Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2002 (září 2002)
Datum: 26.9.2002
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

Ing. Miroslav KOTRBATÝ, Ing. Zuzana KOVÁŘOVÁ
Vytápění zavěšenými sálavými panely - Část 1. - Nová výpočtová metoda
Autoři uvádějí zjednodušenou metody návrhu vytápění sálavými panely. Zjednodušení proti ČSN 06 0215 i proti složitějším teoretickým výpočtům jsou podložena dlouhodobým vývojem, zkušenostmi a experimentálními poznatky. Navržený postup umožňuje zahrnout okrajové podmínky, nižší výšku zavěšení panelů, vliv prašnosti prostředí i různý sklon sálavých panelů jednoduchým způsobem.
Klíčová slova: sálavý panel, druhotná otopná plocha, teplotní gradient, intenzita osálání, ejektor, regulátor s optimalizačním programem, zdrojové větrání

Ing. Karel KABELE, CSc.
Teplovzdušné vytápění obytných budov
Příspěvek informuje o možnostech a vlastnostech teplovzdušného větrání vzhledem k tepelně-izolačním vlastnostem stavební konstrukce.
Klíčová slova: teplovzdušné vytápění, rodinný dům,tepelná ztráta


PROJEKTOVÁNÍ - INSTALACE

Ing. Václav HÁK
Specifikum projektování dlouhých výtlačných řadů při aplikaci potrubních termoplastů PE-HD
Článek navazuje na obdobnou problematiku zveřejněnou ve VVI 4/2001, s. 168 "Sumarizace drobné místní ztráty při projektování plastových potrubí". Příspěvek informuje o jedné draze zaplacené zkušenosti a vysvětluje příčiny projektového selhání na modelovém příkladu, který může sloužit jako návod k předcházení podobným situacím.
Klíčová slova: polyetyleny, svařování na tupo, vnitřní svalek, hydraulické ztráty


INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
ČSN EN 12056-2 (75 6760) - Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - II. část


VĚTRÁNÍ

Prof. Ing. Jaroslav JÍCHA, CSc. a kol.
Šíření a odsávání kouře v silničním tunelu Mrázovka v Praze
V příspěvku jsou výsledky matematického modelového šíření kouře při požáru v automobilovém tunelu. Je uveden přípustný účinek odsávání kouře stropními štěrbinami nad místem požáru.
Klíčová slova: větrání, požární větrání, tunel, simulace CFD


HYGIENA

Ing. Henrietta PŘIBÁŇOVÁ, MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Umělé osvětlení vnitřního prostředí
Článek informuje o základních požadavcích hygieniků na umělé osvětlení v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich charakteristice a vlivu na zrakový výkon a vytvoření zrakové pohody), definuje pojmy a jednotky, používané ve světelné technice a uvádí soupis právních předpisů.
Klíčová slova: umělé osvětlení, vidění, zraková pohoda, světelné zdroje, legislativa

Ing. Jan Matějka
Požadavky na větrání a vytápění ve školách podle nových předpisů


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy

Doc. Ing. Karel BROŽ, CSc.
Nové evropské a české normy z oblasti solární techniky


OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Doc. Ing. Zdeněk KRATOCHVÍL, CSc. a kol.
Energie získávaná z obnovitelných zdrojů pro odlehlé neelektrifikované lokality
Článek seznamuje s výsledky vývoje pracovišť VUT Brno a VÚES Brno v získávání energie z obnovitelných zdrojů, podpořenými grantovými programy COPERNICUS. Zvláštní pozornost je věnována fotovoltaicky poháněným čerpadlům (odstředivým a objemovým) s elektromotory na stejnosměrný i střídavý proud.
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, sluneční záření, fotovoltaická přeměna, akumulátor, střídač, měnič, elektromotor, odstřediv a objemové čerpadlo


TEORIE

Ing. Pavel Dvořák
Letní teploty v moderních novostavbách
Příspěvek stručnou formou (na příkladu) informuje o možnostech uplatnění softwaru LeTe pro výpočet letní energetické bilance a teploty vnitřního vzduchu ve větraných objektech.
Klíčová slova: větrání, letní tepelná zátěž, energetická bilance

Doc. Ing. Karel TRNOBRANSKÝ, CSc.
Využití dřevních odpadů z pohledu emisí znečišťujících látek
Autor zpracoval článek se zřetelem na nařízení vlády č.195/2001 Sb., podle kterého se hodnotí využitelnost obnovitelných zdrojů energie. Jde o potenciál dosažitelných úspor energie i o místní snižování environmetrické zátěže venkovního prostředí. Článek je orientován na posouzení emisí znečišťujících látek a energetických přínosů při spalování dřevní hmoty.
Klíčová slova: dřevní hmota, výhřevnost, emise škodlivin


INFORMACE

Doc. Ing. Josef CHYBÍK, CSc.
Sluneční svit jako činitel úspor tepla


FIREMNÍ INFORMACE

Atrea
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům v Koberovech

Návštěva u firmy Radson

Multi-vac
Inovativní řešení v konstrukci vzduchotechnických jednotek

HVAC - Janka Lennox
Nová generace střešních klimajednotek - rooftopů

Univerzální zdvihové pohony Belimo

Solární technika od firmy Buderus

Korado - rozšíření prodejního sortimentu

Informace fy Monitoring

 
 
Reklama