Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Celulózová izolace a její využití v dřevostavbách.

Vedle minoritního množství dřevostaveb prováděných z masivního dřeva ve formě roubenek nebo podobných konstrukčních provedení tradičního typu se nově prosazují i stavby využívající dřevo jako statický prvek konstrukcí, který je doplněn celou skupinou příbuzných dřevomateriálů.

Mezi tyto materiály patří i tepelná a akustická izolace na bázi dřevitého vlákna získaného recyklací novinového papíru. Významným argumentem pro použití právě této izolace v dřevostavbě je vedle stejné podstaty obou materiálů i následující výčet jejích důležitých předností:

 • velmi dobré tepelně izolační parametry izolace (λ ≈ 0, 04W/m.K)
 • významné zlepšení akustiky stavby
 • vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálu (Cd =1907 J/kg.K), která přispívá ke zvýšení akumulačních vlastností stavby a snižuje i letní přehřívání obývaných prostor (pro srovnání: u uměle vyráběných izolací je tato hodnota přibližně poloviční)
 • nižší navlhavost než u dřeva (vyrovnaná vlhkost 10 - 12% hm.)-CIUR-Výzkumná práce Fraunhofer institut ze dne 21. 7. 2005.
 • nízký difusní odpor, umožňující konstrukce s difusně otevřenou skladbou
 • dokonalé vyplnění všech detailů stavby, a to jak při prefabrikované tovární výrobě dílců, tak i při realizaci na stavbě
 • dobré požární parametry
 • odolnost vůči houbám a plísním
 • libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 4 do 40 cm jedním aplikačním zařízením
 • instalace beze zbytků a odřezů, vysoká variabilita konstrukčních řešení
 • vysoká produktivita práce
 • nízké přepravní náklady v případě provádění prací na stavbě
 • Ekologicky šetrný výrobek (známka propůjčena již v roce 1994)

V Česku je doposud nejširší použití této tepelné izolace ve stropních konstrukcích. V této souvislosti se velmi dobře projeví výhoda foukané aplikace při řešení detailů například u sbíjených vazníků (viz obr. 1) při aplikaci do půdních prostor dřevostavby. Není výjimkou, zejména u nízkoenergetických domů, aplikace tloušťky izolace až 40 cm. Objemová hmotnost při tomto použití je v rozmezí od 35 kg/m3 až do 45kg/m3 právě u velkých tlouštěk. Montáž je rychlá a klade velmi nízké nároky na vnitrostaveništní přesuny i počet kvalifikovaných pracovníků. Chyby aplikace v detailech a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny.


Obr. 1
 
Obr. 2

Pro řadu projektantů i stavebních firem u nás je však překvapivé použití Climatizer Plus v kolmých stěnách, aplikovaného suchou metodou zafoukávání za pomoci speciálních aplikačních metod. Tyto tlakové metody s pomocí speciálních koncovek X- Jet se již více než deset let hojně využívají u dřevostaveb a nízkoenergetických domů v Německu, Švýcarsku, Rakousku a i v České republice. Úspěch této aplikace spočívá ve spolehlivém vyplnění konstrukce při vyšších objemových hmotnostech. U tenkých stěn (do 10 cm tloušťky) je to obvykle v rozmezí od 53 do 60 kg/m-3. U stěn se silnou vrstvou izolace 20 - 30 cm, které se používají u nízkoenergetických domů, je pak nutné plnění při objemové hmotnosti 60 - 65kg/m3 (viz obr. 3). Tato objemová hmotnost postačuje i pro transporty na dlouhé vzdálenosti u dílců plněných při tovární prefabrikované výrobě. Při plnění těchto dílců přitom není nezbytně nutné zafukovat materiál mezi dvě desky, ale může být použito následné překrytí parotěsnou zábranou nebo parobrzdou. Materiál je po aplikaci vyšších objemových hmotností značně stabilní a drží dobře vytvarovaný v konstrukci. Otvory se po aplikaci ukončí speciální páskou Proclima Unitape XL - z distribuce firmy CIUR a.s.


Obr. 3
 
Obr. 4

Aplikace do panelů může být pomocí speciálních koncovek prováděna ve svislé i vodorovné orientaci. V rámci úvodního školení montáže Climatizer Plus provádí tuzemský výrobce CIUR a.s. i odzkoušení a doporučení nejvhodnějších technologických postupů aplikace. Výsledek musí být dokonalý u každého typu stavby! V této souvislosti je vždy dobré současně s aplikací Climatizer Plus navrhnout správnou skladbu ostatních deskových materiálů, folií i omítek.


