0,98 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 0,89 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,86 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | sezóna| | | B11 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 122,70 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,34 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,93 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 101,20 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,34 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,93 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | sezóna| | | B12 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 160,10 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,52 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,08 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 130,40 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,52 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,08 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: c) v dobách platnosti VT d) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | sezóna| | | B13 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,67 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 3,00 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 4,07 | | +--------------------------------------------+---------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,62 | +-------+--------------------------------------------+---------+----------+ 5. Regionální dodavatel elektřiny: Severomoravská energetika, a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a | B1b | B1c | B1d | +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,40| 44,10| 71,70| 98,30| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 49,80|101,00|160,50|220,30| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 89,60|181,80|288,90|396,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 3,17| 2,09| 1,43| 0,98| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,96| 1,52| 1,13| 0,89| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,49| 1,15| 0,93| 0,80| +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,40| 44,10| 71,70| 98,30| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 39,10| 79,20|126,00|171,90| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 89,60|181,80|288,90|396,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,64| 1,24| 0,99| 0,82| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,49| 1,13| 0,92| 0,76| | +--------------------------------+--------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,36| 1,04| 0,86| 0,73| +-------+--------------------------------+--------+------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | sezóna| | | B2a| B2b | B2c | B2d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,40| 44,10| 71,70| 98,30 | | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 56,10|113,70|180,50|247,80 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,17| 2,09| 1,43| 0,98 | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,96| 1,52| 1,13| 0,89 | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,49| 1,15| 0,93| 0,80 | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,40| 44,10| 71,70| 98,30 | | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 44,00| 89,20|141,80|194,30 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,64| 1,24| 0,99| 0,82 | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,49| 1,13| 0,92| 0,76 | | +--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,36| 1,04| 0,86| 0,73 | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+-------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | zima | za 1 kW technického maxima a |Kč/kW | 24,40 | 64,00 | 103,50| | | měsíc | | | | | | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 |Kč/kW | 54,60 | 147,50 | 231,80| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | za 1 kW překročení smluveného |Kč/kW | 98,30 | 265,50 | 417,20| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | | | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | odběr ve VT |Kč/kWh | 2,34 | 1,43 | 0,99| | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | odběr v NT |Kč/kWh | 1,40 | 1,03 | 0,86| +-------+---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | léto | za 1 kW technického maxima a |Kč/kW | 24,40 | 64,00 | 103,50| | | měsíc | | | | | | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 |Kč/kW | 42,80 | 115,70 | 182,00| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | za 1 kW překročení smluveného |Kč/kW | 98,30 | 265,50 | 417,20| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | | | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | odběr ve VT |Kč/kWh | 1,42 | 1,02 | 0,84| | +---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ | | odběr v NT |Kč/kWh | 1,28 | 0,94 | 0,78| +-------+---------------------------------+-------+---------+--------+--------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 24,40 | 64,00 | 103,50| | | měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 64,60 | 174,00 | 273,50| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,34 | 1,43 | 0,99| | +--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,40 | 1,03 | 0,86| +-------+--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 24,40 | 64,00 | 103,50| | | měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 50,50 | 136,40 | 214,60| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,42 | 1,02 | 0,84| | +--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,28 | 0,94 | 0,78| +-------+--------------------------------+---------+--------+---------+-------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+------------------------------------+--------+-------+-----------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+------------------------------------+--------+-------+-----------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW |32,40 | 107,20 | | +------------------------------------+--------+-------+-----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW |72,60 | 240,30 | | | měsíčního maxima | | | | | +------------------------------------+--------+-------+-----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,11 | 1,13 | | +------------------------------------+--------+-------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,34 | 0,92 | +-------+------------------------------------+--------+-------+-----------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW |32,40 | 107,20 | | +------------------------------------+--------+-------+-----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW |56,90 | 188,70 | | | měsíčního maxima | | | | | +------------------------------------+--------+-------+-----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,32 | 0,91 | | +------------------------------------+--------+-------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,18 | 0,84 | +-------+------------------------------------+--------+-------+-----------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B10 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 68,20 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 171,80 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,37 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,08 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,90 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 68,20 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 134,90 | | | hodinového měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 0,94 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 0,86 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,82 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+----------------------------------------+------------+----------+ | sezóna| | | B11 | +-------+----------------------------------------+------------+----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 117,90 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+------------+----------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,29 | | +----------------------------------------+------------+----------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,90 | +-------+----------------------------------------+------------+----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 97,20 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+------------+----------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,29 | | +----------------------------------------+------------+----------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,90 | +-------+----------------------------------------+------------+----------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ | sezóna| | | B12 | +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 153,90 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,46 | | +----------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,04 | +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 125,40 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,46 | | +----------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,04 | +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnosti VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ | sezóna| | | B13 | +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,32 | | +----------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,69 | +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 3,91 | | +----------------------------------------+------------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,32 | +-------+----------------------------------------+------------+-----------+ 6. Regionální dodavatel elektřiny: Středočeská energetická a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a| B1b | B1c | B1d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,90| 46,30| 73,40|100,80| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 51,10|103,60|164,50|225,80| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 92,00|186,50|296,10|460,40| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 2,96| 1,95| 1,34| 0,92| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,01| 1,42| 1,06| 0,83| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,40| 1,08| 0,88| 0,75| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,90| 46,30| 73,40|100,80| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 40,20| 81,30|129,20|176,20| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 92,00|186,50|296,10|460,40| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,53| 1,16| 0,93| 0,77| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,40| 1,06| 0,86| 0,70| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,27| 0,97| 0,80| 0,68| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B2a| B2b | B2c | B2d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 22,90| 46,30| 73,40|100,80| | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 57,50|116,40|184,90|253,80| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 2,96| 1,95| 1,34| 0,92| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,01| 1,42| 1,06| 0,83| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,40| 1,08| 0,88| 0,75| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 22,90| 46,30| 73,40|100,80| | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 | Kč/kW | 45,10| 91,40|145,20|199,00| | | hodinového měsíčního maxima | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,53| 1,16| 0,93| 0,77| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,40| 1,06| 0,86| 0,70| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,27| 0,97| 0,80| 0,68| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 25,00| 67,50 | 105,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 55,90| 151,00 | 237,40| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 100,60| 271,80 | 427,30| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,19| 1,33 | 0,93| | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,30| 0,96 | 0,80| +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 25,00| 67,50 | 105,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 43,80| 118,50 | 186,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 100,60| 271,80 | 427,30| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,32| 0,95 | 0,78| | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,19| 0,88 | 0,73| +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 25,00| 67,50 | 105,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 66,10| 178,30 | 280,10| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,21| 1,34 | 0,94| | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,31| 0,97 | 