Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Efektivní metoda revitalizace otopné soustavy měst a obcí

Společnost Siemens nabízí efektivní metodu revitalizace a optimalizace otopné soustavy měst a obcí

Cena tepla, stejně jako ostatních druhů energií, je ovlivňována světovým hospodářským vývojem více, než si kdokoliv dokáže představit. A není to jen hospodářský vývoj se svými cyklickými změnami, které lze více či méně předvídat, jsou to i další vlivy, jež se bezprostředně odrážejí v cenotvorbě a v oblasti energetiky jako strategické oblasti obzvlášť.

Proto je jedním z hlavních úkolů, cílů a dnes již i přístupů každého jedince hledat optimální způsob využití energií a zvolení nejvhodnějšího způsobu jejich přeměny, pokud je to potřeba. Takový cíl je hlavním předmětem činnosti oddělení Energy Performance Contracting (EPC) společnosti Siemens, která se již po desetiletí touto problematikou profesionálně zabývá. Základem této metodiky je vyhledání potenciálu úspor a jejich zajištění nejvhodnějším technickým, technologickým, ekonomickým, obchodním či organizačním, energeticky úsporným opatřením, jež při jeho dodržování dokáží zaručit velikost úspory v dlouhodobém horizontu zakotveném ve smlouvě o poskytování energetických služeb s garantovaným výsledkem.

Součástí takového kontraktu může být i financování části nebo i celého projektu poskytovatelem, který formou dodavatelského úvěru poskytne investorovi komplexní servis i v této finanční oblasti. Splátky této formy financování probíhají v rámci smluvně stanovených a závazných zaručených úspor.


Obr.1:Metoda EPC umožňuje revitalizaci otopné soustavy bez nutnosti počáteční investice zadavatele projektu

Ekonomika celého projektu je prakticky známa již při podpisu smlouvy a jsou v ní ošetřeny i případné zvláštní situace, jako jsou extrémní průběh chladných období roku, či vliv dalších energeticky úsporných opatření jako zateplení pláště budov a výměna výplní stavebních otvorů.

Způsob financování dodavatelským úvěrem není neobvyklý a je legislativně podporován i v případě státem přímo řízených subjektů. Tento způsob sice nesnese srovnání s oblíbenou, ale obtížně dostupnou formou čerpání peněz z některého z dotačních titulů využívaných pro projekty s velmi dlouhou dobou ekonomické návratnosti, ale jeho výhodou (na rozdíl od běžné dodávky za dotační peníze) je právě ta záruka objemu úspor, k nimž se poskytovatel dlouhodobě zavazuje (obvykle 5 až 12 let). Tím se mění vztah dodavatelský na vztah partnerský, kdy obě strany kontraktu mají stejný zájem na dosažení úspor při zachování spokojenosti uživatelů.

Předmětem nebo spíš místem realizace takových energeticky úsporných opatření jsou rekonstrukce objektů v majetku obcí a měst, jednotlivých tepelných zdrojů, ale i celých tepelných hospodářství. Společnost Siemens se v současné době nekoncentruje jen na výrobu a užití tepla, která byla po dlouhou dobu doménou aplikací a je i nadále úspěšně vyvíjena a produkována v duchu aktuálních vědeckých a technických poznatků v oboru, ale pouští se i do projektů postavených na úspoře při spotřebě vody a také přímé úspoře elektrické energie v oblasti osvětlení (veřejné osvětlení nevyjímaje).

Ke každému potenciálnímu případu se přistupuje individuálně v několika krocích, kde se v prvním z nich, jenž probíhá plně v režii poskytovatele, analyzuje stávající stav a definuje objem garantovatelných úspor. Analyzují se potenciální úspory dosažitelné souborem energeticky úsporných opatření, které lze zajistit investicí o definované výši, u níž lze předpokládat návratnost v rámci trvání smluvního vztahu v konkrétním období. Tento výstup je předkládán ve formě předběžné analýzy.


