Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

On-line sledování žádostí v programu Zelená úsporám

Dnešním dnem 27. 8. 2009 byly podány dvě žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, jejichž další osud jsme se rozhodli sledovat on-line. Následující článek popisuje průběh rozhodování investora a realizaci využití OZE k vytápění a ohřevu TV v RD za současné podpory nového fenoménu - Zelená úsporám.

Program Zelená úsporám (dále ZÚ) je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Cílem programu je podporovat kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Rozhodnutí o využití obnovitelných zdrojů k vytápění a ohřevu TV

Jedním z prvních žadatelů, který využil nabídky programu ZÚ (ZÚ po rozsáhlých úpravách vyhlášených na tiskové konferenci 10. 8. 2009), byl i majitel rodinného domu ze středních Čech Ing. Petr Šedivý.

Ing. Petr Šedivý se rozhodl využívat obnovitelnou energii, je povoláním ekonom v oboru energetika. Bydlí v dvoupodlažním rodinném domě postaveném v 60. letech minulého století. Dům není doposud zateplen, v minulosti však proběhla výměna starých oken za nová dřevěná eurookna. K vytápění a přípravě teplé vody byla využívána kombinace elektřiny a tuhých paliv. Vzhledem k snadné regulaci a pohodlnosti bylo využíváno především elektrického zdroje. Když však náklady na elektřinu v roce 2007 přesáhly tolerovatelnou mez, začal se zajímat o obnovitelné zdroje a programy vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky (dále SFŽP).

Obnovitelné zdroje probudili v našem investorovi veliký zájem. V první fázi se velmi zajímal o možnost instalování fotovoltaických panelů, které však SFŽP v té době již přestal podporovat. Proto z hlediska využívané technologie k vytápění a přípravě teplé vody a účinnosti využití energie ho zaujala kombinace solárních panelů a kotle na biomasu, kterou se následně rozhodl na počátku roku 2009 nainstalovat. Se zájmem pročítal webové stránky SFŽP a nalezl podporu v programu pro fyzické osoby. Když na začátku března letošního roku kontaktoval SFŽP, bylo mu oznámeno, že program pro podporu fyzických osob na konci března končí a ať počká na nový program, který bude podstatně zajímavější, ovšem bude vyhlášen až počátkem dubna.

Realizace a volba technologie

Dne 7. 4. 2009 byl ohlášen program Zelená úsporám, který byl na svátek Dne Země 22. 4. 2009 oficiálně „odstartován“.

Jedním z požadavků, který měl k instalaci nízkoemisního kotle na biomasu, a solárně termických kolektorů bylo komplexní řešení obou systémů. Ačkoliv měl zmapovánu většinu dodavatelů této technologie ve své lokalitě, žádný z nich mu nenabídl komplexní řešení pro obě instalace. Výběr dodavatele mu měl usnadnit tzv. Seznam odborných dodavatelů (dále SOD), který měl být vydán společně se spuštěním programu ZÚ. Vzhledem k tomu, že SOD byl zveřejněn se zpožděním, kontaktoval neúspěšně dva dodavatele a v poslední řadě samotného výrobce kotlů společnost Atmos. Zástupce této dnes již nadnárodní společnosti mu nakonec doporučil dodavatele – montážní firmu Kačírek, s.r.o., nedaleko jeho bydliště. Doporučený dodavatel poskytl našemu klientovi služby přesně podle jeho představ a dne 25. 6. 2009 dokončil instalaci účinného nízkoemisního kotle na biomasu a solárně-termických kolektorů a uvedl tato zařízení do trvalého provozu.

Jedním z cílů realizátora bylo provést instalace podle požadavků programu ZÚ, tak aby bylo možné počítat s dotací, neboť jedině ta zajistí smysluplnou návratnost této investice. Vzhledem k programu bylo nutné nainstalovat účinný nízkoemisní kotel na biomasu s akumulační nádrží, která má celkový objem 59,26 litrů na 1 kW instalovaného výkonu kotle (celkový objem akumulační nádoby je 1,6 m3). Solárně-termické kolektory sloužící k přípravě teplé vody a přitápění dodal největší český výrobce společnost Regulus, s.r.o.

