Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Biomasa pro výrobu tepla

Dne 2. 4. 2009 proběhl na půdě Jihočeské univerzity seminář Biomasa pro výrobu tepla. Seminář zorganizoval Energy Centre Č. Budějovice v rámci mezinárodního projektu Renergie+. Níže jsou uvedeny některé postřehy z jednotlivých prezentací a odpovědi na dotazy v diskusích.

Konrad Mayer: Biomasa v Horním Rakousku

Období využívání fosilních zdrojů energie představuje jen kratičký záblesk v historii Země. Energetické využití biomasy je v současnosti jediné odvětví, v němž celosvětově přibývá pracovních míst (podobná situace je v jiných oborech OZE - pozn. red.). Biomasa je jediný dlouhodobě udržitený zdroj energie pro vytápění staveb. V Rakousku je dlohodobá tradice ve výrobě pelet z dřevního odpadu. Novější je využití štěpky z odpadu při těžbě dřeva v kotlích pro CZT. Nejnověji se rozvíjí využití biomasy k výrobě bioplynu. Bioplyn je využíván přímo, nebo je z něj oddělen metan, který lze použít k pohonu vozidel na zemní plyn, případně jej lze dodávat přímo do plynovodu na zemní plyn.

 

Diskuse (D - dotaz, O - odpověď):

D: Co se dělá s popelem?
O: Vyveze se do lesa jako hnojivo.
D: Jaký podíl lesa je určen pro produkci energie?
O: Používá se jen odpad, na výrobu štěpek se používají jen koruna a větve.
D: Jak se skladuje štěpka, která se nevyužije okamžitě?
O: V Rakousku je nadvýroba pelet, skladují se u výrobců, odbyt je do Itálie.
D: Jaký je rozdíl v nákladech na individuální vytápění biomasou ve srovnání s fosilními palivy?
O: Biomasa je výrazně levnější, asi 7€c, topný olej je asi 11 až 12 €c.
D: Jaká je cena vytápění peletami ve srovnání s centrální výtopnou na štěpku?
O: Porovnáme-li náklady za 20 let, vyjdou mírně lépe dodávky tepla z výtopny.
D: Jaké jsou ztráty tepla v rozvodech?
O: Ztráty jsou asi 23 W/m rozvodu, asi 20 % celkové výroby tepla.
D: Jaká je návratnost nákladů bez dotace pro obec asi 1000 obyvatel?
O: Obec platí pouze za odebrané teplo od provozovatele, investice do rekonstrukce se provozovateli vrátí za 2 až 3 roky.

Stanislav Kužel: Nové technologie zpracování biomasy

Biomasa je surovinou pro chemický průmysl, teprve odpad by měl být využíván jako zdroj energie. Biopaliva musí být jen jedním z produktů zpracování fytomasy, jinak bude výroba biopaliv energeticky a finančně ztrátová.

Biopaliva 1. generace - množství získané energie je stejné či nižší než energie vložená v palivech a hnojivech při pěstování (EROEI < 1, podle jiných zdrojů může být i vyšší, pozn. red.). Biopaliva 2. generace - lepší poměr získané a vložené energie (EROEI). ČR se však výzkumu v oblasti biopaliv 2. generace neúčastní. "Využití fytomasy pro výrobu biopaliv 2. generace je perspektivní a nezpůsobí nedostatek potravin a růst jejich ceny, jak tvrdí snad záměrně naftoví a uhelní lobbisté." "Současná poptávka po potravinách je nižší než produkční potenciál při intenzivním zemědělství."

Diskuse:

D: Kde lze získat produkty z ovesných vloček?
O: Lze koupit betaglukany z ovsa, ovesné mléko a další, není to však naše výroba.
D: Pokud se využije celá nadzemní část, ne jen semena, jaká je potom bilance uhlíku v půdě?
O: Část produkce jsou organominerální hnojiva, pokud je navíc v osevním postupu podíl jetele, je bilance pozitivní.
D: Jaká je produkce jednotlivých produktů a možnosti jejich využití při masovém zpracování surovin?
O: Tuto otázku prozatím neřešíme, připravujeme poloprovozní jednotku, chybí nám však asi 10 milionů na dofinancování.

Karel Lukáš: Kotelna OÚ Dříteň

Výhody centrální výtopny na štěpku - palivo, které by zetlelo na místě nebo na skládkách, se využije, je to pohodlné z hlediska uživatelů. Po spuštění kotelny se zlepšila kvalita ovzduší, v poslední době však lidé více šetří a pálí v domácích kotlích různé odpady.

