Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 5/2010 (listopad 2010)
Datum: 30.11.2010
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ - OBNOVITELNÉ ZDROJE

MATUŠKA
Výkonnost solárních kolektorů - 1. část: Základní parametry
Autor přehlednou formou seznamuje čtenáře v celé šíři s problematikou měření fototermálních kolektorů slunečního záření a významem naměřených hodnot pro popis chování. Přesně vymezuje pojmy především vztažných ploch a na praktických příkladech ukazuje rozdíly účinností vzniklé jejich různou interpretací. Je uvedena teoretická analýza účinnosti a výkonu solárního kolektoru, vyjádřena s ohledem na střední teplotu teplonosné kapaliny. Autor se také zabývá chováním kolektoru v šikmých svazcích. Je uvedena analýza výkonu kolektoru experimentálním zjištěním modifikátoru úhlu dopadu (IAM).


VYTÁPĚNÍ

BAŠTA
Paralelní a sériové řazení kotlů
Článek pojednává o paralelním a sériovém řazení kotlů, regulovaných v kaskádě. Jsou uvedeny výhody a nevýhody obou způsobů zapojení a na příkladu paralelního zapojení kotlů popsáno regulační chování takovéto kaskády.


OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

SRDEČNÝ, BERANOVSKÝ
Možnosti využití fotovoltaiky v panelových domech
Článek shrnuje možnosti instalace fotovoltaických panelů na panelové domy, uvádí výhody a nevýhody různých řešení, porovnává energetický zisk z fotovoltaiky při různém umístění panelů.

JAROŠ, KOLBÁBEK
Energetický a ekonomický přínos zemního výměníku tepla v teplovzdušném vytápěcím systému s rekuperací
Předkládaný článek se zabývá energetickou simulací celoročního provozu zemního výměníku tepla, který je součástí systému teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetického rodinného domu v severomoravském regionu. V zjednodušeném modelu, vytvořeným v programu TRNSYS, je posouzen energetický a ekonomický přínos ZVT v otopném i letním období.


VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ

JANOTKOVÁ, PAVELEK, PAVELEK
Použití vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech
Příspěvek se zabývá použitím vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech. Jsou uvedeny kontaktní metody, především metoda kouřová, často používaná v praktických aplikacích, metoda PIV (Particle Image Velocimetry), používaná v laboratorních podmínkách a také poměrně nová metoda používající ke zviditelňování neizotermních proudů termovizi. Pozornost je věnována také bezkontaktním metodám, ke kterým lze řadit např. metody interferometrickou a velkoplošnou šlírovou pro zviditelňování neizotermních vzduchových proudů. V příspěvku jsou uvedeny ukázky z vizualizačních záznamů, které poskytují cenné kvalitativní informace o tvarech proudů, o jejich dosahu a také o interakci s okolím. Dále jsou zmíněny možnosti kvantitativního vyhodnocení pořízených záznamů doplněné o příklady získaných výsledků. K vyhodnocování záznamů z kouřové metody a interferometrie je používán vlastní software.

KIC, ZAJÍČEK
Větrání haly pro výkrm kuřat
Nutnost přesného řízení teplot, vlhkosti a rychlosti proudění jsou důvodem pro využití různých simulačních metod jako vhodného a progresivního nástroje v projekci a výzkumu. Cílem tohoto příspěvku je numerická analýza větrání haly pro výkrm brojlerů v průběhu letního období s využitím CFD softwaru Fluent. Specifické problémy hal pro intenzivní výkrm kuřat jsou dány zejména tím, že kuřata jsou chována trvale v hale od prvního dne života (při hmotnosti několika gramů) do ukončení výkrmu (až po hmotnost několika kilogramů). Problémy tvorby vnitřního prostředí jsou nejvýraznější v létě ke konci výkrmového období a v zimním období po naskladnění malých jednodenních kuřat.


VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE

SCHWARZER
Rychlosti v neizotermním proudu podél svislé stěny
V článku je analýza zákonitostí vývoje rychlostního a teplotního pole neizotermního proudu chladného vzduchu podél svislé stěny, vystupujícího z horizontální štěrbiny nízkou rychlostí. Přívod vzduchu byl štěrbinou o šířce 0,05 a 0,1 m, 4 m dlouhou, přilehlou ke svislé stěně, při rychlosti výtoku 0,2 a 0,4 m/s, a teplotě vzduchu o 3 až 10 K chladnějším než v okolí. Je ukázán vliv vztlakových sil na průběh rychlostí v proudu.


HYGIENA

ŠERKS, LYČKA
Termická hygienizace a využití kalů při spalování pelet
Autoři teoreticky popisují proces termické hygienizace kalu a uvádějí praktické řešení v podobě schématu a časových průběhů pro konkrétní zařízení. V poslední části polemizují s nároky legislativy, příslušející problematice spalování kalů.


FACILITY MANAGEMENT, PROVOZ,-ŘÍZENÍ

PTÁČEK
Servis a údržba VZT zařízení v současné ekonomické situaci.
Původně se jedná o příspěvek, který zazněl na doprovodném programu Společnosti pro techniku prostředí na výstavě AQUATHERM 2009 konaném dne 27. 11. 2009. Příspěvek je praktickým zhodnocením zkušeností odborné firmy při vykonávání servisních činností v oboru klimatizace a vzduchotechniky.


NORMALIZACE

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


LEGISLATIVA, NORMALIZACE

CIKHART
Problematika měření a indikace tepla pro vytápění v evropské a naší legislativě.
Autor článku se podrobně věnuje evropské legislativě ve vztahu k české především pro oblasti ústředního vytápění budov a přípravy teplé vody. Článek se zabývá směrnicí 93/76/EHS z oblasti zásobování teplem a směrnicí Evropského parlamentu a rady 2006/32/ES O energetické účinnosti u konečných uživatelů a energetických službách a hodnotí jejich dosažení v českých podmínkách.


FIREMNÍ INFORMACE

JANKA
Nové obchodní aktivity společnosti JANKA ENGINEERING, s.r.o.

BUDERUS
Malý, ale šikovný - nový kondenzační kotel Buderus

DAIKIN
Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

JANKA
Nové obchodní aktivity společnosti JANKA ENGINEERING, s.r.o.

EBMPAPST
Radical - Zvýšení účinnosti radiálních volně oběžných kol, díky novému konceptu geometrie

CS MTRADE
Náhrada klimatizačních systémů s chladivem R22 a R407C Replace

BELIMO
Nový pohled na regulaci průtoku v aplikacích topení/chlazení od společnosti Belimo

TESTO
Grafické zobrazení analýzy spalin

Příloha - Směrnice STP Operativní teplota v praxi

 
 
Reklama