Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podpora výzkumu v oblasti energie ze 7. rámcového programu (7. RP)

Sedmý rámcový program EU pro podporu vědeckého výzkumu a technologického vývoje byl zahájen 1. ledna 2007. V oblasti energie jsou stanoveny tři hlavní oblasti podpory výzkumu: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a technologie čistého spalování uhlí a zachycování CO2.

Obecně o 7. rámcovém programu

Rámcové programy

Rámcové programy EU pro vědecký výzkum a technologický vývoj jsou hlavním nástrojem EU podpory výzkumu a rozvoje většiny oblastí výzkumu, přispívají tak ke splnění Lisabonské strategie pro hospodářský růst a konkurenceschopnost Unie. Počátek rámcových programů se datuje k roku 1984; až do 7. RP byly rámcové programy vypisovány na období pěti let. Sedmý rámcový program byl zahájen 1. ledna 2007, potrvá do roku 2013 - tedy po dobu sedmi let. Do konce prosince 2006 běží 6. rámcový program (2002-2006). Rámcovým programům jsou věnovány internetové stránky http://cordis.europa.eu/.

Příprava 7. rámcového programu

Na začátku dubna 2005 vydala Evropská komise první oficiální návrh Sedmého rámcového programu. Implementace 7. RP je zajištěna pomocí specifických programů, které byly zveřejněny v září 2005. Upravené znění návrhu Sedmého rámcového programu bylo Evropskou komisí zveřejněno 19. prosince 2005. Po téměř dvou letech od předložení prvního návrhu evropskému parlamentu byl 7. RP schválen 30. listopadu 2006. Očekává se, že 22. prosince 2006 budou vyhlášeny první výzvy na podávání projektů a zveřejněny pracovní programy pro jednotlivé oblasti výzkumu.

Struktura 7. rámcového programu

7. RP bude implementován pomocí specifických programů, které odpovídají základním složkám evropského výzkumu, v Sedmém rámcovém programu jsou čtyři: Spolupráce, Lidé, Myšlenky a Kapacity. Samostatný specifický program má také Společné výzkumné centrum (JRC) a Euratom jaderný výzkum a školící aktivity.

Specifický program Spolupráce podporuje mezinárodní výzkumné projekty, tvorbu tematických sítí (Evropských technologických platforem, Společných technologických iniciativ) a spolupráci se třetími zeměmi. Cílem programu Spolupráce je upevnění vedoucího postavení Evropy v klíčových oblastech výzkumu. Obecně má tento program podpořit vědeckou spolupráci mezi univerzitami, průmyslem, výzkumnými organizacemi a veřejnou správou, jde jak o spolupráci uvnitř Evropy, tak i o spolupráci se třetími zeměmi. V tomto programu je stanoveno deset tematických oblastí výzkumu, jejichž cíle budou realizovány pomocí různých typů projektů: Projektů založených na spolupráci, Sítí excelence a Koordinačních a Podpůrných akcí. Celkový rozpočet programu Spolupráce je 32 413 mil. €, rozpočet je rozdělen mezi deset tematických oblastí následovně:

Témata Dotace (včetně mezinárodní spolupráce) mil. €
Zdraví 6 100
Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1 935
Informační a komunikační technologie 9 050
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 3 475
Energie 2 350
Životní prostředí (včetně klimatických změn) 1 890
Doprava (včetně letectví) 4 160
Socioekonomické a humanitní vědy 623
Kosmický výzkum 1 430
Bezpečnost 1 400

Program Myšlenky se zaměřuje na podporu hraničního/špičkového výzkumu. Projekty podávané do tohoto programu, tzv. Individuální projekty, mohou být zpracovány na libovolné téma, podpořeny budou ovšem jen projekty mimořádné vědecké kvality. Rozpočet pro tento program byl stanoven ve výši 7 510 mil. €.

Podporu rozvoje kariéry a mobility výzkumných pracovníků zajišťuje program Lidé pomocí tzv. Akcí odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků. Program Lidé navazuje na stávající systém mobilit Marie Curie známý ze 6. rámcového programu. Specifický program Lidé má celkový rozpočet 4 750 mil. €.

Posledním, avšak neméně důležitým specifickým programem, je program Kapacity, zaměřený na budování výzkumných infrastruktur, na výzkum ve prospěch malých a středních podniků, na podporu regionálních výzkumných klastrů, na vytváření vazeb mezi evropskými regiony, na problematiku "vědy a společnosti" a na mezinárodní spolupráci. Program má rozpočet 4 097 mil. €, rozpočet pro jednotlivé oblasti identifikované v programu Kapacity je:

Témata Dotace (včetně mezinárodní spolupráce) mil. €
Výzkumné infrastruktury 1715
Výzkum ve prospěch MSP 1336
Regiony znalostí 126
Výzkumný potenciál 340
Věda ve společnosti 330
Rozvoj výzkumných politik 70
Aktivity mezinárodní spolupráce 180
Kapacity celkem 4097

Samostatný specifický program má také Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC - Joint Research Centre). Rozpočet pro Společné výzkumné centrum je 1 751 mil. €.

