Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Normy ČSN EN z oblasti techniky prostředí a jejich použití v ČR"


Název akce: Normy ČSN EN z oblasti techniky prostředí a jejich použití v ČR
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 2.11.2009
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Vložné: členové STP 980 Kč, ostatní 1280 Kč vč. DPH
Hodnocení ČKAIT: seminář ohodnocen 1 bodem

Seznámení se základními normami ČSN EN z oblasti tepelné techniky, vzduchotechniky, vytápění a chlazení. Charakteristika daných vybraných norem a jejich dopad na navrhování budov v ČR. Zkušenosti s tvorbou a další vývoj norem ČSN EN. Právní vztah těchto norem k české legislativě a možné důsledky při předávání staveb.

V současné době se česká odborná veřejnost ocitla v záplavě převzatých norem ČSN EN. Většina z nich čeká na české překlady či české dodatky - existuje pouze základní verze v anglickém jazyce.

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem základních norem a pokusit se specifikovat případné rozdíly s českou legislativou a se současnými zvyklostmi při navrhování staveb. Tento seminář bude i určitou platformou pro nalezení okruhů, které by měl obsahovat národní dodatek.

Seminář je určen především pro odborné projektanty, investory a architekty, neboť požadavky těchto norem mají dopady nejen na technická řešení celých budov, ale i na investiční a provozní náklady při jejich realizaci v praxi

K semináři bude vydán sborník s textem přednášek. Přednášky zahraničních účastníků budou tlumočeny do češtiny.

Ing. Marcel Kadlec, odborný garant semináře

Program semináře:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení

Tvorba a převod norem EU do ČSN

ČSN EN 15239 Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci systémů větrání

ČSN EN 15240 Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů - Vladimír Zmrhal

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky - Jiří Petlach

ČSN EN 15316 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Karel Kabele

Normy ČSN EN z oblasti techniky prostředí a jejich aplikace v právních předpisech a správních rozhodnutích v ČR - Jiří Plos
11.10 Přestávka na kávu a občerstvení
11.30 ČSN EN 15243 Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy - Miloš Lain

ČSN EN 15241 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách

ČSN EN 15242 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace - Jiří Petlach

ČSN EN 1886 Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí (název odpovídající obsahu) - Sighart Brunner

EN 12237
EN 1507
Větrání budov - Kovové plechové potrubí kruhového a pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost
Úspora energie a hygiena ve vzduchotechnice - Jürgen Luft
ČSN EN 15221-1 Facility Management - část 1: Termíny a definice
ČSN EN 15221-2 Facility Management - část 2: Průvodce přípravou smluv o Facility Managementu - Jiří Frýba
ČSN EN 12599 Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů - Vladimír Poledna
14.00 Diskuse, závěr semináře

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

2. 11. 2009 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 824 Kč 980 Kč
Pro ostatní 1076 Kč 1280 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře..

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama