Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vícepodlažní domy na bázi dřeva – zkušenosti z České republiky a Německa

Cílem příspěvku je představit zkušenosti z výstavbou vícepodlažních budov na bázi dřeva v České republice a Německu s využitím sádrovláknitých desek FEMACELL.
Při realizaci musí být do celkové koncepce začleněny komplexní oblasti požární ochrany, statiky, zvukové a tepelné izolace a ochrany proti vlhkosti. FERMACELL nabízí při projektování a realizaci svou podporu a poradenství.

Rodinné domy s dřevěnou rámovou konstrukcí se staly v České republice samozřejmostí. Vícepodlažní domy, které mají ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou tradici, u nás stále ještě naráží na problémy. Důvody je nutno hledat především v požadavcích na požární ochranu staveb – za nimi se skrývá strach z možného šíření požáru konstrukčními dutinami a obava pozdějšího selhání nosné konstrukce v důsledku skrytého doutnání.

Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem, které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestože konstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jich využít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavně zatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň, které se používá pouze v České republice a na Slovensku. Evropa toto zatřídění nemá a nezná!

V poslední době je naděje, že dojde k úpravě normy a diskriminující požadavek na druh konstrukce (DP1) bude nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícení nosné dřevěné konstrukce, a to vložením termočlánků mezi jednotlivé vrstvy. Při zkoušce tak získáme obraz o chování celé skladby v případě požáru.

V Německu bylo v rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu prokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normy lze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Od nové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 jsou budovy na bázi dřeva možné zařadit až do třídy budov 4.

Tato třída zahrnuje budovy střední výšky, které se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m². Tím lze využít v rozsáhlém měřítku přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysoký stupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě. Krátkou montážní dobu a rychlou možnost využití, nízkou vlastní hmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že je dřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou, vykazující minimálně 60 minut (K60) dle EN 13501-2. Mimoto musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály.

Účinné požárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocí sádrovláknitých desek.

Sádrovláknité desky FERMACELL: Třípodlažní dřevostavba motelu v Hesensku

Sádrovláknité desky FERMACELL:opláštění dřevěné konstrukce– velkoformátové desky FERMACELL

Konstrukce opláštěné deskami FERMACELL vykazují požární odolnost až REI 120 a jsou dle EN 13501 klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy reakce na oheň A2. Pro požární opláštění se pro třídy účinné požární ochrany nabízejí následující možnosti opláštění:

• K30 → 1 x 18 mm FERMACELL (alternativně 2 x 10 mm FERMACELL)
• K60 → 2 x 18 mm FERMACELL

Ty lze použít jak pro stěnové a stropní konstrukce, tak i jako podlahové prvky v oblasti podlah.

Sádrovláknité desky FERMACELL poskytují projektantovi a uživateli domu na bázi dřeva mnoho dalších výhod. Desky jsou díky své homogenní sádrovláknité struktuře stabilní a vysoce zatížitelné a stejně tak odolné proti mechanickému zatížení. Pro statické vyztužení budov jsou dány stejné únosnosti jako u desek na bázi dřeva. K dispozici jsou jednoduché návrhové tabulky a příklady pro smykové namáhání stěnových panelů dle nové ČSN 73 1702. Desky FERMACELL poskytují vynikající zvukovou izolaci a jsou vhodné i pro prostory s měnící se vlhkostí vzduchu (např. koupelny). S hodnotou lambda λR=0,32 W/mK se vyznačují dobrou tepelnou vodivostí. Součinitel difúzního odporu je μ=13, desky jsou difúzně otevřené. Sádrovláknité desky FERMACELL jsou vzduchotěsné, takže jsou ekonomicky možné i pro konstrukce nízkoenergetických a energeticky pasivních domů.Dvoupodlažní bytový dům firmy RD Rýmařov – Rýmařov

K vypracování a realizaci projektů vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva nabízí Xella Trockenbau-Systeme rozsáhlý servis a zajišťuje kontakt s architekty, znalci a statiky. Současně firma poskytuje podporu při detailním odsouhlasení konstrukce.

Za úzkého zapojení know-how firmy Xella Trockenbau-Systeme bylo v průběhu doby realizováno množství objektů. Tak vznikly i v České republice první bytové domy na bázi dřeva. Prvním průkopníkem je firma RD Rýmařov. Ukázkou je např. dvoupodlažní bytovýTřípodlažní bytové domy firmy RD Rýmařov – Chýně


dům v Rýmařově nebo komplex čtyřiceti třípodlažních bytových domů v Chýni. Firma zrealizovala již přes šedesát bytových domů s použitím sádrovláknitých desek FERMACELL.

Sádrovláknité desky FERMACELL: Sedmipodlažní dřevostavba - Berlin

V berlínském městském okrsku Prenzlauer Berg vznikl první německý obytný dům s 22 m vysokou nosnou konstrukcí kompletně ze dřeva. Protože předpisy stavebního řádu se s takovou stavbou dosud nezabývaly, byla při projektování a schválení této sedmipodlažní budovy centrálním tématem požární ochrana. Ta je ze strany FERMACELL zajištěna vypilovanou koncepcí požární ochrany s použitím vysoce účinného protipožárního opláštění .

Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG pro stavební projekt celistvou koncepci požární ochrany, kterou v projektu nosné konstrukce zohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací, intenzivního sladění a včasného odsouhlasení s krajským úřadem Berlin-Pankow, byli architekti schopni svůj avantgardní projekt prosadit. Základním prvkem projektu požární ochrany jsou velmi krátké únikové cesty, významné zvýšení požární odolnosti nosných dílů dřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření) sádrovláknitými deskami FERMACELL. Vnitřní a vnější opláštění nosné konstrukce tak splňuje kriteria požadované třídy opláštění K60, tzn. v případě požáru zabraňuje minimálně 60 minut vznícení dřevěné nosné konstrukce. Požárně technický účinek sádrovláknitých desek FERMACELL a tím dosažená třída opláštění byly prokázány ve spolupráci s výzkumným a zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.


Závěr
Tématika, probíraná v rámci tohoto příspěvku, popisuje možnosti realizovatelné v rámci vícepodlažních dřevostaveb. Zejména použití při aplikaci ucelených požárních koncepcí ukazuje, že dřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt. Podstatná je zde úzká souhra a komunikace mezi projektantem, provádějící firmou a schvalujícím správním orgánem, která musí existovat během celé realizace stavebních prací.
Fermacell nabízí dřevostavbám i do budoucna komplexní řešení témat požární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostí a tepelné ochrany tak, jak je dokumentováno na těchto stavebních projektech. To je základem pro úspěšnou stavbu ze dřeva.

Dipl.-Ing. Jaroslav Benák
Xella Trockenbau-Systeme, org.složka Praha
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Tel.: +420 296 384 330
Jaroslav.benak@xella.com
www.xella.cz

James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...