Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Klid a pohoda - hodnoty o nichž nemůže být pochyb

Každý pohybující se předmět vytváří hluk, jak vysílá své vibrace - ve formě tlaku či negativních tlakových vln - do okolního vzduchu. Hluk patří k fenoménům doby. Souvisí s technickým pokrokem a ubránit se jeho nekontrolovanému šíření ve velkých městech lze skutečně jen stěží. Posledním útočištěm, kam se můžeme ukrýt před nevlídným prostředím rušných ulic, jsou naše příbytky, ale také všechny ostatní budovy, ve kterých trávíme buď pracovní či volný čas.

Ani zde však nemáme zdaleka vyhráno. Zdrojů hluku může být celá řada. Od kročejového hluku způsobeného nepřítomností zvukových izolací, chodem čerpadel, výtahů, zvolení nevhodných technologií vytápění či větrání, špatného uchycení venkovních žaluzií až po hluk způsobený gravitační činností odpadních systémů budovy. V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují dva typy hluku:

1) Hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a způsobuje ho odpadní voda tekoucí uvnitř. V tomto případě by měla zvukotěsná odpadní a dešťová kanalizace omezit šíření hluku vzduchem a uzavřít ho uvnitř trubek. Tuto funkci je možné zajistit díky speciálnímu složení materiálů (za použití nerostů či minerálů), vícevrstvé struktuře trubek, kvalitě zpracování a správné instalaci potrubí.

2) Hluk, který se šíří konstrukcí potrubí - vychází z trubek a armatur a také ze systému, jímž je kanalizace upevněna ke stavbě budovy. Tento zvuk vychází z hluku uvnitř zmíněného systému; ten vzhledem ke svému omezení trubkami a armaturami způsobuje jejich vibrace (akustickou rezonanci). Soustava objímek, jimiž jsou trubky upevněny, vysílá tuto rezonanci do konstrukce budovy a lze ji slyšet v sousedních místnostech jako rušivou akustickou vlnu. V tomto případě je důležité navrhnout systém upevnění trubek a armatur ke stavbě budovy tak, aby bylo vysílání akustické rezonance do jejích zdí omezeno na minimum.

V oblasti odpadních systémů již existuje komfortní řešení, které značně eliminuje oba způsoby šíření hluku a dokáže zajistit investorům i uživatelům budov tolik potřebný klid.

Jsou jimi odhlučněné systémy vnitřního odpadního potrubí s názvem POLIphon a FRIAPHON. Výhradním dodavatelem obou těchto systémů na území ČR je společnost GLYNWED s.r.o. Potrubí POLIphon i FRIAPHON jsou skvělými pomocníky všude tam, kde jsou kladeny zvýšené nároky na ochranu před hlukem, jako jsou bytové a rodinné domy, ubytovací zařízení, hotely, nemocnice, veřejné budovy, školy, divadelní a koncertní budovy, kina, učebny a jistě bychom nalezli mnoho dalších případů.

Orgán sluchu, jakým je lidské ucho, je schopen přijímat nejen velmi tichý hluk, ale také vydržet velmi hlasité zvuky. Rozdíl mezi hladinou hluku vysílaného systémem POLIphon a hlasitým rozhovorem je 10 dB. Nejmenší hladina hluku, který je lidské ucho schopné zachytit, je 3 dB.

To znamená, že vzrůst hladiny hluku o 10 dB představuje pro ucho významný a postřehnutelný rozdíl; dále se již rozdíl mění v rušivý hluk.

POLIphon - systém pro dosažení maximální zvukové pohody v budovách

Při výrobě odpadního systému POLIphon bylo použito nejmoder nější metody průtlačného lisování trubek z PP-MD (uzpůsobeného polypropylénu) s třemi vrstvami současně. Tato metoda znamená, že odpadní voda tekoucí uvnitř trubek přechází přes tři různé vrstvy, tj. hmotná media, která silně omezují šíření hluku uvnitř systému a značně zvyšují odolnost vůči specifickému složení a teplotě odpadní vody stejně jako vůči vnějším činitelům.

