Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tipy na stánky Amper 2009

Systém inteligentního řízení moderních domů GILD

Estelar
hala 8, stánek C14

Nová produktová řada systému inteligentního řízení moderních budov GILD splňuje nejvyšší nároky na komfort, ovládání, bezpečnost a design rodinných domů, komerčních budov a bytových domů. Systém GILD umožňuje ovládání všech elektrických součástí stavby nejen vypínači a tlačítky, ale i dálkovými ovladači, mobilním telefonem nebo přes internet. Pomocí inteligentního řízení budov lze nastavit bezpečnostní funkce domu a systém lze propojit s regulací vytápění a klimatizace. Velkou předností systému GILD je možnost obrovské variability systému včetně použití prvků systému ACS-LINE. Jedná se o spojení moderní elektroinstalace, řídícího systému, zabezpečení a komerční elektroniky, které výrazně zvyšují komfort bydlení. Jednou z podstatných vlastností systému GILD je jeho snadná montáž, zapojení a oživení všech zařízení. Další z výrazných vlastností je možnost použití elektroinstalačních přístrojů v libovolném vzhledu od různých výrobců.

Systém GILD je nabízen ve třech úrovních.

 • SINGLE - Pro ovládání všech zařízení lze volit vypínače, tlačítka a dálkové ovládání. Samozřejmostí je ovládání zásuvek, u kterého lze nastavit více bezpečnostních funkcí např.: odpojení všech definovaných zásuvek po odchodu všech osob z objektu. Do systému lze zapojit pohybové senzory, které jsou vhodnou volbou pro venkovní prostory či chodby. Nejčetnějším příkladem ovládání spotřebičů je ovládání osvětlení. GILD - SINGLE, umožňuje postupnou regulaci osvětlení, která je ve vhodných případech nenahraditelnou součástí komfortu bydlení a úspor energie. Další množností ovládání je regulace s časovou prodlevou. Samozřejmostí je ovládání žaluzií, vrat a branek.

 • MULTI - Úroveň GILD - MULTI přebírá všechny vlastnosti předchozí úrovně. Rozdílem oproti předchozí úrovni je možnost propojení všech řídících jednotek GILD a tím kombinovat více ovládacích a akčních prvků. Další rozšíření funkce je regulace vytápění a klimatizace. Úroveň GILD - MULTI umožňuje propojení s elektronickou zabezpečovací signalizací a elektronickou požární signalizací.

 • UNLIMITED - GILD - UNLIMITED opět přináší všechny možnosti úrovní GILD - SINGLE a MULTI. S připojením centrální přístupové jednotky do úrovně GILD - UNLIMITED se nám otevírají široké možnost nastavení přístupových práv pro všechny osoby v objektu. Tato úroveň přináší možnost připojení vizualizační jednotky GT800, jejíž pomocí lze přehledně na grafickém dotykovém displeji zobrazit stav všech připojených zařízení. GT800 taktéž umožňuje snadné ovládání a konfiguraci celého systému GILD. Další možností a rozšíření systému je modul ovládání pomocí mobilního telefonu. Pomocí SMS lze do systému zaslat příkaz a systém GILD provede přednastavený příkaz. Opačnou funkcí modulu SMS je zasílání informací o objektu v případě mimořádné události. Jednou z významných funkcí GILD -UNLIMITED je simulace přítomnosti v domě.

Nový standard měření elektrické energie: synchronní modulární elektroměr

Landis+Gyr
hala 5, stánek A5
hala 6, stánek D17

Německé rozvodné společnosti EnBW (Energie Baden-Württemberg), e.ON Energie a RWE vypracovaly ve spolupráci s dalšími partnery z oblasti průmyslu, výzkumu a veřejného sektoru specifikaci systému měření elektrické energie tak, jak ji vidí v blízké budoucnosti. Cílem projektové skupiny bylo vypracovat na výrobci nezávislou specifikaci a přitom analyzovat současné technické možnosti v oblasti průmyslových elektroměrů, a tak přispět k jejich rozšíření. Mezi základní požadavky na synchronní modulární elektroměr (SyM2) patří:


