Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obecní úřad Velký Karlov
ve spolupráci s Ústavem procesního a ekologického inženýrství FSI VUT Brno a Ekologickou nadací ENVIOPTIMUM


pořádá

Pracovní seminář

VYUŽITÍ BIOMASY A CENTRÁLNÍ TEPELNÝ ZDROJ
V OBCI VELKÝ KARLOV - příprava, výstavba a zkušební provoz

ve čtvrtek 15. listopadu 2001 v 9.30 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Karlově v okrese Znojmo


Nad seminářem převzali záštitu děkan Fakulty strojního inženýrství VUT Brno Prof. Ing. Josef Vačkář, CSc. a náměstek ministra životního prostředí Ing. František Škoda.
Realizace centrálního tepelného zdroje se uskutečnila na základě předchozího řešení v rámci projektu MŽP "Programu péče o životní prostředí", PPŽP 860/1/98.
Během semináře se uskuteční prohlídka instalovaného zařízení - kotelny, skladu paliva a jednoho předávacího místa u odběratele tepla. V diskusi předpokládáme také odpovědi na dotazy účastníků semináře.
Tématicky bude seminář zaměřen zejména na možnosti využití biomasy vznikající při zemědělské činnosti v podmínkách jak regionu Jihomoravského kraje, tak i obou sousedních krajů.


Časový program semináře

Úvodní informace


Ing. František ŠKODA, náměstek ministra životního prostředí:
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií

Ing. Bronislav PRUDKÝ, starosta obce Velký Karlov:
Výstavba centrální kotelny v obci Velký Karlov - zkušenosti z přípravy, výstavby a provozu

Ing. Vladimír VERNER, ředitel firmy VERNER a. s., Červený Kostelec:
Využití biomasy pro lokální i centrální vytápění

Ing. Petr SUCHÝ, konstruktér firmy NUCLEA spol. s r. o., Třebíč:
Kotle na spalování biomasy firmy NUCLEA

Ing. Pavel NOVOTNÝ, CSc. , Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT Brno:
Možnosti využívání biomasy v oblasti Jižní Moravy

Doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc., ředitel Energetického ústavu FSI VUT Brno:
Možnosti zplyňování biomasy pro energetické účely

Doc. Ing. Zdeněk TOMAN, CSc., VŠB-TU Ostrava:
Problematika emisí při spalování biomasy

Dr. Ing. Luboš SYCHRA, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF MZLU Brno:
Alternativní paliva ze zemědělské produkce

Ing. Karel SÁZAVSKÝ, technický ředitel a. s. TENZA:
Zkušenosti z výstavby centrálního systému zásobování teplem ve Velkém Karlově

Dr. Ing. Z. POSPÍCHAL, Ing. J. FINSTERLE, M. JANKU, UPEI FSI VÚT Brno ZD Radiměř:
Zkušenosti za 9 let provozu tepelného zdroje na fytomasu v mlékárně ZD Radiměř

Ing. Jiří VACHEK, ŽS Brno, a. s., Závod energetické a ekologické stavitelství:
Výstavba centrálního tepelného zdroje v Bystřici nad Pernštějnem

Ing. Vladimír HRBEK, PolyComb Kolín:
Možnosti výroby elektrické energie z biomasy

Ing. Stanislav VESELÝ, CSc., generální ředitel EKOL, spol. s r. o.:
Využití parních turbin nebo pístových motorů při spalování biomasy

Ing. Stanislav EMINGER, CSc., vedoucí ekoanalytických laboratoří EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové:
Zkušenosti z měření emisí


Ze semináře bude připraven sborník, který si účastníci na místě mohou objednat.

Délka jednotlivých příspěvků v písemné formě do cca 5 stran, doba přednesení příspěvku max. 12 minut.
Předpokládáme i zařazení náplně diskuse do tohoto sborníku (diskuse bude nahrávána). Ukončení semináře bude ve 14.00 hod.

Účastnický poplatek ve výši 130,- Kč na pokrytí režijních nákladů bude vybírán při presenci.

Pro zajištění informačních materiálů však je třeba znát počet účastníků a proto odešlete e-mailem nebo faxem svoji přihlášku co nejdříve, nejpozději do pondělí 12. listopadu 2001 na tyto adresy:
fax: 05/41 14 33 61
e-mail: esekr@upei.fme.vutbr.cz

Obracíme se na pracovníky RŽP a RRR okresních úřadů, aby informaci o konání pracovního semináře sdělili zástupcům těch obcí, u kterých je a může být zájem o využívání biomasy pro zásobování teplem.

 
 
Reklama