Šířícímu se hluku klade zvukotěsný třívrstvý systém do cesty prostředí z různých materiálů, což způsobuje částečnou absorbci zvukových vln a jejich částečný odraz dovnitř. Významně se tak snižuje šíření hluku do okolí. Tyto pohlcené a odražené vlny způsobují akustickou rezonanci trubek a armatur. Čím výše uvnitř budovy, tím dynamičtěji vzrůstá rezonance ve směru tekoucí odpadní vody a skrze soustavu upevnění (objímky trubek) se přenáší na konstrukci budovy. Překážející konstrukce, vystavená působení akustické rezonance, způsobuje její přenos do sousedních místností v podobě zvukových vln. Konstrukce systému POLIphon spolu s objímkami POLIclamp zaručuje maximální snížení tohoto akustického jevu. V národních normách akustické bezpečnosti budov se udává přijatelná hladina hluku ve výše zmíněných místnostech (obývací pokoj, nemocniční sál, ložnice nebo hotelový pokoj). Jsou to místa obzvláště chráněná proti hluku již ve stádiu projektu. Na rozdíl od nich jsou kuchyně a koupelny místy, kde jsou obvykle umístěny svislé trubky. Ale hluk pocházející z odpadní a dešťové kanalizace je tam zanedbatelný, srovnáme-li ho s hlukem, jaký způsobuje normální provoz zařízení v těchto místnostech (pračka, myčka nebo sprcha), a tak hluk z odpadní a dešťové kanalizace tam není vystaven omezením do takové míry, jako ve výše zmíněných místnostech pro častý pobyt.

POLIclamp - konstrukce akustické objímky trubky

Aby se snížil převod vibrací pocházejících ze systému POLIphon a omezil se tak vliv akustického mostu, byl navržen systém akustických objímek trubky, POLIclamps. Speciální průřez tělesa a použití elastomerních vložek umožňují, aby objímka stabilně držela a zachovala si akustické vlastnosti. Výplňové tlumící vložky jsou umístěny uvnitř objímky ve třech bodech, které se nepodílejí na upevnění objímky ke konstrukci budovy. Aktivní obvod trubkové objímky po jejím rozevření je asymetrický, což napomáhá vertikálnímu držení trubky, než se objímkou sevře.

Deklarované a prověřené vlastnosti

Jak již tedy bylo zmíněno výše, vynikajících zvukověizolačních schopností dosahuje POLIphon díky třívrstvé struktuře potrubní stěny a speciálně navržené akustické objímce. Díky těmto dvěma základním prvkům neproniká hluk z vnitřního prostředí potrubí do okolí. Vibrace způsobené pohybem odpadních vod jsou pohlceny akustickou objímkou, čímž je přerušen akustický most mezi potrubím a konstrukcí, k níž je potrubí s pomocí objímky uchyceno.

Deklarované výborné vlastnosti potrubí potvrdila i měření renomovaného Ústavu stavební fyziky - Fraunhofer Institutu ve Stuttgardu. Měření hladiny hluku v systému POLIphon bylo provedeno v testovacích místnostech. Byla zde podle použitelných standardů srovnána hladina hluku v decibelech při rychlosti průtoku Qp = 4 l/s, když testovacím médiem byla voda. Při otevřených akustických objímkách dosáhl POLIphon naměřené hodnoty 18 dB. Při uzavřených akustických objímkách se pak naměřená hodnota nepatrně zvýšila na úroveň 20 dB. Vezmeme-li však v úvahu fakt, že evropská norma pro odhlučněné odpadní systémy EM 14366 udává mezní hodnotu hluku ve výši 25 dB, pak ji POLIphon snadno překonává a ve srovnání s litinovými systémy, které dosahují při uzavřených upevňovacích objímkách hodnot hluku 35 dB, je daleko před nimi.

