Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zpětný pohled projektanta na rekonstruci vodovodu ve FN v Hradci Králové

Úkolem projektu pro provedení stavby byl návrh rozvodů vnitřního vodovodu pro objekt "Pavilon interních oborů" (PIO) v areálu FN Hradec Králové. Součástí realizačního projektu byla i část "i-5", která je přechodovou částí mezi novým objektem PIO a starým pavilonem chirurgie.

1.1 Úvod

Suterén objektu je tvořen technickými prostory, kudy procházejí hlavní vedení vodovodu a dalšími provozními místnostmi (strojovna VZT, výměníková stanice, elektrorozvodna atd.). Celý suterén byl rozdělen napříč vedenou technickou chodbou, kam byly přeloženy vnější inženýrské sítě vč.areálového vodovodu. V 1.NP a 2.NP PIO jsou umístěny vyšetřovny, rentgeny, místnosti JIP, laboratoře a k nim patřící sociální zázemí a další provozní místnosti. 3.NP až 5.NP tvoří lůžkovou část s lékařskými pokoji, vyšetřovnami a zázemím. Každý pokoj pacientů má vlastní sociální zařízení se sprchou. Na každém lékařském pokoji je umístěno umývadlo. Ve 3.NP jsou také situovány dvě strojovny VZT a šatny zaměstnanců. V 6.NP je umístěna strojovna chlazení, další strojovna VZT a strojovna požární VZT.

Součástí realizačního projektu byla i část "i-5", která je přechodovou částí mezi novým objektem PIO a starým pavilonem chirurgie. Tyto prostory však byly napojeny na stávající rozvody zdravotechnických instalací v objektu chirurgie a tak nejsou součástí systému zásobení objektu PIO.

1.2 Vnitřní vodovod

Celý objekt PIO je zásobován studenou vodou ze dvou míst. Jedna přípojka je napojena na překládaný vodovod DN 250 v technické chodbě v 1.PP pavilonu interny a druhá přípojka (uvažovaná jako záložní) je do objektu dovedena z jihovýchodu od nového propojovacího vodovodu DN 200. Na obou přípojkách je na potrubí hned za napojením resp.za vstupem do objektu osazen filtr se zpětným proplachem Judo JPF DN 80 (fa KONCEPT EKOTECH) a vodoměrná sestava s uzávěry.

Hlavní ležatý rozvod studené vody je pod stropem 1.PP rozveden k místům odběru a k jednotlivým stoupačkám do vyšších pater. Stoupačky jsou ve většině případech vedeny instalačními jádry. V podlažích je voda rozvedena již k jednotlivým výtokovým armaturám. Na všech stoupačkách jsou osazeny uzavírací armatury a armatury s vypouštěním. Další část ležatého rozvodu vody je z dispozičních důvodů umístěna pod stropem 2.NP. Z tohoto rozvodu jsou vedeny stoupačky do vyšších pater pravé části objektu a napojena místa odběru ve 2.NP.

Pro zajištění objektu proti požáru je proveden samostatný požární rozvod. Požární vodovod je odbočen z rozvodu PWC hned za vodoměrnými sestavami. U hlavní přípojky vody (v tech.chodbě) je na požární větvi hned za odbočením osazen oddělovač systému typu BA s integrovaným lapačem nečistot PROTEKT DN 50 - FA KEMPER doplněný dvěma šikmými uzavíracími ventily. Na oddělení požární vody u druhé (záložní) přípojky je osazen pouze uzávěr. Tento uzávěr je zavřen a zaplombován. Přívod bude použit pouze v případě havárie přípojky z tech.chodby. Z požárního rozvodu jsou vytaženy stoupačky do vyšších pater. V jednotlivých patrech jsou rozmístěny požární hydrantové systémy typu C s výzbrojí - umístění dle výkresové dokumentace. Veškeré hydranty jsou napojeny na stoupačky požárního vodovodu.

