Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na konferenci „Vytápění Třeboň 2013“

14.–16. května 2013
Kongresové a kulturní centrum Roháč, Třeboň

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

 

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference

 
 

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

 

Generální sponzor konference:

 

Hlavní sponzor konference:

 

Sponzoři:

 
 
 

Časový program konference

Úterý 14. 5. 2013
14:00Prezence účastníků, informace k ubytování
19:00Společenský večer na uvítanou
Účinkují: hudební skupina Medicimbal
Středa 15. 5. 2013
8:00Prezence účastníků, informace k ubytování
9:00Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního sponzora
10:00Energetická náročnost budov
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11:30Přestávka na občerstvení a diskusi
12:00Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14:00Oběd
15:00Řízení a regulace otopných soustav
(Ing. Lubomír Zejda)
19:00Společenský večer
Slavnostní předání cen časopisu VVI
Účinkují: Jazzraut Kvintet
Čtvrtek 16. 5. 2013
8:30Využití obnovitelných zdrojů energií
(doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
10:00Přestávka na občerstvení a diskusi
10:30Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
12:00Přestávka na kávu a diskusi
12:30Vytápění a větrání průmyslových objektů
(Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)
13:30Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
13:45Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Obsah sekcí konference

Energetická náročnosti budov (Kabele)

 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Koncepce TZB budov s téměř nulovou spotřebou energie
 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Slovenská definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Aktivní dům
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Metodika výpočtu energetické náročnosti budov
 • Ing. Roman Musil, Ph.D.: Kontrola účinnosti otopných soustav
 • Ing. Václav Helebrant: Konstrukce a význam oken u pasivních domů

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)

 • Ing. Petr Kudera: Analýza změn v otopné soustavě a energetického přínosu s ohledem na řízení
 • Ing. Václav Heis, prof. Ing Jiří Bašta, Ph.D.: Proudové pole nad deskovými otopnými tělesy
 • Ing. Jan Soukup: Kondenzační kotle – poznatky z praxe
 • Ing. Jan Soukup: Hydraulická zapojení tepelných čerpadel
 • Ing. Jiří Rynda, Ing. Vladimír Valenta: Dimenzování prvků parních tepelných soustav
 • Ing. Vladimír Jiirout: Nové předpisy v oblasti spalování paliv
 • František Altman, Ing. Jiří Šíma: Stav CZT v ČR
 • Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.: Výběr druhu tepelné izolace ve vytápění a její podstatné vlastnosti
 • Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Michaela Čáchová: Metody výpočtu tepelných ztrát
 • Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.: Biomasa a uhlí v kotlích malých výkonů
 • Ing. Martin Polák, Ph.D.: Problematika emisí při spalování biomasy
 • doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.: Imisní limity u malých spalovacích zdrojů
 • Ing. Jiří Horák, Ph.D.: Praktické zkušenosti s emisemi z lokálních topenišť
 • Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.: Postřehy z provozu otopných soustav

Řízení a regulace otopných soustav (Zejda)

 • Ing. Jan Široký: Prediktivní řízení systému stropního chlazení a vytápění
 • Ing. Jan Vidim: Návrhy centrálních dispečinků
 • Ing. Martin Chlupáč: Dispečink variabilních systémů
 • Ing. Jan Soukup: Regulace alternativních soustav
 • Ing. Jindřich Boháč, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah
 • Ing. Luboš Hrdlička: Dimenzování a řízení energeticky úsporných čerpadel
 • Jakub Horna: Komunikace v inteligentním domě
 • Josef Jáchim: Aplikace hydraulického řešení tepelné soustavy

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)

 • Ing. Václav Frolík: Zkušenosti s navrhováním solárních tepelných kolektorů
 • Ing. Jan Sedlář.: Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem
 • doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek: Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaicko – tepelných kolektorů
 • Petr Kramoliš, doc. Ing. Mojmír Vrtek, CSc.: Solární chlazení pro pavilon tuleňů a tučňáků
 • Ing. Josef Slováček: Značka kvality pro tepelná čerpadla
 • Ing. Michal Broum: Výsledky měření výkonnosti kombinovaných akumulačních nádrží
 • Ing. Petr Karafiát: Spoluspalování biomasy a hnědého uhlí
 • Ing. Evžen Přibyl: Pozice bioplynových stanic v ČR
 • Ing. Milan Trs: Zásady dimenzování hlubinných vrtů systémů tepelných čerpadel země-voda

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

 • doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.: Elektrické vytápění v souvislostech
 • Ing. Zdeněk Lyčka: Reálné provozní vlastnosti automatických kotlů na pevná paliva
 • Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Nákladově optimální volba energetického systému
 • Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.: Provoz teplovzdušného vytápění
 • Ing. Martin Hurych: Vliv návrhu otopné soustavy na ekonomiku provozu
 • Ing. Jaroslav Novák.: Faktory ovlivňující náklady na bydlení
 • Mgr. Pavel Kaufmann: Výhodnost systému CZT
 • Mgr. Petra Kolínská: Zelená úsporám (I) – zkušenosti ombudsmanky

Vytápění a větrání průmyslových objektů (Hojer)

 • Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Volba vytápění velkoprostorových objektů
 • Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Zónová metoda v návrhu vytápění velkoprostorových objektů
 • doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., Josef Plášek: Dynamika závěsných sálavých panelů – výsledky měření
 • Ing. Josef Bugáň, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Praktické porovnání návrhu podlahového vytápění velkoprostorových objektů podle EN 1264 a podle Cihelkovy metody na případové studii
 • Jan Koláček: Podlahové vytápění velkoprostorových objektů v praxi
 • Ing. Zuzana Kovářová, PhD.: Vetranie halových objektov s chladným typom prevádzky

Mediální partneři konference:

 
Orientační mapa Třeboně s vyznačeným Kongresovým a kulturním centrem Roháč
Orientační mapa Třeboně s vyznačeným Kongresovým a kulturním centrem Roháč

Uzávěrka přihlášek: 7. 5. 2013

Pokud máte zájem o účast na konferenci, odešlete přihlášku na níže uvedené kontakty.

Online přihláška: www.stpcr.cz

Poštovní adresa:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

E-mail: stp@stpcr.cz
Tel., fax: 221 082 201

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání konference

14. až 16. 5. 2013 – Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

2. Konferenční poplatek

Pro členy STP ............................. 1 600 Kč
Pro ostatní ................................... 2 600 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 7. 5. 2013 na adresu: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz. Můžete rovněž využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz.

4. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze – Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.

5. Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude podána u prezence.

6. Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

Informace pro firmy – vystavovatele

Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky. Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 × 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 16 000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).

 
 
Reklama