Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2003

se změnami:6/2002, 10/2002, zrušeno 1/2003
uveřejněno v: č. 8/2001 Energetického regulačního věstníku na straně 2
schváleno:27.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2003
[Textová verze] [PDF verze (138 kB)]

1/2002 Cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 27. listopadu 2001, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Změna: 10/2002 Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny a souvisejících služeb. Všeobecná ustanovení: Ceny uvedené v bodech (1) až (9) neobsahují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši 22 % podle zvláštního právního předpisu1). Regionální distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě. Lokální distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě. Obchodní hodinou se rozumí základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny. Obchodním dnem se rozumí 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět, v den, kdy dochází k přechodu na letní čas se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin, první hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin. (1) Pro elektřinu dodanou výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla do distribuční soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky: (1.1.) Výkup elektřiny je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu.2) (1.2.) Minimální výkupní cena elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s celkovým instalovaným výkonem do 5 MWe včetně provozovateli distribuční soustavy a dodané do distribuční soustavy je 1130 Kč/MWh. (1.3.) Minimální výkupní cena elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nabídnuté výrobcem elektřiny za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem větším než 5 MWe provozovateli distribuční soustavy a dodané do distribuční soustavy je 970 Kč/MWh. (1.4.) Výkupní ceny podle bodu (1.2.) a (1.3.) se vztahují na elektřinu prokazatelně vázanou na výrobu tepelné energie, která je dodávána fyzickým nebo právnickým osobám a pro technologické účely, které neslouží k výrobě elektřiny. (1.5.) Pro měření a účtování dodávky elektrické energie (kWh) mohou být stanovena dvoutarifní pásma: - pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") - pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy. V době platnosti vysokého tarifu je elektrická energie účtovaná za vyšší cenu, - pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - platí v době mimo pásmo platnosti VT. V době platnosti nízkého tarifu je energie účtována za nižší cenu. (1.6.) Cenu v pásmu VT a NT stanovuje provozovatel distribuční soustavy tak, aby byla dodržena vážená průměrná cena podle bodu (1.2.) a (1.3.). (1.7.) Výrobce provozující zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla dodávající elektřinu fyzickým nebo právnickým osobám a pro technologické účely i bez použití regionální distribuční nebo přenosové soustavy, uplatňuje podle zvláštního právního předpisu za ceny podle bodu (1.2.) a (1.3.) pouze množství elektřiny, které se stanoví takto: Qpds = Qkv - Qvl *Qkv/Qcelk kde Qpds je množství elektřiny uplatněné výrobcem u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu za minimální výkupní ceny Qkv je celkové vyrobené množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Qvl je celkové množství elektřiny dodané výrobcem fyzickým nebo právnickým osobám a pro technologické účely bez použití regionální distribuční nebo přenosové soustavy Qcelk je celkové vyrobené množství elektřiny (1.8.) Výroba uplatňovaná v rámci povinného výkupu je považována za vynucenou v základní části diagramu výroby a je současně nasazována v pásmu základního zatížení nákupního diagramu provozovatele příslušné distribuční soustavy. (1.9.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem do 1MW včetně za ceny podle bodu (1.2.) následující: a) měsíc před začátkem kalendářního roku a pro rok 2002 do 14. 12. 2001 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu z kombinované výroby elektřiny a tepla na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávány výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10.00 hodin pondělí kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek v 24:00:00 hodin. (1.10.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny nabídnuté výrobcem za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem nad 1MW včetně za ceny podle bodu (1.2.) a (1.3) následující: a) měsíc před začátkem kalendářního roku a pro rok 2002 do 14. 12. 2001 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu z kombinované výroby elektřiny a tepla na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávány výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek v 24:00:00 hodin, c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10.00 hodin den před obchodním dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje. (1.11.) Skutečně vykázané množství elektřiny je množství vykázané na základě měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla podle zvláštního právního předpisu. (1.12.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (1.2.) u zdrojů do 1MWe instalovaného výkonu včetně je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v kalendářním měsíci. (1.13.