Potrubí PWH a PWH-C je dle dispozice objektu rozděleno do pěti jednotlivých větví, které jsou rozvedeny samostatně už od výměníkové stanice. Trasy větví PWH a PWH-C jsou vedeny souběžně s rozvodem studené vody pod stropem 1.PP a dále stoupačkami do vyšších podlaží. Stoupačky PWH jsou ukončeny vždy cca 1,0 m nad nejvyšší odbočkou. Stoupačky cirkulace jsou ukončeny cca 0,2 m pod nejvyšší odbočkou a jsou napojeny na potrubí PWH.Stoupačky PWC se v nejvyšším bodě ( shodná výška jako u PWH) otáčí dolů. Zatímco směrem do nejvyššího bodu jsou napojena umývadla, z potrubí, směřujícího dolů jsou napojeny WC, aby docházelo k proplachu - odběru PWC a tedy její co nejnižší teploty v průběhu celého roku.

Na patách jednotlivých stoupaček cirkulace jsou pro regulaci průtoku PWH-C osazeny vyvažovací ventily s jednostranným šroubením CRANE (FA HYDRONIC SYSTEMS) a na jednotlivých odbočeních přímo pro výtoky se na potrubí PWH-C osadí regulační šroubení CRANE. Výpočet celé soustavy PWH, nastavení otáček vyvažovacích ventilů (typ a DN) a upřesnění velikosti cirkulačního čerpadla bylo provedeno následně ing.Opletalem před montáži a před zkušebním provozem systému.

Na patách všech stoupaček PWH a PWH-C jsou osazeny uzavírací armatury s vypouštěním.

Ve výměníkové stanici jsou jednotlivé větve PWH a PWH-C přivedeny do jednoho rozdělovače resp.sběrače. Před rozdělovačem a sběračem jsou na potrubí osazeny další vyvažovací ventily CRANE s možností odběru vzorků a měřením tlaku, teploměry a vypouštěcími kohouty. Tělesa rozdělovače i sběrače jsou opatřena také vypouštěcím kohoutem.

Výroba PWH je prováděna ve výměníkové stanici v 1.PP objektu PIO pomocí dvojstupňového ohřevu, a to ve dvou průtokových zařízeních PZO TUV 260 se třemi vyrovnávacími nádržemi 800 litrů od fy ESL, a.s.Brno.

Měření množství vody, přiváděné k ohřevu je provedeno na přívodu studené vody do VS. Je osazena vodoměrná sestava s impulsním vodoměrem (impuls na 100 litrů).

Vstup PWC a výstup PWH ve výměníkové stanici je opatřen zařízením na magnetickou úpravu kapalin - EKOMAG EM2 DN 100 (fa. EKOMAG) a tangenciálním odlučovačem nečistot se zvýšenou separací - TO2 DN 50 (fa EKOMAG). Doporučená trubní vzdálenost mezi oběma zařízeními je cca 3,0 m. Na vstupu PWH-C k opětovnému ohřevu je osazeno jedno zařízení na magnetickou úpravu kapalin - EKOMAG EM1 DN 50 (fa EKOMAG) a jeden tangenciální odlučovač nečistot - TO2 DN 50 (fa EKOMAG).

Na společném cirkulačním potrubí v místnosti VS jsou osazena dvě cirkulační čerpadla WILO Z 50 se zabudovanými manometry.

Před jednotkou ohřevu ESL jsou na potrubí sestavy vzorkovacích míst BVM se vzorkovací patronou, na PWH-C je zde pouze dávkovací obchvat pro dávkování biocidu. Zároveň je na stěně VS připraveno místo pro uložení dávkovací technologie biocidu. Na všech třech potrubích jsou zde osazeny vzorkovací ventily KEMPER.

Veškerá zařízení ve VS jakož i větve PWH a PWH-C je možno odkalovat pomocí hadic připojených na výtokové kohouty přímo do kanálků v podlaze VS.

Výtok ve VS slouží i pro chlazení případného vypouštění horké vody.

