Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 2/2012 (květen 2012)
Datum: 20.5.2012
obrázek titulky
TOPNÉ FAKTORY

LAIN
Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování
V příspěvku je uveden rozbor celkového chladicího faktoru klimatizačního systému. Celkový chladicí faktor zahrnuje kromě energetických nároků zdroje chladu i energetické nároky ventilátorů a čerpadel, která jsou součástí klimatizačního systému a zajišťují odvádění tepelné zátěže z požadovaných prostorů budovy. Celkový chladicí faktor během provozu klimatizačního zařízení je jedním z důležitých ukazatelů jeho hospodárnosti. V příspěvku je kromě teoretického rozboru vyhodnocen i celkový chladicí faktor klimatizace ve dvou budovách a jsou analyzovány výsledky rozboru.


TEPLO PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

VAVŘIČKA
Metody návrhu zásobníku teplé vody - (2. část)
První část příspěvku, "Metody návrhu zásobníku teplé vody - (1. část)" byla otištěna ve 3. čísle časopisu VVI, 2011. Byly v ní popsány návrhy zásobníku TV podle ČSN 06 0320 resp. DIN 4708. Druhá část příspěvku se věnuje podrobně návrhu zásobníku TV podle ČSN EN 15316-3. Jedná se komplexní, náročnou problematiku, která úzce souvisí s energetickou náročností budovy a nelze ji vtěsnat do náplně jednoho příspěvku. Proto byl rozdělen do tří částí. S pozorností budeme očekávat třetí, finální část příspěvku, ve které autor vyhodnotí a porovná jednotlivé metody výpočtu v aplikaci na rodinný a bytový dům.


CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

MATUŠKA, HUBKA, BOROVSKÝ
Analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem
Autoři popisují aplikaci solárních soustav do soustav CZT a úskalí, která mohou nastat při kombinaci provozu solárních soustav a soustav CZT. Dále je uvedeno několik možných kategorií solárních soustav s různým stupněm pokrytí potřeb tepla. Na příkladu je ukázáno technické řešení sídliště rodinných domů. Technické řešení je pak rozpracováno v simulačním prostředí a poté je řešení ekonomicky vyhodnoceno. Sluneční energie v soustavách CZT je využitelná, negativním faktorem je však cena tepla z tohoto zdroje.

BURGR
Spalování biomasy s výrobou elektrické energie v teplárně Plzeň
Autor seznamuje čtenáře s projektem výstavby teplárny na biomasu pro Plzeňskou teplárenskou, a.s., která zajistí dodávku elektrické energie min. 10 MWe.


ÚSPORA TEPLA

KUČERA
Závěry z vyhodnocení již realizovaných opatření ke zmenšení potřeby energie v budovách
Článek soustředil získané výsledky z vyhodnocení 38 objektů s opatřeními ke zmenšení spotřeby energie po cca 5 až 12 letech provozu. K vyhodnocení výsledků byla vypracována jednotná metodika, která umožňuje porovnat získané výsledky a jejich transformaci na normové okrajové podmínky.


VĚTRACÍ SYSTÉMY

ADAMOVSKÝ, URBAN
Vliv kondenzace vodní páry na účinnost výměníku pro zpětné získávání tepla
Kondenzace vodní páry není v běžných výměnících pro zpětné získávání tepla výjimečným stavem, ovšem její vliv se obvykle zanedbává. V článku je popsáno, jak může navýšení tepelného toku sdíleného mezi ochlazovaným a ohřívaným vzduchem o vázané teplo při kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu teoreticky ovlivnit účinnost výměníku.


TEPELNÉ IZOLACE

KOVERDYNSKÝ
Výrobkové normy pro technické izolace - část 1, Nejvyšší provozní teplota
Autor velmi srozumitelnou a přehlednou formou seznamuje čtenáře s požadavky na tepelné izolace, které byly uplatněny v celé řadě nových evropských norem. Přináší velmi užitečné informace vyplývající z EN 14303 až EN 14309, EN 14313 a EN 14314. Autor zároveň upozorňuje na skutečnost, že po uplynutí přechodného období skončí stávající praxe posuzování na základě Stavebně technických osvědčení a certifikace bude probíhat pouze na základě nových harmonizovaných norem.

PROKOP
Výpočet hospodárné tloušťky tepelné izolace
Článek pojednává o výpočtu hospodárné tloušťky tepelných izolací, a to jak pro rovinné stěny, tak i pro izolace potrubí. Současně je uveden i postup stanovení vlivu zvětšení tloušťky izolace na určování její hospodárné tloušťky. Článek se nezabývá problematikou obytných budov, u kterých je izolační schopnost stěn stanovena předpisy. Výpočet hospodárné tloušťky tepelné izolace se týká technologických zařízení, chladicích boxů, akumulačních nádrží, technologického potrubí apod.


TECHNICKÉ NORMY

Lajčíková
Nové technické normy

Lajčíková
Ochrana proti požárům - práce v prostředí se sníženou koncentrací kyslíku


FIREMNÍ INFORMACE

JANKA
Zprovoznění výrobníků chladicí vody

BUDERUS
Nové solární kolektory Buderus pro rok 2012

ZIEHL-ABEGG
Ziehl-Abegg informuje o nejchytřejších řešeních regulace v klimatizační a chladírenské technice

DAIKIN
Nová čistička vzduchu s 6vrstvým filtrem


ZPRÁVY

Významné životní jubileum Ing. Luďka Klazara, 75 let

Informační zpravodaj STP

 
 
Reklama