Obr.2: Fáze projektu řešeného metodou EPC

Zde se projekt může rozvinout do realizační podoby nebo může být konstatováno, že klientova problematika nemá pomocí metody EPC řešení. V tom případě klient musí nalézt jinou vhodnou formu. Ve společnosti Siemens pracuje řada odborníků, kteří představují špičku v oboru a jsou zárukou správnosti analytických prací, a zejména pak výsledků obsažených v předložené analýze.

Referenční projekt v Pardubickém kraji

Výchozí stav

Nedostačující vytápění, vysoké tepelné ztráty, nefungující nebo neexistující měření a regulace, nedostatečná izolace proti nežádoucím únikům tepla

Popis projektu

Technické řešení v jednotlivých objektech v majetku Pardubického kraje zahrnovalo zejména:

 • V areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk: zrušení centrální parní kotelny a výstavba centrální teplovodní kotelny o výkonu 1,6 MW, vybudování nových teplovodních zdrojů (3x o výkonu do 100 kW), lokální příprava teplé užitkové vody, předávací stanice v jednotlivých objektech, instalace termostatických hlavic, instalace parního vyvíječe 1000 kg/h pro potřeby prádelny, jídelny a sterilizace, instalace dispečerského pracoviště s vizualizačním systémem Desigo Insight a jeho propojení s řídicími podstanicemi PX
 • V objektu domova mládeže při SZŠ Lanškroun: zrušení centrálního zásobování teplem z cizího zdroje a výstavba vlastní teplovodní kotelny o výkonu 160 kW včetně ohřevu teplé užitkové vody, zateplení obvodového pláště domova mládeže, instalace nového systému MaR Synco Living, instalace termostatických hlavic
 • V objektu SZŠ Lanškroun: náhrada původního zastaralého systému měření a regulace moderním systémem Siemens PX, osazení všech šesti otopných větví školy trojcestnou regulační armaturou s elektrickým pohonem, doplnění otopného systému automatickým expanzním automatem a instalace termostatických hlavic
 • V objektu PSŠ Letohrad: náhrada původního zastaralého systému měření a regulace moderním regulačním systémem, tepelné izolace akumulačních nádrží, oddělení bytu školníka od centrální otopné soustavy, osazení všech topných větví moderními armaturami včetně nových elektrických pohonů, nové a vhodnější hydraulické zapojení AKU nádob v kotelnách

Souhrnná charakteristika projektu

 • Náklady na energii před zahájením zakázky 11,4 mil. Kč
 • Zaručené úspory energie absolutně 2,9 mil. Kč/rok, procentuálně 25,4%
 • Celkové pořizovací náklady zakázky 20,3 mil. Kč
 • Smlouva o energetických službách byla uzavřena 1. října 2007 s dobou trvání 10 let od zahájení období zaručených úspor.

Referenční projekt v Ústí nad Labem - Základní škola a Domov důchodců Krásné Březno

Výchozí stav

Nefunkční nebo neexistující systém měření a regulace, stav izolací odpovídající době jejich instalace

Popis projektu

Technické řešení zahrnovalo zavedení ústřední regulace ve výměníkové stanici pro kontrolu a řízení dodávky a odběru tepla na vytápění a TUV pro všechny objekty, zajištění nesoučasného vytápění částí objektů podle jejich přerušovaného užití, úpravu rozvodů, tlakové vyregulování otopné soustavy a regulace diferenčního tlaku, úpravu měření spotřeby tepla na vytápění a ohřev TUV, optimalizaci přípravy a cirkulace TUV podle časového provozu objektů, energetický management s dalším zpracováním a využitím získaných dat

Souhrnná charakteristika projektu

 • Náklady na energii před zahájením zakázky 3,7 mil. Kč
 • Spotřeba energie před zahájením projektu 10 797 GJ/rok
 • Zaručené úspory energie absolutně 380 tis. Kč/rok, procentuálně 15%
 • Celkové pořizovací náklady zakázky 2 mil. Kč
 • Smlouva o energetických službách byla uzavřena v červnu 2003 s dobou trvání 5 let od ukončení výstavby, projekt byl uskutečněn za 2 měsíce od zahájení prací

Kontakt:
Ing. Zbyněk Dobřanský
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 576
e-mail: zbynek.dobransky@siemens.com


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...