Pro možnost odkalování hlavních ležatých rozvodů v 1.PP jsou na všech potrubích PWC, PWH a PWH-C osazeny T-kusy, které jsou opatřeny výtokovými kohouty. Odkalení je možno provést pomocí hadic do podlahových vpustí, krytými rošty.

V 2.NP jsou vytipována tři místa pro napojení uvažovaného závlahového systému střešní zeleně. Vlastní rozvod závlahové vody v zelených plochách provede specializovaná firma zajišťující sadové úpravy.

Pro myčky v části i-3 v 2.NP budou použity mechanické filtry GORO DN 20 (jeden společný vždy pro dvě a dvě zařízení).

Dle požadavku investora byly provedeny v oddělení metabolické JIP vývody PWC k hlavám všech lůžek.

Kombi mísy u WC invalidů jsou vybaveny speciální nádržkou s pneumatickým ovládáním umožňujícím oddálené splachování.

Pro zajištění alespoň minimálního průtoku vody v systému požárního rozvodu je na stoupačky H1 a H2 v 5.NP napojeno vždy splachování nejbližší WC mísy.

Rozvody PWC, PWH a PWH-C jsou sestaveny z plastových trubek s mechanickými spoji - VPE HIS 311 fy REHAU. Trubky jsou opatřeny pěnovou tepelnou izolací příslušných profilů a klipovými korýtky.

Je použita tepelná izolace o tloušťce = min.průměru izolovaného potrubí.

Zavěšené vodorovné páteřní potrubí v 1.PP a pod stropem části i-2 v 2.NP je uloženo ve společném korytu.

Pro rozvod požární vody jsou použity trubky ocelové pozinkované izolované PUR tepelnou izolací. Vnitřní rozvod požární vody musí být proveden z materiálu s požární odolností min.30 minut.

Rozdělovač PWH a sběrač PWH-C je svařen z oceli a opatřen protikorozním nátěrem s hygienickým atestem. Následně je obalen minerální izolaci z desek a vrchní hliníkovou fólií.

Výtokové baterie a armatury jsou použity pákové stojánkové či nástěnné - povrchová úprava chrom od firmy ORAS. Pro WC invalidů je použit program pro tělesně postižené.

U výtoků s požadavkem bezdotykového ovládání jsou použity senzorové baterie také od firmy ORAS.

Pisoáry jsou vybaveny automatickým splachováním na senzor ve stropě zařízením MELTRONIC.

Realizační projekt řešil osazení vodoměrných sestav, výtokových armatur, zařízení pro výrobu PWH, zařízení pro požární zabezpečení objektu, trasování, umístění, profily a materiály celého systému vnitřního vodovodu včetně jeho koordinace s ostatními vedeními a prostupů přes nosné prvky stavební konstrukce.

Tento navržený systém si vyžádal další pomocné práce, které nemohly být v projektu obsaženy, ale které byly zahrnuty v přípravě dodavatele akce:

  • při průchodu přes požární úseky je nutno na potrubí osazovat protipožární manžety - viz montážní předpisy
  • při průchodu přes obvodovou stěnu a napojení na vodovodní přípojku osadit kompenzační manžetu - viz montážní předpisy
  • zavěšení a připevnění potrubí provést dle montážních předpisů použitého systému
  • závěsné a podpůrné konstrukce pro potrubí a pro osazení zařízení a čerpadel a výtok.armatur budou rovněž součástí přípravné dokumentace subdodavatele - nutno dodržet pokyny a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení
  • umístění pevných, kluzných či kompenzačních bodů na potrubí nutno určit v rámci dodavatelské dokumentace dle montážních předpisů
  • pomocné lešení, závěsy, konzoly a rošty si zajistí subdodavatel přímo na stavbě
  • v rámci dodavatelské dokumentace určit množství drobného kompletačního a spotřebního materiálu
  • realizační projekt neřeší výpis fitinek a armatur použitého vodovodního systému - nutno provést až při přípravné fázi subdodavatelské dokumentace

Návaznosti na ostatní profese

Stavební část - tato část řešila provedení výklenků pro požární hydranty a prostupy a drážky pro vedení zdravotechniky v konstrukci objektu.

