Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 3/2007 (květen 2007)
Datum: 30.5.2007

VYTÁPĚNÍ

BAŠTA
Napojení zdroje tepla přes hydraulický věnec nebo termohydraulický rozdělovač
Autor se zabývá hydraulickým propojením zdroje tepla s otopnou soustavou a jednotlivých kotlů navzájem přes hydraulický věnec (HV). Rozebírá HV jak po stránce teoreticko-funkční, tak po stránce praktického použití. Přednostně doporučovanou variantou použití HV se jeví hydraulické propojení dvou sériově řazených kotlů.

HOJER
Optimalizovaná metodika návrhu světlých zářičů
Autor v článku podává komplexní informaci o přístupu k projektování vytápění velkoprostorových objektů v podobě optimalizované metodiky pro navrhování světlých a tmavých zářičů. V ucelené a stručné formě seznamuje čtenáře jak se známými skutečnostmi, tak s poznatky, které získal vlastním výzkumem.


PROJEKTOVÁNÍ

PRŮDEK, BAŠTA
Použití regulovatelných ejektorů
Autoři rozebírají možnosti použití regulovatelných ejektorů pro oblast vytápění. Seznamují čtenáře s metodikou návrhu regulovatelných ejektorů jak po stránce teoretické, tak po stránce praktického použití vytvořeného návrhového programu.


KLIMATIZACE

ČERMÁK
Nová chladiva pro automobilové klimatizace
Automobilový průmysl stojí před zásadním rozhodnutím. Evropská unie přijala směrnici, která v krátké době omezí a posléze zakáže používání chladiva HFC-134a. Řešením jsou chladicí zařízení používající jako chladivo oxid uhličitý, které již byly vyvinuty, avšak představují neúnosnou ekonomickou zátěž pro výrobce automobilů. Alternativou jsou tři nová umělá chladiva, jejichž vývoj byl oznámen chemickými koncerny v roce 2006. Preference automobilového průmyslu, jehož rozhodnutí je plánováno na druhou polovinu roku 2007, může ovlivnit situaci na trhu chladiv i pro ostatní obory.

FOREJT, ŠŤÁVOVÁ
Rešerše klimatických databází pro energetické simulace polní nemocnice
Polní nemocnice je mobilní vojenský komplex, který může být vyslán téměř do kteréhokoliv klimatu na světě. Systém klimatizace, větrání a vytápění této nemocnice je v současné době modernizován. K jeho návrhu budou použity počítačové energetické simulace, tedy postup, který v současnosti poskytuje nejspolehlivější výsledky. Pro přesné určení energetické náročnosti budov a klimatizačních systémů potřebuje simulační software databázi počasí, kterému bude budova vystavena. V současné době je na trhu k dispozici několik druhů klimatických databází. Všechny obsahují klimatická data, která se nicméně mohou výrazně lišit. Proto je nutné databázi počasí před použitím pečlivě vybrat. Databáze lze spolehlivě získat pro lokality ve Spojených státech, západní Evropě a Japonsku. V některých neobvyklých geografických oblastech (přepokládané místo nasazení polní nemocnice) např. Jižní Amerika, Afrika a jižní Asie jsou však z hlediska energetických simulací těžko dostupná. Tento článek je přehledem dostupných klimatických databází a doporučuje vhodný postup při jejich výběru pro energetické simulace budov vojenské mobilní nemocnice a klimatizačních jednotek v různých neobvyklých geografických oblastech světa.


PROVOZ

HEJMA, ALBRECHT
Zdroje částic PM10
Autoři se zabývají problematikou emisí částic PM10. Tato frakce jemných částic nabývá v posledních letech na významu neboť se zvyšuje i jejich podíl v imisích. Upřesňují definici frakce částic PM10 a objasňují, proč i dobře fungující odlučovače tuhých částic jsou zdrojem emisí částic PM10. Své úvahy dokládají i výsledky měření emisí z různých technologií. V závěru konstatují, že odlučovací zařízení po určité době provozu často pracují s horší účinností, než s jakou byla schválena a instalována.


