Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.


23.6.2019
doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

Článok sa zaoberá hlavnou drevenou nosnou konštrukciou strechy. Opísaný je postup navrhovania, výroby a montáže drevených nosných konštrukcií.

23.7.2018
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

V príspevku je predstavená sanácia strešnej konštrukcie jazdiarne. Jestvujúca kombinovaná oceľovo-drevená nosná konštrukcia vykazovala viditeľné a neprimerane veľké vodorovné priehyby, pričom vytláčala štítovú stenu objektu.V rámci sanácie bola vykonaná diagnostika konštrukcie, statický výpočet pôvodného a nového stavu a návrh sanačných opatrení v streche a tiež v štítových stenách.

25.9.2017
Ing. Lukáš Surovec, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií, Ing. Miloš Slivanský, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., SvF STU v Bratislave

Článok sa zaoberá laboratórnymi skúškami spriahnutých nosníkov, ktoré boli vytvorené spojením dreva a betónu pomocou celozávitových skrutiek Würth Assy plus VG. V práci sú uvedené výsledky meraní kmitania nosníkov a taktiež výsledky deštruktívnej skúšky štvorbodovým ohybom, ktorá bola zameraná na zistenie maximálnej odolnosti nosníka. Výsledky meraní sú porovnané s numerickým výpočtom.

31.7.2017
Ing. Attila Rácz, Ing. Roman Katler, Stavebná fakulta STU v Bratislave, doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Jaroslav Sandanus, Ph.D., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií

Moderné spojovacie prostriedky ponúkajú nové možnosti v navrhovaní drevených nosných konštrukcií. Skryté prefabrikované kovové prvky sú zaujímavým riešením pre architektov a investorov. Niektoré spojovacie prvky svojou geometriou môžu prispieť k polotuhému pôsobeniu prípojov.

3.7.2017
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

V Československu bolo v rokoch 1975–1985 postavených viacero telocviční typu T18. Telocvične boli postavené spravidla pre potreby škôl, najmä základných škôl. Vo viacerých prípadoch sa najmä vplyvom nesystematickej starostlivosti o konštrukciu objavili na nosnej konštrukcii poruchy, ktorú môžu viesť k obmedzeniu prevádzky v objektu prípadne až k uzavretiu objektu. V článku sú uvedené podmienky a možnosti predĺženia životnosti týchto objektov. Do riešenia problematiky boli zapojení študenti Stavebnej fakulty STU Bratislava.

22.5.2017
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., Ing. František Lužica, Ing. Tomáš Klas, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

Moderné spojovacie prostriedky otvárajú nové možnosti v navrhovaní drevených nosných konštrukcií. Tradičné kĺbové pôsobenie prípojov pri navrhovaní drevených konštrukcií je postupne nahrádzané polotuhým pôsobením prípojov. Priama spätná väzba reálnej stavby, resp. prípoja na statický výpočet je zriedkavá. Preto sa autori článku rozhodli odskúšať jeden prípoj a porovnať s výpočtovými modelmi. Článok predstavuje experimentálne overenie prípoja rámového rohu, v ktorom sa kombináciou hliníkovej koncovky od firmy Sherpa a celozávitových skrutiek Rothoblaas vytvoril polotuhý prípoj. Drevené vzorky boli dodané firmou Latti Extra.

28.3.2016
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Miloš Slivanský, PhD., Ing. Lukáš Surovec, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií

Pri navrhovaní spriahnutia pomocou šikmo osadených skrutiek sa snažia výrobcovia týchto spájacích prostriedkov uľahčiť prácu inžinierom tým, že im ponúkajú vlastné výpočtové programy pre drevo-betónové kompozity. V príspevku sú porovnané výsledky z týchto komerčných programov s tradičným výpočtom a s MKP modelom.

28.11.2015
Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF) STU Bratislava

Na Slovensku je pomer stavieb s drevenou nosnou konštrukciu nižší, než v Českej republike, avšak percento stavieb pomaly narastá. Je potešiteľné, že sa nejedná už iba o rodinné domy. Pribudli krásne športové areály, obchodné objekty, reštaurácie a priemyselné stavby.