0,81| +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 25,00| 67,50 | 105,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 51,70| 139,80 | 219,80| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,33| 0,96 | 0,79| | +--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,20| 0,89 | 0,74| +-------+--------------------------------+---------+-------+---------+-------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+-------------------------------------+--------+--------+---------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+-------------------------------------+--------+--------+---------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 33,20 | 109,80 | | +-------------------------------------+--------+--------+---------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 74,30 | 246,10 | | | měsíčního maxima | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+---------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,99 | 1,07 | | +-------------------------------------+--------+--------+---------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,26 | 0,86 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+---------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 33,20 | 109,80 | | +-------------------------------------+--------+--------+---------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 58,30 | 193,30 | | | měsíčního maxima | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+---------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,24 | 1,11 | | +-------------------------------------+--------+--------+---------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,85 | 0,79 | +-------+-------------------------------------+--------+--------+---------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | sezóna| | | B11 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 120,80 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,20 | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,83 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 99,60 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,20 | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,83 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | sezóna| | | B12 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 157,60 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,34 | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 0,95 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 128,40 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,34 | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 0,95 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnost VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | sezóna| | | B13 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,13 | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,62 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 3,79 | | +---------------------------------------+-------------+-----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,26 | +-------+---------------------------------------+-------------+-----------+ 7. Regionální dodavatel elektřiny: Východočeská energetika, a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a| B1b | B1c | B1d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,70| 45,70| 72,60| 99,60| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 50,50|102,40|162,70|223,30| | | 1/1 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 90,90|184,30|292,90|401,90| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,39| 2,23| 1,53| 1,04| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,30| 1,62| 1,21| 0,95| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,59| 1,23| 1,00| 0,85| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima a | Kč/kW | 22,70| 45,70| 72,60| 99,60| | | měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 39,70| 80,30|127,80|174,20| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 90,90|184,30|292,90|401,90| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,75| 1,32| 1,05| 0,88| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,59| 1,21| 0,98| 0,80| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,45| 1,11| 0,92| 0,78| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B2a| B2b | B2c | B2d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 22,70| 45,70| 72,60| 99,60| | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 56,80|115,20|183,00|251,20| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,39| 2,23| 1,53| 1,04| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,30| 1,62| 1,21| 0,95| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,59| 1,23| 1,00| 0,85| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 22,70| 45,70| 72,60| 99,60| | | a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 44,90| 90,40|143,80|197,00| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,75| 1,32| 1,05| 0,88| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,59| 1,21| 0,98| 0,80| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,45| 1,11| 0,92| 0,78| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,70 | 66,80 |104,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 55,30 | 149,50 |235,00| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 99,50 | 269,10 |422,90| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,50 | 1,52 | 1,05| | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,49 | 1,10 | 0,92| +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,70 | 66,80 |104,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 43,40 | 117,30 |184,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 99,50 | 269,10 |422,90| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,51 | 1,09 | 0,90| | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,36 | 1,00 | 0,83| +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,70 | 66,80 |104,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 65,50 | 176,40 |277,30| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,50 | 1,52 | 1,05| | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,49 | 1,10 | 0,92| +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,70 | 66,80 |104,90| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 51,20 | 138,30 |217,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,51 | 1,09 | 