INTELIGENTNÍ BUDOVY

ZÁLEŠÁK
Řízení systémů tvorby prostředí - součást integrovaných řídicích systémů budov
Článek pojednává o řízení vzduchotechnických a vytápěcích systémů budov a monitorování jejich funkce v kontextu integrovaných systémů v budovách, především se zaměřením na budovy pro bydlení a budovy v terciární sféře. Zvláště v těchto budovách existuje velký potenciál pro uplatnění plně integrovaných řídicích systémů. Dobře (optimálně) řízený a provozovaný systém vytvářející vnitřní prostředí hraje základní úlohu při energetickém managementu budovy. Budovy s integrovaným řídicím, monitorovacím a komunikačním systémem se obvykle nazývají inteligentní (chytré) budovy. Inteligencí systému je obecně v informační a řídicí technice míněna schopnost autonomní adresné komunikace, monitorování a odezvy systému, přičemž systém tvoří adresovatelné prvky s komunikační schopností, rozhodovací schopností a pamětí. Požadavky na inteligentní budovy jsou uvedeny v materiálu normalizační organizace CENELEC - "SmartHouse Code of Practice CWA 50487:2005" [1]. Těmto požadavkům vyhovují pouze tzv. otevřené řídicí systémy. V článku jsou stručně popsány požadavky na tyto řídicí systémy a možné účinky zavedení těchto systémů u vzduchotechnických a vytápěcích systémů na energetické parametry budovy.


TEORIE

ŠPONIAR, BARTÁK
Hodnocení tepelné pohody z výsledků CFD simulace a jejich aplikace v interiéru vozidla
Tepelná pohoda člověka v interiéru vozu je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících pozornost řidiče. Příspěvek využívá standardní postupy pro stanovení ukazatelů tepelné pohody v homogenním mikroklimatu a zvláštní přístup pro hodnocení tepelně nestejnorodého prostředí - diagram komfortních zón podle Nilssona. CFD simulací a uživatelskými funkcemi pro program Fluent jsou predikovány ukazatele tepelné pohody v interiéru automobilu.


KONSTRUKCE - NOVÉ VÝROBKY

OSTRÝ
Potenciál využití materiálů s fázovou změnou v lehkých konstrukcích
Autor se zabývá atraktivním tématem, jakým je hledání cest k omezení rizika přehřívání interiérů budov v důsledku krátkodobě přítomných vnitřních tepelných zisků od osob a technologií a od pasivních solárních zisků pronikajících prosklenými plochami. Po vyčerpání všech možností snížení výše zmíněné zátěže vhodným architektonicko-stavebním konceptem, řízené sluneční ochrany oken apod., stojí za to hledat další možnosti. Za nadějné je možné označit snahy o využití efektu fázové změny v materiálech ve stavebních konstrukcích, zejména pokud je umístění obvyklých teplo akumulujících ploch kvůli nepřijatelné hmotnosti omezené. Článek přináší přehled tzv. PCM materiálů vhodných pro využití v budovách.


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


LEGISLATIVA

LAIN
Kontrola (inspekce) klimatizačních zařízení


ZPRÁVY Z VELETRHU

HEMZAL, LAJČÍKOVÁ
Veletrh ISH ve Frankfurtu n/M

DRKAL
Bytové větrání


ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

BROŽ
Česká vědecká stanice v Antarktidě je v běžném provozu
V článku jsou uvedeny poznatky z projektu a montáže zařízení obnovitelných zdrojů na České vědecké stanici v Antarktidě. Stanice je v běžném provozu od vánoc 2006. Splnění či nesplnění projektových předpokladů o úspoře fosilního paliva bude možné posoudit po návratu vědeckých pracovníků do ČR koncem března 2007.


FIREMNÍ INFORMACE

TUREK
Volné chlazení

HEMZAL
Výroba kompresorů v Brně

RABIŇÁK
Vzduchotechnický strop GIF

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 3/2007


ZPRÁVY
 
 
Reklama