Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Vytápění Třeboň 2011

24. - 26. května 2011 - Kongresové a kulturní centrum Roháč, Třeboň

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ 24. 5. 2011

14.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
19.00 Společenský večer na uvítanou
Účinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia

STŘEDA 25. 5. 2011

08.00 Prezence účastníků, informace k ubytování
09.00 Zahájení konference - prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního sponzora
10.00 Energetická náročnost budov
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00 Oběd
15.00 Řízení a regulace
(Ing. Lubomír Zejda)
19.00 Společenský večer
Slavnostní předání cen časopisu VVI
Účinkují: Jazzraut Kvintet

ČTVRTEK 26. 5. 2011

08.30 Využití obnovitelných zdrojů energií
(Ing. Petr Šerks, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.)
10.00 Přestávka na občerstvení a diskusi
10.30 Ekonomie, ekologie a provoz
(Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
12.00 Přestávka na kávu a diskusi
12.30 Větrání a odvod spalin
(Ing. Roman Vavřička, Ph.D.)
13.30 Ukončení konference - prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
13.45 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

OBSAH SEKCÍ KONFERENCE:

Energetická náročnost budov (Kabele)

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov a metody hodnocení budov
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Příklady budov s nulovou spotřebou energie
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.: Hodnocení energetické náročnosti budov na Slovensku
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.: Komplexní hodnocení budov metodou SBTOOL CZ
Ing. Jiří Petlach: Integrované navrhování budov
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: Využití hodnocení energetické náročnosti pro výběrové řízení
Ing. Jaroslav Smolík: Problematika sportovních staveb s vysokou energetickou náročností

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)

Ing. Jiří Šíma: Chování otopné soustavy po zateplení domu
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Otopné soustavy nízkoenergetických a pasivních domů
doc. Ing. Ján Takács, PhD.: Praktické skúsenosti s využívaním geotermálnej energie na zásobovanie teplom v meste Galanta
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Účinky reflexní fólie v podlahové otopné ploše
Ing. Luděk Jančík: Teplotní a proudové pole u OT v JHOS
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.: Porovnání provozních nákladů regulovatelných ejektorů a směšovacích čerpadel
Ing. Václav Heis: Vliv tvaru a velikosti výdechového otvoru krycí mřížky u deskových OT
Ing. Marcela Počinková, Ph.D.: Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy
Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.: Zjednodušené a pokročilé metody návrhu velkoplošných otopných systémů
Ing. Miroslav Kotrbatý: Využití reflexních ploch v konstrukci sálavých panelů

Řízení a regulace (Zejda)

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Úspory energie vhodným řízením čerpadel
Ing. Martin Chlupáč: Zpracování energetických informací s využitím systému měření a regulace
Ing. Josef Široký: Vyhodnocení úspor dosažených prediktivním řízením Crittallového vytápění
Ing. Jan Vidim: Inteligentní budovy
Václav Landsinger: Řízení soustav s netradičními zdroji energie
Ing. Petr Kudera: Praktické zkušenosti s dispečerským systémem řízení
Ing. Dušan Bako: Vyhodnocení provozu tepelného hospodářství
Ing. Radim Kohoutek: Energeticky úsporný projekt v SE Mohelnice
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.: Problematika řízení automatických kotlů na biomasu

Využití obnovitelných zdrojů energií (Šerks, Matuška)

Ing. Robert Krainer, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., prof. Ir., Dr.
Jan Hensen: Porovnání simulace a intervalové metody pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody tepelným čerpadlem
Ing. Luboš Buchta, Ing. Bořivoj Šourek: Spolupráce solární soustavy a tepelného čerpadla
Ing. David Borovský, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Možnosti využití sluneční energie v systémech CZT
doc. Ing. Mojmír Vrtek, CSc.: Hodnocení provozu tepelných čerpadel
Ing. Petr Horák, Ph.D.: Problematika hydraulického dimenzování solárních soustav
Bc. Stanislav Němec, Jiří Kalina: Kombinace solárních soustav s kotli na spalování biomasy
Petr Kramoliš: Zkušenosti z výstavby Ekoparku Odolena Voda
Ing. Karel Bugr: Spalování biomasy s výrobou elektrické energie v teplárně Plzeň
Ing. Václav Helebrant: Optimální volba obnovitelného zdroje pro nízkoenergetické a pasivní domy
Ing. Pavel Vorreiter: Využití odpadního tepla - Velteko Vlašim
Ing. Jiří Matějček, CSc.: Výměníky tepla pro solární ohřev

Ekonomie, ekologie a provoz (Kabrhel)

Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.: Akumulace tepla
Ing. Zdeněk Lyčka: Emisní zátěže jednotlivých technologií spalování tuhých paliv v malých zdrojích
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.: Vliv tepelných ztrát z rozvodů na účinnost distribuce teplé vody
Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.: Vyhodnocení demonstračních projektů ČEA vzhledem k úsporám energií
Ing. Helena Křišíková, Ph.D.: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie a jejich vzájemné kombinace - ukázky z praxe
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc..: Provoz budovy s neutrální bilancí CO2
Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.: Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací
Bc. Lukáš Minárik, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Ekonomika solárních soustav pro bytové domy

Větrání a odvod spalin (Vavřička)

prof. Ing. František Drkal, CSc.: Větrání kotelen - nové předpisy
Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Odvod spalin přes fasádu
Ing. Libor Seidl, Ing. Jiří Vrba: Spalovací vzduch pro krby
Ing. Vladimír Jirout: Plynové spotřebiče v kuchyních
Ing. Vladimír Jirout: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. - kontrola a čištění spalinových cest

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE:

SPONZOŘI:

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Orientační mapa Třeboně s vyznačeným Kongresovým a kulturním centrem Roháč

1. Datum a místo konání konference

24. - 26. 5. 2011 - Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

2. Konferenční poplatek

Pro členy STP 1.600 Kč
Pro ostatní 2.600 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.

5. Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci.

6. Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

INFORMACE PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE

Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.

Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 16.000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).

 
 
Reklama