Zakrytí vedení zdravotechniky - provedeno v rámci stavebních prací.

Požární zabezpečení - potrubní rozvod doveden až do míst pro osazení hydrantových skříní. Stavba zajistila dodávku hydrantového systému (vč.kulového uzávěru) a subdodavatel zdravotechniky provedl montáž hydrantových skříní dle pokynů a předpisů výrobce.

Vzduchotechnika a chlazení - pro možnost napojení systémů na rozvod vody jsou na vedení zdravotechniky v obou strojovnách vysazeny výtokové ventily.

Ústřední vytápění - pro chlazení systému ÚT je rozvod zdravotechniky přiveden do VS.

Elektroinstalace - vedení EL je přivedeno na svorkovnice čerpadel a ostatních zařízení, dle dílčí PD do zásuvky.

M + R - ke sledování systémem jsou vyvedeny z VS informace o běžném stavu a teplotě primáru a sekundáru z jednotky ESL, teplota PWH z každého stupně, teplota z rozdělovače a sběrače, z jednotlivých větví před rozdělovačem a sběračem a také z nejvzdálenějšího místa zásobováni PWH v bodě přechodu - kdy se z PWH stává cirkulace.

Zavlažování - je napojeno na vytipovaná místa v části i-4 v 2.NP.

1.3 Závěr

Alternativou k oddálenému pneumatickému splachování WC invalidů je užití nádržek do stěny s el.oddáleným splachováním, což by si však vyžádalo drobné stavební úpravy projektu.

Výpočet vyvážení celého systému PWH a tím i upřesnění vyvažovacích prvků a cirkulačního čerpadla provedl následně ing.Opletal přímo pro investora.

Při použití cirkulačních čerpadel bez manometrů - byly osazena před a za čerpadla cirkulace vlastní manometry.

Dodávku a montáž kompletu výroby PWH včetně propojení a osazení vzorkovacích míst BVM jakož i izolací nádrží zajistila a provedla fa ESL Brno.

Pro doložení potřebné kapacity výroby teplé vody a zajištění špičkové potřeby v čase 30 minut byla provedena kapacitní zkouška, která prokázala splnění požadavku projektu.

Označení všech větví PWC,PWH a PWH-C v 1.PP a ve výměníkové stanici, jakož i označení a umístění všech odkalovacích míst a vyvažovacích ventilů bylo provedeno ve shodě s realizačním projektem.

Četnost odkalování všech odkalovacích míst systému PWH byla stanovena po provedení a vyhodnocení náběhového a zkušebního provozu.

Při montáži rozvodů kanalizace a vodovodu - obtížně byly řešeny problémy při koordinaci s rozvody vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalací a topení.

Při průchodu potrubí přes požárně dělící konstrukce (požární úseky) byly na potrubí osazeny protipožární manžety - viz montážní předpisy.

Zrealizovaný systém vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu musí vykazovat funkčnost a celistvost dle platných norem a příslušných předpisů.

V rámci odevzdání hotového díla předal subdodavatel investorovi i provozní předpisy, zásady zkušebního provozu a provozní řády na instalovaná zařízení, dále předal i zákres skutečného provedení celků a provedl zaškolení budoucí obsluhy díla.

Řešení jako celek bylo od konceptu průběžně konzultováno se zástupci FN HK - pí.ing.Špinovou, p.Žákem a p.Obstem a se zástupcem dodavatele stavby p.Šrůtkem - viz záznamy z konzultací uložené v TZ B 1.3 B - ZTI Vodovod. Průběžné konzultace byly na základě požadavku investora od zahájení projektových prací s p.Dr.Ing.Pospíchalem - firmou qzp,s.r.o. - byl prováděn inženýrink od projektu po zprovoznění výroby teplé vody a její distribuce.

Projektant i nadále spolupracoval s investorem či dodavatelem stavby a to v rámci dohodnutého autorského dozoru.

Bc. Zdeněk Pospíchal - Náhled na dokumentaci