13.10.2014
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., SvF STU v Bratislave, Ing. Orsolya Katona, SvF STU v Bratislave, Slovensko

Krížom lepené drevo (nem. BSP – BrettSPerrholz, angl. CLT – Cross Laminated Timber, obchodný názov v niektorých krajinách X-LAM) je materiál, v ktorom sú využité dobré vlastnosti prútových prvkov vo forme plošných prvkov – dosiek a stien. Využívanie krížom lepeného dreva (ďalej iba CLT) ako stavebného materiálu sa spopularizovalo len v nedávnej minulosti. Je plnohodnotným materiálom nosných konštrukcií obytných budov do výšky deviatich podlaží (zatiaľ...).

25.8.2014
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., SvF STU v Bratislave, Slovensko

Predstavujeme projekt „Via Cenni“, ktory pozostáva zo štyroch 9podlažných bytových domov, ktoré sú vzájomne prepojené 2podlažnými objektmi. Celý projekt je plánovaný ako stavba z krížom lepeného dreva a ma malú odlišnosť, ktorou posunul možnosti CLT opäť o krok ďalej; je navrhnutý a postavený so zohľadnením seizmického zaťaženia.

4.8.2014
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Miloš Slivanský, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií,, Ing. Kristián Sógel, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií, Slovensko

V príspevku sú predstavené výsledky jedinečného experimentu, ktorý sa zameriava na dlhodobé namáhanie drevených priehradových nosníkov s oceľovými doskami s prelisovanými tŕňmi.

10.12.2012
Dipl. Ing. Dr. techn. Manfred Augustin, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Institut für Holzbau und Holztechnologie, Technische Universität Graz, Rakúsko, Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

Krížom lepené drevo (čes. křížem lepené dřevo, nem. BSP – BrettSPerrholz, angl. CLT – Cross Laminated Timber, obchodný názov v niektorých krajinách X-LAM) je materiál, ktorý sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti stane najvýznamnejším výrobkom v masívnych drevených konštrukciách, v bytovej výstavbe a viacpodlažnej výstavbe. Treti diel sa zaobera vybratými projekty.

3.12.2012
Dipl. Ing. Dr. techn. Manfred Augustin, Institut für Holzbau und Holztechnologie, Technische Universität Graz, Rakúsko, Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.

Krížom lepené drevo (čes. křížem lepené dřevo, nem. BSP – BrettSPerrholz, angl. CLT – Cross Laminated Timber, obchodný názov v niektorých krajinách X-LAM) je materiál, ktorý sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti stane najvýznamnejším výrobkom v masívnych drevených konštrukciách, v bytovej výstavbe a viacpodlažnej výstavbe. Duhý diel sa zaoberá výrobou krížom lepeného dreva.

26.11.2012
Dipl.Ing. Dr. techn. Manfred Augustin, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Institut für Holzbau und Holztechnologie, Technische Universität Graz, Rakúsko, Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave

Křížem lepené dřevo se stane pravděpodobně v blízké budoucnosti nejvýznamnějším výrobkem v masivních dřevěných konstrukcích, v bytové a vícepodlažní výstavbě. V závislosti na velikosti používaných částí a jejich vzájemné orientace lze vyrobit širokou škálu výrobků.

20.10.2012
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Lukáš Blesák, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií

Slovenští autoři představují vyhlídkovou věž Bahnorama ve Vídni, která je v současné době nejvyšší pochozí dřevěnou věží v Evropě. Věž je součástí komplexu, který slouží jako vyhlídka, informační centrum a kavárna.

20.8.2012
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Milos Slivanský, PhD., KKDK SvF STU v Bratislave

Diagnostické prohlídky byly zaměřeny na kontrolu stavu střešní konstrukce a porovnání jejího skutečného provedení vzhledem k příslušné projektové dokumentaci. V případě, že byl dostupný i statický výpočet, kontrolovaly se jeho vstupní parametry (skladby, zatížení, sněhové a větrové oblasti, geometrie konstrukce a apod.) a kompletnost výpočtu (návrh a dimenzování jednotlivých nosných prvků). V některých případech byl dokonce podle potřeby zpracovaný i kontrolní statický přepočet vybraných nosných konstrukcí, resp. prvků. 
 
Reklama