0,90| | +--------------------------------+-------+----------+---------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,36 | 1,00 | 0,83| +-------+--------------------------------+-------+----------+---------+------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+------------------------------------+--------+---------+--------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+------------------------------------+--------+---------+--------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 32,80 | 108,70 | | +------------------------------------+--------+---------+--------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 73,60 | 243,60 | | | měsíčního maxima | | | | | +------------------------------------+--------+---------+--------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,25 | 1,21 | | +------------------------------------+--------+---------+--------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,43 | 0,98 | +-------+------------------------------------+--------+---------+--------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 32,80 | 108,70 | | +------------------------------------+--------+---------+--------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 57,70 | 191,30 | | | měsíčního maxima | | | | | +------------------------------------+--------+---------+--------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,41 | 0,97 | | +------------------------------------+--------+---------+--------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,26 | 0,90 | +-------+------------------------------------+--------+---------+--------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B10 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 69,10 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 174,20 | | | měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,46 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,15 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,96 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 69,10 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 136,80 | | | měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,00 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 0,92 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,88 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B11 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 119,50 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,38 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,96 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 98,60 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,38 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,96 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B12 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 156,00 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,56 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,11 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 127,10 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,56 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,11 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnost VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B13 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,74 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,87 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 4,17 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,48 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ 8. Regionální dodavatel elektřiny: Západočeská energetika, a.s. A. ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ a) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM 800 kW A VÍCE B 1 třítarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B1a| B1b | B1c | B1d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického | Kč/kW | 22,10| 44,70| 76,60|106,30| | | maxima a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 49,30|100,00|171,70|238,10| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 89,00|180,00|309,10|428,60| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,14| 2,07| 1,54| 1,06| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,13| 1,51| 1,22| 0,96| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,48| 1,14| 1,00| 0,87| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického | Kč/kW | 22,10| 44,70| 76,60|106,30| | | maxima a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW smluveného 1/4 | Kč/kW | 38,80| 78,50|134,80|185,70| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 89,00|180,00|309,10|428,60| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,62| 1,22| 1,06| 0,89| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,48| 1,12| 0,98| 0,81| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,34| 1,02| 0,92| 0,78| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ B 2 třítarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | sezóna| | | B2a| B2b | B2c | B2d | +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | zima | za 1 kW technického | Kč/kW | 22,10| 44,70| 76,60|106,30| | | maxima a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 55,60|112,60|193,30|267,90| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 3,14| 2,07| 1,54| 1,06| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,13| 1,51| 1,22| 0,96| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,48| 1,14| 1,00| 0,87| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | léto | za 1 kW technického | Kč/kW | 22,10| 44,70| 76,60|106,30| | | maxima a měsíc | | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 43,50| 88,30|151,70|210,10| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh| 1,62| 1,22| 1,06| 0,89| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,48| 1,12| 0,98| 0,81| | +--------------------------------+-------+------+------+------+------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,34| 1,02| 0,92| 0,78| +-------+--------------------------------+-------+------+------+------+------+ b) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM NAD 150 kW DO 800 kW B 3 dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | sezóna| | | B3a | B3b | B3c | +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,10 | 65,20 | 110,70| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 54,10 | 146,00 | 248,00| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 