Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Aktivní spolupráce s pojišťovnou - záruka rychlé likvidace

Co by měl v případě pojistné události poškozený udělat, aby právě jeho škoda byla vyřízena rychle a bezproblémově?

První a zásadní radou je, aby poškozený klient neprodleně, tedy bez zbytečného odkladu telefonicky, písemně, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem škodu nahlásil pojišťovně. Některé pojišťovny mají pro tyto případy zřízeno speciální telefonní číslo, kam je možné po telefonu vznést jakékoliv dotazy a samozřejmě oznámit vznik pojistné události. Do České pojišťovny je možné telefonovat na linku Klientského servisu 241 114 114.

Klienti by po pojistné události měli dbát na to, aby se její rozsah nebo následky dále nezvětšovaly. Jestliže je nutné z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů začít s opravou nebo odstraňováním následků ještě před prohlídkou mobilního technika či likvidátora, je to možné. Tuto skutečnost je však pojišťovně nutné oznámit a pořídit důkladnou fotodokumentaci. Raději však odborníci na likvidaci doporučují stav způsobený pojistnou událostí neměnit do doby vyšetření pojišťovnou a vyčkat na příchod pracovníka pojišťovny. Do žádných zásahů nebo oprav by se poškození neměli pouštět v případech, kdy jde o rozsáhlou škodu.

Kromě údajů obsažených v hlášení o pojistné události požaduje pojišťovna další doklady, které prokazují výši škody, tzn. faktury za opravy, paragony od movitých věcí nebo záruční listy... Při vyřizování pojistné události může nastat bezpočet komplikací, proto je dobré jim předejít i tím, že si pojištěný pečlivě pročte všeobecné pojistné podmínky a bude se při svém jednání s pojišťovnou jimi držet.

Marek Orawski
vrchní ředitel likvidace neživotního pojištění
Česká pojišťovna


Jak postupovat při pojistné události:

Pojistnou událost oznamte České pojišťovně prostřednictvím linky 241 114 114.

Před vytočením tohoto čísla si připravte údaje, které za vás operátor po telefonu vyplní. Jde zejména o:

  • číslo pojistné smlouvy (není-li známo je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala)
  • stručnou charakteristiku škody ke které došlo
  • kdy k této škodě došlo
  • jaký je rozsah škody
  • jaké je na vás spojení (telefon/mobil)

Pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení.

Co udělat po škodě ze záplav a povodní?

V případě, že již k zaplavení nemovitostí a v nich uložených movitých věcí došlo, potom je potřeba, abyste co nejrychleji, jak Vám to situace po návratu do místa bydliště (po opadnutí nebo odčerpání vody) umožní, začali zachraňovat živlem zasažené věci. To znamená postupně je vyprostit ze zaplavených objektů a roztřídit na zničené a poškozené. V případě možnosti proveďte jejich fotodokumentaci.

Po opadnutí vody můžete začít zaplavené nemovitosti čistit od bahna a naplavenin (pokud můžete, pořiďte si fotodokumentaci) a začněte s jejich případnou očistou a vysoušením.

Veškeré zachraňovací práce a další činnosti sepište do seznamu a vytvořte i seznam zničených a poškozených věcí s uvedením jejich popisu, pořizovací ceny a stáří. Každý seznam opatřete svým podpisem a datem vyhotovení.

Zbytky zničených věcí ponechte, pokud Vám to situace dovolí, uložené v místě (na dvoře pod plachtou apod.), k následné prohlídce pracovníkům České pojišťovny. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné, zajistěte průkaznost vzniku škody vlastní fotodokumentací.

Co připravit k návštěvě mobilního technika České pojišťovny

Připravte si platnou Pojistnou smlouvu z které budete požadovat odškodnění s dokladem o zaplacení pojistného, seznam poškozených a zničených věcí, který podle výše uvedeného návodu vytvoříte, pořizovací doklady, účty (jestliže je máte k dispozici) a v případě poškození stavby její stavební plány, fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, jestliže ji budete mít.

Podepisujte jen to, s čím souhlasíte

Likvidátorovi klient popíše, co se stalo z jeho pohledu, on se na to samé podívá z pohledu pojišťovny. Sepíše již zmiňovaný seznam poškozených věcí a pořídí vlastní fotodokumentaci. Zápis o pojistné události a vlastní zjištění pracovníka pojišťovny by si měl poškozený pozorně přečíst a teprve poté podepsat. Pokud likvidátor nevypočte výši plnění hned na místě při první návštěvě (což je obvyklé pouze u škod menšího rozsahu), měl by klienta informovat o tom, jaký bude další postup vyřizování škody, způsob vyčíslení a výplaty náhrady za pojistnou událost.

Rychlost likvidace záleží na spolupráci všech stran

Při likvidaci škod na stavbách by si měli majitelé předem rozmyslet, zda odstranění vzniklé škody zadají odborné firmě a nebo opravu provedou svépomocí. Na tomto rozhodnutí záleží další postup likvidátora při likvidaci škody a následném vyčíslování náhrady. Rychlost vyřízení škody závisí především na rychlosti předložení všech potřebných dokladů. U komplikovanějších případů je často třeba dokládat vícero dokumentů. Jakmile dnes likvidátor České pojišťovny obdrží poslední potřebný dokument, během pěti dní je v 95 procentech případů škod vyplaceno pojistné plnění.

Odpovědi na dotazy, týkající se stavu vaší pojistné události, zjistíte prostřednictvím čísla 241 114 114.

 
 
Reklama