Technické parametry a výhody systému POLIphon

  • snížení hluku odpadního potrubí až na hladinu 20 dB
  • rozměry odpovídající evropskému standardu EN 1451
  • prostor příslušející k budově "BD", uvnitř budovy a v zemi v rámci jejího půdorysu
  • dovoluje montáž i při teplotě pod -10 °C
  • vysoká odolnost vůči teplotám tekoucího odpadu až do +90 °C (krátkodobě i +95 °C)
  • vysoká odolnost vůči chemickým složkám obsaženým v odpadní vodě
  • vysoká hladkost stěn - žádné usazování vápencových částic
  • odolný proti korozi
  • rozměry trubek a tvarovek v plném rozsahu od průměru 40 mm do průměru 160 mm
  • třída odolnosti proti ohni dle normy DIN 4102 - třída B - 2 - normálněhořlavé - netoxické

FRIAPHON - skutečná špička mezi odhlučněnými odpadními systémy

Skutečně těžko budete hledat na trhu odpadní systém tlumící zvuk lépe, než je tomu u FRIAPHONu. Systém je určen k instalaci domovní splaškové a dešťové kanalizace. Vynikajících vlastností (tlumí hluk až na hladinu 16 dB) dosahuje FRIAPHON zejména díky tomu, že je navržen a složen ze silnostěnných plastových trubek a tvarovek v DN50-DN150. Duální trubka umožňuje dělený odraz zvukových vln již ve stěně trubky, čímž je zásadně omezeno šíření zvuku do okolního prostředí. Absorbování zvukových vln je možné díky výjimečné materiálové skladbě hmot trubky a síle stěn u tvarovek. Trubky s hladkými konci jsou spojovány pomocí dvojitého hrdla se zdvojeným břitovým těsněním. To zajišťuje plovoucí uložení trubek a zamezuje vedení zvuku. Díky pružnému dorazu ve středu tvarovky kompenzuje dilataci způsobenou tepelnou roztažností přímo v hrdle. Významný vliv na snížení hladiny zvuku má uchycení svislého potrubí s pomocí sdružené objímky (opěrné a kluzné). To výrazně redukuje přenos zvukových vln do stavební konstrukce a naopak.

FRIAPHON = vynikající požární odolnost

Co však u systému FRIAPHON ocení odborníci zejména, je jeho vysoká odolnost proti požáru. Trubky a tvarovky jsou dle DIN 4102 zařazeny do třídy B2 nesnadno hořlavé a neodkapávající. Ve skutečnosti to znamená, že v případě požáru se oheň nešíří dál. Materiál je navíc samozhášivý a pokud není vystaven přímému zdroji ohně, nehoří dál. Průchodové protipožární manžety pro stěny a stropy v případě požáru uzavřou otvor v potrubí k zamezení průniku plamenů a kouře do dalších místností či pater.

FRIAPHON - další výhody

Materiál snadno odolává teplotám do +90 °C, krátkodobě + 95 °C. Vyniká dlouhodobou životností, která je více než 50 let. Snadná je také manipulace a zpracovatelnost materiálu díky nízké hmotnosti trubek a tvarovek. Spojování je možné nasunutím do hrdel nebo s pomocí lepení. S využitím lepených spojů může být dosažena tlaková odolnost potrubí do 3 barů. Materiál je velmi šetrný k životnímu prostředí. Je plně recyklovatelný, možné je i zpracování odřezků trubek. Další výhodou jsou speciální tvarovky, které šetří místo a urychlují montáž (svěrná objímka pro napojení na litinu, odbočky do šachty nebo paralelní odbočky). To vše činí spolu s naměřenými hodnotami hluku v rozmezí 16-18 dB ze systému FRIAPHON odpadní systém budoucnosti.

Chraňte se před hlukem v budovách - FRIAPHON je řešení

Náš svět je charakterizován hektickým pojetím života a hlukem. Hodně stavebníků a majitelů domů proto klade stále větší důraz na zvukově-izolační opatření, jako jsou izolace fasád nebo pořízení dvojitých či trojitých oken. Omezení rychlosti na komunikacích a protihlukové stěny oddělující obytné čtvrtě a dálnice přinášejí kvalitnější možnosti bydlení. Když neslyšíme nic z venku, teprve si uvědomíme, že nás ruší hluk vznikající v domě.

FRIAPHON je řešení.


Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.