Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Náležitosti žádosti o užití vody, která nesplňuje ukazatele pitné vody

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ UŽITÍ VODY, KTERÁ NESPLŇUJE UKAZATELE PITNÉ VODY
 1. identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název nebo obchodní firmu objednatele kontroly vody, adresu jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení, adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo jméno, příjmení, adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
 2. ukazatel, kterého se nedodržení hygienického limitu týká, všechny výsledky kontroly tohoto ukazatele za předchozí, nejméně roční období a navrhovanou maximální hodnotu,
 3. důvody nedodržení hygienického limitu a návrh nezbytných nápravných opatření včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a kontroly účinnosti navrhovaných opatření,
 4. zásobovanou oblast, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel a informaci o tom, zda se návrh k datu jeho podání týká i podniků v oboru výroby a oběhu potravin, pokud má navrhovatel informaci o jejich existenci,
 5. odůvodnění a návrh lhůty pro odstranění závady,
 6. hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z nedodržení hygienického limitu pro zásobované obyvatelstvo a
 7. vhodné schéma kontroly jakosti pitné vody, podle potřeby se zvýšenou četností.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ÚPRAVU (ROZŠÍŘENÍ NEBO SNÍŽENÍ) UKAZATELŮ PITNÉ VODY
 1. identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název nebo obchodní firmu objednatele kontroly vody, adresu jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení, adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo jméno, příjmení, adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
 2. návrh úpravy rozsahu a četnosti kontroly pitné vody s odůvodněním,
 3. zásobovanou oblast, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel a
 4. v případě návrhu na snížení rozsahu a četnosti kontroly průkaz o stálé jakosti a vyhovujících hodnotách předmětných ukazatelů jakosti pitné vody a jejího zdroje podle § 11 a výsledky kontrol za období posledních 2 let. V případě, že u menších vodovodů a studní je počet rozborů za toto období nižší než šest, vedle výsledků posledních 2 let i výsledky let předchozích tak, aby byla doložena řada šesti výsledků.

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O VÝSKYTU DALŠÍCH LÁTEK NEBO SOUČÁSTÍ PITNÉ VODY NEUPRAVENÝCH PROVÁDĚCÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM
 1. identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název nebo obchodní firmu objednatele kontroly vody, adresu jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, příjmení, adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo jméno, příjmení, adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
 2. zásobovanou oblast, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel, odběrové místo, na kterém byla látka nebo součást zjištěna,
 3. uvedení látky nebo součásti, jichž se oznámení týká, výsledky všech provedených rozborů,
 4. původ látky nebo součásti, pokud je znám, a
 5. plán nápravných opatření.

Poznámka:
Žádost podává osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu, tj.:

 1. vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby,
 2. osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích,
 3. vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody,
 4. osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, zdravotnická zařízení).

Orgán ochrany veřejného zdraví vydá povolení o užití vody, která nesplňuje ukazatele pitné vody na časově omezenou dobu, jestliže zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví.
(podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a podle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.)

 
 
Reklama