Celkový rozpočet 7. RP je tedy 50,5 mld. € na 7 let jeho trvání.

Podmínky účasti

Od 23. prosince 2005 je znám návrh pravidel účasti 7. rámcového programu; Evropská komise v nich určuje pravidla účasti pro podniky, výzkumná centra a univerzity. Projekty do 7. rámcového programu se budou, tak jako v 6. rámcovém programu, podávat podle výzev na podávání návrhů. Při podávání návrhů projektů musí být splněny minimální podmínky účasti, tzn. projekty podávané do programu Spolupráce musí být podány minimálně třemi nezávislými partnery ze tří různých členských nebo asociovaných států; pro program Myšlenky je minimální podmínkou účast jednoho subjektu se sídlem v členské, nebo asociované zemi; pro projekty spolupráce zaměřené na zapojení partnerských INCO zemí (což jsou partnerské rozvojové státy, středomořské a západo-balkánské státy, státy východní Evropy a Střední Asie) je stanoven minimální počet účastníků na čtyři nezávislé partnery - dva z členských nebo asociovaných států a dva z INCO zemí (žádné dva nemohou mít sídlo ve stejném státě). Podmínky minimální účasti mohou být modifikovány specifickými programy, nebo pracovními programy platnými pro danou výzvu.

Typy projektů

Finanční podpora ze 7. rámcového projektu bude poskytována na (i) projekty založené na spolupráci (zjednodušeně lze říct, že vznikly spojením projektů IP a STREP ze 6. rámcového programu) zaměřené na rozvoj nových poznatků, nové technologie, produkty nebo společné zdroje pro výzkum, (ii) sítě excelence - podporující společné výzkumné programy prováděné řadou výzkumných organizací zabývajících se danou oblastí, realizované výzkumnými týmy v rámci dlouhodobé spolupráce, (iii) koordinační a podpůrné akce - činnosti zaměřené na koordinaci a podporu výzkumu, (iv) individuální projekty - projekty hraničního výzkumu, (v) podpora odborné přípravy a profesní rozvoj výzkumných pracovníků, (vi) výzkum ve prospěch konkrétních skupin (zejména MSP) - výzkumné projekty v nichž je hlavní část výzkumu prováděna vysokými školami, výzkumnými středisky nebo jinými právními subjekty ve prospěch určitých skupin.

Výše financování

Maximální příspěvek Evropské komise je pro výzkumné a inovační aktivity stanoven na 50% celkových uznatelných nákladů na projekt (po odečtení příjmů z projektu), výjimku tvoří MSP, vzdělávací instituce a neziskové výzkumné organizace, u kterých může být příspěvek navýšen o dalších 25% (příspěvek tedy může tvořit maximálně 75% uznatelných nákladů). Projekty hraničního výzkumu, koordinační a podpůrné akce, podpora pro odbornou přípravu a profesní růst výzkumných pracovníků, budou podporovány až do výše 100% uznatelných nákladů.

Vazba na další programy

Sedmý rámcový program zahrnuje všechny výzkumné evropské iniciativy; společně s Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovaci - CIP - (2007-2013), Vzdělávacími a školícími programy, Strukturálními fondy a Kohezním fondem pro regionální soudržnost a konkurenceschopnost je jednou z iniciativ spojenou s Lisabonskou strategií pro hospodářský růst a konkurenceschopnost.

Organizační zabezpečení

V České republice jsou Rámcové programy koordinovány MŠMT (RNDr. Miloš Chvojka, CSc., Karmelitská 7, 118 12 Praha 1). Informace a konzultace poskytuje v rámci projektu NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum) Technologické centrum AV ČR (Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, www.tc.cz).

Specifický program Spolupráce, Téma 5 - Energie

Téma Energie je v 7. RP opět samostatnou oblastí výzkumu (v 6. RP byl energetický výzkum zahrnut v tematické prioritě Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy), s ročním nárůstem rozpočtu oproti 6. RP o více než 60% v nominálním vyjádření. V oblasti energie jsou stanoveny tři hlavní oblasti výzkumu: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie (OZE) a technologie čistého spalování uhlí a zachycování CO2.

Předmětem podpory tématu energie bude základní i aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Všechny aktivity budou přispívat k přeměně současných energetických systémů založených na výrobě z fosilních paliv na udržitelnější energetické systémy, které budou méně závislé na fosilních palivech a naopak budou založené na různých zdrojích energie, na energetických úsporách a na čistých technologiích spalování fosilních paliv co se týče emisí CO2. Výzkum bude směřovat k dosažení cílů stanovených v Kjótském protokolu, Postkjótských iniciativách, Zelených knihách o bezpečnosti energetických dodávek, o energetické účinnosti, o evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energetiku.