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (1.2.) a (1.3.) u zdrojů nad 1MWe instalovaného výkonu je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v kalendářním měsíci, pokud toto množství není větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (1.10.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %. (1.14.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla u zdrojů nad 1MWe instalovaného výkonu v kalendářním měsíci větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (1.10) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %, je minimální výkupní cena za vykázané množství elektřiny 734 Kč/MWh. (1.15.) Minimální výkupní ceny podle bodu (1.2.) a (1.3.) a určené podmínky platí pro zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, které nejsou připojené do přenosové soustavy. (2) Pro elektřinu dodanou výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky: (2.1.) Výkup elektřiny je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu. (2.2.) Minimální výkupní ceny z obnovitelných zdrojů: +------------------------------------------------------+------------+ | |Minimální | | |výkupní | | |cena za | | |1 kWh | |Druh obnovitelného zdroje |elektřiny | | |dodané do | | |sítě v Kč | +------------------------------------------------------+------------+ |MVE | 1,50 | +------------------------------------------------------+------------+ |Větrné elektrárny | 3,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |Výroba elektrické energie spalováním biomasy | 2,50 | +------------------------------------------------------+------------+ |Výroba elektrické energie spalováním bioplynu | 2,50 | +------------------------------------------------------+------------+ |Výroba elektrické energie využitím geotermální energie| 3,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |Výroba elektrické energie využitím slunečního záření | 6,00 | +------------------------------------------------------+------------+ (2.3.) Pro měření a účtování dodávky elektrické energie (kWh) mohou být stanovena dvoutarifní pásma: - pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") - pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy. V době platnosti vysokého tarifu je elektrická energie účtovaná za vyšší cenu, - pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - platí v době mimo pásmo platnosti VT. V době platnosti nízkého tarifu je energie účtována za nižší cenu. (2.4.) Cenu v pásmu VT a NT stanovuje provozovatel distribuční soustavy tak, aby byla dodržena vážená průměrná cena podle bodu (2.2.). (2.5.) Pro zdroje, které dodávají do regionální distribuční nebo přenosové soustavy méně než 30 % celkové vyrobené energie za rok se minimální výkupní cena podle bodu (2.2.) snižuje o 50 %. (2.6.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny z vodních elektráren a ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn s instalovaným výkonem větším než 1 MWe za ceny podle bodu (2.2.) následující: a) měsíc před začátkem kalendářního roku a pro rok 2002 do 14. 12. 2001 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávány výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek v 24:00:00 hodin, c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10.00 hodin den před obchodním dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje. (2.7.) Skutečně vykázané množství elektřiny je množství vykázané na základě měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zvláštního právního předpisu. (2.8.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (2.2.) je kromě zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn uplatňována za celkové skutečně vykázané množství elektřiny v kalendářním měsíci. (2.9.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (2.2.) je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn v kalendářním měsíci, pokud toto množství není větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (2.6.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %. (2.10.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn v kalendářním měsíci větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (2.6.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %, snižuje se minimální výkupní cena za vykázané množství elektřiny na 2 Kč/kWh. (3) Pevná cena pro decentrální výrobu a určené podmínky: (3.1.) Výrobce nepřipojený do přenosové soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy za úsporou nákladů za použití sítí na úrovni přenosové soustavy cenu 20 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce. (3.2.) Platbu za cenu podle bodu (3.1.) účtuje výrobce na základě smlouvy, ve které je dohodnut způsob úhrady a způsob vykazování množství výrobcem dodané elektřiny, kterou úspory nákladů za použití sítí na úrovni přenosové soustavy vznikly. (4) Pro poskytování systémových služeb ČEPS, a. s. platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (4.1.) Pevná cena za systémové služby poskytované ČEPS, a. s., subjektům připojeným do elektrizační soustavy ČR: a) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh dopravené distribuční společností všem konečným zákazníkům připojeným k její distribuční soustavě a pro ostatní spotřebu distribuční společnosti, s výjimkou elektrické energie nakoupené mimo ES