Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Plnicí a proplachovací stanice BRILON

S technickým pokrokem v otopných a chladicích soustavách úzce souvisí nutnost zabezpečit vysokou kvalitu teplonosné nebo chladonosné látky již od prvních okamžiků po uvedení soustavy do provozu.

Na vysokou kvalitu, kterou se míní nejen čistota ale i požadované chemické vlastnosti energii nesoucí látky, navazuje požadavek na dokonalé naplnění všech částí rozvodu látkou bez vzduchových bublin, které by omezovaly projektem stanovený průtok. O možnostech, jak dosáhnout a jak udržovat potřebné chemické parametry, tedy především tvrdost otopné nebo chladicí vody a její kyselost vyjádřenou koeficientem pH, se toho již napsalo hodně. Mnohem obtížněji se hledají informace týkající se napouštění soustav. Ani tento příspěvek komplexně neřeší celou problematiku. Jeho cílem je poskytnout základní informace týkající se výběru plnicích a proplachovacích soustav, které by měly používat instalační a servisní firmy v případě malých až středně velkých soustav.

Proč používat proplachovací stanici?

V prvé řadě hledáme odpověď na otázku, proč vůbec by měly být plnicí a proplachovací stanice používány. Šetření surovin a energií vede konstruktéry k návrhu soustav s co nejmenším vodním objemem. Větší objem pro akumulaci energie je realizován samostatnými akumulačními nádobami. S malým objemem souvisí malé světlosti potrubí, armatur, kanálků v tepelných výměnících, čerpadel a jinde. Přestože výrobci dodávají kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory, potrubí, armatury atd. čisté, při montáži soustav není mimořádnou situací, pokud se do soustavy dostane nějaká nečistota nebo třeba drobné částice vzniklé dělením potrubí atd. Nečistoty mohou vznikat i následkem uvolňování pasivačních prostředků, který výrobci používají k ochraně vnitřních povrchů kovových, nejčastěji ocelových, výrobků před korozí nebo z technologických důvodů.


Důkladný proplach soustavy před jejím uvedením do provozu je tedy nutný. Při tom není vhodné používat stále čerstvou, například pitnou vodu. Je nutné si uvědomit, že již při proplachu začínají uvnitř kovových částí na styku s cirkulující látkou probíhat různé chemické, zpravidla i pasivační procesy, které zbytečně narušuje přívod stále nové, čerstvé vody. Proto již proplach má probíhat s takovou látkou, která bude v soustavě kolovat během provozu. Na velkých teplárenských soustavách je to běžné. Ale šáhněte si, vážení topenáři či instalatéři do svého svědomí a vzpomeňte si, kolikrát jste proplachovali soustavu napojením na rozvod pitné vody?

Provozní oběhové čerpadlo v malých a středních soustavách má výkon v řádech desítek Wattů. Tento výkon nemůže zajistit takovou rychlost proudění látky, aby se všechny nečistoty daly do pohybu a mohly být zachyceny na filtru. Tedy je-li vůbec filtr v soustavě instalován. Navíc provozní filtry nebývají příliš jemné, spíše je po nich požadováno zachycení nečistot v nadkritické velikosti. Tedy takové, která by bezprostředně ohrozila chod čerpadla, armatury atp. Malé nečistoty provozním filtrem prochází bez zadržení. Instalační firmy z pochopitelných důvodů velmi nerady instalují jemné filtry, neboť to pro ně znamená, v rámci záruky, navštívit zákazníka do dvou až čtyř týdnů po zprovoznění soustavy znovu a jemný filtr vyčistit. Vznikají jim při tom další náklady. Pokud se pro proplach použije optimální proplachovací stanice již při uvádění do provozu, lze se dodatečné návštěvě a zbytečným nákladům vyhnout.