Obrázek 1. Prototyp synchronního modulárního elektroměru vyvinutého na základě pracovní verze technické specifikace
 • Nový standard zahrnuje technické provedení přístrojů z pohledu elektrotechniky, telekomunikací a informatiky.
 • V rámci technických možností jsou využity prvky racionalizace montáže, uvedení do provozu, údržby a odečtu naměřených dat včetně jejich přenosu a zpracování.
 • Redukce funkcionality vlastního systému elektroměru jako např. vyloučení tarifování a tvorby maxim tak, aby se zabránilo vzniku vysokých provozních nákladů na režii elektroměru.
 • Proces sběru a zpracování dat je prostřednictvím těchto přístrojů standardizován s ohledem na využití modulární koncepce a nasazení komunikačních technologií založených na IP telemetrii.

Výše uvedené cíle, které si projektová skupina vytyčila, byly Spolkovým ministerstvem pro průmysl a technologie vyhodnoceny a podpořeny jako perspektivní řešení pro oblast měření elektrické energie v segmentu průmyslových a komerčních zákazníků.

Výsledky pracovní skupiny byly zaznamenány ve formě technické specifikace SyM2 a zveřejněny v březnu 2008. K zajištění další podpory standardu SyM2 vytvořila pracovní skupina projektu grémium a pověřila ho rozvojem a šířením této technologie.

Mezi základní pilíře technické specifikace patří:

 • modularita, otevřená systémová platforma s jednoduchým, robustním základním modulem a možností tento základní modul kombinovat s dalšími moduly, určenými např. pro komunikaci nebo přenos impulzů;
 • protokol Smart Message Language (SML) je použitý jak pro komunikaci na lokální sběrnici, tak pro přenos dat mezi jednotlivými měřicími přístroji a systémem pro sběr a zpracování dat;
 • definice mechanických rozměrů k zajištění interoperability mezi jednotlivými moduly (montážní DIN lišta, pouzdro pro moduly, rozměry modulů, apod.);
 • definice lokální sběrnice umožňující komunikaci všech modulů se základním modulem a mezi sebou na základě technologie Ethernet, a vzájemné napájení prostřednictvím této sběrnice;
 • standardizace postupů pro zasílání dat a při dálkovém stahování firmware;
 • sekundový index (S-I) nahrazující kalendář založený na časomíře, přičemž jako reference slouží uspořádání n- údajů se sekundovým indexem rychle rostoucím v matematickém pořadí (uspořádání n- objektů, jako protiklad k množině, jejíž prvky nemají předepsané pořadí);
 • definice jednoduché procedury pro zajištění autenticity a celistvosti naměřených hodnot prostřednictvím elektronického podpisu v souladu s normou Spolkového úřadu pro bezpečnost a informační technologie.

Obrázek 2. Projektový tým představil synchronní modulární elektroměr v rámci E-world energy & water

Začátkem roku 2007 byl zahájen vývoj přístroje na základě tehdy pouze neveřejné pracovní verze technické specifikace. První výsledky tohoto vývoje jsou ilustrovány na Obrázku 1. Současně s vývojem zařízení je v rámci projektu pamatováno také na okolní prostředí. To zahrnuje připojení k systémům dálkového odečtu naměřených dat, možnost lokálního odečtu pomocí mobilních přístrojů pro sběr dat, možnost kontroly fakturace a připojení k zařízením pro ověřování měřicích přístrojů.

Cílem projektové skupiny je začít v roce 2008 s instalací a pilotním provozem prvních 2000 ks přístrojů a poté - v roce 2009 - přejít na běžný komerční provoz.

Závěrem ještě jednou přehled nejvýznamnějších výhod:

 • Sběr údajů o spotřebě elektrické energie v téměř reálném čase umožňuje rozvoj inovačních postupů při řízení dodávek elektrické energie a zátěže v průmyslovém prostředí.
 • Díky modulární struktuře a novému vývoji systému jako celku dojde k minimalizaci nákladů nutných k instalaci, údržbě i provozu, a ke snížení chybovosti celého systému.
 • Technická specifikace týkající se zařízení a protokolů je k dispozici bez nutnosti zakoupení příslušné licence.
 • Zárukou kvality je označení, které garantuje, že se jedná pouze o přístroje, které úspěšně prošly homologačními zkouškami.
 • Předpokládá se, že tato nová koncepce najde uplatnění i v oblastech měření plynu, vody a tepla.