ČR, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od ES ČR 157,90 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel distribuční soustavy oprávněným zákazníkům, nebo obchodníkům jednajícím jejich jménem, u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů, b) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh dopravené distribuční společností konečným zákazníkům odebírajícím z původně odděleného ostrovního provozu v případě jeho plného nebo částečného napojení na ES ČR nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu 631,60 Kč/MWh, c) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství spotřebované elektrické energie vyrobené výrobcem ve vlastním zařízení o instalovaném výkonu nad 100 kW a dodané přímo odběrateli bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo spotřebované tímto výrobcem bez použití přenosové nebo distribuční soustavy 58,00 Kč/MWh, do spotřebovaného množství se nezapočítává elektřina spotřebovaná výrobcem elektřiny přímo pro výrobu elektřiny a tepla a elektřina spotřebovaná pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren. d) za systémové služby spotřeby elektrické energie vyrobené výrobcem ve vlastním zařízení o instalovaném výkonu do 100 kW včetně a dodané přímo odběrateli bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo spotřebované tímto výrobcem bez použití přenosové nebo distribuční soustavy 1000,00 Kč/rok, e) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh odebrané konečnými zákazníky z přenosové soustavy 157,90 Kč/MWh, f) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektrické energie v MWh odebrané výrobci z přenosové nebo distribuční soustavy, kromě elektřiny spotřebované výrobcem elektřiny přímo pro výrobu elektřiny a tepla a elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích vodní elektráren 157,90 Kč/MWh. (4.2.) Výrobce vyrábějící elektrickou energii v zařízení o instalovaném výkonu nad 100 kW a dodávající tuto energii přímo odběrateli bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo spotřebovávající tuto energii sám bez použití přenosové nebo distribuční soustavy sdělí provozovateli distribuční soustavy, do které je jeho zařízení připojeno, celkové množství takto spotřebované elektrické energie v MWh za uplynulý měsíc písemně nebo jinou dohodnutou formou vždy po skončení kalendářního měsíce, nejpozději 5. kalendářní den následujícího měsíce. (4.3.) Provozovatel lokální distribuční soustavy sdělí provozovateli regionální distribuční soustavy do 10. prosince 2001 seznam výrobců podle bodu 4.1. písm. d). Aktualizaci tohoto seznamu sdělí vždy do 10 kalendářních dnů poté, kdy došlo ke změně počtu těchto výrobců nebo jejich zařízení. (4.4.) Provozovatel lokální distribuční soustavy sdělí provozovateli regionální distribuční soustavy ke které je připojen, písemně nebo jinou dohodnutou formou, nejpozději 7. kalendářní den po skončení kalendářního měsíce celkové množství elektrické energie za uplynulý kalendářní měsíc (MWh): a) dopravené lokální distribuční společností všem konečným zákazníkům připojeným k její distribuční soustavě a pro ostatní spotřebu lokální distribuční společnosti podle bodu (4.1.) písm. a) a odebrané výrobci podle bodu (4.1.) písm. f), b) vyrobené výrobcem připojeným k lokální distribuční společnosti ve vlastním zařízení a dodané přímo odběrateli bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo spotřebované tímto výrobcem bez použití této lokální distribuční soustavy podle bodu (4.1.) písm. c). (4.5.) Provozovatel regionální distribuční soustavy sdělí společnosti ČEPS, a. s. písemně nebo jinou dohodnutou formou do 15.prosince 2001 seznam výrobců podle bodu (4.1.) písm. d) připojených k její distribuční soustavě a seznam výrobců podle bodu (4.3.) připojených k lokálním distribučním soustavám. Tento seznam dále sdělí aktualizovaný vždy do 10 pracovních dnů poté, kdy došlo ke změně počtu těchto výrobců nebo jejich zařízení. (4.6.) Provozovatel regionální distribuční soustavy sdělí společnosti ČEPS, a. s. písemně nebo jinou dohodnutou formou vždy po skončení kalendářního měsíce, nejpozději 7. kalendářní den následujícího měsíce celkové množství elektrické energie za předcházející měsíc (MWh): a) odhad dopraveného celkového množství distribuční společností všem konečným zákazníkům připojeným k její distribuční soustavě a pro ostatní spotřebu distribuční společnosti podle bodu (4.1.) písm. a) a odebrané výrobci podle bodu (4.1.) písm. f), b) odebrané z ES ČR v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného ostrovního provozu nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu podle bodu (4.1.) písm. b), c) vyrobené výrobcem ve vlastním zařízení a dodané přímo odběrateli bez použití přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo spotřebované tímto výrobcem bez použití přenosové nebo distribuční soustavy podle bodu (4.1.) písm. c), d) dopravené lokálními distribučními společnostmi konečným zákazníkům připojenými k dané distribuční soustavě a sdělené předcházející měsíc podle bodu (4.4). (4.7.) Množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky přímo z přenosové soustavy a odebrané výrobci připojenými do přenosové soustavy stanoví ČEPS, a. s., z měřených hodnot odběrů. (4.8.) Na základě údajů podle bodu (4.2.) a (4.4.) vyhotoví provozovatel regionální distribuční společnosti daňový doklad za systémové služby podle bodu (4.1.) písm. a), c) a f) a zašle jej provozovateli příslušné lokální distribuční společnosti nebo výrobci připojenému do regionální distribuční soustavy nejpozději 10. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. Daňový doklad podle bodu (4.1) písm. d) vyhotoví provozovatel distribuční soustavy do 15 pracovních dnů po vyhotovení seznamu podle bodu (4.5.). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu. (4.9.) Úhrada systémových služeb podle bodu (4.8.) na účet regionální distribuční společnosti je provedena nejpozději 18. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (4.10.) Na základě údajů podle bodu (4.6.) vyhotoví ČEPS, a. s., daňový doklad za systémové služby podle bodu (4.1.) písm. a), b), c) a f) a zašle jej provozovateli příslušné regionální distribuční společnosti do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. Platba za systémové služby podle bodu (4.1.) písm. d) je uhrazena regionální distribuční společností společnosti ČEPS, a. s., do 31. ledna roku 2002. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu. (4.11.) Na základě údajů podle bodu (4.7.) vyhotoví ČEPS, a. s., daňový doklad za systémové služby podle bodu (4.1.) písm. e) a f) a zašle jej konečnému zákazníkovi připojenému do přenosové soustavy, nebo výrobci připojenému do přenosové soustavy nejpozději 10. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno. (4.12.) Úhrada systémových služeb podle bodu (4.10.) na účet ČEPS, a. s., je provedena nejpozději 18. kalendářní den měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování systémových služeb provedeno, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (4.13.) Nejpozději do 28. kalendářního dne měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování systémových služeb provedeno, zašle regionální distribuční společnost společnosti ČEPS, a. s., konečné údaje o celkovém množství elektrické energie, dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje ČEPS a. s., příslušné distribuční společnosti neprodleně podle zvláštního právního předpisu. (4.14.) V průběhu daného kalendářního měsíce hradí lokální distribuční společnost, výrobce podle bodu (4.1.) písm. c) a f) a oprávněný zákazník provozovateli příslušné distribuční soustavy do které je připojen část měsíční platby za systémové služby, ve čtyřech stejných časově rovnoměrně rozložených zálohách, v celkové minimální výši 80 % předpokládané měsíční platby, pokud se strany nedohodnou jinak. (4.15.) V průběhu daného kalendářního měsíce hradí distribuční společnost a oprávněný zákazník připojený do přenosové soustavy společnosti ČEPS, a. s., část měsíční platby za systémové služby, ve čtyřech stejných časově rovnoměrně rozložených zálohách, v celkové minimální výši 80 % předpokládané měsíční platby, pokud se strany nedohodnou jinak. (5) Pro poskytování přenosových služeb ČEPS, a. s., (včetně služeb dispečinku) poskytované distribučním společnostem a konečným zákazníkům připojeným k přenosové soustavě a pro smluvní vývoz platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (5.1) Výsledná pevná cena za rezervaci kapacity přenosových zařízení ČEPS, a. s., včetně příspěvku na krytí výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a tarifní korekce: +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |Společnost |Pevná cena za | Tarifní korekce | Výsledná pevná | | |rezervaci přenosových| v tis. Kč za měsíc | cena za rezervaci | | |zařízení ČEPS, a.s. | | přenosových zařízení | | |v tis. Kč/měsíc | | ČEPS, a. s. | | | | | v tis. Kč/měsíc | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |JČE, a.s. | 20 304 | -20 303 | 1 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |JME, a.s. | 51 797 | 18 948 | 70 745 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |PRE, a.s. | 24 715 | -1 354 | 23 361 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |SČE, a.s. | 42 897 | 9 978 | 52 875 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |SME, a.s. | 53 358 | 12 539 | 65 897 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |STE, a.s. | 43 940 | -8 327 | 35 613 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |VČE, a.s. | 31 705 | 4 649 | 36 354 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |ZČE, a.s. | 21 763 | -16 130 | 5 633 | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |ACTHERM, | 384 | 0 | 384 | |spol.s.r.o.| | | | +-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ |ČEZ, a.s. | 3 050 | 0 | 3 050 | +------------+---------------------+---------------------+----------------------+ (5.2) Platba za rezervaci kapacity přenosových zařízení je prováděna ze strany odběratele formou zálohy vždy 1. pracovní den měsíce na který je rezervace poskytnuta, za výsledné pevné ceny za rezervaci podle bodu (5.1.). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den daného měsíce. ČEPS, a. s., vystaví daňový doklad v souladu se zvláštním právním předpisem. (5.3) Cena za použití sítí přenosové soustavy ke každé MWh dodané prostřednictvím zařízení ČEPS, a. s., distribučním společnostem, konečným zákazníkům připojeným k přenosové soustavě a pro smluvní vývoz je 17,45 Kč/MWh. (5.4) Dodanou elektrickou energií (MWh) prostřednictvím přenosové soustavy distribučním společnostem v daném měsíci se rozumí celkový součet všech odběrů elektrické energie v období začínajícím prvním dnem měsíce v 0:00 hod. a končícím posledním dnem měsíce ve 24:00 hod. v těch dohodnutých předávacích místech, kde zařízení přenosové soustavy přímo navazuje na rozvodné zařízení distribuční společnosti. Množství dodané elektrické energie je stanoveno podle měření v předávacích místech přenosové soustavy. (5.5) Dodanou elektrickou energií v MWh prostřednictvím přenosové soustavy konečným zákazníkům připojeným k přenosové soustavě se rozumí souhrn množství elektřiny, dodané ze zařízení ČEPS, a. s., do odběrných míst konečného zákazníka v období začínajícím prvním dnem měsíce v 0:00 hod. a končícím posledním dnem měsíce ve 24:00 hod. Množství dodané elektrické energie je stanoveno podle měření v odběrních místech přenosové soustavy. (5.6) Dodanou elektrickou energií MWh pro smluvní vývoz prostřednictvím přenosové soustavy se rozumí souhrn sjednaného množství dodávky pro vývoz v rozsahu potvrzeném ČEPS, a. s., v denní přípravě provozu pro období začínajícím prvním dnem měsíce v 0:00 hod. a končícím posledním dnem měsíce ve 24:00 hod. (5.7) Na základě údajů podle bodů (5.3.) až (5.6.) vyhotoví ČEPS, a. s., daňový doklad za použití sítí (přenosové soustavy) a zašle jej příslušnému odběrateli nejpozději 10. kalendářní den měsíce následujícího po období za které je vyúčtování těchto služeb provedeno. (6) Pro poskytování distribučních služeb provozovateli regionálních distribučních soustav platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (6.1.) Ceny za rezervovanou kapacitu a použití sítí a určené podmínky jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu. (6.2.) Způsob měření, typ a umístění měřícího zařízení určuje provozovatel regionální distribuční soustavy na základě charakteru odběru a technických podmínek. V případech, kdy je měření umístěno na sekundární straně transformátoru odběratele, jsou ztráty v transformátoru hrazeny způsobem dohodnutým ve smlouvě o poskytnutí distribuce. (6.3.) Rezervovanou kapacitou se rozumí maximální hodnota 1/4 hodinového elektrického výkonu, kterou smí odběratel odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele regionální distribuční soustavy. (6.4.) Rezervovaná kapacita se sjednává a vyhodnocuje za odběrné místo oprávněného zákazníka pro základní zapojení. Základním zapojením se rozumí připojení jedním vedením z jednoho napěťového uzlu regionální distribuční soustavy. (6.5.) Pokud je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno z více napěťových hladin, rezervovaná kapacita se sjednává a vyhodnocuje za každou napěťovou hladinu samostatně pro základní zapojení. (6.6.) Regulovaná cena za rezervovanou kapacitu odpovídá pouze základnímu způsobu zapojení. Vyšší nároky na způsob zapojení a příslušné ceny na zajištění distribuční služby jsou určeny smluvním ujednáním mezi provozovatelem regionální distribuční soustavy a odběratelem. (6.7.) Rezervovaná kapacita odběru z distribuční soustavy pro předací místa mezi regionální distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou se sjednává a vyhodnocuje za souhrn předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. (6.8.) Rezervovaná kapacita pro odběr z regionální distribuční soustavy se sjednává na kalendářní rok nebo kalendářní měsíc a cena za tuto kapacitu je stanovena pro jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav: +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |Společnost | Úroveň | Pevná roční cena | Pevná | | | napětí | za rezervovanou | měsíční cena | | | | kapacitu v Kč/MW | za | | | | a měsíc | rezervovanou | | | | | kapacitu v | | | | | Kč/MW a | | | | | měsíc | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |JČE, a.s. | VVN | 42 216 | 47 411 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 77 350 | 86 868 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |JME, a.s. | VVN | 38 542 | 44 133 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 73 885 | 84 602 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |PRE, a.s. | VVN | 53 313 | 63 199 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 80 533 | 95 466 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |SČE, a.s. | VVN | 65 527 | 75 319 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 78 152 | 89 832 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |SME, a.s. | VVN | 49 201 | 54 514 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 73 994 | 81 983 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |STE, a.s. | VVN | 22 706 | 24 906 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 53 237 | 58 397 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |VČE, a.s. | VVN | 30 937 | 34 002 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 77 748 | 85 451 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ |ZČE, a.s. | VVN | 35 644 | 42 105 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | VN | 83 534 | 98 677 | | +----------+--------------------+-----------------+ | | NN | - | - | +-------------+----------+--------------------+-----------------+ (6.9.) V případě, že odběratel překročí svým odběrem rezervovanou kapacitu, hradí odběratel provozovateli regionální distribuční soustavy dodatečnou úhradu ve výši desetinásobku pevné měsíční ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (6.8.), vztaženou na každý kW překročení smluvené maximální měsíční hodnoty 1/4 hodinového elektrického výkonu. (6.10.) Rezervovaná kapacita se nesjednává a nehradí za elektřinu spotřebovanou výrobcem elektřiny přímo pro výrobu elektřiny a tepla a pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren. (6.11.) Platba za rezervovanou kapacitu je prováděna ze strany odběratele za ceny podle bodu (6.8.) formou zálohy 1. pracovní den měsíce, na který je rezervace poskytnuta, pokud není ve smlouvě o poskytnutí distribuce sjednáno jinak. