Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ještě jednou k článku V. Klause "Přírodu ochrání trh"

Články V. Klause mají často útočný charakter a autor v nich deptá nemilosrdně, ale i nespravedlivě své protivníky. Vytýká jim chyby, které chybami nejsou a předkládá k věření své pravdy, které často pravdami nejsou. Nejinak je tomu i v jeho článku "Přírodu ochrání trh" (Lidové noviny z 9.2.).

Uvedu zde jen některé nepravdy a pochybná tvrzení obsažená v citovaném článku, které rozšiřují a doplňují moje námitky uvedené v Lidových novinách z 14. 2. Aby platilo, že "činnost člověka neznamená ničení přírody, nýbrž jen a jedině přetváření přírody", museli bychom za součást přírody považovat např. všechny zastavěné plochy. Ty v některých státech zabírají kolem 10% plochy a stále jich přibývá. Považovat letiště za přetvořenou přírodu vyžaduje pořádnou fantazii.

Názor že "Soukromé lesy nebývají překotně mýceny, ...., protože to jejich majitelé nedovolí - svůj majetek a své přírodní zdroje si hlídají a pečují o ně" možná v některých lokalitách platí, ale jistě se to netýká amazonských pralesů.

Tvrzení "Měděná vlákna v kabelech začala být nahrazována vlákny optickými, vyráběnými z písku, ne proto, že by to odborníci doporučili a vlády přikázaly, ale proto, že rostla cena mědi" by mohlo být považováno za úsměvné - věcně je chybné, důvod je v tom, že technologie opírající se o využití skleněných vláken dovoluje o řády rychlejší přenos informací než při využití měděných drátů - pokud by nebylo použito jako doklad toho jak účinně ochraňuje trh přírodu.

I když připustíme, že oteplování země nebylo dosud jednoznačně prokázáno s ohledem na velmi komplikované možné zdroje oteplování, je nevyvratitelným, vědecky doložitelným faktem to, že rostoucí obsah kysličníku uhličitého a dalších tzv. skleníkových plynů (důsledek činnosti lidí) vede k oteplování ovzduší.

K existenci ozónové díry Klaus uvádí: "Mezinárodní dohody, týkající se ozónové díry nebo chráněných přírodních druhů žijících v oceánech a na pólech (!) snad nutné a přínosné jsou". Tedy alespoň něco. Ale co to znamená? To znamená snížit produkci plynů, které ke vzniku ozónové díry vedou. Praxe minulého století však ukázala, že toto trh nedokázal. Proto došlo po dlouhém a soustředěném úsilí Klausovi nepříjemných "ekologistů" a dalších odborníků i politiků k vypracování a mezinárodnímu schválení tzv. kjótského protokolu podle něhož byl stanoven postup jak dosáhnout snížení koncentrace škodlivývh plynů v ovzduší, aby bylo nebezpečí zvětšování ozónové díry zažehnáno. Ale toto opatření má charakter Klausem tak kritizovaného zasahování státu do ekonomiky, protože jiná cesta k dosažení tohoto cíle v dohledné době nevede. Ostatně i nedávný návrh presidenta USA Bushe (i tak kritizovaný - a to i v USA - jako nedostatečný) počítá s administrativními opatřeními (ve formě zákona) pro realizaci alespoň malého příspěvku USA k plnění kjótského protokolu. Rozhodně se zde president Bush neodvolává na kladné působení trhu v této otázce. Takový nesmysl ho ani nenapadne.

Z toho co jsem zde uvedl snad dostatečně jasně vyplývá, že příspěvek V. Klause "Přírodu ochrání trh" je odborně z velké části nesprávný a politicky pochybený.

 
 
Reklama