Kompaktní řídicí jednotka RTU7.4

ELVAC IPC
hala 3, stánek C5

Kompaktní řídicí jednotka RTU7.4, která je primárně určená pro oblast energetiky, má v sobě integrovány všechny nezbytné funkce monitorování, měření a ovládání. Díky otevřenosti komunikace jednotky směrem do systémů dalších výrobců a spoustě variant fyzického komunikačního rozhraní od sériové linky přes průmyslový Ethernet až po GSM/GPRS z nich lze velmi snadno postavit rozsáhlý řídicí systém. Typickými příklady aplikací jsou řízení distribučních transformačních stanic vn (DTS), dálkové ovládání spínacích prvků (úsečníkový vypínač nebo Recloser) v síti vn včetně měření a vyhodnocení poruch, komunikační rozhraní pro monitory elektrické energie, monitorování a dálkové ovládání větrných a fotovoltanických elektráren, měření odběru elektrické energie apod. Aby jednotka mohla plnit všechny výše popsané funkce je vybavena multifunkčním softwarem a optimálním početm binárních vstupů, výstupů, měření, komunikace a signalizace. Parametry těchto jednotek splňují nejpřísnější kritéria pro nasazení v energetice. Časová synchronizace jednotek v systému se provádí buď z nadřazeného systému nebo pomocí modulu pro příjem jednotného času ze signálu GPS.

Řídicí jednotka RTU7.4 může být vybavena až třemi nezávislými komunikačními porty používající různé protokoly například IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101 nebo firemní HIOCom2. K napájení jednotky lze použít stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí 10VDC až 40VDC. Jednotka disponuje vstupem pro připojení záložního akumulátoru, přepnutí chodu na záložní akumulátor je automatické po výpadku vstupního napětí. Součástí jednotky je řízené (udržovací) dobíjení záložního akumulátoru 12 V nebo 24 V, včetně případné korekce hodnoty napětí v závislosti na teplotě a periodické testování stavu (kapacity) záložního akumulátoru. Oba napájecí vstupy jsou jištěny vratnými pojistkami a jsou opatřeny přepěťovými ochranami. Hodnota napájecího napětí musí být minimálně o 5V vyšší než je napětí záložního akumulátoru. Provádí se měření teploty uvnitř i v blízkém okolí řídicí jednotky a tato informace je přenášena do nadřazeného systému spolu s dalšími systémovými parametry.

Pro měření je k dispozici 12 analogových vstupů uspořádaných do trojic určených pro měření střídavých proudů, což lze s výhodou použít v trojfázové soustavě rozvodů elektrické energie. Pro každou trojici měření mohou být aktivovány společné funkce jako dopočet nulové složky proudů v trojfázové soustavě, indikace nadproudů, zkratů a zemního spojení. Při trojfázových střídavých měřeních je průběžně vypočítávána efektivní hodnota proudů v jednotlivých fázích, dále efektivní hodnota I0 a střední hodnota proudu Istř. Dále se vyhodnocuje překročení naparametrizovaných mezí pro jednotlivé fázové proudy a proud I0. Po překročení mezí po stanovenou dobu je pak signalizováno zemní spojení, zkrat nebo nadproud.Veškeré meze pro vyhodnocení poruchových stavů na vedení, parametry pro automatický přenos měření a automatický přenos hlášení o poruše jsou dálkově parametrizovatelné jako u ostatních jednotek řady RTU7.

Běžnou funkcí u všech jednotek RTU firmy ELVAC IPC s.r.o. je také dálkový upgrade firmware. Díky vlastnímu vývoji v oblastech hardware a software je firma ELVAC IPC s.r.o. schopna své produkty ve velmi krátkém čase přizpůsobit těm nejmodernějším celosvětovým trendům v řízení, a tak si udržet rozhodující náskok před konkurencí. Více informací naleznete na stránkách výrobce www.elvac.eu nebo www.rtu.cz.

Terinvest, spol. s r.o.
logo Terinvest, spol. s r.o.

Terinvest, spol. s r.o., je pořadatelem významných veletrhů s mnohaletou tradicí. Veletrh AMPER je každoročně největší událostí v oblastech elektrotechniky, energetiky, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v ČR i na Slovensku. Pravidelně se jej ...