Obr. 5
 
Obr. 6

Při správné koordinaci zateplování stavby je možné provádět velmi efektivně izolace i přímo na stavbě. Je tak eliminováno případné nebezpečí zatečení dešťové vody do konstrukcí v průběhu montáže. Vhodně rozmístěné montážní otvory jsou po naplnění izolace snadno a profesionálně začištěny. Nastavení správné aplikační metody a rozdělení konstrukce do oddělených bloků umožňuje vyplňovat na stavbě i velmi členité konstrukce. Na obrázku č. 6 je to například stavba z modulů φ - ha, které je možné vyplnit několika otvory vedenými z rohů budovy. Celá stavba je po 1,5 m výšky horizontálně předělena, aby izolace měla všude rovnoměrnou objemovou hmotnost.

Dřevostavby skýtají velmi často i dobré možnosti pro aplikaci izolace metodou nástřiku s vodní mlhou. S tímto případem se nejčastěji setkáváme na vnitřní straně u instalačních předstěn na vnější straně u odvětrávaných i kontaktních difúzně otevřených fasádních plášťů. Nástřik se v posledních letech provádí novou metodou pomocí vysokotlakých čerpadel. Vlhkost, která se spolu s izolací do stavby vnáší je minimální (cca 20 - 30%) a materiál o tloušťce 5 - 6 cm je obvykle do 2 dnů opět zcela suchý a je možné stěny zaklopit. Na vnější straně je možné neprodleně instalovat difúzně otevřenou desku nebo kontaktní fasádní membránu.


Obr. 7
 
Obr. 8
 
Obr. 9

Materiál se na konstrukci nahrubo nastříká s vodní mlhou. Následně se vrstva srovná.
Stržený materiál se zpětně použije k dalšímu nástřiku.

Vedle mnoha úspěšných aplikací v nově budovaných dřevostavbách je aplikace Climatizer Plus dobře proveditelná i při sanaci starších dřevostaveb. Na následujících obrázcích je dobře patrná sanace obvodového pláště panelů typu okál. Nejprve se odstraní vrchní obvodový plášť z cementovláknitých desek a opraví se stávající izolace. Po instalaci přídavného roštu a provedení hydroizolace a tepelné izolace základové spáry se může aplikovat přídavná vrstva izolace až do tloušťky 20 cm. Celá nová skladba se uzavírá odvětraným Vinyl sidingovým obkladem nebo difúzně otevřenou kontaktní omítkou aplikovanou přímo na desky MDF. Po aplikaci se vlákna Climatizer Plus vzájemně spojí v plst, která ani po odejmutí části desky již samovolně nevypadne a to aniž by bylo použito jakékoli lepidlo.


Obr. 10
 
Obr. 11

Rozhodnutí o použití vhodných materiálů a fólií je pro celkovou životnost tohoto typu staveb klíčové. Jakým způsobem bude provedeno celé souvrství z hlediska difúze vodních par je určujícím momentem pro komfort obývání a spotřebu energie. Pouze vzduch uzavřený bez pohybu v izolaci je funkčním izolačním činitelem. Proto vedle difúze vodních par je rovněž důležité zajistit vzduchotěsnost. Ztráty a poruchy způsobené tímto jevem jsou v některých případech daleko závažnější, než poruchy způsobené samotnou kondenzací uvnitř konstrukce.


Obr. 12
 
Obr. 13

Některé stavby jsou prováděny "tradičním" způsobem s důsledným použitím parotěsné, někdy současně i reflexní, folie, což klade vysoké nároky na kvalitu i technologickou kázeň při provádění, a to zejména je-li z vnější strany použita vrstva s vyšším difúzním odporem. Trendem poslední doby je použití difúzně otevřeného systému, který namísto parozábran využívá parobrzdy (viz obr 14) a na vnější straně difúzně otevřený fasádní systém (viz obr. 12 a 13). Lépe se projeví komfort obývání takového typu stavby. Firma CIUR a.s. pro tyto účely nabízí celý sortiment materiálů pro clima. Vedle již klasických materiálů s výztuhou jako je parobrzda proclima DB+ je k dispozici i celá řada pásek, lepidel a manžet pro řešení detailů. Novinkou je od roku 2004 membrána INtello, která má proměnný difuzní odpor. V létě je více otevřená, v zimě se uzavírá na větší parotěsnost. Tato vlastnost výrazně zvyšuje pravděpodobnost pravidelného vyschnutí konstrukce v letním období, pokud dojde k nečekané poruše.


Obr. 14
 
Obr. 15

Při požadavcích na aplikaci Climatizer Plus do dřevostaveb je vždy vhodné nejprve vlastní představy konzultovat s výrobcem CIUR a.s. pro stanovení nejvhodnějšího postupu provádění. Dosahuje se tak maximální efektivity prací. Vedle významných výhod přináší při správné aplikaci tato metoda i možné finanční úspory.

CIUR a.s.
logo CIUR a.s.

CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 50 tisíc tun druhotných surovin ročně.