Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
   1  2  3   

kanalizace

Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace I

21.4.2014 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
V lednu 2014 byla vydána revidovaná ČSN 75 6760, která je v České republice národní normou pro vnitřní kanalizaci. Revidovaná norma doplňuje požadavky evropských norem ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 752 a je platná od 1. února 2014. ČSN 75 6760 platí pro kanalizaci, která je v majetku vlastníka nemovitosti a nachází se uvnitř i vně budov.
dešťové odpadní potrubí

Tepelné ztráty způsobené dešťovým odpadním potrubím

23.9.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB, Ing. Vladimír Valenta
V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?

ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“

29.7.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Účelem revize ČSN 73 6660 bylo uvést národní normu pro vnitřní vodovody do souladu s normami evropskými (především ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717) a vytvořit z ní zbytkovou normu k těmto evropským normám, která by obsahovala požadavky, jež nejsou v evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec.

Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3

23.7.2012 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje energetický požadavek na zdroj tepla. Stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod je nutné také při energetickém hodnocení budov.
vodovod

Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí

23.4.2012 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Součástí některých v současné době vyráběných potrubních systémů jsou tvarovky, jejichž konstrukční řešení způsobuje velkou tlakovou ztrátu. Jedná se zejména o tvarovky mající menší vnitřní průměr než je vnitřní průměr trubek, které spojují. Při výpočtu je nutné uvažovat skutečné tlakové ztráty těchto tvarovek.

Velikost vodoměru musí souhlasit

10.10.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.
diskuse: 1 příspěvek, 20.10.2011 19:41

Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010

13.6.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 18.01.2019 14:49
ČSN EN 806-4 na TZB-info

Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660

30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).

Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod

4.4.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.

Tlakové ztráty ve vnitřním vodovodu

22.11.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.

Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody

11.10.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Pro stanovení energetické náročnosti budov je nutná potřeba teplé vody a teplo pro její přípravu. Hodnoty denní potřeby uvedené v TNI 73 0302 slouží pro hodnocení solárních tepelných soustav a údaje z ČSN 06 0320 nelze pro ENB použít. Článek popisuje správnou metodu výpočtu.

Informace o opravě normy ČSN EN 806-3

30.8.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK Vodárenství
Vyšší hodnota výtokové jednotky pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách přináší změna normy pro výpočet vnitřních vodovodů Důsledkem je větší průměr potrubí pro skupinu těchto zařizovacích předmětů.

Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody

19.7.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Požadavky na materiály, příprava teplé vody, zabezpečovací zařízení, zásobování požární vodou, vnitřní a vnější vodovod, vodovodní přípojky, ochrana proti zpětnému průtoku, provoz a údržba vodovodu. Požadavky norem jsou vybrány s ohledem na zabezpečení hygieny studené a teplé vody.

Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody

24.5.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK 94 Vodárenství
Kam patří kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura, tavná pojistka, pojistný ventil, zpětná a uzavírací armatura, termostat, tepelná pojistka? ČSN 06 0320 je v rozporu s jednotnou koncepcí zabezpečení tlakových zásobníkových ohřívačů vody proti překročení přetlaku a teploty.

Základní normy pro vnitřní kanalizaci a nejdůležitější normy související

18.1.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Ústav TZB
Článek navazuje na přehled norem pro vnitřní vodovod. Tato druhá část přehledu aktuálních norem je věnována kanalizaci. Z přehledu je zřejmý poměrně značný počet norem pro kanalizaci vně budov, která jsou v přímé souvislosti s vnitřní kanalizací.

Nejdůležitější normy pro vnitřní vodovod

4.1.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Národní normy jsou rušeny, měněny nebo revidovány a postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem. Proto je vhodné připomenout nejdůležitější normy, jež jsou v současné době platné.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytových domech stavěných před druhou světovou válkou II.

2.11.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Druhá část článku je věnována rekonstrukcím vodovodu a plynovovu v těchto bytových objektech, kde potrubí z materiálů, se kterými se v těchto domech můžeme setkat, postupně dožívají a nevyhovující je i užitný standard.

Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytových domech stavěných před druhou světovou válkou I.

19.10.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
V domech stavěných před druhou světovou válkou se často setkáváme s nevyhovujícím řešením ZTI. Jedním z problémů je i skutečnost, že instalace v těchto domech nemají typová řešení, instalační šachty apod. Vlastnímu provedení rekonstrukce má proto vždy předcházet průzkum stávajících instalací a projekt.

Rozvody teplé vody - III

27.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Poslední díl seriálu o teplé vodě je věnován dimenzování potrubí teplé vody. V článku je zapracována zjednodušená metodika podle ČSN EN 806-3 i podrobná metodika podle ČSN 75 5455 a popsán způsob stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody.

Rozvody teplé vody - II

20.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 24.02.2010 09:44
   1  2  3   

Témata 2019

Tabulky a výpočty