Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz "Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov"

Název akce: Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov
Druh akce: odborný kurz
Pořadatel: ČVUT v Praze ve spolupráci a pod záštitou České energetické agentury, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: kompletní kurz - 12.500 Kč, odborný seminář - 2.000 Kč
Hodnocení ČKAIT: -

Tematický kurz rozdělený do dvou běhů je zaměřen na problematiku stanovení energetické náročnosti budov a vystavení průkazu energetické náročnosti budov podle současných legislativních požadavků.

První běh kurzu obsahuje výkladovou část, kde formou přednášek budou účastníci seznámeni s problematikou stanovení energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., s principy výpočtu a okrajovými podmínkami.

Druhý běh kurzu obsahuje praktické zaškolení do zpracování průkazu energetické náročnosti, kde v počítačové učebně s 10 pracovišti bude na konkrétním příkladu probírán způsob zadání a interpretace výsledků požadavků na hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Lektory kurzu jsou zpracovatelé výpočetního nástroje pro hodnocení energetické náročnosti budov. Kurz je určen pro energetické auditory, autorizované osoby, projektanty a odbornou veřejnost se zájmem o hodnocení energetické náročnosti budov. Kapacita kurzu je omezena, v případě překročení kapacity kurzu budou upřesněny náhradní termíny.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
odborný garant

Organizace kurzu a datum konání:

A. Kompletní kurz obsahující odborný seminář 10. prosince 2007 a jednodenní praktické školení (termíny 11. 1. 2008, 17. 1. 2008, 18. 1. 2008, 25. 1. 2008, 31. 1. 2008, 1. 2. 2008, 7. 2. 2008, 8. 2. 2008, 14. 2. 2008, 20. 2. 2008, 21. 2. 2008, 11. 2. 2008, 13.2.2008, 18. 2. 2008 jsou již obsazeny)
B. Pouze odborný seminář 15. 1. 2008 s výkladem bez školení

Rozřazení do jednotlivých termínů bude provedeno na základě obdržených přihlášek, účastníci budou osobně informováni. Do přihlášky je nutné uvést preferenci tří možných termínů.

Místo konání

Odborný seminář: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217, kapacita semináře - 60 osob
Praktické školení: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6, počítačová učebna A233

Kapacita kurzu (praktické školení) je omezena pro max. 10 účastníků na jeden termín, rozřazení do kurzů bude provedeno na základě obdržených přihlášek, do přihlášky je nutné uvést preferenci tří možných termínů.

Termíny školení: 11. 2. 2008, 18. 2. 2008

Kurzovné

A. Kompletní kurz: 12.500 Kč
B. Odborný seminář: 2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena odborné akce je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem odborné akce. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci odborné akce, materiály k odborné akci a občerstvení v průběhu odborné akce.

Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít níže uvedenou on-line přihlášku.

Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného: Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.
Přijetí přihlášek: Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Program:

ODBORNÝ SEMINÁŘ (15. 1. 2008 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217)

08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení semináře
09.10 Blok přednášek
Úvod - Ing. Josef Bubeník, ředitel České energetické agentury
Přehled platné legislativy v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov - Ing. Irena Plocková, MPO ČR
Princip metody stanovení energetické náročnosti budov v ČR - prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze
Standardizované užívání budovy ve smyslu právních a technických norem, uživatelské profily jako okrajové podmínky pro výpočet energetické náročnosti budov - Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., ČVUT v Praze
Klimatická data jako jednotné okrajové podmínky pro výpočet - Ing. Michal Kabrhel, PhD., ČVUT v Praze
Výpočetní nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov - Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze
Ukázka praktického stanovení energetické náročnosti podle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb. národním kalkulačním nástrojem - Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze
13.00 Diskuze
14.00 Závěr semináře

V průběhu semináře bude podáváno lehké občerstvení.

PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ V PRÁCI S NÁRODNÍM KALKULAČNÍM NÁSTROJEM

(Termíny školení: 11. 2. 2008, 18. 2. 2008 - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6, počítačová učebna A233)

08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení kurzu
09.10 Program kurzu

Základní podklady, dokumentace pro zadání typických úloh
Základní výchozí požadavky pro hodnocení energetické náročnosti budov pro budovy typu:
 • projekt novostavby (občanská výstavba),
 • stávající budova s podlahovou plochou větší než 1000 m2 (terciární sektor).
Individuální zadání příkladu
Vlastní zadání budovy a energetických systémů budovy do národního kalkulačního nástroje. Zadání budovy proběhne prostřednictvím lektorovaného výkladu prostřednictvím interaktivního zadání konkrétních budov v rozsahu:
 • základní identifikace budovy - základní identifikační vstupní údaje pro zadání budovy,
 • uživatelské profily standardizovaného užívání budovy - definování tzv. správného užívání, výběr z přednastavených profilů, vytvoření vlastního profilu standardizovaného užívání budovy,
 • zónování budovy - požadavky na rozdělení budovy do jednotlivých zón, definování jednotlivých zón, vstupní údaje potřebné pro definování zón,
 • geometrie budovy - zadání ohraničujících konstrukcí jednotlivých zón, obálka budovy,
 • energetické systémy budovy - podrobný popis zadání energetických systémů pomocí základních vstupních údajů (vytápění a větrání, chlazení, příprava teplé vody, osvětlení, OZE a KVET, pomocné energie potřebné na provoz energetických systémů),
 • kontrola zadání budov, přehled výstupů.
Výsledky - výstupy
Výsledky z Národního kalkulačního nástroje hodnocení energetické náročnosti budov v podobě legislativě závazných a volitelných výstupů:
 • protokolu průkazu energetické náročnosti budovy,
 • grafického znázornění průkazu energetické náročnosti budovy,
 • výstupu v podobě bilancí energií potřeby a spotřeby celkové dodané energie.
Vyhodnocení výsledků příkladu
Komentář k vyhodnocení výsledků, v rámci diskuze proběhne zhodnocení dosažených výsledků v praktické části kurzu.
16.00 Závěrečná diskuze a shrnutí k problematice stanovení energetické náročnosti budov

Účastnící kurzu budou na příkladu objektu konkrétně seznámeni s problematikou povinnosti stanovení energetické náročnosti budovy. Na ukázkovém objektu bude provedeno stanovení energetické náročnosti budov podle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb. Tato část semináře bude probíhat na počítačovém vybavení katedry TZB, kdy každý účastník semináře bude mít k dispozici vlastní PC. Během praktické části se předpokládá otevřená diskuze ke způsobu zadání a postupu výpočtu stanovení energetické náročnosti budov, včetně vyhodnocení. Každý z účastníků bude mít k dispozici počítač s instalovaným výpočetním nástrojem NKN aktuální verze. Účastníci obdrží podkladové materiály pro školení a připravená zadání.

V průběhu kurzu bude pro účastníky zajištěno lehké občerstvení. Oběd pro účastníky kurzu je možný v prostorách menzy ČVUT. Oběd není z provozních důvodů součástí vložného, každý účastník si oběd hradí.

 
 
Reklama