Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář „Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 318/2012 Sb. a jejich aplikace v praxi“

Průkaz energetické náročnosti budov, kontrola klimatizačních systémů, kontrola účinnosti otopných soustav

14. ledna 2013 – Praha15. ledna 2013 – Brno

Cíl semináře

V současné době je celosvětovým společenským trendem snaha po snižování potřeb energií. K tomuto trendu se přihlásila i Evropská unie, která přijala svými orgány usnesení a směrnice týkající se dané oblasti. Česká republika, která je jejím členem, tato nařízení a závazky implementovala do svého právního systému. Rok 2012 byl pro Českou republiku rokem vydávání a schvalování zákonů a prováděcích vyhlášek, rok 2013 je rokem, kdy je nutno tyto právní normy uvést do praxe.

Seminář má za cíl seznámit účastníky především s požadavky zákona č. 318/2012 Sb. na tzv. energetické specialisty, kteří, mimo jiné, budou oprávněni zpracovávat Průkazy energetické náročnosti budov v nové podobě, a dále podrobně se změnou (novelizací) vyhlášky č. 148/2007 Sb., která požaduje nový přístup při zpracování Průkazu energetické náročnosti budov. V rámci seznámení s touto vyhláškou bude věnována především pozornost novým požadavkům a způsobům výpočtu jednotlivých druhů energií určující energetickou náročnost budov.

Pozornost bude věnována i navazujícím směrnicím na daný zákon, tj. novelizace směrnice o kontrole klimatizačních systémů a novelizace směrnice o kontrole účinnosti otopných soustav.

Na semináři bude poprvé představen obsah nové technické normalizační informace – Typické hodnoty pro výpočet energetické náročnosti budov.

Odborný garant semináře: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Program semináře

8:30Prezence
9:00Zahájení, úvod do problematiky
Nové požadavky zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií
Vyhláška o energetické náročnosti budov a budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Výpočet energetické náročnosti budov podle novely vyhlášky č. 148/2007 Sb.
11:00Přestávka, občerstvení
Typické hodnoty pro výpočet energetické náročnosti budov – představení obsahu nové technické normalizační informace
Stavebně technické řešení budov s téměř nulovou spotřebou energie
Kontrola klimatizačních systémů – požadavky novely vyhlášky č. 277/2007 Sb.
Kontrola účinnosti otopných soustav – požadavky novely vyhlášky č. 276/2007 Sb.
13:00Řízená diskuse
14:00Závěr semináře

Přednášející:

Ing. Pavel Jirásek, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Ing. Petr Vogel, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Jiří Frýba

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání

14. 1. 2013 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
15. 1. 2013 Brno – Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

  • pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1280 Kč
  • pro ostatní 1480 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře.

S ohledem na aktuálnost projednávané problematiky bude sborník přednášek pro účastníky k dispozici po semináři v elektronické podobě.

3. Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději 1 týden před seminářem na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Loga

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama