Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cechu topenářů a instalatérů ČR je 15 let

Cech topenářů a instaletérů slaví 15 let své činnosti. Jednou z povinností autorizovaného společenstva je zabezpečování společných činností a služeb pro podnikatelskou sféru. Učňovskému školství se cech věnuje s náležitou pozorností a to samostatným vzdělávacím programem AMOS, který je určen ke zvýšení znalostí učitelů SOŠ a SOU.

Cech topenářů a instalatérů ČR (dále jen CTI) se sídlem v Brně je živnostenským společenstvem podle § 69 živnostenského zákona. Registraci stanov provedlo Ministerstvo vnitra dne 3. 7. 1992. CTI je začleněn v Hospodářské komoře ČR (dále jen HK), která mu v roce 2005 udělila autorizaci pro obor vodoinstalatérství a topenářství. Jednou z povinností autorizovaného společenstva je zabezpečování společných činností a služeb pro podnikatelskou sféru. Autorizované společenstvo je pro HK odborným garantem příslušného oboru. CTI má v představenstvu HK svého zástupce.

Podnět k založení cechu dala skupina nadšenců z Čech, Moravy a Slovenska v oborech voda, teplo, větrání, která po krátké činnosti začala vydávat časopis zaměřený na uvedená řemesla pod názvem CALORIA INFO, nyní CTI INFO. Zvyšující se zájem o členství vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo k založení právního subjektu.

Cílem CTI je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území ČR, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Hlavním posláním cechu je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic a úrovně, zkvalitnění vztahů vůči spotřebitelům a pro podnikatelskou úspěšnost svých členů. K tomu patří provádění odborné osvěty pro uvedený obor v oblasti řemesla a provozování tepelných soustav.

K 15. výročí založení CTI se konalo dne 22. 6. 2007 v Brně slavnostní zasedání vedení cechu. Na zasedání obdrželi pánové Jiří Jánský, Pavel Stolina a Josef Fantyš uznání, diplom a plaketu, za významnou činnost při rozvoji cechu.

Dále krátce z 15leté činnosti

Časopis

Významným osvětovým a informačním mediem je cechovní časopis CTI INFO vydávaný od roku 1992 6x ročně. Jsou zde publikovány nejen odborné články, ale i informace o veškeré cechovní činnosti.

Publikační činnost

V CTI bylo již vydáno 22 titulů převážně topenářských sborníků a živnostenských příruček.

Semináře a kurzy

CTI uspořádal celou řadu kurzů pro řemeslníky, montážní, provozní a servisní techniky i pro výrobní firmy. Oblíbené jsou odborné semináře Energo, pořádané každoročně ve Zlíně, Kolíně a v Plzni.

Učňovské školství

Učňovskému školství se cech věnuje s náležitou pozorností a to samostatným vzdělávacím programem AMOS, který je určen ke zvýšení znalostí učitelů SOŠ a SOU. Pro tuto činnost získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Za účelem srovnání výstupů z jednotlivých škol a podpory ve výbavě odbornými pomůckami CTI prostřednictvím krajských center organizuje celostátní Soutěž odborných dovedností "Učeň instalatér", která je vyhlašována také MŠMT. Ke zvyšování teoretických znalosti v oboru instalatér organizuje CTI celostátní soutěž "Vědomostní olympiádu CTI", která je také v nabídce MŠMT.

Udělování cen

Výroční topenářská cena a instalatérská cena je udělována CTI firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství a to u nás i v zahraničí.

Topenářská značka kvality a instalatérská značka kvality je určena pro topenářské i instalatérské výrobky, které jsou svými parametry srovnatelné s vynikajícími výrobky špičkové úrovně nebo určují trend vývoje ve svém oboru.

Cena Franze Zieglera je určena firmám jako ocenění jejich spolupráce a přínosu pro CTI v kalendářním roce, ve kterém je vyhlašována.

Dílo roku je soutěž určená pro realizovaná díla v řemeslném oboru, která obecně přispívají ke:

  • zvýšení kreditu řemeslné dovednosti v oboru,
  • snížení nákladů a energetické náročnosti,
  • zvýšení komfortu bydlení a ostatních potřeb ve službách a průmyslu.

Stavovský kodex

Je souborem pravidel pro chování člena CTI. Člen CTI, hlásící se k tomuto stavovskému kodexu, má dobrovolně dodržovat jeho zásady. Signatář po podpisu kodexu získává osvědčení o připojení k tomuto kodexu.

Spolupráce s profesními organizacemi

CTI má velmi těsné vazby s Veletrhy Brno, a.s., kde je CTI odborným garantem veletrhu SHK Brno a provádí odborné poradenství během veletrhu. Rovněž tak s Českým normalizačním institutem (ČNI), se kterým spolupracuje při zpracování překladů topenářských norem ČSN EN a při tvorbě topenářských ČSN. Dále CTI provádí osvětové činnosti s těmito institucemi a sdruženími: HK, Česká energetická agentura, Teplárenské sdružení, Asociace montážích firem, České sdružení pro technická zařízení, Hungarian Copper Promotion Centre.

Informatika

Je nová rozvíjející se činnost, která je prostřednictvím webu CTI nabízena všem zájemcům. Na webu jsou umístěna odborná stanoviska, rešerše norem a informace o vybraných normách. Je dostupná všem zájemcům. V současné době nabízí CTI zpřístupnění ČSN na internetu. Jedná se o cenově velice výhodnou dostupnost norem tříd 06 (ústřední vytápění), 07 (kotle) a 13 (potrubí a armatury), vše ve formátu PDF. Přístupovým jménem je e-mailová adresa uživatele, heslo je vygenerováno po splnění závazných podmínek.

Podrobné informace o činnosti CTI jsou na stránkách www.cechtop.cz.

 
 
Reklama