Profesionální proplachovací stanice je ideálním partnerem i pro servis. Pokud je pracovní látka v soustavě v dobrém chemickém stavu, není nutné ji v souvislosti se servisem některého dílu v soustavě měnit. Může jít o sto litrů, ale i několiv stovek litrů chemicky upravené vody s přísadou inhibitoru koroze a nemrznoucí směsi. I toto relativně malé množství není zadarmo a jeho výměna zbytečně zvyšuje účet pro zákazníka. Po provedení servisního zásahu se nechá stávající pracovní látka procházet proplachovací stanicí vybavenolu jemným filtrem, maximálně se doplní malé množství látky uniklé během servisního zásahu. Servisní firma si může naučtovat pár korun za proplach, ale bude to méně než za celkovou výměnu látky. Při tom si firma zachová dobrou šanci na to, aby posléze, jakmile skončí životnost stávající látky, respektive spíše inhibitorů a nemrznoucí přísady, se na ní zákazník obrátil s požadavkem na výměnu.

Proč používat plnicí stanici?

Optimální stanice zajistí obě funkce, jak plnění, tak proplach. Již jsme si řekli, že pro moderní soustavy je nutné použít látku nesoucí potřebnou energii s vhodnými chemickými vlastnostmi bez nečitot. Tuto látku do soustavy dostaneme rychle jen pod tlakem. To ale není jediné specifikum plnicí stanice.

Druhým specifikem je to, že pro plnění soustav můžeme v některých případech použít i vhodnou pitnou vodu, případně vodu s upravenou tvrdostí, ale zpravidla vždy do vody potřebujeme dávkovat inhibitor, případně nemrzrnoucí směs. Plnicí stanice musí toto dávkování jednoduše umožnit. Typickým příkladem je plnění solárních soustav. V kontextu s nimi se o plnicích soustavách mluví nejčastěji, ale použití plnicích stanic je mnohem širší. Omezování jejich použití jen na solární soustavy je neprofesionální.

Třetím specifikem plnicí stanice je skutečné splnění požadavku naplnit soustavu ve všech jejích částech. To znamená vytěsnit všechny vzduchové bubliny, které by při provozu s oběhovým čerpadlem, které má menší výkon než čerpadlo plnicí stanice, působily problémy, omezovaly proudění látky a narušovaly požadované hydraulické parametry. Velmi často se problém, jak odstranit vzduchové bubliny při napouštění, řeší například u podlahových otopných soustav. Plnicí stanicí s dobrými parametry to lze snadno zvládnout.

Základní požadavky na plnicí a proplachovací stanici

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že jak na plnicí, tak na proplachovací stanici jsou kladeny podobné požadavky, a proto v praxi obě funkce plní totožná stanice. Významou otázkou je, na co si vlastně má dát topenář, chlaďař, servisní technik atp. pozor při výběru stanice? Pořizovací cena nemůže být jediným rozhodovacím kritériem, zvlášť když jde o pracovní pomůcku, u které se předpokládá, že v nejrůznějších stavebních podmínkách bude sloužit řadu let, musí být snadno transportovatelná, varibilní atd.

V tomto případě si pomůžeme rozborem, který zpracovala společnost ZUWA-Zumpe GmbH, přední německý výrobce kvalitních plnicích a proplachovacích stanic.

1. Průtok a maximální tlak čerpadla stanice

Pro rychlost napouštění, proplachování včetně odstraňování vzduchových bublin je toto kritérium stěžejní. Poddimenzované čerpadlo pro profesionální použití nepřichází v úvahu.

2. Maximální provozní teplota

Vzhledem k tomu, že se stanice nepoužívá jen k práci na soustavách vychladlých, odstavených z provozu, je požadavek na vyšší teplotní odolnost plně oprávněný. Například maximální teploty do 50 st. C nemusí vyhovět ani při prvním napouštění solární soustavy, pokud se provádí za svitu Slunce a kolektory mají dobrý výkon. Nízká teplotní odolnost prvků stanice omezuje její použití v praxi je tedy pro porofesionály nežádoucí.

