Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné diskuse na konferenci ve Welsu: Pelety, úspory v budovách a energetické ztráty

"Nikoliv pouze stanovit cíle využívání obnovitelných zdrojů, je nutné razantněji se zaměřit na úspory energie v budovách, vždyť již nyní stavíme domy ve kterých bude průměrný Evropan bydlet v roce 2050" zaznělo na letošní konferenci Světové dny úspor energií 2007 v hornorakouském Welsu.

Vedle bohatého přednáškového programu proběhly i živé panelové diskuse odborníků. Celou konferenci provázelo jako obvykle interaktivní hlasování přítomných odborníků.

V rámci Evropské konference o peletách se konala panelová diskuse podnikatelů na téma "Budoucnost trhu s peletami a technologií", která se stočila například k otázkám "Co se mohou výrobci a dodavatelé pelet naučit od olejářů?" nebo zda se pojem pelet neroztříští a nebude označovat nepřehlednou škálu výrobků z nejrůznějších materiálů. V této souvislosti padla i otázka co nejefektivnějšího využití pelet.

Pelety - komfortní palivo budoucnosti

Výrobci kotlů se klonili spíše k tomu, že prémiové pelety (dřevěné pelety nejvyšší kvality) by měli využívat hlavně maloodběratelé (hl. soukromé rodinné domky), protože oproti velkým zařízením (výtopny a elektrárny na biomasu) dosahují vyššího stupně účinnosti. Naproti tomu Per Ottosen z dánské společnosti Energi E2, která provozuje několik elektráren na biomasu, opodstatnil spalování prémiových pelet i ve smíšeném provozu (spalování pelet ze dřeva, slámy, rychle rostoucích rostlin atd.) z důvodu efektivity výroby. Podstatným argumentem, který padl ve prospěch velkoodběratelů, bylo zajištění stabilní poptávky i během krátkých a teplých zim. Následná stabilizace a snížení cen prémiových pelet by byla výhodná i pro maloodběratele. Během diskuse padly také kritické názory na dovoz pelet z Brazílie v souvislosti s kácením deštných pralesů. Tomas Kaberger ze společnosti SVEBIO uvedl, že za 20 EUR můžete přepravit jednu tunu pelet 600 km vlakem, 200 km po silnicích nebo 10 000 km po moři. Díky nízkým cenám námořní přepravy se tak mnoha zemím vyplatí pelety dovážet a šetřit vlastní lesy.

Panelové diskuse na téma "Transformace trhu - od jednotlivého produktu k celkovému řešení" se zúčastnili zástupci z různých oborů (osvětlení, domácí spotřebiče, stavebnictví) a institucí (Evropský parlament, energetická agentura), aby se vyjádřili k možnostem trhu a integraci dílčích řešení. Většina z nich se shodla na potřebě větší kooperace politických institucí se soukromým sektorem a potřebě legislativních norem a ambicióznějších energetických koncepcí. Zároveň se také všichni přítomní odborníci shodli na tom, že je především třeba ve větší míře využívat již dostupné a nabízené produkty, řešení a jejich vhodné kombinace. Například Claus Bugge Garn (Rockwool) z Dánska uvedl, že přibližně 41% energie v Evropské unii se spotřebuje v budovách (cca 26% připadá na průmysl a 33% na dopravu). Dvě třetiny z této spotřeby jsou vynaloženy na vytápění a chlazení. Přičemž asi 80% této spotřeby připadá na malé budovy. S použitím existujících, prověřených výrobků a řešení lze u budov dosáhnout tak nízké spotřeby, že by odpovídala méně než 10% současné průměrné spotřeby za vytápění! Také uvedl, že podle statistik budeme v roce 2050 bydlet v domech, které stavíme nyní.

Vůbec většina přednášejících se během Evropské konference o úsporách energií vyjádřila skepticky k realizaci energetických strategií do roku 2030. Převážně padaly roky 2050 či 2070. I tak převládl mírný optimismus.

Podle interaktivního hlasování přítomných odborníků budou nejdůležitějším trendem budoucnosti úspory energií (70,5 %) a o budoucnosti energie se rozhodne přímo v domácnostech (48 %) a až pak v Bruselu (34,5 %).

2000 wattová společnost - uskutečnitelná vize?

Prof. Eberhard Jochem nastínil, jak by mohla vypadat energetická budoucnost z globální perspektivy. Na základě údajů o světové spotřebě energie za rok 2003, které přehledně demonstroval v diagramu toku energií, posluchače nejdříve seznámil se současným stavem a poté systematicky charakterizoval jednotlivé kroky k hospodárnějšímu využívání energetických zdrojů a transformaci společnosti.

Data hovoří následovně: V roce 2003 bylo z celkové poptávky, téměř 450 000 PJ primární energie, k spotřebitelům doručeno kolem 295 000 PJ koncové energie, z které bylo po konverzi v koncových zařízeních využito 141 000 PJ. Z toho plyne, že asi 300 000 PJ, tj. cca dvě třetiny, primární energie byly ztraceny během konverze (do těchto ztrát byly zahrnuty i transformační, přenosové a distribuční ztráty).

Snížení poptávky po primární energii, které se v současné situaci jeví jako nezbytné, si vyžádá strukturální změny a nižší energetickou náročnost průmyslu i spotřeby. Výzkum a vývoj se dnes zaměřuje především na zdokonalování technologií na přeměnu energie (tepelné elektrárny, plynové turbíny, spalovací motory atd.). Prof. Jochem zdůraznil, že by se měl v budoucnu také více zaměřit na redukci energetických ztrát na úrovni využité energie a efektivnější využívání materiálů. Větší účinnosti využité energie lze dosáhnout pomocí technologií jako jsou např. nízkoenergetické a pasivní domy, menší automobily poháněné hospodárnějšími motory, biotechnologie, rekuperace tepla aj. Poptávka po energeticky náročných materiálech může být snížena nahrazením či recyklací těchto materiálů, vývojem jejich designu na základě poznatků bioniky. Částečně lze rovněž nahradit plasty a jiné výrobky z ropy produkty z biomasy a tím snížit závislost na fosilních palivech. Velkou roli může hrát optimalizace využití a spotřeby energií na základě systematických měření jak v soukromém, tak ve firemním a veřejném sektoru. Další výzvou je naplánování investic s rychlou návratností jako jsou investice do vysoce hospodárných a účinných motorů, kondenzačních kotlů, rekuperace tepla apod. Transformační ztráty je možné omezit vytvořením lokálních inteligentních sítí. Těmito a dalšími prostředky lze dosáhnout snížení poptávky v celém řetězci. Rostoucí poptávka a zvýšené využívání výše zmíněných technologií bude vést k dlouhodobému snižování pořizovacích cen těchto technologií v následujících letech a desetiletích. V druhé části svého příspěvku se prof. Jochem věnoval spolupráci jednotlivých sektorů a institucí na realizaci výše zmíněné energetické koncepce a navrhl konkrétní model pro Švýcarsko. Na závěr svého příspěvku dodal, že 2000 wattová společnost je spíše metaforou než konkrétním cílem, a že jde o nástin realizovatelných kroků, systémových řešení a koncepcí.

Příští ročník konference Světové dny úspor energií se uskuteční od 5. do 7. března 2008. Odborné příspěvky na příští ročník můžete zasílat (v angličtině nebo němčině) do 10. října 2007 na eccb@eccb.cz. Účast na konferenci zprostředkuje odborné veřejnosti opět Energy Centre České Budějovice.

 
 
Reklama