Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 5/2002 (listopad 2002)
Datum: 12.11.2002
obrázek titulky
INFORMACE

Návod k ochraně vnitřního prostředí klimatizovaných budov před chemickým, biologickým a radiačním útokem


HYGIENA

Ing. Zuzana MATHAUSEROVÁ
Doporučené zásady pro zprovoznění vzduchotechnických a klimatizačních (VZT) zařízení kontaminovaných záplavovou vodou

Základní zásady při odstraňování plísní z objektů po záplavách

RNDr. Kateřina KLÁNOVÁ, CSc., Ing. Jitka HOLLEROVÁ
Vnitřní ovzduší nemocnice - vyšetření mikroorganismů a prachových částic
Článek uvádí výsledky získané vyšetřováním koncentrací mikroorganismů v ovzduší a na pevných površích a měřením prachových částic v ovzduší nemocnice. Sledováno bylo pět místností s různými požadavky na kvalitu prostředí a venkovní ovzduší. Byla zjištěna korelace mezi počtem částic a počtem bakterií v ovzduší. Korelace nebyla zjištěna mezi počtem pevných částic a počtem plísní v ovzduší.
Klíčová slova: nemocnice, ovzduší, bakterie, plísně, prachové částice

Snížení spotřeby energie - zlepšení kvality osvětlení


VYTÁPĚNÍ - VĚTRÁNÍ

Prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.
Příspěvek k výpočtu přirozeného větrání plynových kotelen
Technická pravidla ukládají projektantovi doložit funkci přirozeného větrání výpočtem. Příspěvek přináší postup výpočtu, založený na rozboru podmínek proudění vzduchu kotelnou a algoritmus výpočtu s využitím tabulkového programu Microsoft Excel.
Klíčová slova: kotelna, plynová kotelna, větrání, přirozené větrání

Ing. Miroslav KOTRBATÝ, Ing. Zuzana KOVÁŘOVÁ
Vytápění zavěšenými sálavými panely Část 2
Článek podává praktický postup při navrhování vytápění zavěšenými sálavými panely (tmavými zářiči). Je pokračováním obecného výpočtového postupu, publikovaného ve VVI č. 4/2002, s. 134-138.
Klíčová slova: sálavý panel, infiltrace, ejektor, regulace s optimalizačním programem, hydraulické řešení


PROVOZ

Ing. Jiří BAŠTA, Ph. D., Ing. Bořivoj ŠOUREK
Nabíhání otopných těles v obtoku
Článek výstižně a jednoznačně dokumentuje dynamické chování deskových otopných těles a porovnává způsoby napojení oboustranně; shora dolů a zdola nahoru. Výsledky experimentu však nemusí být vázány pouze na jezdecké napojení u jednotrubkové horizontální otopné soustavy (JHOS), ale může se jednat i o vertikální či horizontální dvoutrubkové soustavy. Poznatky získané na JHOS bude možno zobecnit i na tyto dvoutrubkové soustavy pouze se zřetelem k napojení přívodní a vratné trubky na těleso.
Klíčová slova: vytápění, jednotrubková otopná soustava - horizontální, otopná tělesa


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Stanislav TOMAN
Požární větrání staveb
Autor podává ucelený pohled na problematiku požárního větrání staveb. Seznamuje čtenáře s terminologií užívanou v právních předpisech a nejnovější legislativou. Důraz klade na hlavní principy při návrhu a projektování požárního větrání pro všechny typy požárních úseků.
Klíčová slova: požární větrání, požárně bezpečnostní zařízení, požární úsek, chráněná úniková cesta


INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
ČSN EN 12056-3(75 6760) -Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - III. část

STRACH
Bezbariérové řešení zdravotně technických instalací
Součástí našeho stavebního práva se postupně stala povinnost zabezpečit bezbariérovost staveb pro zdravotně postižené osoby. Jsou uvedeny a komentovány požadavky na bezbariérové řešené zdravotně technických instalací (ZTI) v jednotlivých druzích staveb.
Klíčová slova: bezbariérovost staveb, dispozice a řešení bezbariérových ZTI


TEORIE

TRÁVNÍČEK
Příklady použití kouřové visualizace proudění v experimentální mechanice tekutin
Kouřová visualizace proudění je relativně jednoduchá a levná metoda, která poskytuje výsledky převážně kvalitativního rázu. Může významně přispívat k pochopení dějů probíhajících v proudovém poli. Navíc může výrazně ulehčit plánování následujících experimentů, neboť může usnadnit výběr měřících míst i volbu parametrů měření. Obzvláštní význam má visualizace pro nastavení požadovaného typu proudového pole. Typickými příklady jsou nestabilita, bistabilita a hystereze v komplexních proudových polích, kdy okrajové podmínky nejsou postačující pro jednoznačné určení proudového pole. Kouřová visualizace je doporučeníhodným počátečním krokem mnohých experimentů. V článku je předvedeno deset vybraných příkladů použití metody "kouřícího drátu", které se zabývají proudy a impaktními proudy (včetně jejich fluidického a akustického řízení), a dále neisotermickými případy úplavů za vyhřívaným nebo chlazeným válcem.
Klíčová slova: proudění tekutin, visualizace, kouřová vizualizace


FIREMNÍ INFORMACE

Regulační technika firmy Buderus

Remak
AeroCAD - virtuální realita ve vzduchotechnice

Multi-VAC
Chladicí trámy - alternativní vzduchotechnický systém

VTS Clima
Zpětné získávání energie

ELVL
Úspěšná filozofie konstrukce otopných těles

Landis & Staefa
Nová standardní řada ventilů a pohonů pro větrací, klimatizační a vytápěcí zařízení

 
 
Reklama