Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 3/2003 (červen 2003)
Datum: 24.6.2003
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

Ing. Jiří BAŠTA, Ph. D., EISNER
Optimalizace jednotrubkové otopné soustavy měřením
Článek seznamuje s poznatky měření na jednotrubkové otopné soustavě s jezdeckým napojením otopných těles. Na základě experimentu doporučuje optimální rychlost vody v kmenové trubce a seznamuje s dynamickým chováním soustavy vlivem regulačních zásahů.
Klíčová slova: vytápění, jednotrubková otopná soustava, jezdecké napojení, otopné těleso

Ing. Miroslav KOTRBATÝ, SCHŮRKOVÁ
Kombinované infrazářičové soustavy
V článku se uvádějí vlastnosti tmavých a světlých plynových zářičů a pravidla pro správné projektování. Dále jsou uvedeny typické vlastnosti a parametry konkrétních zářičů dodávaných firmou autora.
Klíčová slova: tmavý a světlý zářič, sálavá účinnost, zemní plyn, spaliny, tepelné ztráty, automatická regulace

Nová směrnice EU o celkové energetické účinnosti budov


PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Jiří BAŠTA, Ph. D.
VÝKON OTOPNÝCH PLOCH A REGULAČNÍ ZÁSAH
Autor předkládá rozbor vlivu návrhu teplotního spádu na tepelný výkon otopných těles. V diagramech jsou uvedeny závislosti změny tepelného výkonu na změnách průtoku teplonosné látky. Výsledkem rozborů je doplnění teplot přiváděné vody do otopných těles 50 až 60 °C a jejich ochlazení v tělesech 20 K.
Klíčová slova: vytápění, teplotní spád, průtok, otopná plocha, regulace


PROVOZ

ŠTRUP
Facility Management


TEORIE

Tomáš MATUŠKA
Aktivní solární tepelné systémy - 2. část: Experimentální měření

PATOČKA, Doc. Ing. Eva JANOTKOVÁ, CSc.
Zesílený odsávací systém
V článku jsou uvedeny výsledky experimentálního výzkumu zesíleného odsávacího systému, který vzniká kombinací dvou typů proudění. Vyváženou kombinací hybnostních toků přiváděného a odsávaného vzduchu je možné výrazně změnit tvar a velikost účinné oblasti odsávání před zesíleným sacím nástavcem, která je výrazně delší účinnou oblastí odsávání než u tradičního přírubového sacího nástavce. Výsledků výzkumu je možno využít např. ve svařovnách v automobilovém průmyslu, kde velikost, tvarová různorodost a použití svářecích technologií mnohdy brání optimálnímu odsávání zdraví nebezpečných škodlivin.
Klíčová slova: lokální odsávání, zesílený sací nástavec, účinnost odsávání, metoda stopového plynu, pracovní parametr I


INSTALACE

Bohumil KAFKA
Sprinklerové hasicí zařízení
Příspěvek pojednává o nejrozšířenějším stabilním hasicím zařízení zabraňujícím rozšíření požáru již v jeho počátku. S jeho souvisejí vysoké nároky na zásobování vodou, na kvalitu a odbornost navržení i vlastní montáže. Sprinklerové zařízení působí již v počátku vzniklého požáru, kdy se spouští automaticky bez zásahu lidského faktoru a tím snižuje na minimum způsobené škody způsobené požárem.
Klíčová slova: sprinklery, stabilní hasicí zařízení, požár

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
"Hygienická zařízení" nebo "sociální zařízení"
Článek má přispět k přesnějšímu používání pojmů "hygienická zařízení" a "sociální zařízení". Architekti, stavební a ostatní odborníci pracující v oblasti projektování, schvalování a provádění staveb často tyto výrazy zaměňují a neuvědomují si jejich podstatný rozdíl.
Klíčová slova: hygienická zařízení, sanitární zařízení, sociální zařízení