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Provozovatel regionální distribuční soustavy vystaví daňový doklad v souladu se zvláštním právním předpisem. (6.12.) Cena za použití sítí se vztahuje a vyhodnocuje za odběrné místo oprávněného zákazníka pro základní zapojení. (6.13.) Pokud je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno z více napěťových hladin, cena za použití sítí se vztahuje a vyhodnocuje za každou napěťovou hladinu samostatně pro základní zapojení. (6.14.) Regulovaná cena za použití sítí odpovídá pouze základnímu způsobu zapojení. Vyšší nároky na způsob zapojení a příslušné ceny na zajištění distribuční služby jsou určeny smluvním ujednáním mezi provozovatelem regionální distribuční soustavy a odběratelem. (6.15.) Cena za použití sítí se vztahuje na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrného místa oprávněného zákazníka nebo předávacích míst mezi regionální distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou dohodnutých ve smlouvě o připojení. (6.16.) Pevná cena za použití sítí provozovatelů regionálních distribučních soustav nad 1 kV: +-----------+----------------+-------------------------------------+ |Společnost | Úroveň napětí | Pevná cena za použití sítí VVN a VN | | | | včetně příspěvku na výkup elektřiny | | | | z obnovitelných zdrojů, kombinované | | | | výroby elektřiny a tepla a pro | | | | decentrální výrobu v Kč/MWh | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |JČE, a.s. | VVN | 35,60 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 64,80 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |JME, a.s. | VVN | 34,29 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 48,43 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |PRE, a.s. | VVN | 42,58 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 77,44 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |SČE, a.s. | VVN | 36,96 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 60,00 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |SME, a.s. | VVN | 41,57 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 80,63 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |STE, a.s. | VVN | 49,18 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 83,86 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |VČE, a.s. | VVN | 53,24 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 75,74 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ |ZČE, a.s. | VVN | 39,15 | | +----------------+-------------------------------------+ | | VN | 54,37 | +-----------+----------------+-------------------------------------+ (6.17.) Pevná cena za za službu sítí do napěťové úrovně 1 kV provozovatelů regionálních distribučních soustav: +--------------------+-----------------------------------------+ |Společnost | Pevná cena za službu sítí NN včetně| | | příspěvku na výkup elektřiny| | | z obnovitelných zdrojů, kombinované| | | výroby elektřiny a tepla a pro| | | decentrální výrobu v Kč/MWh | +--------------------+-----------------------------------------+ |JČE, a.s. | 1019,66 | +--------------------+-----------------------------------------+ |JME, a.s. | 1060,52 | +--------------------+-----------------------------------------+ |PRE, a.s. | 1286,21 | +--------------------+-----------------------------------------+ |SČE, a.s. | 1021,19 | +--------------------+-----------------------------------------+ |SME, a.s. | 1028,80 | +--------------------+-----------------------------------------+ |STE, a.s. | 1007,44 | +--------------------+-----------------------------------------+ |VČE, a.s. | 870,12 | +--------------------+-----------------------------------------+ |ZČE, a.s. | 1138,54 | +--------------------+-----------------------------------------+ (6.18.) Platba za použití sítí je hrazena podle bodu (6.16.) a platba za službu sítí podle bodu (6.17.) v plné výši na základě daňového dokladu vystaveného provozovatelem regionální distribuční soustavy vždy po ukončení kalendářního měsíce v souladu se sjednanou smlouvou o poskytnutí distribuce včetně záloh. (6.19.) