Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zpráva z konference s mezinárodní účastí "Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích"

Ve dnech 17.-18. září 2008 se konal třetí ročník bienální konference Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích, tentokráte s podtitulem "ekonomické, ekologické, technické a právní aspekty hospodaření s dešťovými vodami". Kromě samotného odborného programu se organizátoři snaží připravit akci v příjemném a atraktivním prostředí, proto se každoročně volí odlišné místo konání, tentokráte v atraktivním prostředí Golf Resortu Konopiště. Konference byla opět organizována Vodohospodářskou aliancí VODa, která se organizací odborných akcí na téma koncepčního způsobu odvodnění urbanizovaných povodí a dalších vodohospodářsky aktuálních témat zabývá od roku 2001. Tato konference patří mezi první odborné akce, které se problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v urbanizovaných povodích zaobírají kontinuálně již několik let.

Úvod

Konference se zúčastnilo 67 odborníků působících v různých sférách vodohospodářského oboru. Po tématické stránce vznikla konference ve spolupráci firem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Aquion, s.r.o., SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. a zástupců akademické sféry z Českého vysokého učení technického v Praze. Za organizátory konferenci slavnostně zahájil pan Lubomír Macek a úvodní slovo s ospravedlním aktuálnosti tématu pronesl pan senátor Karel Šebek, kterému je i profesně vodohospodářská problematika blízká. Velký dík patří partnerům konference, kteří umožňují zachovat vysokou úroveň celé akce. V letošním roce konferenci podpořily společnosti SČVK, a.s., SVS, a.s., WAVIN EKOPLASTIK s.r.o., MAINCOR s.r.o., SCHNEIDER ELETRIC CZ, s.r.o., DROG TRUBNÍ SYSTÉMY, s.r.o. a TECHNOAQUA, s.r.o. a mediálně ji zaštítil časopis SOVAK, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a informační server TZB-INFO.

Program konference

Dvoudenní odborný program byl rozdělen do šesti tématických bloků, v jejichž průběhu zaznělo 17 přednášek. Součástí konference byla i prezentace několika vystavujících firem. Problematika městského odvodnění a hospodaření s dešťovými vodami se řešila s ohledem na několik aspektů. Díky mezinárodní účasti se porovnávaly legislativní přístupy a teoretické i praktické zkušenosti z několika zemí a to Německa, Švýcarska, Rakouska, Slovenska a dalších. Hned v prvním bloku vystoupil pan Vladimír Krejčí z firmy Hydroconsult Krejčí, jeden z hlavních propagátorů moderní koncepce odvodnění decentralizovaným přístupem v České republice, s přednáškou Plánování a koordinace nakládání s městskými odpadními vodami za deště. V přednášce zdůraznil nutnost legislativně rozlišovat mezi neznečištěnou a znečištěnou dešťovou vodu a apeloval na potřebu změnit dosavadní způsob nakládání s dešťovými vodami. Během přednášky zaznělo mnoho praktických příkladů ze švýcarského prostředí, kde autor žije a pracuje.

Host z Německa pan Haiko Sieker na základě svých odborných zkušeností zdůrazňoval naléhavost přechodu od konvenčního odvodnění k modernímu přístupu, kdy se s dešťovou vodou hospodaří přírodě blízkým způsobem. Argument doplnil řadou realizovaných projektů, kdy technicky a ekonomicky porovnal původní stav s novým moderně pojatým ekologickým řešením odvodnění. Situaci na Slovensku podrobně popsal zástupce Bratislavské vodárenské společnosti, a.s., jehož přednáška se soustředila na fakturaci a způsoby likvidace povrchového odtoku. Poslední praktická přednáška dopolední sekce ukázala na nutnou spolupráci odborníků při nové urbanizaci ploch. Pro optimální řešení je nezbytná spolupráce architektů, urbanistů, dopravních inženýrů a vodohospodářů již od počátečních fází studií a projektů.

V průběhu konference nechyběl ani pohled legislativní a právní a to hned v několika příspěvcích. Se současným stavem i s výhledovými legislativními změnami a konkrétními postupy účastníky seznámila ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí paní Veronika Jáglová, která navázala na vystoupení paní Miloslavy Melounové ze sdružení SOVAK. Zástupci AČE ČR představili Budoucnost hospodaření s dešťovými vodami, kam se Česká republika snaží směřovat. V příspěvku se dotýkali nutných legislativních a systémových změn pro dosažení lepšího stavu hospodaření s dešťovými vodami.

Další blok přednášek se z různých pohledů zabýval odlehčovacími komorami. Představena byla rešeršní práce pro Ministerstvo zemědělství, která shrnula současný stav legislativních předpisů a metodických přístupů k hodnocení vlivů odlehčovacích komor na recipient za deště v ČR a v zahraničí (vybrané evropské země a USA). Autoři doporučili provést studii kombinace dvou metodik (SRN a Rakousko) ze všech prostudovaných a prezentovaných přístupů na pilotním povodí. Další přednáška blíže představila principy německé posudkové metodiky dešťových oddělovačů v případové studii Posouzení vlivu na recipient v Benešově. Problematiku vhodně uzavíraly dva technicky a prakticky zaměřené příspěvky orientované na technické a technologické vybavení odlehčovacích komor s účelem vylepšení jejich funkce a on-line monitoringu.

Socio-ekonomické hledisko hospodaření s dešťovou vodou rozebrali v posledním bloku zástupci ČVUT a představili přínosy či případná úskalí rozšíření zelené infrastruktury jako prvku HDV, například zelených střech. V následující přednášce byla problematika vsakování, dalšího nástroje HDV, představena z pohledu hydrogeologického. Všechny články jsou přehledně prezentovány v Sborníku příspěvků konference.

Doprovodný program

Bohatý společenský večer vhodně doplňoval odborné přednášky. Po prvním konferenčním dni se večer ubíral v jazzovém a swingovém duchu díky výborné jazzové zpěvačce Evě Emingerové. Diváky rozhýbal i živě pojatý scénický tanec taneční skupiny Impuls Praha v rytmu rokenrolu a flamenka. V závěru konference měli účastníci i na tomto ročníku možnost porovnat své síly na golfovém turnaji VODa golf cup 2008, případně si golf alespoň vyzkoušet pod dohledem zkušeného trenéra.

 
 
Reklama