Téma Energie je rozděleno do devíti okruhů, k tomuto rozdělení přispěly mimo jiné také výzkumné plány a záměry Evropských technologických platforem (ETP) které se zabývají energetikou. První okruh se bude zabývat výzkumem vodíku a palivových článků, kde podpora aplikovaného výzkumu a demonstračních aktivit bude poskytována ze Společné technologické iniciativy pro vodík a palivové články (ta navazuje na činnost ETP pro vodík a palivové články), základní výzkum bude podporován obvyklým způsobem, podpořeny tedy budou nejlepší projekty podané do výzvy pro podávání projektových záměrů (tento systém podpory bude platit až pro druhou výzvu pro podávání projektů - z důvodu zpožděného zahájení Společné technologické iniciativy pro vodík a palivové články, jež bylo plánované na počátek roku 2007). Dalším okruhem je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, důraz bude kladen na fotovoltaiku, energii z větru a biomasy, nicméně opomenut nebude ani výzkum dalších OZE (geotermální energie, tepelné solární energie, energie oceánu a energie z malých vodních elektráren) - výzkum navazuje na aktivity několika ETP zaměřených na: fotovoltaiku, větrnou energii a solární energii. Výroba obnovitelných paliv je okruh, který se bude zabývat výzkumem pevných, kapalných i plynných paliv z biomasy a biopaliv využitelných v dopravě, výzkum koresponduje s výzkumnými záměry ETP pro biopaliva. Problematiku OZE uzavírá okruh adresující výzkum využití OZE pro vytápění a chlazení - půjde o chladící/vytápěcí systémy využívající solární či geotermální energii, nebo energii z biomasy. Následují dva okruhy, jejichž cíle byly zvoleny v souladu s ETP pro bezemisní výrobu energie z fosilních paliv: technologie zachycování a uchovávání oxidu uhličitého pro bezemisní výrobu energie je tematický okruh, který se zaměřuje na výzkum, vývoj a demonstrace vysoce účinných a rentabilních technologií snižujících environmentální dopady při výrobě energie z fosilních paliv; technologie čistého spalování uhlí. Zaměření dvou dalších okruhů je směrem k energetické účinnosti. Témata okruhu inteligentní energetické sítě byla vybrána v souladu s ETP inteligentní rozvodné sítě a zaměřená budou na vývoj účinných, bezpečných a kvalitních rozvodných sítí pro elektřinu a plyn. Energetickou účinností a úsporami se bude zabývat další okruh, výzkum bude směřovat k úsporám v budovách a v průmyslu, dále problematikou polygenerace a ekobudov; zde budou vypisována témata na rozsáhlé demonstrační projekty CONCERTO (zabývající se energetickými úsporami a efektivitou ve velkých komunitách) a CIVITAS (řešící čisté a efektivní dopravní systémy ve městech). Poslední tematický okruh se bude věnovat vytvoření znalostí (nástrojů, metod a modelů) pro tvorbu evropských energetických politik.

Podpora výzkumu v oblasti energetiky v roce 2007

První výzvy pro podávání projektů budou vyhlášeny pravděpodobně již na konci roku 2006, nebo v lednu 2007. Téma energie je rozděleno do dvou částí - první z nich koordinovaná Generálním ředitelstvím pro výzkum a technologický rozvoj (DG RTD) se zabývá aktivitami které mají dopad ve středně až dlouhodobém horizontu; druhá administrovaná Generálním ředitelstvím pro dopravu a energetiku (DG TREN) zastřešuje výzkum s dopadem v krátkodobém horizontu. S ohledem na rozdělení tématu budou v roce 2007 vyhlášeny dvě výzvy. Výzva DG RTD (150 mil. €) bude rozpočtově rozsáhlejší než výzva DG TREN (120 mil. €). Přesné termíny uzávěrek pro dodání projektových záměrů budou upřesněna až v oficiálních pracovních programech, které budou vyhlášeny současně s uveřejněním jednotlivých výzev, teď lze jen odhadnout, že data uzávěrek budou koncem března, nebo v dubnu 2007.

Kde najít informace

Informace o rámcových programech (AJ): http://cordis.europa.eu
Informace o 7. rámcovém programu (ČJ): www.fp7.cz (v sekci Energie je možné získat informace o novinkách a akcích v této prioritě)
Informace o Evropských technologických platformách (AJ): http://cordis.europa.eu/technology-platforms
Informace o Evropských technologických platformách (ČJ): www.fp7.cz (v sekci Technologické platformy, Společné technologické iniciativy)

Konzultace pro zájemce o účast na projektu v 7. RP v oblasti Energie a podrobnější informace o RP: Zdeňka Šustáková, Národní kontakt pro téma Energie 7. RP, Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, 135 02 Praha 6, e-mail: sustakova@tc.cz, tel.: +420 234 006 115

 
 
Reklama