3. Hydraulické pospojování prvků stanice

Propojovací hadice musí být vedeny v souladu s předpisy jejich výrobce, tedy s ohyby zaručujícími dodržení minimálního poloměru. Případné zúžení hadice v ohybu omezuje průtok a lokálně zvyšuje tlak. Negativním důsledkem může být netěsnost. Ke zúžení hadice může dojít až po čase, například v souvislosti s prací s vyšší teplotoulátky

4. Snadný přístup ke všem částem stanice, především k filtru

Filtr musí být snadno čistitelný během činnosti stanice, nikoliv až po jejím odstavení a případném vyprázdnění. Pokud je v plněné nebo proplachované soustavě více nečistot, potřebný jemný filtr se rychle zanese a nutnost k jeho výměně rozebrat stanici se jako optimální rozhodně nejeví.

5. Tlaková odolnost

Všechna prvky stanice i spoje musí spolehlivě odolávat maximálním tlakovým poměrům, které během provozu stanice mohou vzniknout. Je-li čerpadlo schopné vyvinout tlak 5 bar, nelze připustit použití hadic s nižším maximálním provozním tlakem při pracovní teplotě. Dlouhodobě budou těžko postačovat jednoduché spoje pojištěné stahovací páskou.

6. Zbytkový obsah kapaliny

Servisní i instalační firma využije stanice na nejrůznějších soustavách s různými inhibitory a nemrznoucími směsemi, které se nesmí vzájemně mísit. Proto je nutné, aby po ukončení činnosti stanice v její nádrži a čerpadle nezbylo nejlépe nic. V jednoduchých zahradních čerpadlech s injektorem vždy zbývá jeden až dva litry. Mnohem lepší jsou z tohoto pohledu čerpadla odstředivá a nejlepší jsou rotorová, ve kterých nezbyde nic. Ideální případ pak nastává, pokud je možné veškerou látku z nádrže, propojovacích prvků a čerpadla nechat ze stanice samovolně vytéct do připravené nádoby.

7. Má stanice odnímatelnou nádrž?

Pokud lze snadno odpojit nádrž od ostatních prvků stanice, lze ji často čistit. To je velmi důležité, pokud se přechází mezi různými soustavami s odlišnými pracovními látkami

8. Je na nádrži dobře viditelná úroveň hladiny?

Během plnění nebo proplachování soustavy je nutné sledovat objem látky v nádrži stanice, aby jí byl dostatek. Dobrá viditelnost usnadňuje práci

9. Manévrovatelnost stanice

Kovová konstrukce stanice - vozík, čerpadlo a v některých případech i plná nádrž, mají určitou hmotnost. Stanice musí umožnit její snadný převoz v montážním autě, přemístění na místo nejen po rovině ale i po schodech. Velmi často si s přemísťováním stanice musí poradit jen jeden člověk. Ten ocení, pokud je konstrukce dostatečně tuhá, ale přitom není zbytečně těžká. Jistě ocení i kvalitní kolečka. Velký rozdíl je mezi levnými plnými vypěněnými "kočárkovými" kolečkami a kolečkami s nafukovací pneumatikou. Nafukovací snadněji překonávají schody a navíc jsou mnohem šetrnější k jejich hranám.

10. Lze stanici převážet v horizontální poloze?

Pokud není možné bezpečně uzavřít nádrž a všechny hadicové spoje, hrozí, že zbytkový obsah kapaliny znečistí prostor servisního automobilu. Stanice se obvykle přepravuje v horizontální poloze a v malých automobilech to ani jinak nejde.

11. A co ještě?

  • vratná hadice by měla zasahovat ke dnu nádrže, aby se zabránilo pěnění látky
  • jsou dostupné náhradní díly a jak dlouho budou?
  • existuje poprodejní servis?

