Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz "Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov"

Tematický kurz je zaměřen na problematiku stanovení energetické náročnosti budov a vystavení průkazu energetické náročnosti budov podle současných legislativních požadavků.

Kurz obsahuje:

praktické zaškolení do zpracování průkazu energetické náročnosti, kde v počítačové učebně s 10 pracovišti bude na konkrétním příkladu probírán způsob zadání a interpretace výsledků požadavků na hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Lektory kurzu jsou zpracovatelé výpočetního nástroje pro hodnocení energetické náročnosti budov. Kurz je určen pro energetické auditory, autorizované osoby, projektanty a odbornou veřejnost se zájmem o hodnocení energetické náročnosti budov.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
odborný garant

PROGRAM KURZU:

PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ V PRÁCI S NÁRODNÍM KALKULAČNÍM NÁSTROJEM

08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení kurzu
09.10 Program kurzu

Základní podklady, dokumentace pro zadání typických úloh
Základní výchozí požadavky pro hodnocení energetické náročnosti budov pro budovy typu:
 • projekt novostavby (občanská výstavba),
 • stávající budova s podlahovou plochou větší než 1000 m2 (terciární sektor).
Individuální zadání příkladu
Vlastní zadání budovy a energetických systémů budovy do národního kalkulačního nástroje.
Zadání budovy proběhne prostřednictvím lektorovaného výkladu prostřednictvím interaktivního zadání konkrétních budov v rozsahu:
 • základní identifikace budovy - základní identifikační vstupní údaje pro zadání budovy,
 • uživatelské profily standardizovaného užívání budovy - definování tzv. správného užívání, výběr z přednastavených profilů, vytvoření vlastního profilu standardizovaného užívání budovy,
 • zónování budovy - požadavky na rozdělení budovy do jednotlivých zón, definování jednotlivých zón, vstupní údaje potřebné pro definování zón,
 • geometrie budovy - zadání ohraničujících konstrukcí jednotlivých zón, obálka budovy,
 • energetické systémy budovy - podrobný popis zadání energetických systémů pomocí základních vstupních údajů (vytápění a větrání, chlazení, příprava teplé vody, osvětlení, OZE a KVET, pomocné energie potřebné na provoz energetických systémů),
 • kontrola zadání budov, přehled výstupů.
Výsledky - výstupy
Výsledky z Národního kalkulačního nástroje hodnocení energetické náročnosti budov v podobě legislativě závazných a volitelných výstupů:
 • protokolu průkazu energetické náročnosti budovy,
 • grafického znázornění průkazu energetické náročnosti budovy,
 • výstupu v podobě bilancí energií potřeby a spotřeby celkové dodané energie.
Vyhodnocení výsledků příkladu
Komentář k vyhodnocení výsledků, v rámci diskuze proběhne zhodnocení dosažených výsledků v praktické části kurzu.
17.00 Závěrečná diskuze a shrnutí k problematice stanovení energetické náročnosti budov

Účastnící kurzu budou na příkladu objektu konkrétně seznámeni s problematikou povinnosti stanovení energetické náročnosti budovy. Na ukázkovém objektu bude provedeno stanovení energetické náročnosti budov podle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb. Tato část kurzu bude probíhat na počítačovém vybavení katedry TZB, kdy každý účastník semináře bude mít k dispozici vlastní PC. Během praktické části se předpokládá otevřená diskuze ke způsobu zadání a postupu výpočtu stanovení energetické náročnosti budov, včetně vyhodnocení.

Každý z účastníků bude mít k dispozici počítač s instalovaným výpočetním nástrojem NKN aktuální verze. Účastníci obdrží podkladové materiály pro školení a připravená zadání.

V průběhu kurzu bude pro účastníky zajištěn oběd v prostorách menzy ČVUT.

Organizace kurzu:

Datum konání: 5. 11. 2010, 12. 11. 2010

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6, počítačová učebna A233 Kapacita kurzu je omezena pro max. 10 účastníků na jeden termín, rozřazení do kurzů bude provedeno na základě obdržených přihlášek.

Kurzovné: 10.500,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena odborné akce je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem odborné akce. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci odborné akce, materiály k odborné akci a občerstvení v průběhu odborné akce.

Závazná přihláška: Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené online přihlášky.

Platební podmínky: Na základě odeslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného: Účastnický poplatek nevracíme.

Přijetí přihlášek: Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...