TEPELNÁ ČERPADLA

Ing. Jakub HUML, Doc. Ing. Karel BROŽ, CSc.
Využití zemského polomasivu pro ukládání odpadního tepla a sluneční energie
V článku se uvádějí obecná pravidla pro čerpání tepla ze svislých zemních vrtů s výměníky tepla a pro opačný děj - ukládání tepla z těchto vrtů zpět do zemského polomasivu. Je popsáno realizované zařízení na ČVUT, fakultě strojní, které obě tyto funkce umožňuje.
Klíčová slova: tepelné čerpadlo, sluneční energie, zemský polomasiv, akumulace tepla, svislé vrty, výměníky tepla


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

POŘÍZEK, Prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.
Simulace automatického řízení větrání automobilového tunelu
Článek se zabývá stručným popisem větrání automobilového tunelu Mrázovka v Praze a sestavením simulace provozního větrání. Bez detailního rozboru výpočtového algoritmu, uvádí důležité výsledky simulace a upozorňuje na význam sestavení optimalizačních a simulačních algoritmů pro posouzení hospodárnosti provozního systému a pro zpřesnění návrhu větrání tunelů. Uvedeny jsou výsledky počítačové simulace aerodynamiky navrženého podélného větrání, které má zamezit úniku škodlivin portály. Výsledky jsou využitelné při sestavování algoritmů řízení větracího systému s plynule regulovatelnými ventilátory ve třech strojovnách a proudovými ventilátory s podpůrným nebo brzdicím účinkem na proudění vzduchu v tunelovém tělese. Výpočet byl sestaven v programu Microsoft Excel s podporou Visual Basic.
Klíčová slova: větrání, tunely, proudové ventilátory, opacita, regulace

Ing. Bořivoj ŠOUREK a kol.
Komplex nízkoenergetických rodinných domků
Projekt zahrnuje 23 řadových rodinných domků vytápěných centrálně kotlem na biomasu. Každý dům má na jižní fasádě zimní zahradu s integrovaným kolektorem SOLARGLAS 1 v šikmé části zasklení. Tento kolektor eliminuje tepelnou zátěž osluněním, umožňuje přípravu TUV a zajišťuje příjemné osvětlení interiéru.
Klíčová slova: solární kolektor, Fresnelova čočka, akumulace tepla, rekuperace tepla


Z PRAXE PRO PRAXI

Ing. Vladimír POLEDNA
Zkušenosti s výstavbou obchodních center


HYGIENA

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Vůně, parfémy, osobní hygiena a pohoda prostředí
Článek informuje o používání parfémů v historii lidstva. Dříve nahrazovaly vonné látky osobní hygienu a maskovaly nepříjemné pachy, používaly se při církevních obřadech a k léčbě nemocí. Dnes jsou příjemné vůně doplňkem hygienických opatření a faktorem pohody prostředí.
Klíčová slova: vůně, parfém, hygiena, pohoda prostředí

ČERMÁKOVÁ
Emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole od klimatizačního zařízení typu VRV
V příspěvku je studována emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole (ELF ELM F) od nástěnného klimatizačního zařízení typu VRV firmy Hitachi. Je změřená velikost emise ELF ELM F stropních klimatizačních jednotek firem Heizbösch, Carrier, Toshiba a KVKA 315MTW. Úroveň emise je porovnána s referenčními hodnotami ELF ELM F uváděnými v nařízení vlády č. 480/2000. Magnetometrem EFA 300 byla detekována podlimitní hodnota emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole a to jak velikosti magnetické indukce tak i velikosti intenzity elektrického pole.
Klíčová slova: klimatizace, VRV systém, elektrické podlahové vytápění, legislativa, nízkofrekvenční elektromagnetické pole, magnetometr


FIREMNÍ INFORMACE

Pragoclima
Super Multi - Plus

Buderus
Nový kompaktní nástěnný průtokový kotel Logamax Delta

Siemens Building Technologies
Magnetické ventily - řešení pro nejnáročnější aplikace

VTS Clima
Ekonomický ohřev vzduchu

Korado
Povrchová úprava otopných těles a norma DIN 55 900

Sanitec
Úspory vody s využitím záchodové mísy s nízkopoloženou nádržkou s dvojitým splachováním

Belimo
VAV-Control umožňuje energetiky úsporné řešení pohody prostředí


ZPRÁVY

PŘÍLOHA

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 3

 
 
Reklama