97,30 | 263,00 | 446,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,32 | 1,41 | 1,06| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,39 | 1,02 | 0,92| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,10 | 65,20 | 110,70| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW smluveného | Kč/kW | 42,40 | 114,70 | 194,80| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW překročení smluveného | Kč/kW | 97,30 | 263,00 | 446,50| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,41 | 1,01 | 0,90| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,26 | 0,93 | 0,84| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ B 4 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | sezóna| | | B4a | B4b | B4c | +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | zima | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,10 | 65,20 | 110,70| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 63,90 | 172,40 | 292,70| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 2,32 | 1,41 | 1,06| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,39 | 1,02 | 0,92| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | léto | za 1 kW technického maxima | Kč/kW | 24,10 | 65,20 | 110,70| | | a měsíc | | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 50,10 | 135,10 | 229,60| | | 1/4 hodinového měsíčního maxima| | | | | | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,41 | 1,01 | 0,90| | +--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 1,26 | 0,93 | 0,84| +-------+--------------------------------+---------+--------+--------+-------+ c) ODBĚRATELÉ SE SJEDNANÝM TECHNICKÝM MAXIMEM DO 150 kW VČETNĚ B 5 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum +-------+------------------------------------+--------+--------+----------+ | sezóna| | | B5a | B5b | +-------+------------------------------------+--------+--------+----------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 32,10 | 106,20 | | +------------------------------------+--------+--------+----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 71,80 | 238,00 | | | měsíčního maxima | | | | | +------------------------------------+--------+--------+----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 2,09 | 1,12 | | +------------------------------------+--------+--------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,32 | 0,91 | +-------+------------------------------------+--------+--------+----------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 32,10 | 106,20 | | +------------------------------------+--------+--------+----------+ | | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 56,40 | 186,90 | | | měsíčního maxima | | | | | +------------------------------------+--------+--------+----------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh| 1,31 | 0,90 | | +------------------------------------+--------+--------+----------+ | | odběr v NT | Kč/kWh| 1,17 | 0,83 | +-------+------------------------------------+--------+--------+----------+ d) SPECIÁLNÍ TARIFY PRO ODBĚRY Z VN B 10 speciální sazba pro odběry elektrické trakce ČD +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B10 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 67,60 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 170,20 | | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 1,35 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 1,07 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,89 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | za 1 kW technického maxima a měsíc | Kč/kW | 67,60 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | za 1 kW naměřeného | Kč/kW | 133,60 | | | 1/4 hodinového měsíčního maxima | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve ŠT | Kč/kWh | 0,93 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT | Kč/kWh | 0,85 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 0,82 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ B 11 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného příkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem. +-------+---------------------------------------+------------+------------+ | sezóna| | | B11 | +-------+---------------------------------------+------------+------------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 126,20 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,38 | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,96 | +-------+---------------------------------------+------------+------------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 104,10 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr ve VT (16 hodin denně) | Kč/kWh | 1,38 | | +---------------------------------------+------------+------------+ | | odběr v NT (8 hodin denně) | Kč/kWh | 0,96 | +-------+---------------------------------------+------------+------------+ B 12 dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním a s řízením odběru dodavatelem a závlahy Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného příkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného příkonu a řízení blokování spotřebičů dodavatelem. Podmínkou pro přiznání této sazby pro závlahy je operativní řízení blokování spotřebičů dodavatelem +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B12 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 166,30 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT (4 hodiny denně) | Kč/kWh | 1,58 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,12 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového | Kč/kW | 135,50 | | | měsíčního maxima v pásmu VT | | | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr ve VT (4 hodin denně) | Kč/kWh | 1,58 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT (20 hodin denně) | Kč/kWh | 1,12 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně: a) v dobách platnost VT b) v dobách platnosti NT v maximální délce 2 hodiny denně. B 13 dvoutarifová sazba +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | sezóna| | | B13 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | zima | odběr ve VT | Kč/kWh | 6,26 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,67 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ | léto | odběr ve VT | Kč/kWh | 3,87 | | +----------------------------------------+-----------+------------+ | | odběr v NT | Kč/kWh | 2,30 | +-------+----------------------------------------+-----------+------------+ III. Maximální ceny a podmínky pro odběr jalové elektřiny Ceny elektřiny vychází z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 - 1,00. Pokud nebude závazná hodnota účiníku odběratelem dodržena, účtuje dodavatel cenovou přirážku za zvýšení ztrát v elektrizační soustavě odběrem induktivní nebo kapacitní jalové energie. 