Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2011 (říjen 2011)
Datum: 17.10.2011
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

BAŠTA
Úspory energie vhodným řízením oběhových čerpadel
Článek se zabývá vazbou kvalitativní a kvantitativní regulace teploty. Popisuje možnost elektronického řízení otáček oběhových čerpadel s vazbou na změnu ekvitermní regulace s cílem úspor provozních nákladů.


TEPELNÁ ČERPADLA

KLAZAR
Co nám (ne)říkají charakteristiky chladivových kompresorů
Článek pojednávající o charakteristikách chladivových kompresorů je zaměřen na vytyčení jejich pracovní oblasti a vysvětlení důvodů, proč kompresor nemůže být vně této oblasti provozován. Článek je i reakcí na skutečnost, že u chladicích zařízení a zejména tepelných čerpadel z jejich technických podkladů tato skutečnost většinou nevyplývá. Jsme tak svědky, že např. u tepelného čerpadla je uvedena maximální teplota ohřívané vody bez upozornění, že tato teplota nemůže být dosažena při nižších vypařovacích teplotách, např. v souladu s obr. 2 při teplotě vypařovací pod cca -5 °C.


VYTÁPĚNÍ, TEPELNÁ ČERPADLA

ČERVENKOVÁ
Zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel v režimu vytápění
Předmětem příspěvku je fragment problematiky zkoušení a hodnocení tepelných čerpadel v režimu vytápění. Pro nejčastěji používaná tepelná čerpadla vzduch - voda, voda - voda a nemrznoucí kapalina - voda jsou vybrány nezávislé zkušebny Wärmepumpen-Testzentrum Buchs, Eurovent, technické předpisy Rozhodnutí Komise č. 2007/742/ES a normou ČSN EN 14511, které tepelná čerpadla zkouší a hodnotí i zařazují do různých kategorií. Cílem příspěvku je poukázat na rozličnost a především nejednotnost metodiky zkoušení, hodnocení a zařazení tepelných čerpadel do kategorií podle nezávislých zkušeben a technických předpisů.

ŠIKULA
VYTÁPĚNÍ, ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE, HLUK, TČ
Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů Autor popisuje jednotlivé matematickofyzikální přístupy k řešení sdílení tepla u velkoplošných otopných soustav. Vychází od nejjednodušších 0D a 1D modelů, používaných v praxi, přes 2D model až k CFD metodám (3D model) používaným na univerzitách a hodnotí jejich výhody i nevýhody. Dává tak ucelený přehled o metodách výpočtu tepelně-technického chování velkoplošných převážně sálavých soustav.


VYTÁPĚNÍ

HRDLIČKA, ŠULC
Problematika řízení automatických kotlů na biomasu
Autoři se zabývají náhradou dvoustavové regulace spojitým PI řízením u kotlů na tuhá paliva. Přístup demonstrují na experimentálně získaných výsledcích pro automatický roštový kotel o tepelnémvýkonu 25 kW, který spaluje dřevěné pelety. Výsledky výzkumu přinášejí optimalizaci provozu kotle z hlediska emisí a účinnosti, aniž by byla ovlivněna základní regulace teploty výstupní vody.


VYTÁPĚNÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

LYČKA
Emisní faktory pro jednotlivé technologie spalování hnědého uhlí v malých zdrojích
Na základě reálného stavu s nedostatkem kvalitních dřevěných pelet jako biopaliva využitelného u lokálních topenišť autor upozorňuje na nové moderní konstrukce kotlů se samočinnou dodávkou paliva. U těchto, tzv. automatických kotlů, se při spalování kusového hnědého uhlí dosahuje podstatně nižších hodnot emisních faktorů tuhých znečišťujících látek, CO a celkového organického uhlíku než u kotlů starší konstrukce s prohořívajícím nebo odhořívajícím způsobem spalování. Autor výpočtem prokazuje, jakého ročního snížení znečištění ovzduší lze použitím automatických kotlů dosáhnout. Jediným negativním faktorem použití těchto kotlů zůstává jejich cena, která však na rozdíl od kotlů na biomasu není dotována.


AKTUALITY, NOVÉ VÝROBKY, INTELIGENTNÍ BUDOVY

VONKA, LUPÍŠEK, HÁJEK, TENCAR, TRIPES, VLKOVÁ
Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT
Hodnocení budov se stává stále častěji jedním z nástrojů vedoucích ke zvyšování jejich kvality a ovlivňuje i jejich komerční hodnotu. Vedle zákonem daných hodnotících systémů (např. hodnocení energetické náročnosti budovy) se setkáváme i s dalšími metodami, které jsou založeny namultikriteriálním posouzení daného objektu. Jednou z nich, původní pro české podmínky, je metoda SBToolCZ, vyvinutá týmem odborníků z ČVUT, Fakulty stavební.


