Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Otevření laboratoře TZB na Stavební fakultě ČVUT v Praze

Katedra TZB stavební fakulty ČVUT v Praze se stala dalším z řady univerzitních pracovišť, které otevřelo novou laboratoř a má tak možnost obohatit výuku praktickými ukázkami a zároveň laboratoř přináší další možnosti pro výzkumné úkoly.

Slavnostní otevření laboratoře se konalo 6.3.2008 v atriu Stavební fakulty ČVUT v Praze a samotnému přestřižení pásky přímo v prostorách laboratoře pak přítomní přihlíželi v on-line přenosu. Mezi hosty bylo možno zahlédnout řadu známých tváří.

 

První slova patřila děkanu stavební fakulty prof. Ing. Zdeňku Bittnarovi, DrSc., který zdůraznil význam technických systémů, bez kterých se dnešní moderní budovy nejen neobejdou, ale které hrají jednu z hlavních rolí při vytváření požadované úrovně komfortu.


prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan Stavební fakulty ČVUT Praha
 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB Stavební fakulty ČVUT Praha

Celý projekt zřízení laboratoře představil vedoucí katedry TZB prof. Ing. Karel Kabele, CSc., který byl autorem koncepce a hlavním koordinátorem projektu. Dalšími členy realizačního týmu byli Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. (za katedru TZB) a Ing. Jan Dědíček a Ing. Pavel Petřík (za generálního dodavatele, firmu Niersberger). Na projektu dále za katedru TZB spolupracovali Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., doc.Ing.Karel Papež, CSc. a Ing. Miroslav Urban. V úvodu zaznělo poděkování generálnímu i dalším dodavatelům, řešitelskému týmu, investorům, členům katedry TZB i všem dalším spolupracovníkům stavební fakulty, kteří se na realizaci podíleli. Investory projektu byly Fond rozvoje vysokých škol, Stavební fakulta ČVUT v Praze a sponzorsky se podílely firmy a dodavatelé jednotlivých komponentů.


Prezentace projektu přímo v laboratoři

Demonstrační a výuková laboratoř bude sloužit pro výuku v bakalářských a především magisterských a doktorských studijních programech v předmětech Budovy a prostředí, Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Teorie a konstrukce pozemních staveb.

Práce na výstavbě laboratoře začaly v červenci a srpnu 2007. Ačkoliv se jedná především o technologie, podíl stavebních prací byl poměrně velký. A to i proto, že součástí laboratoře je i uzavřená místnost pro simulace teplotních režimů. V obvodových stavebních konstrukcích jsou zabudovány kapilární rohože G-TERM, které umožňují modelování různých teplotních stavů.

Dalšími zajímavými prvky v laboratoři jsou např. sestava pro vyvažování otopných soustav s regulačními prvky firmy IMI a akumulační stratifikační zásobník. Funkčnost zabezpečují zdroje chladu a tepla (tepelné čerpadlo Viessmann a elektrokotel Protherm), vzduchotechnická jednotka ATREA, čerpadla Wilo a originální systém regulace ADDAT.

 

   

Skloubit jednotlivé technologie nebylo jistě jednoduché

Při realizaci se podařilo vyřešit i řadu nestandardních detailů, jako např. umístění vnější části tepelného čerpadla, na kterém se podílel prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger. Stejně tak bylo třeba atypické řešení u vzduchotechnické jednotky firmy Atrea.

Právě díky řadě nestandardních detailů, které vyplývají mimo jiné i z demonstrační funkce laboratoře byla realizace složitá a časově náročná. Proto prof. Kabele opakovaně ocenil výbornou spolupráci s generálním dodavatelem, firmou Niersberger Instalace.

Za poděkováním všem, kteří přiložili ruku k dílu následoval slavnostní přípitek a pak již slavnostní přestřižení pásky v prostorách laboratoře.

 

 

Ing. Daniel Adamovský, PhD. prováděl jednotlivé skupiny hostů a podrobně vysvětloval funkce a možnosti zvolených řešení. Jak řekl ve svém projevu prof. Kabele - Ing. Adamovský na začátku rozhodně netušil, co se skrývá v roli hlavního inženýra realizace projektu a odvedl velký kus práce při návrhu a řešení technických detailů jednotlivých prvků.

 

Při prohlídkách bylo o čem diskutovat.

Otevření proběhlo před měsícem, zeptali jsme se proto Ing. Daniela Adamovského na první dojmy z provozu laboratoře.


Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Ing. Adamovský: V laboratoři se v současné době dokončuje instalace měřících čidel pro první experimenty. Učíme se správně a co nejvíce využít potenciálu laboratoře. První dojmy jsou jednoznačně pozitivní, systém funguje podle našich představ a během přípravy a prvních experimentů ještě doladíme pár drobností. Ty se týkají zejména organizace uspořádání při měření v měřící kabině a hranic, kam až ji lze provozovat.

TZB-info: Již laboratoř zažila i první studenty? A která technologie sloužila jako první?

Ing. Adamovský: Ano, všichni studenti našeho pátého ročníku magisterského studijního programu Budovy a prostředí měli možnost se seznámit s tím, co laboratoř nabízí v rámci návštěvy během výuky a v současné době se již sestavuje první experiment s akumulační nádrží, který bude součástí diplomové práce. S kolegou Ing. Kabrhelem připravujeme úvodní soubor menších experimentů pro studenty magisterského programu Budovy a prostředí, které proběhnou v druhé polovině tohoto semestru.

TZB-info: Co podle Vás bylo největším oříškem při realizaci?

Ing. Adamovský: Jednoznačně prostor, musím smeknout před prováděcí firmou, že dokázaly zkoordinovat veškeré práce a instalaci tolika zařízení na ploše dvou malých učeben. Dalším technickým oříškem byl systém regulace, protože naše požadavky byly velmi nestandardní. Nyní například dolaďujeme správné natavení regulátorů s ohledem na změnu požadavku, nebo změnu podmínek experimentu.

A na závěr 2 otázky pro prof.Karla Kabeleho:

TZB-info: Hostům slavnostního otevření jistě neuniklo, že prostor v laboratoři je maximálně využit. Je něco, co se nevešlo nebo něco,co ještě čeká na další etapy vývoje laboratoře?

prof. Kabele: Z hlediska technických zařizení se nám podařilo umístit vše, co bylo v původním záměru laboratoře. Další rozvoj bude v letošním roce směrován na vybudování řídícího a monitorovacího systému, který umožní vzdálený přístup k jednotlivým prvkům laboratoře a realizaci experimentů v oblasti integrovaných systémů pro zajištění kvality vnitřního prostředí.

TZB-info: Je laboratoř určena výhradně pro potřeby studentů nebo počítáte i s výzkumnými projekty, jejichž iniciátorem, spolutvůrcem nebo investorem mohou být i firmy?

prof. Kabele: Laboratoř je primárně určena jako výuková a demonstrační, nicméně součástí výuky,zvláště pak v doktorských studijních programech, je práce na výzkumných projektech. Spolupráce s praxí na aplikovaném výzkumu v oblasti technických zařízení budov je jednou z významných aktivit a priorit katedry TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze a tak počítáme s využitím laboratoře i v této oblasti.

Děkuji za rozhovor a přejeme všem zúčastněným další inspirativní nápady. Za redakcí TZB-info Ing.Dagmar Kopačková.