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy převezme ceny provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je připojen, účtuje ceny podle bodu (6.8.), (6.16.) a (6.17.) příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy. (6.20.) Cena za rezervovanou kapacitu včetně tarifní korekce je účtována mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV následovně: +-------------------------------------------------------------------------------------------+ | Pevná roční cena za rezervovanou kapacitu včetně tarifní korekce mezi provozovateli | | regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52kV v Kč/měsíc | +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ | | JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ | Plátce | | | | | | | | | +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |JČE, a.s. | | 639 003| 0| 0| 0| 2 837 219|2 049 149| 0| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |JME, a.s. | 0| | 0| 0| 481 047| 0|5 686 404| 0| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |PRE, a.s. | 0| 0| | 0| 0|28 443 988| 0| 0| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |SČE, a.s. | 0| 0| 0| | 0| 2 241 295| 0|2 357 369| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |SME, a.s. | 0| 207 018| 0| 0| | 0|6 856 712| 0| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |STE, a.s. |1 809 311| 0|5 380 066| 4 047 016| 0| | 96 927|1 647 765| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |VČE, a.s. | 0| 26 326| 0| 5 581 101| 0| 361 383| | 0| +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ |ZČE, a.s. | 0| 0| 0| 104 107| 0| 3 590| 0| | +-----------+---------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+ (6.21.) Platba za rezervovanou kapacitu včetně tarifní korekce je prováděna za ceny podle bodu (6.20.) formou zálohy 1. pracovní den měsíce na který je rezervace poskytnuta, pokud není ve smlouvě o poskytnutí distribuce sjednáno jinak. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Provozovatel regionální distribuční soustavy vystaví daňový doklad v souladu se zvláštním právním předpisem. (6.22.) Pevná cena za použití sítí mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kV je 17,45 Kč/MWh. Cena se vztahuje na veškerou elektřinu naměřenou v předávacích místech mezi příslušnými regionálními distribučními soustavami. (6.23.) Cena za rezervovanou kapacitu a za použití sítí mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nižších než 52 kV je řešena smluvně mezi provozovateli regionálních distribučních soustav, dodávka silové elektřiny na těchto úrovních napětí je účtována za 970 Kč/MWh, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (6.24.) Platby za rezervovanou kapacitu a služby sítí včetně úhrad za překročení rezervované kapacity jsou fakturovány jedenkrát měsíčně daňovým dokladem, který obsahuje každou z fakturovaných položek samostatně. (7) Maximální ceny za náhradní dodávky a určené podmínky: (7.1.) Náhradní dodávka elektřiny oprávněnému zákazníkovi podle zvláštního právního předpisu je dodávka elektřiny uskutečněná provozovatelem distribuční soustavy ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno, v případech podle zvláštního právního předpisu, nebo kdy dodavatel elektřiny, se kterým má oprávněný zákazník smlouvu, nemůže z ekonomických, technických nebo jiných důvodů dodávku uskutečnit. (7.2.) Cena náhradní dodávky uskutečněné náhradním dodavatelem je 1358 Kč/MWh. Za dodávku elektřiny je náhradní dodavatel oprávněn účtovat cenu náhradní dodávky, cenu za distribuci a cenu za systémové služby. (7.3.) O uskutečnění náhradní dodávky je oprávněný zákazník náhradním dodavatelem neprodleně informován. Náhradní dodávku je možné uskutečnit po dobu nejdéle 3 měsíců od doby, kdy provozovatel distribuční soustavy o uskutečnění náhradní dodávky oprávněného zákazníka informoval. (8) Pro činnosti Operátora trhu s elektřinou, a. s., platí tyto pevné ceny a určené podmínky: (8.1.) Ceny za činnosti Operátora trhu s elektřinou, a. s., jsou určeny podle zvláštního právního předpisu. (8.2.) Registrací provedenou podle zvláštního právního předpisu Operátorem trhu s elektřinou, a. s., se rozumí přidělení registračního čísla. O provedení registrace vystavuje Operátor trhu s elektřinou, a.s., písemný doklad s uvedením data registrace. (8.3.) Účastníci trhu platí za registraci u Operátora trhu s elektřinou, a. s., cenu 500 Kč. Cena je placena účastníky trhu v hotovosti v místě a čase určeném Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Operátor trhu s elektřinou, a. s., vystavuje na tuto částku zjednodušený daňový doklad. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den uvedený na písemném dokladu o provedení registrace. (8.4.) Registrací subjektu zúčtování je uzavření smlouvy o zúčtování a vystavení bezpečnostního certifikátu pro přístup do informačního systému Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8.5.) Pevná cena za registraci subjektu zúčtování u Operátora trhu s elektřinou, a. s., je 50 000 Kč. Cenu uhradí subjekt zúčtování na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den uzavření smlouvy. (8.6.) Činností zúčtování prováděnou Operátorem trhu s elektřinou, a. s. se rozumí vyhodnocení odchylek subjektu zúčtování prováděné denně podle zvláštního právního předpisu, zajištění vypořádaní těchto odchylek, příprava podkladů pro daňové doklady a jejich vystavování. (8.7.) Pevná cena za činnost zúčtování je pro každý registrovaný subjekt zúčtování: a) 12 000 Kč/rok, cena je placená měsíčně ve výši 1/12 roční hodnoty, b) 4,10 Kč/MWh vztažená ke skutečné hodnotě měsíčního odběru subjektu zúčtování. (8.8.) Skutečná hodnota měsíčního odběru subjektu zúčtování podle bodu (8.7.) písm. b) je souhrn všech skutečných hodnot měsíčních odběrů elektřiny z elektrizační soustavy subjektu zúčtování a všech skutečných hodnot měsíčních odběrů účastníků trhu, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Skutečná hodnota je skutečná hodnota podle zvláštního právního předpisu. (8.9.) Skutečná hodnota měsíčního odběru subjektu zúčtování podle bodu (8.7.) písm. b) je shodná se skutečnou hodnotou odběru použitou pro výpočet odchylky subjektu zúčtování za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v daném kalendářním měsíci. (8.10.) Platby za činnost zúčtování za ceny podle bodu (8.7.) hradí subjekt zúčtování na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, pro který bylo vyhodnocování provedeno. (8.11.) Zobchodované množství na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném Operátorem trhu s elektřinou, a. s., je součet množství elektřiny nakoupené a prodané prostřednictvím tohoto trhu ve všech obchodních hodinách kalendářního měsíce, a to na základě smlouvy podle zvláštního právního předpisu. (8.12.) Pevná cena za zobchodované množství elektřiny na krátkodobém trhu je 1 Kč/MWh. Cena je vztažena na množství elektřiny zobchodované podle bodu (8.11.) na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném Operátorem trhu s elektřinou, a. s. (8.13.) Platby za měsíční zobchodované množství uhradí subjekt zúčtování na základě daňového dokladu vystaveného Operátorem trhu s elektřinou, a. s. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, pro který byl obchod uzavřen. (8.14.) V případech, kdy je skutečná hodnota odběru dle bodu 8.9. v daném kalendářním měsíci menší, než je souhrn všech skutečných hodnot měsíčních odběrů elektřiny z elektrizační soustavy subjektu zúčtování a všech skutečných hodnot měsíčních odběrů účastníků trhu, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, provede Operátor trhu s elektřinou, a.s., doúčtování poplatku na základě údajů obdržených od provozovatelů regionálních soustav. (8.15.) Provozovatel regionální distribuční soustavy zašle do 25 dnů po ukončení kalendářního měsíce Operátorovi trhu s elektřinou, a.s., údaje týkající se fyzické dodávky chráněným zákazníkům, fyzické dodávky oprávněným zákazníkům a fyzické dodávky provozovatelům lokálních distribuční soustavy uskutečněné v příslušném měsíci (údaje jsou totožné s výkazem ERÚ 1-12, položky: dodávka elektřiny oprávněným zákazníkům -vvn, dodávka elektřiny oprávněným zákazníkům - vn, dodávka elektřiny oprávněným zákazníkům - nn, dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - VO z vvn, dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - VO z vn, dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - MOP, dodávka elektřiny chráněným zákazníkům - MOO). Údaje se týkají elektřiny skutečně fyzicky dodané odběrateli bez ohledu na to, kdo má s oprávněným zákazníkem nebo s provozovatelem lokální distribuční soustavy uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu s elektrizační soustavy. (8.16.) Na základě obdržených údajů dle bodu 8.15. Operátor trhu s elektřinou, a.s., upraví skutečnou hodnotu odběru JČE, a.s., JME, a.s., PRE, a.s., SČE, a.s., SME, a.s., STE a..s., VČE, a.s., ZČE, a.s., respektováním převzetí závazků odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. (8.17.) Rozdíl výše platby stanovené na základě skutečné hodnoty odběru z elektrizační soustavy dle bodu 8.16. a již fakturovanou částkou Operátor trhu s elektřinou, a.s., doúčtuje vystavením příslušného daňového dokladu do 14 pracovních dnů od obdržení příslušných podkladů. (8.18.) Prvním samostatně vyhodnocovaným měsícem je červenec. Při vyřizování reklamací skutečných hodnot je respektováno, že nárok Operátora trhu s elektřinou, a.s., na doúčtování poplatků dle bodu 8.14.nepřesáhne hodnotu stanovenou dle bodu 8.16. (8.19.) Za období 1. 1. 2002 až 30. 6. 2002 zašlou provozovatelé regionálních distribučních soustav měsíční údaje do 25. 7. 2002. Operátor trhu s elektřinou, a.s., vystaví do 14 dnů samostatný příslušný daňový doklad za každý měsíc tohoto období, ve kterém došlo k rozdílu definovaném v bodě 8.17. (9) Pevná zúčtovací cena pro ocenění odchylek Pevná zúčtovací cena pro ocenění odchylek subjektů zúčtování podle zvláštního právního předpisu je 1600 Kč/MWh. Tato cena se použije v případě, kdy nelze použít ustanovení podle zvláštního právního předpisu. (10) Maximální ceny jalové energie pro oprávněné zákazníky a určené podmínky: Pokud se oprávněný zákazník, nebo obchodník jednající jeho jménem nedohodne s provozovatelem regionální distribuční soustavy ve smlouvě o poskytnutí distribuce jinak, platí maximální ceny a podmínky pro odběr jalové energie shodné s cenami a podmínkami pro chráněné zákazníky uvedenými v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2002, přičemž oprávnění zákazníci se považují za odběratele v sazbě A1 v případě, že jejich odběrné místo je připojeno na napěťovou hladinu VVN, nebo B1 v případě, že jejich odběrné místo je připojeno na napěťovou hladinu VN. (11) Závěrečná ustanovení (11.1.) Zrušují se cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu: č. 1/2001 (Energetický regulační věstník částka 1/2001) č. 4/2001 (Energetický regulační věstník částka 3/2001) (11.2.) Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 1. 1. 2002, kromě bodů (1.9.) a), (1.10.) písm. a), (2.6) písm. a), (4.3.), (4.5.) a (8), které nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r.

 
 
Reklama