Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 5/2007 (říjen 2007)
Datum: 1.11.2007

VĚTRÁNÍ - KLIMATIZACE

SVOBODA
Využití CFD modelování při návrhu větrání dvouplášťových střech
Autor porovnává možnosti návrhu větrání dvouplášťové střechy podle ČS 73 0540-4 a s využitím modelování CFD. Výpočty a modelová řešení rizika kondenzace vodní páry ukazují, že metodika dne ČSN poskytuje u jednodušších střešních konstrukcí výsledky s bezpečnostní rezervou. Normová metodika však nezahrnuje vliv všech faktorů působících na proudění vzduchu ve větrané mezeře - při takovém hodnocení se uplatní modelování CFD.


VĚTRÁNÍ

POKORNÝ
Management podélného větrání při požárech ve stavbách silničních tunelů
Autor se zabývá úvahami nad managementem podélného větrání ve stavbách silničních tunelů při požárech. Stručné členění tunelů s ohledem na řešenou problematiku, popis druhů větrání a filosofie návrhu jsou úvodem pro část zaměřenou na podélné větrání tunelových trub a jeho řízení při požární situaci. S ohledem na stávající návrhový standard a postupy uplatňované v praxi byl vytvořen systém logických závislostí pro rozhodovací proces řídicího systému při předpokládaném druhu mimořádné události.

ZÁPAŘKA
Odvod kouře ze silničního tunelu při požáru
Příspěvek shrnuje současné mezinárodní poznatky a zkušenosti z oboru odvětrání silničních tunelů při požáru a porovnává je s různými doporučeními v České republice.

PRAXL
Odvod tepla a kouře v prostorách parkingu
Celý příspěvek je vystavěn na doslovných citacích článků tří kmenových technických norem požární bezpečnosti staveb: ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810. Poskytuje základní informaci o tom, jak je českými návrhovými normami požární bezpečnosti pojímán odvod kouře a tepla ve stavbách. Úvodní část je věnována garážím, prostřední část představuje všeobecné zásady a závěrečná část seznamuje s klasifikačními požadavky na požární vlastnosti jednotlivých komponentů systémů pro odvod kouře a tepla.


PROJEKTOVÁNÍ

SMOLÍK
Zvýšení koncentrace škodlivin částečnou recirkulací vzduchu při větrání budovy
V současné době usilují politici i vědci o zlepšení životního prostředí a snížení spotřeby energie. K celkovému zlepšení podmínek prostředí, které nás obklopuje, patří i čistý vzduch na pracovištích. Běžně se větší část vzduchu odváděného z větraného prostoru recirkuluje. Nejenže je recirkulace vzduchu energeticky nehospodárná, ale zvyšuje též škodliviny v přiváděném vzduchu, což mohou být i bakterie. Tento nedostatek odstraní větrání venkovním vzduchem v krátkých intervalech bez recirkulace, přičemž se rovněž dosáhne nižší spotřeby energie.

PETLACH
Projektování zařízení techniky prostředí v kulturních objektech (2. část)
Ve druhé části článku seznamuje autor čtenáře s problematikou klimatizace multikin. Podrobně se zabývá požadavky investorů, stavebními dispozicemi multikin, návrhy a dimenzováním zařízení auditorií. Podrobně popisuje systémy pro promítací kabiny, vstupní haly, přípravny občerstvení i hygienické zázemí diváků.


LEGISLATIVA - CHLADIVA

PETRÁK J., PETRÁK M.
Legislativní opatření v oblastí chladicí techniky
U chladicích zařízení používaných v klimatizačních systémech je dnes kladen mimořádný důraz na jejich vliv na životní prostředí. Ten se projevuje jednak přímo působením chladiva uniklého ze zařízení netěsnostmi, při poruše, opravách a na konci jeho životnosti při likvidaci, jednak nepřímo prostřednictvím spotřeby pohonné energie.


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


HYGIENA

DUBRAVOVÁ a kol.
Mikrobiálne znečistenie filtrov vzduchotechnických zariadení - možný vzťah k mikrobiálnemu znečisteniu interiérov vozňov osobnej železničnej dopravy?
Cieľom sledovania bolo zistiť úroveň mikrobiálneho znečistenia - výskyt mikroskopických vláknitých húb (ďalej "plesne") filtrov vzduchotechnických zariadení (ďalej len "filtre") vo vozňoch osobnej železničnej prepravy (ďalej len "vozne"), vo vnútornom prostredí rôznych typov týchto vozňov a porovnanie s nálezom vo vonkajšom prostredí. Porovnaním nálezov v troch rôznych prostrediach zvážiť prípadný vplyv vzduchotechnických zariadení na úroveň kvality vnútorného prostredia vo vozňoch z hľadiska mikrobiálnej čistoty.


VYTÁPĚNÍ

VAVŘIČKA
Tlaková ztráta otopných těles
Autor se zabývá hydraulickým napojováním otopných těles ve vztahu k jejich tlakové ztrátě. V grafické podobě podává přehled o průběhu tlakové ztráty deskových otopných těles s a bez instalovaného ventilu. Porovnává i ostatní druhy otopných těles s ohledem na jejich tlakovou ztrátu, vyjádřenou součinitelem místního odporu.

JIROUTOVÁ
Provoz centrální kotelny na biomasu
V článku se uvádí zkušenosti z postupu při realizaci centrálního zdroje tepla na fytomasu pro město Kašperské Hory, parametry zdroje a poznatky z jednoročního provozu.

PŘIBYL
Akumulace solární energie vratnými termochemickými reakcemi
V článku se uvádějí provozní zkušenosti ze sezónní akumulace sluneční energie tzv. chemickým tepelným čerpadlem. Sluneční a geotermální energie z podpovrchového horizontálního výměníku o ploše asi 450 m2 se hydratační reakcí přečerpává do akumulátoru se sorbentem (Na2S . 5 H2O) k vytápění domku s obytnou plochou 80 m2. Sorbční akumulátor má 8x menší objem, než by měl odpovídající teplovodní akumulátor.


KONSTRUKCE - NOVÉ VÝROBKY

JEDLAN
Střešní protidešťová žaluzie
Článek pojednává o zcela novém koncovém prvku a to střešní protidešťové žaluzii, kterou lze osazovat vodorovně nebo šikmo dle sklonu střechy. Vzduchovodem, který je zakončen střešní protidešťovou žaluzií, lze vertikálně vyfukovat nebo i nasávat vzduch, aniž by do něho vnikala voda.


OBNOVITELNÉ ZDROJE

KRAMOLIŠ
Bioplyn jako zdroj elektřiny a tepla
Autor podrobně popisuje celý proces výroby a využití bioplynu. Specifikuje jednotlivé fáze procesu, jejich technologické nároky a možnosti využívání bioplynu. Neméně důležitým je posouzení investičních a provozních nákladů bioplynových stanic.


FIREMNÍ INFORMACE

BBT Thermotechnology
Jak nejefektivněji zachytit sluneční paprsky

ČAPKOVÁ
Z Prahy do Dallasu aneb z Janky do Lennoxu

PŘÍHODA
Světové veletrhy a výstavy

KRUPA, Alteko
Srovnávací charakteristika ventilátorových komor

DOREMBURG, BOHUSLAV, Hoval
Použití decentrálních systémů klimatizace

VTS
Univerzální opláštění

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 5/2007

 
 
Reklama