Nevýhoda - lze provozovat obcí pro občany, abychom měli levné teplo. Kdyby vznikla komerční společnost s ředitelem a sekretářkou, byla by cena tepla přes 500 GJ, stejná jako z plynu.

Celkové náklady byly 36 mil. Kč, dotace 50 %, bezúročná půjčka 30 %, 20 % z vlastních zdrojů obce. Ročně splácíme 1,150 mil. Kč. Nejdražší byly rozvody tepla. Cena 1 GJ byla v sezóně 2007/2008 264 Kč/GJ, letos jsme účtovali asi 350 Kč/GJ.

Štěpkujeme topoly, vyklízíme lesy (250 ha), zpracováváme i odřezky ze stromů v zahradách, koridory pod vedením elektřiny, vrby kolem rybníka.

Diskuse:

D: Jaké jsou ztráty v rozvodech tepla?
O: Ztráty jsou malé, myslím, že asi 10 %.
D: Připravují se dotace na zateplení, lidé budou zateplovat, není třeba zvětšovat kapacitu výtopny, vhodnější je snížit spotřebu zateplením, snížení spotřeby může vyjít levněji.
O: Děkuji, takto jsme prozatím neuvažovali.
D: Řešíte sušení štěpky? Jaká je účinnost kotle?
O: Nesušíme, máme sklad na 3500 m3, účinnost neznáme.

Karel Murtinger: Technologie pro využití dřevní biomasy

Biomasa je konzervované sluneční záření. Jedná se o omezený zdroj, jehož výhodou je snadná skladovatelnost. Pro vysokou účinnost energetického využití je důležité důkladné vysušení biomasy. Existuje široká paleta kotlů na různé druhy biomasy, případně i kombinace (kusové dřevo a pelety).

Diskuse:

D: Pelety jsou stejně drahé jako zemní plyn, to už je lepší topit kusovým dřevem.
O: Máte samozřejmě pravdu, záleží však na uživateli, čemu dá přednost, například podnikatel nebude ochoten přikládat kusové dřevo, jiní lidé zase nejsou ochotni platit za pelety.
D: Lze v ČR sehnat kombinovaný kotel na kusové dřevo a pelety? Mám ze zahraničí nabídku za 130 tis. Kč.
O: Vámi uvedená cena je nepřiměřená, na českém trhu jsou k dispozici kotle za 65 tis. Kč.

Blanka Veltrubská: Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy

SFŽP financuje pouze praktické aplikace, nikoli vědu a výzkum. Zdroje SFŽP nejsou vázány na státní rozpočet, pocházejí z poplatků, úplat a sankcí. Dalšími zdroji financování jsou fondy Evropské unie, švýcarské a norské fondy a další.

SFŽP administruje zejména následující dotační programy: OPŽP, Národní programy, Zelená úsporám.

Národní program byl ukončen 31. 3. 2009 (Poslední den přišly stovky žádostí).
Zelená úsporám - 10 až 25 mld. z prodeje emisních kreditů, na období 2009 až 2012. Informace jsou dostupné na stránkách www.zelenausporam.cz. V přípravné fázi bylo zpracováno obrovské množství připomínek a návrhů. Termíny: 30. 3. byla podepsána smlouva s japonskou organizací, 7. 4. bude oficiální vyhlášení programu, od 22. 4. zahájení příjmu žádostí (Den Země). Žádat o dotace bude možno před i po realizaci opatření.

Loni SFŽP zpracoval přes 3000 žádostí, bylo uvolněno 120 milionů Kč. Nyní jsou očekávány tisíce žádostí, jedná se o řádové rozdíly. Celkový počet potenciálních žadatelů kolem 25 000 za 4 roky.

OPŽP - informace jsou dostupné na www.sfzp.cz.

Například u kotelen na biomasu je posuzována dostupnost biomasy, vyskytlo se několik megalomanských projektů ve větších městech, kde nebyl dostatek zdrojů biomasy v okolí.

Vysoký podíl - až 90 % žádostí je doplňováno. Někdy je to adrenalinová záležitost, když například žadatel odejde na dovolenou, má totiž povinnost doplnit informace do 3 dnů od odeslání elektronického upozornění od SFŽP. Většina žadatelů se však dopracuje do cíle, i když si to na začátku nemyslí.

Diskuse:

Odpovědi na přímé dotazy ohledně konkrétních kriterií programu Zelená úsporám a výše podpory byly vyhýbavé s odkazem na očekávané oficiální vyhlášení programu.