U nás standard, na trhu nadstandard

Jedenáct kritérií vytváří solidní základ pro rozhodování. Je na Vás, zda se při své práci spokojíte jen s čerpadlem vybaveným napojovacími hadicemi a kanystrem, případně levnou a zcela jistě s mnoha kompromisy konstruovanou plnicí, možná i proplachovací stanicí sotva stačící pro naplnění malé solární soustavy nebo zda zvolíte stanici, se kterou budete bez problémů přecházet mezi nejrůznějšími soustavami plněnými nejrůznějšími doplňujícími látkami s velkou odolností při manipulaci.

Ve společnosti Brilon a.s. preferujeme kvalitu, neboť jsme přesvědčeni, že se vyplatí. Proto jsme zvolili plnicí a proplachovací stanice konstruované s ohledem na výše uvedené jedenáctero. V nabídce jsou tři rozdílné typy. Standardní typ stanice je označen P 80, je vybaven nízkoobjemovým odstředivým čerpadlem. Stanice je určena k plnění, proplachu a k primárnímu odvzdušňování tepelných soustav, tedy především solárních, s tepelnými čerpadly, s kotli. Vyšším typem je stanice UNISTAR 2000-A. Od předchozí se liší použitím rotorového čerpadla, které umožňuje bezproblémový průchod větších částic nečistot čerpadlem k filtru, případně i jednoduchou výměnu rotoru. Souvisící výhodou je snadné vyprázdňování čerpadla. Vedle těchto dvou stanic existuje ještě jeden, ve kterém jsou všechny konstrukční díly přicházející do styku s protékající látkou odolné nejen proti působení inhibitorů, nemrznoucích směsí, ale i velice agresivních látek, používaných při čistění tepelných výměníků zanesených usazeninami z tvrdé vody. Základním konstrukčním materiálem je nerezová ocel.


Obr. 1 - Plnicí a proplachovací stanice P 80
 
Obr. 2 - Plnicí a proplachovací stanice UNISTAR 2000-A
 
Obr. 3 - Plnicí a proplachovací stanice UNISTAR 2000-A (nerezové provedení)

Nabízené typy stanic se z hlediska pořizovacích nákladů pohybují mezi deseti a dvaceti tisíci korun. Standardní stanici P 80 lze získat zdarma jako bonus při nákupu solárního systému, viz titulní strana časopisu.

Technická data stanice

Typ Plnicí a proplachovací mobilní stanice UNISTAR 2000-A lnicí a proplachovací mobilní stanice P 80
Čerpadlo suché, samonasávací rotorové
(max. doba běhu na sucho 1 min.)
samonasávací odstředivé
(max. doba běhu na sucho 1 min.)
Rotor čerpadla Perbunan (vyměnitelný) --
Tělo čerpadla Al Mg Si 1 šedá litina
max. čerpané množství 30 l/min. 31 l/min.
max. tlak 5 bar 5,9 bar
max. teplota čerpané látky 90° C 60° C
Motor 230 V, s tepelnou ochranou, vypínač a zapínač chodu, 2 m kabel se zástrčkour 230 V, 1,7 m kabel se zástrčkou
Výkon motoru 0,37 kW 0,75 kW
Filtr ano, za čerpadlem, případně pod napouštěcím víkem ano, za čerpadlem, případně pod napouštěcím víkem
Ventil pro vyrovnání tlaku ve stanici s atmosférickým ano ne

Technická data vozíku, (u všech typů stejná)

Materiál svařený, stabilní rám z dutých ocelových profilů
Rozměry (v x š x h) 985 x 495 x 555 mm bez hadic
Objem nádrže 30 litrů
Nádrž UV záření odolná PE-nádrž s velkým uzavíratelným plnicím otvorem. Nádrž umožňuje vracení kapaliny ze soustavy přívodem v horní stěně nádrže nebo přívodem ve víčku nádrže, pod které lze vložit levný, jednoduše vyměnitelný látkový filtr. Ve spodní části je uzavíratelný vypouštění kohout.
Doplňující zvláštní vlastnosti pojízdné na dvou nafukovatelných kolech, držáky na hadice a kabel

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...