PROJEKTOVÁNÍ, ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

RAYMAN
RAYMAN
V článku je představen nový pneumatický systém odsunu odprašků z výsypek filtrů a elektrických odlučovačů FLOW-OFF. Popsaný systém odstraňuje většinu nevýhod stávajících způsobů odsunu odprašků. Je energeticky úsporný, velmi odolný proti abrazi a je také velice šetrný k životnímu a pracovnímu prostředí.


VYTÁPĚNÍ, ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

KŘIŠÍKOVÁ, BROUM
Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie a jejich vzájemné kombinace - Ukázky z praxe
Příspěvek představuje aktuální možnosti využití a vzájemné kombinace obnovitelných zdrojů energie. Jsou vybrány v praxi instalované aplikace využívající obnovitelné zdroje energie jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody v objektu. Jedná se především o příklady kombinace tepelných čerpadel a solárních soustav. Byl vybrán objekt základní a mateřské školy v městysi Lukavec, kde primárním zdrojem energie jsou dvě tepelná čerpadla typu země-voda napojená na 24 zemních hlubinných vrtů. Dalším zdrojem energie v objektu jsou sluneční kolektory sloužící pro přípravu teplé vody, přitápění a k regeneraci poloviny počtu zemních vrtů. Ve druhé předvedené instalaci bylo řešeno atypické doplnění solární soustavy se sezónním akumulačním zásobníkem ke stávajícímu tepelnému čerpadlu typu země-voda se zemním plošným kolektorem. Solární systém je v tomto případě využíván jak pro přípravu teplé vody a přitápění v objektu, tak k nabíjení dlouhodobé akumulační nádrže 30 m3. Posledním příkladem je provozovna firmy Regulus v Praze Komořanech. Tento objekt využívá kombinace solárního systému a tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Získanou energií jsou zásobovány vlastní objekty firmy, v případě přebytku dochází k redistribuci tepla do sousedního objektu jiného provozovatele.


VĚTRÁNÍ

POLANSKÝ
Ventilátor APH 4850 pro UOIT Oshawa - Kanada
Článek informuje o technických parametrech, spouštění, vzduchotechnickém měření a provozním vyvážení axiálního ventilátoru APH 4850, který je instalován v aerodynamickém tunelu university v kanadské Oshawě.


PROVOZ

VIDIM
Otevřený řídicí systém sítě CZT
Článek podrobně popisuje konkrétní nasazení technických prostředků informačních a komunikačních technologií pro modernizovaný systém řízení a monitorování tepelného a energetického hospodářství ve slovenském Trenčíně. Zabývá se výstavbou systémů centralizovaného zásobování teplem od zdrojů tepla přes předávací stanice až k odběrovým místům a popisuje funkce systémů a jejich atributy. Informace mohou být velmi užitečné jak pro navrhovatele obdobných systémů tak i pro jejich provozovatele zvláště v případech, kdy je uvažováno o rekonstrukci a modernizaci soustav centralizovaného zásobování teplem.


LEGISLATIVA

ZMRHAL, ŠŤÁVOVÁ
Nové požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy k ČSN 15665
Intenzita větrání v obytných budovách je při současném trendu energeticky úsporného bydlení velmi diskutovanou veličinou. Situaci komplikovaly chybějící a nepřesné požadavky v zákonných předpisech a technických normách. V únoru 2011 vešla v platnost národní příloha normy ČSN EN 15 665 v podobě změny Z1, která definuje požadavky na větrání obytných budov a také doporučuje vhodné systémy větrání. Článek stručně informuje o obsahu národní přílohy a konfrontuje navržené požadavky se zahraničními předpisy obdobného typu. Velmi významnou část národní přílohy tvoří požadavky na zajištění přívodu větracího vzduchu, na které se po instalaci těsných oken zapomíná.


NORMY

Nové technické normy


FIREMNÍ INFORMACE

M-TECH: Revoluce ve vytápění

BUDERUS: Tepelná čerpadla Logatherm WPL se systémem vzduch-voda

THERMONA: Moderní vytápění nízkoenergetických domů

KORADO: Nové řady koupelnových otopných těles KORALUX

ELEKTRODESIGN: Úspora energií a zdravé vnitřní prostředí

ZIEHL-ABEGG: ECblue: Energeticky úsporné motory ventilátorů Ziehl-Abegg

ZIEHL-ABEGG: ECblue: Energeticky úsporné motory ventilátorů Ziehl-Abegg!

Informační zpravodaj STP

Příloha: Základní informace - Listy projektanta - příloha

 
 
Reklama