Zazněly pouze některé návrhy. Byla například zvažována podpora zateplení na úroveň nízkoenergetického standardu, výstavba nových domů v pasivním standardu a OZE nejen ve stávajících objektech ale i v novostavbách. Kromě náhrady uhlí je zvažována i podpora náhrady kapalných paliv a elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a tepelná čerpadla, hodnoty budou pravděpodobně přísnější než třída 3. Uvažuje se o dotacích výhradně na kotle s dostatečnou akumulací a pouze pro výrobce registrované v databázi. Vstup do databáze pro výrobce by měl být snadný, bude nutno splnit poměrně jednoduché podmínky. Je zvažována podpora pro širší spektrum žadatelů, kromě fyzických osob i majitelé budov k bydlení, bytová družstva. Podpora však nebude pro panelové domy. Je zvažována alespoň částečná administrace prostřednictvím bank a stavebních spořitelen.

Nejzajímavější výrok: "Problém je, že když lidé slyší slovo "dotace", mnohdy přestanou přemýšlet o efektivnosti investic."

D: Musí být akumulační nádrž, nebo může být jiný způsob akumulace tepla?
O: Uvažuje se jen akumulace do vody.
D: Nikde na seminářích se neřeší otázka DPH, daňové úlevy a podobně.
O: Toto téma je mimo oblast, kterou se SFŽP zabývá, nás zajímají projekty a dotace, daňová politika je otázkou MŽP, my jsme SFŽP.

Tomáš Severa (CzechInvest): OPPI - EkoEnergie

Administraci Operačního programu Podnikání a inovace provádí státní agentura CzechInvest. Podobně jako u SFŽP jsou služby bezplatné.

Zaměření programu v mnoha směrech podobné OPŽP, důležité je pečlivě prostudovat podmínky konkrétní výzvy, pokyny pro žadatele, vzorové podmínky pro žadatele (10 stran A4). Z hlediska příjemců dotací je podporovaná aktivita "Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (Úspory energie)" otevřena i velkým podnikům, naproti tomu aktivita "Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů" je otevřena výhradně pro malé a střední podniky. Minimální výše dotace 0,5 mil. Kč. Výše dotací je omezena podmínkami pro veřejnou podporu. Žádost se podává elektronicky, je nutno vytvořit "Master" účet v aplikaci eAccount, dostupné na www.czechinvest.org.

U projektů pro využití biomasy nutno smluvně zajistit biomasu alespoň na 3 následující roky.

Diskuse:

D: Kdy bude další výzva?
O: Zřejmě až v příštím roce.
D: Jak postupovat u nových s.r.o.?
O: U aktivity "Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (Úspory energie)" je nutné, aby žadatel prokázal vlastní historii (2 uzavřená účetní období). Pouze u aktivity "Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů" je možno vycházet buď z historie subjektů, které vykonávají majoritní vliv, nebo je nutno nalézt garanta, u kterého je historie k dispozici.

Milan Brom: Topolová plantáž ZOD Olešník

Plantáž se nachází kousek od Temelína, byla vysázena v roce 1995 v podstatě bez předchozích zkušeností. Na vybraný pozemek byl sice aplikován totální herbicid, ten však zničil pouze zelené rostliny. V roce 1996 následovaly problémy s plevelem, které se podařilo vyřešit použitím speciálního nástroje. V růstu topolů se problémy s plevelem projevily ztrátou jednoho roku. Jakmile topol zakryje pozemek, už si s plevelem poradí sám. V roce 2002 proběhla první sklizeň, většina pařezů obrostla třemi novými výhony. Druhá sklizeň byla v roce 2007. Topol nesnáší vyšší hladinu spodní vody, kde byl pozemek zamokřen, neujaly se.

Diskuse:

D: Jaké je využití postřiků a hnojiv?
O: Chceme se co nejméně starat, proto nepoužíváme žádnou chemii, jen totální herbicid na začátku.
D: Jaká je životnost plantáže?
O: Papírově je uvažováno 5 sečí, po první seči byly 3 výhony z pařezu. Domnívám se, že bude 8 sečí, tj. 40 až 50 let.
D: Na jakém typu pozemku je plantáž vysázena?
O: Podle katastru to byla louka, s vysázením nebyl v té době problém, na konci musíme odstranit pařezy. Frézou to nebude problém.

Všechny prezentace ze semináře budou k dispozici na stránkách pořadatele semináře, viz www.eccb.cz.

Fotografie a obrázky jsou převzaty z příslušných originálních prezentací konference.

 
 
Reklama