Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2003 (říjen 2003)
Datum: 1.10.2003
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

Ing. Jiří BAŠTA, Ph.D., Ing. Jan SCHWARZER, VAVŘIČKA
Optimální napojení dlouhých otopných těles
Článek se soustředí na popis teplotního a rychlostního pole u deskových otopných těles na straně vody, napojených jednostranně shora dolů a oboustranně shora dolů u těles tzv. krátkých a dlouhých (L ≥ 4H). Vzhledem ke získaným výsledkům z matematické simulace dává jednoznačné doporučení stran napojení dlouhých otopných těles.
Klíčová slova: vytápění, otopné těleso, počítačová simulace, napojení otopných těles


VYSOUŠENÍ

prof. Ing. Miloslav NĚMEČEK, BEDNÁŘ
Sníží proudění vlhkost vzduchu v historickém interiéru?
Příspěvek představuje principy jednoduchého modelu ovlivnění vlhkosti předmětů v památkově cenných interiérech masivních historických staveb prouděním vzduchu. Analýza využívá kvalitativních sorpčních vlastností povrchu modelového vlhkostně aktivního materiálu a vlastností samovolné tíhové konvekce vzduchu u jeho povrchu v okolí rovnovážného stavu k rozhodnutí, kdy je nutno konvekci v interiéru ovládat umělými prostředky.
Klíčová slova: přenos tepla a hmotnosti, vysoušení, samovolné tepelné a nucené proudění


VĚTRÁNÍ - KLIMATIZACE

doc. Ing. Eva JANOTKOVÁ, CSc., PAVELEK
Snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech místním přívodem vzduchu
Článek je věnován návrhu vzduchové sprchy pro snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech. Návrh vzduchové sprchy vychází z provozních měření tepelného stavu prostředí na pracovním místě. Tepelná zátěž pracovníků je hodnocena ukazatelem WBGT. Z naměřené závislosti ukazatele WBGT na rychlosti proudění vzduchu jsou stanoveny rychlosti vzduchu potřebné pro dosažení homogenního prostředí s referenční hodnotou WBGT. Takto stanovené průběhy rychlosti po výšce pracoviště slouží k návrhu optimální vzduchové sprchy. Pro ověření vlivu vzduchové sprchy na technologii výroby je použita vizualizace proudění mlhou.
Klíčová slova: tepelný stav prostředí, ukazatel WBGT, vzduchová sprcha, vizualizace proudění


INSTALACE

doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
ČSN EN 806-1 (73 6660) - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

Ing. Karel Plotěný
Odlučovače lehkých kapalin a lapáky tuků - praxe v Evropě a v ČR
Česká republika postupně přejímá systém schvalování, povolování a projektování vodohospodářských výrobků obvyklý v EU. Tento systém je založen na skutečnosti, že výrobky jako odlučovače ropných látek nebo lapáky tuků, jsou stavebními výrobky a je s nimi pak i tomu odpovídajícím způsobem nakládáno. Tj. jsou uplatňovány postupy podle příslušných výrobkových a projekčních Evropských norem, zákonů a směrnic o výrobcích.
Klíčová slova: stavební výrobky, odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuků


PROVOZ

LERL
Plynová mikroturbína v praxi
Cílem příspěvku je vyhodnotit hranice ekonomického využívání kogeneračního zařízení, které tvoří plynová mikroturbína s generátorem k výrobě elektrické energie a spalinovým kotlem k výrobě tepla. Jde o ověření výpočtových postupů používaných pro získání podkladů k posouzením výhodnosti vložené investice do technicky dokonalého, ale investičně nákladného zařízení.
Klíčová slova: spalovací turbína, kogenerační zařízení, účinnost využití paliva, návratnost investice


HYGIENA

Tříletá studie bytového domu - zkušenosti z použití finské klasifikace materiálů

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci novelizováno

RNDr. Jaroslav ŠAŠEK
Rizikové faktory vzniku legionelózy a možnosti jejich prevence
Článek rozebírá faktory, vedoucí ke vzniku infekce legionelou a navrhuje možnosti prevence a minimalizace vzniku legionelóz. Je určen především pro odbornou technickou veřejnost k osvětlení problematiky, získání inspirací pro technická řešení a opatření, jež by vedla k odstranění tohoto rizika v rozvodech pitné vody a tím i všech zařízení, na ní napojených.
Klíčová slova: legionela, legionelóza, pitná voda


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


TEORIE

Tomáš MATUŠKA
Aktivní solární tepelné systémy - část 3. Počítačové modelování


TEPELNÁ ČERPADLA

prof. Ing. Jiří PETRÁK
Tepelná čerpadla v ČR


ENERGETICKÝ AUDIT

KULHAVÁ
Přehled předpisů o energetickém auditu


FIREMNÍ INFORMACE

KS Klima - Service: Chraňme si to nejcennější - naše zdraví!

Profil společnosti Daikin Europe

Morávek: Zkušenosti s uplatněním vytápěcích a větracích systémů v prostorech s bazény

Soukupová: PDA - Clima Palmtop. Nová éra řízení vzduchotechnických a klimatizačních systémů VTS Clima

Kopřiva: Produkce elektrokotlů pro všechny způsoby použití

Tajbr: Rozšíření prodejního sortimenty firmy Korado

Schulte otevřelo další koupelnové studio

Čapková, Krel: Janka - Lennox pro Toyotu

Belimo: Komplexní řešení z jedné ruky

Siemens: Saphir - nová koncepce pro řízení systémů CZT


PŘÍLOHY

Ing. Daniela PTÁKOVÁ
Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období v letech 1951 - 2000 v ČR
Příloha poskytuje základní údaje o teplotních poměrech a energetické náročnosti otopných sezón v období let 1951 - 2000 v Praze-Karlově a stanovuje nový výpočtový normál. Údaje jsou doplněny i teplotními normály ČR a některých vybraných měst. Text dále podává charakteristiku jednotlivých měsíců otopného období z hlediska dlouhodobého chodu počasí a informuje o některých teplotních extrémech. V úvodu je několik zmínek z historie pozorování počasí, na závěr je uvedeno hodnocení počasí v sekulárním kontextu.
Klíčová slova: průměrná teplota venkovního vzduchu, počasí, podnebí, normály teploty, teplotní charakteristiky, otopné období, potřeba tepla pro vytápění, počet denostupňů, termická kontinentalita

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 4

 
 
Reklama