Obě výše uvedené technologie splňují technickými parametry podmínky programu. Ze solárních termických kolektorů je možno získat celkem cca 6,5 MWh energie za rok, která je schopná ušetřit až 75 % energie pro přípravu teplé vody a zbylé solární zisky se výší 3,2 % podílí na vytápění.

Seznam výrobků a technologií, příprava a podání řádných žádostí

Společnost Kačírek, s.r.o., (dodavatel obou instalací) provedla vzhledem k rozsáhlým zkušenostem s minulými programy SFŽP montáž s ohledem na podmínky programu ZÚ. Bylo použito výrobků, které byly postupně uváděné v Seznamu výrobků a technologií (dále SVT) zveřejněném na webových stránkách SFŽP. Vzhledem k tomu, že SVT v době instalace ještě nebyl kompletní a byly části technologie, které v SVT nebyly zveřejněny vůbec (Akumulační nádoby, zásobníky TV), byl donucen dodavatel věřit jak výrobci, že daný výrobek akumulační nádrž REGULUS PS 800 má potřebná prohlášení, a je v souladu s legislativou, tak SFŽP, že půjde pouze o „formální“ kontrolu naplnění naší legislativy. Zapsání v SOD s SVT mělo být kratší 30 dnů.

Po instalaci se žadatel obrátil na naši společnost s žádostí o naše služby a 8. 7. 2009 doručil námi požadované doklady. Požadované podklady jsme konzultovali osobně na krajském pracovišti SFŽP. Po vypracování odborného posudku a vyplnění krycích listů společně s žádostmi jsme je šli dne 3. 8. 2009 podat. Žádost by byla bývala přijata, ovšem bylo nám oznámeno, že ji nelze zapsat do systému kvůli chybějícímu kódu SVT u akumulační nádrže. Po kontaktování výrobce, zda-li nechal zapsat tuto nádrž do SVT, nám bylo sděleno, že ano, dokonce již před delší dobou (12. 7. 2009), a že bohužel stále nemá žádnou informaci, kde by mohl být s jejím zápisem problém.

Poznámky:

Ing. Šedivý v současné době z vlastní iniciativy jedná na MŽP o vzniklé situaci na SFŽP. Ze strany MŽP je velká snaha v této věci pomoci. K dnešnímu dni však nádrže nebyly do databáze zapsány.

Zástupce společnosti Regulus, s.r.o., byl dnes osobně na SFŽP ohledně zápisů do SVT akumulační nádrže a bylo mu sděleno, že akumulační nádrže budou zapsány během příštích několika dní.

Naše rozhodnutí však bylo počkat na zapsání akumulační nádrže a současně též na avizované změny v programu ZÚ, které mají za cíl zpřístupnit dotaci každému – což se díky „NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM“ snad podařilo a program je již skutečně pro lidi.

Celou instalaci nakonec náš klient z 50 % uhradil ze svých zdrojů a na 50% použil cizích peněz z půjčky. Ačkoliv se měl program ZÚ rozeběhnout s podporou bank a zpřístupnit tak dotaci pro každého, v době instalace tomu tak nebylo. Přesto klient předpokládal, že podá žádost a vypůjčených 50 % uhradí díky dotaci, otázka však zní, kdy bude ona dotace vyplacena??

Vzhledem k této otázce, která je zásadní pro řadu investorů, jsme se rozhodli celý průběh obou žádostí on-line sledovat:

27. 8. 2008 Na SFŽP byly předloženy dvě žádosti o podporu pana Ing. Šedivého. Žádosti splňují formální náležitosti, ovšem současně nám bylo sděleno, že doposud není v SVT zapsána akumulační nádrž REGULUS PS 800, a tedy žádosti nebude možné zapsat.

Energy Benefit Centre a.s.
logo Energy Benefit Centre a.s.

Projektujeme energeticky úsporné budovy. Minimalizujeme provozní náklady. Využíváme nejmodernější technologie a materiály, smart systémy a obnovitelné zdroje energie. Pro budovy navrhujeme solární soustavy, fotovoltaické systémy, řízené větrání ...