Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 1/2009 (březen 2009)
Datum: 28.3.2009

ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

SEPPÄNEN
Četné změny v EPBD 2010


PROJEKTOVÁNÍ

ZMRHAL a kol.
Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal
V našich podmínkách bylo zvykem, že většina průmyslových hal bez technologických nároků na dodržení teploty byla v letním období pouze větrána venkovním vzduchem. Pro nově budované haly, kde je kladen větší důraz na tepelnou pohodu zaměstnanců při práci a pro haly s technologickými požadavky na teplotu vzduchu, je nutná instalace klimatizačního zařízení. Pro správný návrh klimatizačního zařízení je nutné co možná nejpřesněji zjistit skutečné tepelné zisky během provozu. V průmyslových halách s vysokým jmenovitým příkonem instalovaných zařízení má často vnitřní tepelná zátěž dominantní podíl na celkovém tepelném zisku. Na příkladech je ukázán postup při stanovení tepelné zátěže od vnitřních zdrojů tepla. Jako případové studie byly vybrány tři typové průmyslové haly: hala s malým počtem velkých zdrojů tepla, hala se strojní výrobou s požadavkem na dodržení teploty a hala s velkým počtem malých zdrojů tepla.


VYTÁPĚNÍ

KOPECKÝ
Využití prostředí MATLAB/SIMULINK k integrované simulaci budovy s řízenou akumulací tepla
Přestože na světě existuje řada softwarových balíků pro simulaci budov, jejich vzájemné propojení není často zvládnutelné s přiměřeným úsilím. Efektivita sdílení informací mezi existujícími modely je jednou z klíčových oblastí dalšího vývoje. Článek prezentuje vývoj vlastního modelu tepelného chování "technického zařízení budov" - cirkulace vzduchu přes výměník vzduch/hmota. Krok za krokem je představeno teoretické pozadí inspirované popisy v [8], implementace modelu v prostředí Simulink a analytická validace. Následně je tento model včetně jednoduché regulace integrován do existujícího modelu pro simulaci budovy [3]. Článek demonstruje, že Simulink je silný nástroj pro simulaci systémů, které lze popsat soustavou obyčejných diferenciálních rovnic. Zásluhou grafického rozhraní je práce v něm velmi přirozená.


VYTÁPĚNÍ - ENERGIE

NOSEK
Mikrokogenerační jednotka s hybridním Stirlingovým solárním motorem
Článek pojednává o simulaci nového konceptu mikrokogenerační jednotky. Jde o systém produkující elektrickou energii z koncentrovaného záření Stirlingovým solárním motorem (SSE) a odpadní teplo, které je možno využít pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě. Je prezentován jak model celkového systému vytvořeného v programovém prostředí MATLAB#, tak i výsledky jeho simulace.


VĚTRÁNÍ - KLIMATIZACE - CHLAZENÍ

MATHAUSEROVÁ
Klimatizovat kabiny řidičů městské i dálkové dopravy?
Autorka upozorňuje na nevhodné mikroklimatické podmínky na místě řidiče hromadné autobusové dopravy. V letním období jsou zde překračovány nejen optimální, ale i dlouhodobě únosné teploty. Z výsledků vyplývá, že tepelná pohoda na místě řidiče je dosažitelná jen nucenou úpravou vzduchu.

PETRÁK, M.
Energetické a hlukové aspekty provozu vzduchem chlazených výměníků při částečném zatížení
Článek pojednává o provozu vzduchem chlazených kondenzátorů a suchých chladičů při regulaci. Jsou porovnány různé typy regulace podle spotřeby energie a dosažitelného útlumu hlučnosti výměníku.


HLUK

NOVÝ
Tlakové ztráty tlumičů hluku
Článek se zabývá problematikou komplexního návrhu tlumiče hluku pro vzduchotechnická zařízení. Tlumiče hluku pro vzduchotechnické potrubní systémy v naprosté většině případů pracují na absorpčním principu. Používají se kulisové tlumiče obdélníkového průřezu, které dosahují vyšších útlumů než tlumiče průřezu kruhového. Za hlavní parametr se u tlumičů považuje vložný útlum hluku v konkrétním kmitočtovém pásmu. Řada projektantů však zapomíná na další důležitý parametr, kterým je tlaková ztráta. Autor věnuje hlavní pozornost správnému určení tlakové ztráty a současně naznačuje možnosti snížení tlakové ztráty aerodynamickými úpravami na náběžné a odtokové straně pohltivých kulis. V článku je ukázán optimální postup při výběru tlumiče podle parametru kvality, který zohledňuje jak útlum hluku v konkrétním kmitočtovém pásmu, tak i parametr tlakové ztráty, kterým je součinitel místní tlakové ztráty tlumiče.


HYGIENA

ŠAŠEK
Biofilmy a distribuční systémy vody
Pojem biofilm je dnes znám jak odborné, tak i laické veřejnosti. Tento článek podává podrobnější pohled na jeho charakter, strukturu, složení, příčiny vzniku, význam, vliv na materiály a technická zařízení, či na možnosti jeho odstranění.

EŠTOKOVÁ, KUBINCOVÁ, ŠTEVULOVÁ
Sledovanie výskytu kovov vo vnútornom prostredí - prípadová štúdia
Významným faktorom zdravotného rizika pri pôsobení tuhých častíc je prítomnosť kovových prvkov, resp. ich zlúčenín. Kovy vo vnútornom prostredí budov môžu pochádzať z vonkajších zdrojov, ako sú napr. rôzne priemyselné procesy, spaľovanie a pod., ako aj vnútorných zdrojov (fajčenie, spaľovacie procesy, emisie zo stavebných materiálov). V tomto príspevku sú prezentované výsledky monitorovania výskytu kovov v odobratých sedimentovaných ako aj suspendovaných aerosólových časticiach vo väzbe na ich možný zdroj výskytu. V suspendovaných vzorkách tuhých častíc bol zistený vyšší výskyt kovov v porovnaní so sedimentovanými časticami.


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


FACILITY MANAGEMENT - PROVOZ - ŘÍZENÍ

POLÁCH
LCC (Life-Cycle Costs) - jako metoda optimalizace větracích a klimatizačních zařízení z pohledu nákladů na zařízení za dobu jeho životnosti
Autor využil vstřícnosti firmy AL-KO Therm GmbH k seznámení čtenářů s optimalizačním programem LCC této firmy, který umožňuje navrhovat a kontrolovat projekty vzduchotechnických a klimatizačních zařízení z hlediska investičních a provozních nákladů, které vznikají po celou dobu životnosti zařízení. Využití tohoto programu zvýhodní energeticky úsporná zařízení, příp. i investičně nákladnější, před lacinějšími, ale provozně dražšími a energeticky náročnějšími zařízeními.


FIREMNÍ INFORMACE

PLAČEK, Bosch Termotechnika
Regulační systém Logamatic 4000 ve spojení s modulem FM pro řízení alternativních zdrojů tepla

EISNER, Janka - Lennox
Senátor v novém plášti to je klimatizační jednotka KLMV 50 PU


INFORMACE

Soutěž o cenu prof. Pulkrábka

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 2/2009

 
 
Reklama