1. Měření jalové energie pro hodnocení účiníku (cos fí) a) U odběratelů se sazbou B3, B4, B5, B11, B12 a B13 se vyhodnocuje odběr jalové induktivní energie pro tarifní účely v pásmu platnosti vysokého tarifu ve dnech pondělí až neděle stejně jako odběr energie činné. b) U odběratelů se sazbou B1, B2 a B10 se vyhodnocuje odběr jalové induktivní energie pro tarifní účely v pásmech platnosti špičkového tarifu stejně jako odběr činné energie. c) Zpětná dodávka jalové energie se měří u všech odběratelů po dobu 24 hodin denně. d) Dodavatel může rozhodnout o jiném způsobu měření jalové induktivní energie pro hodnocení účiníku, přičemž musí být zachována podmínka stejného časového úseku, ve kterém je vyhodnocován odběr činné a jalové energie. Dodavatel se může kdykoliv přesvědčit o dodržování hodnoty účiníku měřením okamžitých hodnot. 2. Vyhodnocení účiníku cos j Z měsíčně naměřených hodnot jalové induktivní energie v kVArh případně zvýšených o jalové ztráty transformátoru a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný kVArh tg fí = ----- a k tomuto poměru odpovídající cos fí kWh 3. Způsob výpočtu cenových přirážek Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích podle úvodní věty části III., platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník cos j vypočtený podle naměřených hodnot je jiný, než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. této přílohy v procentech platu za výkon (mimo platu za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh). Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítí dodavatele účtuje dodavatel nejvýše maximální cenu ve výši 0,49 Kč/kVArh. IV. Jalové transformační ztráty +--------------------------+--------------------------------+ | Jmenovitý | Měsíční hodnota | | výkon | jalových | | transformátoru | transformačních ztrát | | (kVA) | v pásmu 16 hodin [kVArh] | +--------------------------+----------+----------+----------+ | | do 22 kV | do 35 kV | do 110 kV| +--------------------------+----------+----------+----------+ | menší než 250 | | | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 250 | 2313 | 2557 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 400 | 2922 | 3312 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 630 | 3682 | 3989 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 1 000 | 4627 | 5114 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 1 600 | 5844 | 6467 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 2 500 | 15828 | 15828 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 4 000 | 21428 | 21428 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 6 300 | 30681 | 30681 | | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 10 000 | 43830 | 43830 | 43830 | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 16 000 | 66232 | 66232 | 66232 | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 25 000 | 97400 | 97400 | 91313 | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 40 000 | 126620 | 126620 | 126620 | +--------------------------+----------+----------+----------+ | 63 000 | - | - | 184086 | +--------------------------+----------+----------+----------+ V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše uvedené hodnoty zvyšují o 50 %. Pokud skutečná hodnota jmenovitého výkonu transformátoru není uvedena v tabulce, použije se hodnota jalových ztrát transformátoru o jmenovitém výkonu nejblíže nižším. V. Cenové přirážky za nedodržení účiníku cos fí 0,95 v procentech sazby za výkon a elektrickou energii +-----------------+------------+-------------+ | Rozsah tg fí | | | | kVArh | Účiník | Přirážka | | ------ | "cos fí" | v % | | kWh | | | +-----------------+------------+-------------+ | 0,311 - 0,346 | 0,95 | - | | 0,347 - 0,379 | 0,94 | 1,12 | | 0,380 - 0,410 | 0,93 | 2,26 | | 0,411 - 0,440 | 0,92 | 3,43 | | 0,441 - 0,470 | 0,91 | 4,63 | | | | | | 0,471 - 0,498 | 0,90 | 5,85 | | 0,499 - 0,526 | 0,89 | 7,10 | | 0,527 - 0,553 | 0,88 | 8,37 | | 0,554 - 0,580 | 0,87 | 9,68 | | 0,581 - 0,606 | 0,86 | 11,02 | | | | | | 0,607 - 0,632 | 0,85 | 12,38 | | 0,633 - 0,659 | 0,84 | 13,79 | | 0,660 - 0,685 | 0,83 | 15,22 | | 0,686 - 0,710 | 0,82 | 16,69 | | 0,711 - 0,736 | 0,81 | 18,19 | | | | | | 0,737 - 0,763 | 0,80 | 19,74 | | 0,764 - 0,789 | 0,79 | 21,32 | | 0,790 - 0,815 | 0,78 | 22,94 | | 0,816 - 0,841 | 0,77 | 24,61 | | 0,842 - 0,868 | 0,76 | 26,32 | | | | | | 0,869 - 0,895 | 0,75 | 28,07 | | 0,896 - 0,922 | 0,74 | 29,87 | | 0,923 - 0,949 | 0,73 | 31,72 | | 0,950 - 0,977 | 0,72 | 33,63 | | 0,978 - 1,007 | 0,71 | 35,58 | | 1,008 - 1,034 | 0,70 | 37,59 | | 1,035 - 1,063 | 0,69 | 39,66 | | 1,064 - 1,092 | 0,68 | 41,80 | | 1,093 - 1,123 | 0,67 | 43,99 | | 1,124 - 1,153 | 0,66 | 46,25 | | | | | | 1,154 - 1,185 | 0,65 | 48,58 | | 1,186 - 1,216 | 0,64 | 50,99 | | 1,217 - 1,249 | 0,63 | 53,47 | | 1,250 - 1,281 | 0,62 | 56,03 | | 1,282 - 1,316 | 0,61 | 58,67 | | | | | | 1,317 - 1,350 | 0,60 | 61,40 | | 1,351 - 1,386 | 0,59 | 64,23 | | 1,387 - 1,423 | 0,58 | 67,15 | | 1,424 - 1,460 | 0,57 | 70,18 | | 1,461 - 1,494 | 0,56 | 73,31 | | | | | | 1,495 - 1,532 | 0,55 | 76,56 | | 1,533 - 1,579 | 0,54 | 79,92 | | 1,580 - 1,620 | 0,53 | 83,42 | | 1,621 - 1,663 | 0,52 | 87,05 | | 1,664 - 1,709 | 0,51 | 90,82 | | | | | | 1,710 - 1,755 | 0,50 | 94,70 | | | | | | vyšší než | nižší než | | | 1,755 | 0,50 | 100,00 | +-----------------+------------+-------------+ VI. Obecná a zrušující ustanovení 1. Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu1) 2. Zrušuje se Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2002 ze dne 27. listopadu 2001 uvedené v částce 8/2001 Energetického regulačního věstníku. Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. ledna 2003. Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r. Předseda Energetického regulačního úřadu ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama