Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 5/2009 (listopad 2009)
Datum: 13.11.2009

OBNOVITELNÉ ZDROJE

SEPPÄNEN
Evropský parlament schválil směrnici o využívání obnovitelných zdrojů energie


VYTÁPĚNÍ - OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA

ŠERKS
Využití spalování biomasy v centrálních zdrojích tepla
Příspěvek obecně pojednává o biomase jako palivu výhodně využitelném v centralizovaných zdrojích tepla. Nejprve jsou uvedeny druhy biomasy nejlépe dostupné pro využití v CZT, jejich přibližná roční produkce v ČR a obecný ekologický přínos využití biomasy zejména s ohledem na produkci CO2. Dále jsou uvedeny kvalitativní vlastnosti biopaliv a diskutovány podmínky a přednosti využití biomasy v CZT. V závěru příspěvku jsou zmíněna některá spalovací zařízení na biomasu a jejich volba s ohledem na vlhkost spalovaného paliva.


ENERGIE

PŘIBYL
Využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie
V poslední době, charakterizované rostoucím úsilím o využívání obnovitelných zdrojů energie, je věnována stále větší pozornost využití geotermální energie nejen k vytápění, ale též k výrobě elektrické energie.


VYTÁPĚNÍ

HOJER
Radiační geometrie světlých zářičů
Autor v příspěvku shrnuje aplikační závěry dizertační práce, která byla obhájena na Ústavu techniky prostředí, fakultě strojní, ČVUT v Praze na konci roku 2008, a která se zabývala optimalizací radiační geometrie světlých zářičů. Podrobně byla rozebrána část práce, případová studie, která ukazuje aplikační využití vytvořeného matematického modelu k formulování konkrétních závěrů pro praxi. Ukazuje se, že standardní metodika návrhu přeceňuje vliv reflexních zákrytů. Ve skutečnosti je možné zářiče s úhlem nastavení reflexních zákrytů větším než 45° navrhovat mnohem dále od sebe a naopak zářiče s úhlem nastavení reflexních zákrytů rovným nebo menším než 45° navrhovat blíže k sobě. Zářič je možné považovat přibližně za bodový zdroj.


CHLAZENÍ

LAIN
Posouzení vnitřního prostředí a aktivace betonu v Národní technické knihovně
Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.


FACILITY MANAGEMENT

VIDIM
Inteligentní budovy - stav v roce 2009
Autor ve svém článku pojednává o možnostech kvalitního řízení s prvky inteligence. Velmi přesnou, věcnou a zajímavou formou předává čtenáři své praktické zkušenosti z oblasti řídicích systémů a upozorňuje na časté omyly, které se vyskytují v průběhu projekční a realizační fáze.


HYGIENA

LAJČÍKOVÁ
Azbest v ovzduší a ochrana zdraví při práci

LAJČÍKOVÁ
Nové nařízení EU k používání rtuti

ZIMOVÁ
Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení v České republice
Odpad ze zdravotnických a sociálních zařízení zahrnuje komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, které vyžadují speciální nakládání a zneškodnění vzhledem k rizikům pro zdraví lidí i životní prostředí. Článek přináší informaci o zacházení s tímto odpadem v ČR.


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


NOVÉ VÝROBKY

MAREK
Škrcení přehřáté páry v praxi
Autor popisuje problematiku škrcení přehřáté vodní páry. Soustřeďuje se na fenomén prudké expanze a odpovídajícího zvýšení rychlosti páry až na 2,3 násobek Machova čísla, které vede k značnému zvýšení kinetické energie na úkor energie tepelné. To vede k rychlému podchlazení páry pod hodnoty odpovídající rovnovážnému stavu na mezi sytosti a v relativně úzce omezené oblasti ke vzniku mokré páry. Autor přináší důležitý závěr, že celý děj vede k většímu hmotnostnímu průtoku kritickou oblastí, tzn. i celým ventilem.


KONSTRUKCE - NOVÉ VÝROBKY

OSTRÝ
Snížení tepelné zátěže interiéru budov s využitím akumulace latentního tepla
Autor v příspěvku pojednává o možnostech zvýšení tepelně akumulační kapacity obalových konstrukcí. Problematika tepelného mikroklimatu je vysoce aktuální zvláště v místnostech, u kterých jsou obalové konstrukce zhotoveny z lehkých stavebních hmot. Tepelně akumulační schopnost lehkých stavebních konstrukcí je možné zvýšit využitím akumulace skupenského tepla. Pro akumulaci skupenského tepla lze využít tzv. materiály s fázovou změnou, které mohou být zabudovány v různých formách přímo ve stavebních konstrukcích. Zvláště v posledních letech je řada výzkumných prací zaměřena právě na jejich přímou aplikaci v obalových konstrukcích. Na Ústavu pozemního stavitelství Stavební fakulty VUT v Brně byly vybudovány testovací místnosti pro ověření funkčnosti materiálů s fázovou změnou. Jsou zde prezentovány výsledky z prvních praktických měření.


PROVOZ

BAMBOUS, ŠMÍDEK
Národní technická knihovna - první zkušenosti s provozem
Autor uvádí zasvěcené informace o prvních provozních zkušenostech s provozem zařízení techniky prostředí v nové budově národní technické knihovny, kde jsou mimo jiné uplatněny vlivy aktivace betonového jádra, nočního temperování a předchlazování a využití přirozeného větrání okny v kombinaci s klimatizací. Zdůrazněna je potřeba podrobného seřizování funkce soustav po dobu všech klimatických období roku.


FIREMNÍ INFORMACE

EISNER
Solární systémy značky Buderus

CIMBÁL
Energetické úspory s výrobky GEA

PUMP
KLMQ - nové kompaktní provedení, s osvědčenou konstrukcí

Analyzátor spalin testo 330-2 LL

CHMELÍK
"RS" - nová generace jednotek robatherm

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 5/2009

 
 
Reklama