Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená úsporám a program PANEL

Změna programu Zelená úsporám vyvolala mnoho otázek v souvislosti s již dlouho běžícím programem PANEL, který se od května letošního roku vztahuje i na obytné budovy postavené nepanelovou technologií. Dotazy majitelů bytů v obytných domech jsou jednoduché - co je výhodnější?

Na první pohled jednoznačně vede Zelená úsporám. I po zběžném výpočtu je jasné, že zde jsou dotace vyšší a tudíž pro klienty zajímavější. V tomto kontextu je potřeba upozornit na několik "ale".

  1. Výhodou je možný souběh dotací na rekonstrukci pokud se dotace netýkají stejného opatření. Z programu PANEL lze financovat statické opravy, opravy či pořízení výtahů, rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektřiny a mnohé další práce, které nesouvisí se zateplováním a které tudíž není možné financovat z programu Zelená úsporám.

  2. Výpočty musí být provedeny na stávající i navrhovaný stav a je nutné vyčíslit procentuální úsporu energie. Pokud je úspora energie potřebné na vytápění větší jak 40 % a zároveň je potřeba energie do 55 kWh/(m2.a), tak není co řešit a lze žádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Podpora pak činí 1050 Kč/m2 celkové podlahové plochy. V této souvislosti je snad jedině potřeba upozornit, že výpočty musí být provedeny podle ČSN EN ISO 13 790 s nastavením okrajových podmínek podle TNI 73 0330. Mnoho projektantů asi bude mít s tímto výpočtem problémy, protože je nutné věnovat pozornost solárním tepelným ziskům. Při jejich výpočtu je potřeba kalkulovat nejen s orientací vůči světovým stranám, ale i se stíněním ostěním a nadpražím, okolními budovami, horizontem, stromy a zejména přečnívajícími vodorovnými (balkony, podlahy lodžií) a svislými (lodžiové stěny, ustoupení domu...) konstrukcemi. Nesmí se zapomenout ani na zaclonění záclonami, žaluziemi..., na propustnost tepelného záření sklem, na velikosti okenních rámů, na zašpinění...

  3. Pokud je úspora energie na vytápění nižší než 40 %, ale zároveň vyšší než 20 %, lze žádat o dotaci na částečné zateplení ve výši 450/600 Kč/m2 celkové podlahové plochy při úsporách energie 20/30 %. O tuto dotaci lze žádat pouze u domů postavených nepanelovou technologií, panelových domů se tato dotace netýká! Je třeba upozornit na několik specifik. V prvé řadě výpočty musí být provedeny podle příslušných norem s nastavením okrajových podmínek podle TNI 73 0330, což s sebou nese nejen jiné klimatické podmínky, ale například i jiné tepelné zisky od osob i bytů. Zvýšenou pozornost si vyžádají i solární tepelné zisky, viz výše. Dalším rizikovým místem je, že do procent úspory se mohou započítávat POUZE ta opatření, u kterých se po zateplení dosáhne doporučených hodnot součinitele prostupu tepla UN,dop (například u oken U = 1,2 W/(m2.K), u stěn U = 0,25 W/(m2.K), u lehkých stěn (meziokenní vložky) U = 0,16 W/(m2.K) atd.). Pokud u některé konstrukce není dosaženo této hodnoty, není možné s ní počítat do kalkulovaných 20/30 % úspory energie!!! Tento problém se může vyskytnout tam, kde dojde k výměně některých výplní otvorů za méně tepelně izolační (klasickým příkladem mohou být vstupní dveře nebo okna do společných prostor) nebo pokud někde nedojde k zateplení na plnou tloušťku tepelného izolantu - obvykle na lodžiích, kde zateplení 140 mm tepelné izolace zmenší šířku lodžie natolik, že se stane špatně využitelnou. Tomu se z pochopitelných důvodů majitelé domů brání.

  4. Posledním bodem, na který je třeba upozornit je, že výpočty prováděné pro dotaci Zelená úsporám jsou deklarativní a slouží pouze jako posouzení energetické náročnosti budovy vůči této dotaci. Výpočty se tak liší od výpočtů prováděných v rámci Průkazu energetické náročnosti i od výpočtů prováděných v rámci optimalizace energetické náročnosti budov, které se provádějí v rámci zpracovávání Energetických auditů.

Perlička na závěr:

Navštívili nás představitelé Společenství vlastníků jednotek jednoho velkého panelového domu a vznesli dotaz, zda by mohli získat dotaci z programu Zelená úsporám. Požadavkem byla výměna oken v celkové ceně přes 9 milionů korun. Orientačním výpočtem jsme zjistili, že pouze touto výměnou oken bude dosaženo úspory tepla na vytápění 40 % a zároveň že se mohou dostat pod kýženou hranici 55 kWh/(m2.a). Maximální výše dotace 1050 Kč/m2 by dělala přes 15 milionů korun. Znamená to, že investor dostane dotaci v plné výši ceny oken!

V současné době zpracováváme podrobnější výpočty a optimalizujeme zasklení tak, aby druh zasklení odpovídal umístění oken (orientace ke světovým stranám, zastínění balkony a nebo naopak exponované umístění na jižní fasádě...).

Informace o domě: Dům má 9 nadzemních podlaží, obvodové konstrukce i střecha jsou nadstandardně zatepleny, uvažovaná okna jsou nadstandardní, zvažuje se možnost zasklení trojskly.

 
 
Reklama